Forslag til beslutning - B9-0594/2021Forslag til beslutning
B9-0594/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen ved den ukrainske grænse og i de russiskbesatte områder i Ukraine

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky
for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0594/2021

Procedure : 2021/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0594/2021
Indgivne tekster :
B9-0594/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0594/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved den ukrainske grænse og i de russiskbesatte områder i Ukraine

(2021/3010(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland,

 der henviser til FN-pagten,

 der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

 der henviser til slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa af 1. august 1975 (Helsingforsslutakten),

 der henviser til adfærdskodeksen fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) inden for politisk-militære aspekter af sikkerhed af 3. december 1994,

 der henviser til memorandummet om sikkerhedsgarantier i forbindelse med Ukraines tiltrædelse af traktaten om ikkespredning af kernevåben af 5. december 1994 (Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier),

 der henviser til Wiendokumentet af 30. november 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger,

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, særlig afsnit V, kapitel 1,[1]

 der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1792 af 11. oktober 2021 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed[2],

 der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 24. november 2021 om det russiske dekret om forenklede handelsforanstaltninger, som krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet,

 der henviser til den fælles erklæring af 12. oktober 2021 fra Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter det 23. topmøde mellem EU og Ukraine,

 der henviser til erklæringen af 12. december 2021 fra G7-udenrigsministrene om Rusland og Ukraine,

 der henviser til den fælles erklæring fra De Forenede Stater og Tyskland om støtte til Ukraine, europæisk energisikkerhed og vores klimamål, som blev offentliggjort af præsident Biden og kansler Merkel den 21. juli 2021,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Rusland deltager i en hidtil uset opbygning af sine militære styrker ved den ukrainske grænser, i det besatte Donbas og i det ulovligt annekterede Krim, herunder omfattende troppebevægelser;

B. der henviser til, at der er gået mere end seks år siden vedtagelsen af Minskaftalerne og mere end syv år siden Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen og begyndelsen af krigen i Ukraine; der henviser til, at mere end 14 000 mennesker har mistet livet under den igangværende konflikt;

C. der henviser til, at Rusland gennemfører desinformationskampagner og beskylder Ukraine og NATO for provokation; der henviser til, at præsident Putin og tidligere præsident Medvedev personligt opretholder en falsk fortælling, der benægter eksistensen af en ukrainsk stat og det ukrainske folks identitet;

D. der henviser til, at USA har delt efterretninger med dets NATO-allierede om et muligt umiddelbart forestående russisk angreb på Ukraine; der henviser til, at NATO-landene har udtrykt bekymring over russiske militære udsendelser langs den ukrainske grænse og har opfordret til en nedtrapning af spændingerne; der henviser til, at Aleksandr Lukasjenko har bebudet fuld støtte til Rusland i tilfælde af en militær aktion mod Ukraine;

E. der henviser til, at præsident Putin den 15. november 2021 undertegnede et dekret om forenklede handelsregler for at tillade adgangsforanstaltninger for at øge adgangen for varer til og fra de midlertidigt ikke-regeringskontrollerede områder i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine; der henviser til, at denne ensidige foranstaltning har til formål yderligere at adskille disse områder fra Ukraine i modstrid med målene i Minskaftalerne;

1. støtter fuldt ud Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; fordømmer Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og dets direkte og indirekte involvering i væbnede konflikter i det østlige Ukraine samt de menneskerettighedskrænkelser, der er begået i disse områder, og pasudstedelsen til borgere i det besatte Donbas og Krim;

2. opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at indstille sine provokationer ved den ukrainske grænse, som har en destabiliserende virkning for hele regionen og uden for regionen, til at standse alle foranstaltninger, der yderligere forværrer konflikten, og til at nedtrappe spændingerne i overensstemmelse med dets internationale forpligtelser, såsom OSCE's principper og tilsagn om gennemsigtighed i militære bevægelser og Wiendokumentet;

3. understreger, at EU og dets medlemsstater for at forhindre enhver form for angreb på Ukraine fra Den Russiske Føderations side skal gøre det meget klart for Rusland og præsident Putin, at prisen for en sådan overtrædelse af folkeretten vil være alvorlig; glæder sig over formand Ursula von der Leyens løfte om, at EU vil reagere på ethvert yderligere angreb ved at optrappe og udvide de eksisterende sanktioner;

4. understreger derfor behovet for en omfattende handlingsplan for EU vedrørende afskrækkelse, klare retningslinjer og modforanstaltninger, hvis situationen optrappes; opfordrer medlemsstaterne til bedre at koordinere indbyrdes og skabe en fælles EU-tilgang i stedet for at forfølge forskellige nationale initiativer;

5. understreger behovet for en fælles tilgang til afskrækkelse fra EU's og dets partneres side; understreger, at alle foranstaltninger bør træffes i koordination med Ukraine og EU's allierede; glæder sig over den nylige erklæring fra G7-landenes udenrigsministre om Rusland og Ukraine, hvori der bebudes samarbejde om en "fælles og samlet reaktion";

6. kræver, at modforanstaltninger skal omfatte standsning af al import af olie og gas fra Rusland til EU, ved at ramme andre vigtige sektorer i den russiske økonomi, blokering af russiske virksomheders adgang til globale kapitalmarkeder, indførelse af yderligere målrettede restriktive foranstaltninger (såsom indefrysning af aktiver og nægtelse af adgang til EU) rettet mod russiske oligarker og dem, der er tæt på præsidenten, forbud mod køb af russisk statsgæld på det sekundære marked, afbrydelse af finansieringen af efterretningstjenester og militæret og udelukkelse af Rusland fra SWIFT-betalingssystemet;

7. gentager, at EU og Ukraine derfor bør mindske afhængigheden af russisk energi, og kræver, at EU udviser stærkere energisolidaritet med Ukraine i overensstemmelse med associeringsaftalen ved at øge de indbyrdes forbindelser mellem energiinfrastrukturer; opfordrer indtrængende til, at de foranstaltninger, der er skitseret i den fælles erklæring fra USA og Tyskland af 21. juli 2021, anvendes som grundlag for yderligere tiltag; opfordrer indtrængende EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at annullere og forhindre brugen af Nord Stream 2-rørledningen og insistere på, at opførelsen af de kontroversielle kernekraftværker, som bygges af Rosatom, standses;

8. opfordrer EU og medlemsstaterne til at oprette en global sanktionsmekanisme til bekæmpelse af korruption og til konsekvent at gennemføre og håndhæve de eksisterende regler til bekæmpelse af hvidvask af penge og skabe øget gennemsigtighed, navnlig med hensyn til de midler, som deponeres og bruges i EU af den russiske elite;

9. fremhæver betydningen af Minskaftalerne, herunder afskaffelse af militære aktiviteter i det østlige Ukraine, og opfordrer indtrængende alle parter til at engagere sig konstruktivt i Normandietprocessen og den trilaterale kontaktgruppe; opfordrer til en politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine og en stærkere rolle for EU inden for fredelig konfliktløsning; understreger betydningen af OSCE's særlige observatørmission i Ukraine og af, at den er i stand til at fortsætte sit arbejde uden begrænsninger ud over det nuværende mandat;

10. opfordrer indtrængende EU's medlemsstater til at forberede og meddele Ukraine et troværdigt langsigtet perspektiv for tiltrædelse af EU; understreger, at ethvert lands valg af alliancer ikke skal godkendes af et tredjeland; opfordrer EU og de europæiske allierede til at drøfte langsigtede planer for den europæiske sikkerhedsorden med henblik på i fællesskab at håndtere fremtidige militære trusler på kontinentet;

11. støtter oprettelsen af og aktiviteterne i Den Internationale Krimplatform; beklager, at internationale organisationer og menneskerettighedsforkæmpere stadig nægtes adgang til Krim og fordømmer Den Russiske Føderations stigende militarisering af halvøen;

12. opfordrer Rusland til at tilbagekalde sit dekret af 15. november 2021, da det krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet, herunder med hensyn til toldkontrol, og kan øge spændinger og forlænge status quo, samtidig med at den fremtidige reintegrationsproces hindres;

13. anmoder Kommissionen, Rådet og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at styrke EU's modstandsdygtighed og modforanstaltningskapacitet over for hybride interventioner, forbedre samarbejdet med partnere, navnlig om desinformation, og styrke kapaciteter, der sigter mod fredelig konfliktløsning, med særligt fokus på situationen for kvinder og sårbare grupper i konflikter;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, NATO, OSCE, Ukraines præsident, regering og parlament samt Den Russiske Føderations præsident, regering og Statsduma.

 

Seneste opdatering: 15. december 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik