Projekt rezolucji - B9-0594/2021Projekt rezolucji
B9-0594/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky
w imieniu grupy Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0594/2021

Procedura : 2021/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0594/2021
Teksty złożone :
B9-0594/2021
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9‑0594/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

(2021/3010(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy i Rosji,

 uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

 uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

 uwzględniając Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z 1 sierpnia 1975 r. (Akt końcowy z Helsinek),

 uwzględniając kodeks postępowania w polityczno-wojskowych aspektach bezpieczeństwa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) z 3 grudnia 1994 r.,

 uwzględniając memorandum o gwarancjach bezpieczeństwa z 5 grudnia 1994 r. dotyczące przystąpienia Ukrainy do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (memorandum budapeszteńskie o gwarancjach bezpieczeństwa),

 uwzględniając dokument wiedeński z 30 listopada 2011 r. dotyczący środków budowy zaufania i bezpieczeństwa,

 uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w szczególności jego tytuł V rozdział 1[1],

 uwzględniając pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich przyjęty i podpisany w Mińsku 12 lutego 2015 r. i zatwierdzony w całości w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r.,

 uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2021/1792 z dnia 11 października 2021 r. zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi[2],

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 24 listopada 2021 r. w sprawie rosyjskiego dekretu dotyczącego uproszczonych środków handlowych naruszających suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy,

 uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, wydane 12 października 2021 r. po 23. szczycie UE-Ukraina,

 uwzględniając oświadczenie ministrów spraw zagranicznych grupy G7 z 12 grudnia 2021 r. w sprawie Rosji i Ukrainy,

 uwzględniając wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych i Niemiec w sprawie wsparcia dla Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i naszych celów klimatycznych, wydane przez prezydenta Bidena i kanclerz Merkel 21 lipca 2021 r.,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rosja dokonuje bezprecedensowej koncentracji sił zbrojnych na granicy z Ukrainą, w okupowanym Donbasie i na nielegalnie przyłączonym Krymie, łącznie z ruchami oddziałów na dużą skalę;

B. mając na uwadze, że minęło ponad sześć lat od przyjęcia porozumień mińskich i ponad siedem lat od bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską i rozpoczęcia wojny na Ukrainie; mając na uwadze, że ponad 14 tys. osób straciło życie w trwającym konflikcie;

C. mając na uwadze, że Rosja prowadzi kampanie dezinformacyjne i oskarża Ukrainę i NATO o prowokację; mając na uwadze, że prezydent Putin i były prezydent Miedwiediew osobiście podtrzymują fałszywą narrację, która zaprzecza istnieniu ukraińskiej państwowości i tożsamości narodu ukraińskiego;

D. mając na uwadze, że Stany Zjednoczone przekazały swoim sojusznikom z NATO dane wywiadowcze dotyczące możliwego rychłego ataku Rosji na Ukrainę; mając na uwadze, że kraje NATO wyraziły zaniepokojenie rozmieszczeniem rosyjskich wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą i wezwały do deeskalacji napięć; mając na uwadze, że Alaksandr Łukaszenka zapowiedział pełne wsparcie dla Rosji w przypadku działań wojskowych przeciwko Ukrainie;

E. mając na uwadze, że 15 listopada 2021 r. prezydent Putin podpisał dekret w celu uproszczenia zasad handlu, aby umożliwić wprowadzenie środków dotyczących dostępu z myślą o poprawie dostępu towarów do tymczasowo niekontrolowanych przez rząd części regionów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie; mając na uwadze, że ten jednostronny środek ma na celu dalsze oddzielenie tych obszarów od Ukrainy, co jest sprzeczne z celami porozumień mińskich;

1. w pełni popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w obrębie jej międzynarodowo uznanych granic; potępia bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską, a także jej bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie w konflikty zbrojne we wschodniej Ukrainie oraz naruszenia praw człowieka na tych terytoriach i wymuszone przyjmowanie rosyjskich paszportów przez obywateli okupowanego Donbasu i Krymu;

2. wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania prowokacji na granicy z Ukrainą, które mają destabilizujący wpływ na cały region i nie tylko, do zaprzestania wszelkich działań, które jeszcze bardziej zaostrzają konflikt, oraz do złagodzenia napięć zgodnie z jej zobowiązaniami międzynarodowymi, takimi jak zasady i zobowiązania OBWE dotyczące przejrzystości ruchów wojskowych oraz dokument wiedeński;

3. podkreśla, że aby powstrzymać Federację Rosyjską przed jakimkolwiek atakiem na Ukrainę, UE i jej państwa członkowskie muszą bardzo wyraźnie zakomunikować Rosji i prezydentowi Putinowi, że cena za takie naruszenie prawa międzynarodowego będzie wysoka; z zadowoleniem przyjmuje obietnicę przewodniczącej von der Leyen, że UE odpowie na wszelkie dalsze akty agresji zaostrzeniem i rozszerzeniem istniejących sankcji;

4. w związku z tym podkreśla potrzebę opracowania kompleksowego planu działania UE dotyczącego odstraszania, jasnych czerwonych linii i przeciwśrodków w razie eskalacji sytuacji; wzywa państwa członkowskie do lepszej koordynacji pomiędzy sobą i do wypracowania wspólnego podejścia UE zamiast realizowania różnych inicjatyw krajowych;

5. podkreśla potrzebę przyjęcia przez UE i jej partnerów jednolitego podejścia do środków odstraszających; podkreśla, że wszelkie działania powinny być podejmowane w koordynacji z Ukrainą i sojusznikami UE; przyjmuje z zadowoleniem niedawne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych G7 w sprawie Rosji i Ukrainy, w którym zapowiedziano współpracę w zakresie „wspólnej i kompleksowej reakcji”;

6. domaga się, aby przeciwśrodki obejmowały wstrzymanie całego importu ropy naftowej i gazu z Rosji do UE, wzięcie na cel innych ważnych sektorów rosyjskiej gospodarki, zablokowanie dostępu rosyjskich przedsiębiorstw do światowych rynków kapitałowych, wprowadzenie dalszych ukierunkowanych środków ograniczających (takich jak zamrażanie aktywów i odmowa wjazdu do UE) przeciwko rosyjskim oligarchom i osobom bliskim prezydentowi, zakaz nabywania rosyjskiego długu państwowego na rynku wtórnym, zakłócenie finansowania służb wywiadowczych i wojskowych oraz wykluczenie Rosji z systemu płatności SWIFT;

7. ponownie stwierdza, że UE i Ukraina powinny w związku z tym zmniejszyć zależność od rosyjskiej energii, i wzywa UE do okazania większej solidarności energetycznej z Ukrainą, zgodnie z układem o stowarzyszeniu, poprzez zwiększenie wzajemnych powiązań infrastruktury energetycznej; wzywa do wykorzystania środków przedstawionych we wspólnym oświadczeniu USA i Niemiec z 21 lipca 2021 r. jako podstawy do dalszych działań; wzywa instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie, by odwołały budowę gazociągu Nord Stream 2 i uniemożliwiły korzystanie z niego, oraz nalega na wstrzymanie budowy kontrowersyjnych elektrowni jądrowych przez Rosatom;

8. apeluje do UE i państw członkowskich o ustanowienie globalnego mechanizmu sankcji antykorupcyjnych oraz o konsekwentne wdrażanie i egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także o zapewnienie większej przejrzystości, zwłaszcza w odniesieniu do środków zdeponowanych lub wydawanych w UE przez rosyjską elitę;

9. podkreśla znaczenie porozumień mińskich, w tym postanowień dotyczących zakończenia działań wojskowych we wschodniej Ukrainie, i wzywa wszystkie strony, aby konstruktywnie przystąpiły do procesu normandzkiego i trójstronnej grupy kontaktowej; wzywa do politycznego rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie oraz wzmocnienia roli UE w pokojowym rozwiązaniu tego konfliktu; podkreśla znaczenie specjalnej misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie oraz jej zdolności do nieskrępowanego kontynuowania prac po wygaśnięciu obecnego mandatu;

10. wzywa państwa członkowskie UE do przygotowania i przekazania Ukrainie wiarygodnej długoterminowej perspektywy przystąpienia do UE; podkreśla, że wybór sojuszy dokonywany przez jakikolwiek kraj nie może być uzależniony od zgody państwa trzeciego; wzywa UE i europejskich sojuszników do omówienia długoterminowych planów dotyczących bezpieczeństwa w Europie w celu wspólnego stawienia czoła przyszłym zagrożeniom militarnym na kontynencie;

11. popiera ustanowienie i działalność międzynarodowej Platformy Krymskiej; ubolewa nad faktem, że organizacjom międzynarodowym i obrońcom praw człowieka nadal odmawia się wstępu na Krym, i potępia rosnącą militaryzację półwyspu ze strony Federacji Rosyjskiej;

12. wzywa Rosję do odwołania dekretu z 15 listopada 2021 r., ponieważ narusza on suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, w tym w odniesieniu do kontroli celnej, i może zwiększyć napięcia i przedłużyć status quo, utrudniając jednocześnie przyszły proces reintegracji;

13. zwraca się do Komisji, Rady i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o wzmocnienie odporności UE i jej zdolności przeciwdziałania interwencjom hybrydowym, o poprawę współpracy z partnerami, w szczególności w zakresie dezinformacji, oraz o zwiększenie zdolności pokojowego rozwiązywania konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i słabszych grup w konfliktach;

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, NATO, OBWE, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

 

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności