Förslag till resolution - B9-0594/2021Förslag till resolution
B9-0594/2021

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Viola Von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Francisco Guerreiro, Reinhard Bütikofer, Tineke Strik, Yannick Jadot, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Jakop G. Dalunde, Mounir Satouri, Sergey Lagodinsky
för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0594/2021

Förfarande : 2021/3010(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0594/2021
Ingivna texter :
B9-0594/2021
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0594/2021

Europaparlamentets resolution om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

(2021/3010(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina och Ryssland,

 med beaktande av FN-stadgan,

 med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 med beaktande av slutakten från Europeiska säkerhetskonferensen, som undertecknades den 1 augusti 1975 (Helsingforsavtalets slutakt),

 med beaktande av OSSE:s uppförandekod för politiska och militära säkerhetsaspekter av den 3 december 1994,

 med beaktande av samförståndsavtalet om säkerhetsgarantier i samband med Ukrainas anslutning till fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen av den 5 december 1994 (samförståndsavtalet från Budapest om säkerhetsgarantier),

 med beaktande av Wiendokumentet av den 30 november 2011 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder,

 med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, särskilt avdelning V kapitel 1[1],

 med beaktande av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen, som antogs och undertecknades i Minsk den 12 februari 2015 och godkändes i sin helhet genom FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015) av den 17 februari 2015,

 med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2021/1792 av den 11 oktober 2021 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende[2],

 med beaktande av uttalandet av den 24 november 2021 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om det ryska dekret om förenklade handelsprocedurer som står i strid med Ukrainas suveränitet och territoriella integritet,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 12 oktober 2021 från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Europeiska rådets ordförande Charles Michel och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen efter det 23:e toppmötet mellan EU och Ukraina,

 med beaktande av G7-utrikesministrarnas uttalande av den 12 december 2021 om Ryssland och Ukraina,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet från Förenta staterna och Tyskland om stöd till Ukraina, Europas energitrygghet och våra klimatmål, som president Biden och förbundskansler Merkel offentliggjorde den 21 juli 2021,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och följande skäl:

A. Ryssland genomför i en aldrig tidigare skådad uppbyggnad av sina militära styrkor, inklusive omfattande trupprörelser, vid den ukrainska gränsen, i det ockuperade Donbass-området och på den olagligt annekterade Krimhalvön.

B. Det har gått mer än sex år sedan Minskavtalen antogs och mer än sju år sedan Ryssland olagligt annekterade Krimhalvön och kriget i Ukraina bröt ut. Fler än 14 000 människor har mist livet under denna konflikt.

C. Ryssland genomför desinformationskampanjer och anklagar Ukraina och Nato för provokation. President Putin och f.d. president Medvedev håller personligen fast vid en falsk skildring som förnekar Ukrainas status som stat och det ukrainska folkets identitet.

D. Förenta staterna har delat underrättelser med sina Nato-allierade om en eventuell överhängande rysk attack mot Ukraina. Nato-länderna har uttryckt oro över ryska militära insatser längs den ukrainska gränsen och har efterlyst en nedtrappning av spänningarna. Aliaksandr Lukasjenko har tillkännagett sitt fulla stöd till Ryssland i händelse av militära aktioner mot Ukraina.

E. President Putin undertecknade ett dekret den 15 november 2021 om förenklade handelsregler för att tillåta åtgärder för marknadstillträde och därmed öka tillgången avseende varor till och från de områden i regionerna Donetsk och Luhansk som för tillfället inte kontrolleras av regeringen i Ukraina. Denna ensidiga åtgärd syftar till att ytterligare skilja dessa områden från Ukraina, i strid med Minskavtalets mål.

1. Europaparlamentet stöder till fullo Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser. Parlamentet fördömer Ryska federationens olagliga annektering av Krim och Sevastopol och dess direkta och indirekta inblandning i väpnade konflikter i östra Ukraina, liksom kränkningar av de mänskliga rättigheterna på dessa territorier och det påtvingade utfärdandet av pass för boende i det ockuperade Donbass-området och på Krimhalvön.

2. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med sina provokationer vid den ukrainska gränsen, vilka har en destabiliserande effekt för hela regionen, och att därutöver upphöra med alla åtgärder som ytterligare förvärrar konflikten och att trappa ned spänningarna i enlighet med landets internationella åtaganden, såsom OSSE:s principer och åtaganden om insyn i militära rörelser och Wiendokumentet.

3. Europaparlamentet betonar att EU och dess medlemsstater, för att avvärja alla angrepp mot Ukraina från Ryska federationens sida, måste göra det mycket klart för Ryssland och president Putin att priset för en sådan kränkning av folkrätten kommer att bli mycket högt. Parlamentet välkomnar ordförande Von der Leyens löfte om att EU kommer att reagera på alla ytterligare aggressionshandlingar genom att trappa upp och utöka befintliga sanktioner.

4. Europaparlamentet betonar därför behovet av en övergripande handlingsplan för EU när det gäller avskräckande åtgärder, tydliga gränser och motåtgärder om situationen förvärras. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att bättre samordna sig sinsemellan och utforma en gemensam EU-strategi i stället för att driva olika nationella initiativ.

5. Europaparlamentet understryker behovet av en enhetlig strategi för avskräckande åtgärder från EU:s och dess partners sida. Parlamentet understryker att alla åtgärder bör vidtas i samordning med Ukraina och EU:s allierade. Parlamentet välkomnar G7‑ländernas utrikesministrars uttalande nyligen om Ryssland och Ukraina, där de aviserade ett samarbete om en gemensam och övergripande reaktion.

6. Europaparlamentet kräver att motåtgärderna inbegriper att stoppa all import av olja och gas från Ryssland till EU, rikta in sig på andra viktiga sektorer av den ryska ekonomin, blockera ryska företags tillgång till globala kapitalmarknader, införa ytterligare riktade restriktiva åtgärder (såsom frysning av tillgångar och nekad inresa till EU) mot ryska oligarker och personer som står presidenten nära, förbjuda köp av ryska statspapper på andrahandsmarknaden, förhindra finansieringen av underrättelsetjänster och militären och utesluta Ryssland från Swift-betalningssystemet.

7. Europaparlamentet upprepar att EU och Ukraina därför bör minska beroendet av rysk energi och uppmanar EU att visa större energisolidaritet med Ukraina, i enlighet med associeringsavtalet, genom att öka kopplingarna mellan energiinfrastrukturer. Parlamentet kräver att de åtgärder som beskrivs i USA:s och Tysklands gemensamma uttalande av den 21 juli 2021 ska användas som grund för ytterligare åtgärder. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU:s institutioner och alla medlemsstater att förhindra slutförandet av gasledningen Nord Stream 2, och insisterar på att uppförandet av de kontroversiella kärnkraftverk som byggs av Rosatom stoppas.

8. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att inrätta en global mekanism för sanktioner mot korruption och konsekvent genomföra och verkställa befintliga regler mot penningtvätt och skapa större transparens, särskilt när det gäller de medel som den ryska eliten placerar eller använder i EU.

9. Europaparlamentet betonar vikten av Minskavtalen, inbegripet upphörandet av militär verksamhet i östra Ukraina, och uppmanar med kraft alla parter att delta konstruktivt i Normandie-processen och trepartsgruppen för Ukraina. Parlamentet efterlyser en politisk lösning på konflikten i östra Ukraina och en starkare roll för EU i en fredlig konfliktlösning. Parlamentet betonar vikten av OSSE:s särskilda övervakningsuppdrag i Ukraina och av att det kan fortsätta sitt arbete efter det nuvarande mandatet, utan några begränsningar.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utarbeta och förmedla ett trovärdigt långsiktigt perspektiv för Ukrainas anslutning till EU. Parlamentet betonar att ett lands val av allianser inte får vara föremål för ett tredjelands godkännande. Parlamentet uppmanar EU och de europeiska allierade att diskutera långsiktiga planer för den europeiska säkerhetsordningen i syfte att tillsammans hantera framtida militära hot på kontinenten.

11. Europaparlamentet stöder inrättandet av den internationella Krimplattformen och dess verksamhet. Parlamentet beklagar djupt att internationella organisationer och människorättsförsvarare fortfarande nekas tillträde till Krim och fördömer Rysslands ökande militarisering av halvön.

12. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphäva sitt dekret av den 15 november 2021, eftersom det kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, även när det gäller tullkontroll, och skulle kunna öka spänningarna och förlänga status quo, samtidigt som det hindrar den framtida återintegreringsprocessen.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att stärka EU:s resiliens och motverkningskapacitet mot hybridinsatser, förbättra samarbetet med partner, särskilt när det gäller desinformation, och förbättra kapaciteten för fredlig konfliktlösning, med särskilt fokus på situationen för kvinnor och utsatta grupper i konflikter.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Nato, OSSE, Ukrainas president, regering och Verchovna Rada samt Ryska federationens president, regering och stadsduma.

 

Senaste uppdatering: 15 december 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy