Prijedlog rezolucije - B9-0532/2021/REV1Prijedlog rezolucije
B9-0532/2021/REV1

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o krizi vladavine prava u Poljskoj i nadređenosti prava EU-a

19.10.2021 - (2021/2935(RSP))

podnesen slijedom izjava Vijeća i Komisije
u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika

Roberta Metsola, Jeroen Lenaers, Tomas Tobé
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Juan Fernando López Aguilar, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Marek Belka, Heléne Fritzon, Birgit Sippel, Katarina Barley, Robert Biedroń, Leszek Miller, Łukasz Kohut, Włodzimierz Cimoszewicz, Elena Yoncheva, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Thijs Reuten, Evin Incir, Cyrus Engerer, Nils Ušakovs, Johan Danielsson
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Malik Azmani, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Sophia in ’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Morten Petersen, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt
u ime Kluba zastupnika Renew
Sergey Lagodinsky, Terry Reintke, Tineke Strik, Sylwia Spurek, Gwendoline Delbos‑Corfield, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Daniel Freund, Ernest Urtasun, Kira Marie Peter‑Hansen, Rosa D’Amato, Francisco Guerreiro, Monika Vana, Sara Matthieu, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Bas Eickhout, David Cormand, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Rasmus Andresen, Jordi Solé, Marie Toussaint, Mounir Satouri, Piernicola Pedicini, Sven Giegold, Niklas Nienaß, Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Henrike Hahn
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Konstantinos Arvanitis
u ime Kluba zastupnika The Left


Postupak : 2021/2935(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B9-0532/2021
Podneseni tekstovi :
B9-0532/2021
Doneseni tekstovi :

B9‑0532/2021

Rezolucija Europskog parlamenta o krizi vladavine prava u Poljskoj i nadređenosti prava EU-a

(2021/2935(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima (dalje u tekstu „Povelja”),

 uzimajući u obzir članke 1., 2., 4. i 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

 uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

 uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima i relevantnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava,

 uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir sudsku praksu Suda Europske unije,

 uzimajući u obzir Obrazloženi prijedlog odluke Vijeća od 20. prosinca 2017. o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava, koji je izdan u skladu s člankom 7. stavkom 1. UEU-a (COM(2017)0835),

 uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije[1] („Uredba o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava”),

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. listopada 2020. o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava[3],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. lipnja 2021. o Izvješću Komisije o vladavini prava za 2020.[4],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. rujna 2020. o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava[5],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2021. o izradi smjernica za primjenu općeg režima uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije[6],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. rujna 2021. o slobodi medija i daljnjem pogoršanju stanja vladavine prava u Poljskoj[7],

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 30. rujna 2020. naslovljenu „Izvješće o vladavini prava za 2020. – Stanje vladavine prava u Europskoj uniji” (COM(2020)0580),

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. srpnja 2021. naslovljenu „Izvješće o vladavini prava za 2021. – Stanje vladavine prava u Europskoj uniji” (COM(2021)0700),

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da se prema članku 2. UEU-a Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina;

B. budući da je 29. ožujka 2021. poljski premijer pred široko osporavanim i nelegitimnim „Ustavnim sudom” podnio zahtjev da se razmotri jesu li odredbe UEU-a koje se odnose na nadređenost prava EU-a i djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s poljskim Ustavom[8];

C. budući da je rješenjem od 14. srpnja 2021. Sud Europske unije odobrio privremene mjere koje je Komisija zatražila u skladu s člankom 279. UFEU-a, a koje se odnose na funkcioniranje Stegovnog vijeća poljskog Vrhovnog suda i suspenziju daljnjih odredbi poljskog prava koje utječu na neovisnost sudstva[9];

D. budući da je nelegitimni poljski „Ustavni sud” 14. srpnja 2021. presudio da rješenja Suda Europske unije o privremenim mjerama koja se odnose na organizaciju sudova u Poljskoj nisu u skladu s poljskim Ustavom;[10]

E. budući da je Sud Europske unije u svojoj presudi u predmetu C-791/19[11] od 15. srpnja 2021. presudio da stegovni postupci protiv sudaca u Poljskoj nisu u skladu s pravom EU-a;

F. budući da je 6. listopada 2021. Sud Europske unije presudio da premještaji bez suglasnosti suca s jednog suda na drugi ili između dvaju odjela istog suda mogu ugroziti načela nesmjenjivosti sudaca i neovisnosti sudstva[12];

G. budući da je 6. listopada 2021. potpredsjednik Suda Europske unije odbio zahtjev Poljske da se otkaže nalog potpredsjednika Suda Europske unije od 14. srpnja 2021. kojim se zahtijeva suspenzija primjene nacionalnih odredbi koje se posebno odnose na ovlasti Stegovnog vijeća Vrhovnog suda[13];

H. budući da je 7. listopada 2021. nelegitimni „Ustavni sud” predstavio svoju odluku u predmetu K 3/21, donesenu s dva izdvojena mišljenja, o zahtjevu koji je 29. ožujka 2021. podnio poljski premijer i kojom se odredbe UEU-a iz više razloga proglašavaju neusklađenima s poljskim Ustavom;

I. budući da je 10. listopada 2021. više od 100 000 poljskih građana mirno prosvjedovalo diljem Poljske kako bi iskazalo svoju potporu članstvu Poljske u EU-u;

J. budući da je 12. listopada 2021. odluka u predmetu K 3/21 objavljena u poljskom službenom listu[14], čime je stupila na snagu u poljskom pravnom sustavu;

K. budući da je Udruženje europskih upravnih sudaca također izrazilo stajalište da je presuda nelegitimnog „Ustavnog suda” očito u suprotnosti s temeljnim načelom nadređenosti prava EU-a[15];

L. budući da se prema istraživanju javnog mijenja Flash Eurobarometra iz kolovoza 2021. velika većina ispitanika složila da bi EU državama članicama trebao pružiti financijska sredstva samo pod uvjetom da njihove vlade poštuju i provode vladavinu prava i demokratska načela; budući da i u Poljskoj visok postotak ispitanika (72 %) dijeli to mišljenje[16];

M. budući da je prema različitim anketama provedenima u Poljskoj u rujnu 2021. i listopadu 2021. samo 5 % ispitanika izjavilo da bi željelo da Poljska napusti EU[17], 90 % ispitanika pozitivno ocijenilo članstvo Poljske u EU-u[18], a 95 % ispitanika izjavilo je da potpora EU-a ima pozitivan učinak na razvoj njihova grada ili regije, što je iznad prosjeka EU-a[19];

1. duboko žali zbog odluke nelegitimnog „Ustavnog suda” od 7. listopada 2021.[20] kao napada na europsku zajednicu vrijednosti i zakona u cjelini, čime se dovodi u pitanje nadređenost prava EU-a kao jednog od temeljnih načela u skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda Europske unije; izražava duboku zabrinutost zbog toga što bi ta odluka mogla predstavljati opasan presedan; ističe da nelegitimni „Ustavni sud” nije pravno valjan i neovisan[21]niti je kvalificiran za tumačenje Ustava u Poljskoj;

2. ističe da, u skladu s člankom 47. Povelje, temeljno pravo na djelotvoran pravni lijek zahtijeva pristup neovisnom sudu; primjećuje sve veće izazove koje u tom pogledu predstavljaju nacionalni ustavni sudovi i neki političari te poziva države članice da poštuju ključnu ulogu Suda Europske unije i da se pridržavaju njegovih presuda;

3. žali zbog činjenice da je aktualni poljski premijer preuzeo inicijativu za dovođenje u pitanje nadređenosti prava EU-a u odnosu na nacionalno zakonodavstvo, čime je dodatno zloupotrijebio pravosuđe kao alat za postizanje svojeg političkog programa; žali zbog te inicijative kao jednostrane odluke kojom se dovodi u pitanje pravni okvir EU-a i njegovo poštovanje od strane Poljske; podsjeća da je Republika Poljska pristupila EU-u ratifikacijom Ugovora o pristupanju uz suglasnost poljske nacije izražene na referendumu; nadalje podsjeća da se Republika Poljska dobrovoljno obvezala na poštovanje odredbi osnivačkih ugovora i sudske prakse Suda Europske unije; osuđuje upotrebu sudstva u političke svrhe i poziva poljske vlasti da se prestanu proizvoljno koristiti svojim izvršnim i zakonodavnim ovlastima s namjerom narušavanja diobe vlasti i vladavine prava;

4. potvrđuje da sudstvo treba ispitati u cijelosti kako bi se utvrdilo služi li učinkovitom i neovisnom sudskom nadzoru te snažno odbacuje opetovane pokušaje trenutačne vlade PiS-a da pokuša opravdati zakonodavne promjene u području pravosuđa u Poljskoj, posebno na temelju pojedinačnih, izoliranih primjera u različitim državama članicama;

5. žali zbog činjenice da presuda K 3/21 ima negativan učinak na poljske i europske građane i poduzeća jer se njihovo temeljno pravo na neovisan pravosudni sustav koji u potpunosti primjenjuje pravnu stečevinu EU-a i zakonodavstvo više ne može jamčiti; zabrinut je zbog učinkovite zaštite temeljnih prava poljskih i europskih građana u tom kontekstu;

6. pohvaljuje desetke tisuća poljskih građana koji su izašli na ulice boreći se u mirnim masovnim prosvjedima za svoja prava i slobode kao europski građani; dijeli njihovu želju za snažnom demokratskom Poljskom u središtu europskog projekta;

7. boji se da će presuda K 3/21 imati snažan negativan učinak na poljske suce i obeshrabriti ih da se koriste svojim ovlastima u pogledu primjene prava EU-a; ponavlja svoju punu potporu poljskim sucima koji i dalje primjenjuju načelo nadređenosti prava EU-a i upućuju predmete Sudu Europske unije radi donošenja prethodne odluke, uključujući nakon presude K 3/21, unatoč riziku koje to predstavlja za njihove karijere, uključujući stegovno razrješenje od suđenja, otpuštanje ili prisilnu ostavku;

8. podsjeća da se Ugovori EU-a ne mogu mijenjati presudom nacionalnog suda i da se poljskim Ustavom u njegovu članku 91. podsjeća da ratificirani međunarodni sporazum čini dio nacionalnog pravnog poretka, da se mora izravno primjenjivati i da ima prednost u slučaju sukoba zakona; duboko je zabrinut zbog toga što je poljski „Ustavni sud” iz učinkovitog čuvara Ustava pretvoren u instrument za legalizaciju nezakonitih aktivnosti vlasti; podsjeća da se presudama Suda Europske unije ne dovode u pitanje prava država članica da uvedu organizacijske promjene u pravosuđu;

9. pozdravlja inicijative nekih nacionalnih parlamenata za raspravu i zauzimanje jasnih stajališta o nedavnim mjerama koje je poduzela poljska vlada PiS-a i njezinim napadima na nadređenost prava EU-a;

10. ponavlja svoje stajalište da se novac poreznih obveznika EU-a ne bi trebao dodijeliti vladama koje očito, namjerno i sustavno potkopavaju vrijednosti sadržane u članku 2. UEU-a;

11. poziva Komisiju i Vijeće da poduzmu sljedeće hitne i koordinirane mjere:

- da pokrenu postupke zbog povrede prava u vezi sa zakonodavstvom o nelegitimnom „Ustavnom sudu”, njegovu nezakonitu sastavu i njegovoj ulozi u sprečavanju poštovanja presuda Suda EU-a, da od Suda EU-a traže uvođenje privremene mjere te pokretanje postupka zbog povrede prava u vezi s Odjelom za izvanrednu kontrolu i javne poslove Vrhovnog suda, Državnim sudbenom vijećem i Državnim odvjetništvom Poljske;

- da pokrenu postupak predviđen člankom 6. stavkom 1. Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava za Poljsku, od strane Komisije, uz istodobno podsjećanje na to da se člankom 5. Uredbe štiti pristup krajnjih primatelja i korisnika financijskim sredstvima te nalaže Komisiji da učini sve što je u njezinoj moći kako bi osigurala izvršenje plaćanja;

- da se suzdrže od odobravanja nacrta plana za oporavak i otpornost Poljske sve dok poljska vlada potpuno i pravilno ne provede presude Suda EU-a i međunarodnih sudova te osigurati da se procjenom plana jamči usklađenost s relevantnim preporukama za pojedinu zemlju, posebno o zaštiti neovisnosti sudstva;

- da usvoje nedvosmislene preporuke za rješavanje kršenja vladavine prava u Poljskoj, s jasnim vremenskim okvirom, za čije donošenje nije potrebna jednoglasna odluka i da Vijeće u skladu s postupkom iz članka7. stavka1. UEU-a objavi da postoji očita opasnost da Poljska ozbiljno krši vladavinu prava te da se proširi područje primjene tog postupka na temeljna prava i demokraciju;

- da upotrijebe svoje ovlasti, uključujući prekid ili suspenziju plaćanja ili, prema potrebi, izvrše financijski ispravak u skladu s primjenjivom Uredbom o zajedničkim odredbama, s obzirom na rizik od ozbiljnih nedostataka u učinkovitom funkcioniranju sustava kontrole u Poljskoj zbog nedostatka neovisnosti sudstva koji ugrožava zakonitost i pravilnost rashoda;

- da raspravljaju o krizi vladavine prava u Poljskoj u prisutnosti predsjednika Europskog parlamenta i zauzmu jasno stajalište, a na predstojećem sastanku na vrhu 21. i 22. listopada 2021. objave što je moguće snažniju zajedničku izjavu o tom pitanju potpisanu od strane šefova država i vlada EU-a te hitno dodatno postupe na sljedećem sastanku Vijeća za opće poslove;

12. ističe da ti zahtjevi nisu zamišljeni kao kaznene mjere protiv poljskog naroda, već sredstva za ponovnu uspostavu vladavine prava u Poljskoj s obzirom na kontinuirano pogoršanje stanja; poziva Komisiju da iskoristi sve raspoložive instrumente za uspostavu metoda kojima se osigurava da zbog djelovanja sadašnje vlade poljski državljani i stanovnici Poljske ne budu lišeni koristi od sredstava EU-a te da uspostavi načine na koje bi Komisija ta sredstva izravno dodjeljivala krajnjim korisnicima;

13. prima na znanje glasovanje Odbora za pravna pitanja od 14. listopada 2021. kojim se podupire postupak pokrenut pred Sudom EU-a protiv Komisije zbog njezina propusta da aktivira mehanizam uvjetovanja vladavinom prava EU-a;

°

° °

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi vladama i parlamentima država članica, Vijeću, Komisiji, Odboru regija i Vijeću Europe.

 

Posljednje ažuriranje: 25. listopada 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti