Päätöslauselmaesitys - B9-0594/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0594/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0594/2021

Menettely : 2021/3010(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0594/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0594/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0594/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

(2021/3010(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Venäjästä,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan,

 ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

 ottaa huomioon 1. elokuuta 1975 allekirjoitetun Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjan (Helsingin päätösasiakirja),

 ottaa huomioon 3. joulukuuta 1994 annetut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) käytännesäännöt poliittis-sotilaallisista turvallisuusnäkökohdista,

 ottaa huomioon 5. joulukuuta 1994 tehdyn pöytäkirjan turvallisuustakeista Ukrainan liittyessä ydinsulkusopimukseen (Budapestin turvallisuustakeita koskeva muistio),

 ottaa huomioon 30. marraskuuta 2011 annetun Wienin asiakirjan luottamusta ja turvallisuutta lisäävistä toimista,

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen[1] ja erityisesti sen V osaston 1 luvun,

 ottaa huomioon Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Minskissä 12. helmikuuta 2015 ja joka kokonaisuudessaan hyväksyttiin 17. helmikuuta 2015 annetulla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2202 (2015),

 ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 11. lokakuuta 2021 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2021/1792[2],

 ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 24. marraskuuta antaman lausunnon yksinkertaistettuja kaupan toimenpiteitä koskevasta Venäjän asetuksesta, joka loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta;

 ottaa huomioon Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin ja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 12. lokakuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman EU:n ja Ukrainan 23. huippukokouksen jälkeen,

 ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 12. joulukuuta 2021 antaman julkilausuman Venäjästä ja Ukrainasta,

 ottaa huomioon presidentti Bidenin ja liittokansleri Merkelin 21. heinäkuuta 2021 antaman Yhdysvaltojen ja Saksan yhteisen julkilausuman Ukrainan tukemisesta, Euroopan energiavarmuudesta ja ilmastotavoitteista,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Venäjä on keskittämässä Ukrainan rajoille, miehitetylle Donbasin alueelle ja laittomasti liitetylle Krimin niemimaalle ennennäkemättömän suuren määrän asevoimiaan, myös laajamittaisilla joukkojen siirroilla;

B. ottaa huomioon, että on kulunut yli kuusi vuotta Minskin sopimusten hyväksymisestä ja yli seitsemän vuotta Krimin niemimaan laittomasta liittämisestä Venäjän federaatioon ja sodan alkamisesta Ukrainassa; ottaa huomioon, että meneillään olevan konfliktin aikana on kuollut yli 14 000 ihmistä;

C. ottaa huomioon, että Venäjä toteuttaa disinformaatiokampanjoita ja syyttää Ukrainaa ja Natoa provokaatiosta; ottaa huomioon, että presidentti Putin ja entinen presidentti Medvedev pitävät henkilökohtaisesti yllä väärää narratiivia, joka kiistää Ukrainan valtion olemassaolon ja Ukrainan kansan identiteetin;

D. ottaa huomioon, että Yhdysvallat on jakanut Nato-liittolaistensa kanssa tiedustelutietoja mahdollisesta välittömästä Venäjän Ukrainaan kohdistuvasta hyökkäyksestä; ottaa huomioon, että Nato-maat ovat ilmaisseet huolensa Venäjän sotilasoperaatioista Ukrainan rajalla ja vaatineet jännitteiden liennyttämistä; ottaa huomioon, että Aljaksandr Lukašenka on ilmoittanut täysimittaisesta tuesta Venäjälle, jos Ukrainaa vastaan toteutetaan sotilaallisia toimia;

E. ottaa huomioon, että presidentti Putin allekirjoitti 15. marraskuuta 2021 asetuksen yksinkertaistetuista kaupan säännöistä, joiden avulla voidaan lisätä tavaroiden pääsyä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille ja alueilta, jotka eivät tilapäisesti ole hallituksen hallinnassa; ottaa huomioon, että tämän yksipuolisen toimenpiteen tarkoituksena on erottaa nämä alueet Ukrainasta Minskin sopimusten tavoitteiden vastaisesti;

1. ilmaisee tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; tuomitsee Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen Venäjän federaatioon ja sen suoran ja välillisen osallistumisen aseellisiin konflikteihin Itä-Ukrainassa sekä näillä alueilla tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ja passien myöntämisen miehitetyn Donbasin alueen ja Krimin asukkaille;

2. kehottaa Venäjää lopettamaan välittömästi Ukrainan rajalla toteutettavat provokaatiot, jotka horjuttavat vakautta koko alueella ja sen ulkopuolella, lopettamaan kaikki toimet, jotka pahentavat konfliktia entisestään, ja lieventämään jännitteitä kansainvälisten velvoitteidensa, kuten Etyjin periaatteiden ja sotilaallisten liikkeiden avoimuutta koskevien sitoumusten ja Wienin asiakirjan mukaisesti;

3. korostaa, että Venäjän federaation Ukrainaan kohdistamien hyökkäysten estämiseksi EU:n ja sen jäsenvaltioiden on ilmoitettava Venäjälle ja presidentti Putinille hyvin selkeästi, että tällaisesta kansainvälisen oikeuden rikkomisesta perittävä hinta on korkea; suhtautuu myönteisesti puheenjohtaja von der Leyenin lupaukseen siitä, että EU vastaa mahdollisiin uusiin hyökkäyksiin lisäämällä ja laajentamalla nykyisiä pakotteita;

4. korostaa näin ollen, että EU:n on laadittava kattava toimintasuunnitelma, joka koskee pelotteita, selkeitä reunaehtoja ja vastatoimia tilanteen kärjistyessä; kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan toimiaan paremmin keskenään ja luomaan yhteisen EU:n lähestymistavan sen sijaan, että ne toteuttaisivat erilaisia kansallisia aloitteita;

5. korostaa, että EU:n ja sen kumppaneiden on omaksuttava yhtenäinen pelotetta koskeva lähestymistapa; korostaa, että kaikki toimet olisi toteutettava koordinoidusti Ukrainan ja EU:n liittolaisten kanssa; pitää myönteisenä G7-maiden ulkoministerien Venäjästä ja Ukrainasta äskettäin antamaa julkilausumaa, jossa ilmoitettiin ”yhteistä ja kattavaa vastausta” koskevasta yhteistyöstä;

6. vaatii, että vastatoimiin on sisällyttävä kaiken öljyn ja kaasun tuonnin lopettaminen Venäjältä EU:hun, kohdennetut toimet Venäjän talouden muita tärkeitä aloja vastaan, venäläisten yritysten pääsyn estäminen globaaleille pääomamarkkinoille, uusien rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen (kuten varojen jäädyttäminen ja pääsyn kieltäminen EU:n alueelle) venäläisiin oligarkkeihin ja presidenttiä lähellä oleviin henkilöihin, Venäjän valtionvelan ostamisen kieltäminen jälkimarkkinoilta, tiedustelupalvelujen ja armeijan rahoituksen estäminen ja Venäjän sulkeminen SWIFT-maksujärjestelmän ulkopuolelle;

7. toistaa, että EU:n ja Ukrainan olisi siksi vähennettävä riippuvuuttaan Venäjän energiasta, ja kehottaa EU:ta osoittamaan vahvempaa energia-alan solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan assosiaatiosopimuksen mukaisesti lisäämällä energiainfrastruktuurien välisiä yhteyksiä; kehottaa käyttämään lisätoimien perustana Yhdysvaltojen ja Saksan 21. heinäkuuta 2021 antamassa yhteisessä julkilausumassa esitettyjä toimenpiteitä; kehottaa siksi EU:n toimielimiä ja kaikkia jäsenvaltioita lopettamaan Nord Stream 2 ‑kaasuputken valmiiksi saattamisen ja vaatimaan Rosatomin kiisteltyjen ydinvoimaloiden rakentamisen lopettamista;

8. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita perustamaan maailmanlaajuisen korruption vastaisen pakotemekanismin ja panemaan johdonmukaisesti täytäntöön voimassa olevat rahanpesun vastaiset säännöt ja valvomaan niiden noudattamista sekä lisäämään avoimuutta erityisesti venäläisen eliitin EU:hun tallettamien tai EU:ssa käyttämien varojen osalta;

9. korostaa Minskin sopimusten merkitystä, mukaan lukien sotilaallisen toiminnan lopettaminen Itä-Ukrainassa, ja kehottaa kaikkia osapuolia toimimaan rakentavasti Normandian prosessin ja Ukrainan kontaktiryhmän kanssa; kehottaa etsimään poliittisen ratkaisun Itä-Ukrainan konfliktiin ja vahvistamaan EU:n roolia konfliktin rauhanomaisessa ratkaisemisessa; korostaa Etyjin erityistarkkailuoperaation Ukrainassa merkitystä ja sitä, että sen on kyettävä jatkamaan työtään nykyisen toimeksiannon jälkeen rajoituksetta;

10. kehottaa jäsenvaltioita valmistelemaan Ukrainalle uskottavat näkymät jäsenyydestä pitkällä aikavälillä ja tiedottamaan niistä Ukrainalle; korostaa, että minkään maan liittoutumavalinta ei saa edellyttää kolmannen maan hyväksyntää; kehottaa EU:ta ja eurooppalaisia liittolaisia keskustelemaan Euroopan turvallisuusjärjestystä koskevista pitkän aikavälin suunnitelmista, jotta voidaan käsitellä yhdessä tulevia sotilaallisia uhkia mantereella;

11. tukee Krimin tilannetta käsittelevän kansainvälisen foorumin perustamista ja toimintaa; pitää valitettavana, että kansainvälisiltä järjestöiltä ja ihmisoikeuksien puolustajilta evätään edelleen pääsy Krimille, ja tuomitsee Venäjän federaation lisääntyvän niemimaan militarisoinnin;

12. kehottaa Venäjää kumoamaan 15. marraskuuta 2021 antamansa asetuksen, koska se loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta, myös tullivalvonnan osalta, ja saattaa lisätä jännitteitä ja pitkittää vallitsevaa tilannetta ja estää samalla tulevan uudelleenintegroitumista koskevan prosessin;

13. pyytää komissiota, neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa vahvistamaan EU:n selviytymiskykyä ja vastatoimia hybridi-interventioita vastaan, parantamaan yhteistyötä kumppaneiden kanssa, erityisesti disinformaation osalta, ja vahvistamaan valmiuksia, joilla pyritään konfliktien rauhanomaiseen ratkaisemiseen kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tilanteeseen konflikteissa;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Natolle, Etyjille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja Verkhovna Radalle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle.

 

Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö