Forslag til beslutning - B9-0595/2021Forslag til beslutning
B9-0595/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0594/2021

Procedure : 2021/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0595/2021
Indgivne tekster :
B9-0595/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0595/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

(2021/3010(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland,

 der henviser til erklæringen af 20. september 2021 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af EU om valget til Statsdumaen og regional- og lokalvalg,

 der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 24. november 2021 om det russiske dekret om forenklede handelsforanstaltninger, som krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24. og 25. juni 2021,

 der henviser til slutakten fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Wiendokumentet fra 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger og adfærdskodeksen inden for politisk-militære aspekter af sikkerhed,

 der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed i FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side[1],

 der henviser til den fælles erklæring efter det 23. topmøde mellem EU og Ukraine den 12. oktober 2021,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at alle stater ifølge FN-pagten og folkerettens principper ”skal i deres mellemfolkelige forhold afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt imod, det være sig mod nogen stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed";

B. der henviser til, at Den Russiske Føderation har fornyet sin storstilede militære opbygning af kampstyrker og -udrustning samt sin angrebskapacitet langs grænsen til Ukraine og i de ukrainske regioner Donetsk og Luhansk, som i dag er besat af styrker, der støttes af Rusland, og betydeligt har optrappet sine militære aktiviteter på Krim, som blev illegalt annekteret af Rusland i marts 2014;

C. der henviser til, at denne offensive udvikling enten kan fortolkes som forberedelser af et militært angreb eller som en trussel om at bruge magt imod nabolandet Ukraine med det formål at gribe ind i sidstnævntes suverænitet og politiske uafhængighed, hvilket er i modstrid med Den Russiske Føderations internationale forpligtelser som permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd og som medlem af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og Europarådet;

D. der henviser til, at gennemførelsen af pakken af foranstaltninger til gennemførelsen af Minskaftalerne fra februar 2015 er løbet ind i alvorlige vanskeligheder, især på grund af ensidige foranstaltninger, som Den Russiske Føderation har truffet i modstrid med sine forpligtelser i henhold til aftalerne;

E. der henviser til, at der på Normandietkvartettens seneste topmøde i Paris den 9. december 2019 blev vedtaget adskillige foranstaltninger, navnlig vedrørende en ny våbenhvile og tilbagetrækning af styrker, som ikke alene endnu ikke er blevet gennemført, men som også blokeres og åbenlyst modarbejdes af Den Russiske Føderation gennem dens seneste handlinger;

F. der henviser til, at mere end 14 000 mennesker, herunder både militærpersonel og civile, har mistet livet under den mere end syv år lange konflikt, som Den Russiske Føderation har fremkaldt i det østlige Ukraine, mens befolkningens eksistensgrundlag i de russiskkontrollerede og annekterede områder i Ukraine og de omgivende regioner fortsat er hårdt ramt;

G. der henviser til, at adskillige europæiske lande ud over Frankrig og Tyskland som initiativtagere til Normandietkvartetten allerede har udtrykt, at de er parate til at møde et hvilket som helst militært angreb fra Den Russiske Føderations side imod Ukraine med de hårdest mulige sanktioner, navnlig inden for områder af det økonomiske, finansielle og energimæssige samarbejde; der henviser til, at Det Europæiske Råd den 16. december 2021 vil drøfte Ruslands militære opbygning ved grænsen til Ukraine;

1. fordømmer Den Russiske Føderations truende storstilede militære opbygning lands grænsen til Ukraine og handlingerne i forbindelse hermed i de områder i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine, der ikke er under regeringens kontrol, og på det illegalt annekterede Krim; opfordrer Den Russiske Føderation til omgående og fuldstændigt at trække sine militære styrker tilbage, opgive sin trussel imod Ukraines territoriale integritet og bidrage til at nedtrappe spændingerne i regionen ved fuldt ud at overholde sine forpligtelser som en stat, der deltager i OSCE;

2. gentager sit uforbeholdne engagement over for Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser; fordømmer udtrykkeligt Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krim og Sevastopol og dens direkte og indirekte involvering i den væbnede konflikt i det østlige Ukraine samt de vedholdende menneskerettighedskrænkelser, der begås i disse områder;

3. opfordrer alle parter og især Den Russiske Føderation til at opfylde deres forpligtelser og omgående gennemføre de foranstaltninger, der blev vedtaget under Minskaftalerne, i Normandietkvartetten og i den trilaterale kontaktgruppe; opfordrer Den Russiske Føderation til at trække alle sine militære styrker og udrustning tilbage fra Ukraines territorium;

4. opfordrer Den Russiske Føderation til at ophøre med at træffe unilaterale foranstaltninger, der er i modstrid med de forpligtelser, der blev indgået under Minskaftalerne, og forhindre den fortsatte gennemførelse heraf, ophøre med at forværre konflikten i det østlige Ukraine og rejse tvivl på internationalt plan om Den Russiske Føderations politiske vilje og kapacitet til at efterkomme sine forpligtelser; fordømmer i særdeleshed den storstilede tildeling af russisk statsborgerskab (pasudstedelse), afgørelsen om at inddrage indbyggerne i de områder i af regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine, der ikke er under regeringens kontrol, i Statsdumaens valg i september 2021, og de nyligt forenklede handelsforanstaltninger, der letter strømmen af varer til og fra disse regioner og det russiske marked;

5. understreger, at den politiske dialog er det eneste grundlag for at løse konflikten i det østlige Ukraine; gentager derfor, at det er nødvendigt, at alle parter, herunder især Den Russiske Føderation, arbejder hen imod en politisk løsning på konflikten ved konstruktivt at bidrage til forhandlingerne i den trilaterale kontaktgruppe og Normandietkvartetten;

6. bifalder de seneste erklæringer fra EU, der udtrykker fast støtte til den koordinerede internationale indsats imod et potentielt militært angreb fra Den Russiske Føderations side mod Ukraine, der både er et fælles europæisk naboland og et vigtigt partnerland;

7. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og EU-Udenrigstjenesten til sammen med EU-medlemsstaterne at øge de fælles europæiske bestræbelser på at opnå en fredelig løsning på konflikten; opfordrer i denne henseende til en nært koordineret drøftelse om, hvordan Normandietkvartetten og kan styrkes og alle aspekter i forbindelse hermed, herunder de transatlantiske partnere, hvor dette er påkrævet eller gavnligt;

8. opfordrer indtrængende NF/HR til at sikre, at Rådet holder sig informeret om Den Russiske Føderations militære aktioner og fortsat er parat til hurtigt at enes om yderligere fælles handling, navnlig vedtagelsen af hårde økonomiske og finansielle sanktioner i nært samarbejde med de transatlantiske partnere;

9. opfordrer Det Europæiske Råd til på dets møde den 16. december 2021 at drøfte og grundigt evaluere eventuelle mulige reaktioner på trusler imod Europas sikkerhed fra Den Russiske Føderations side og til at fortsætte sine tidligere drøftelser om en samlet EU-strategi over for Rusland;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Nordatlantiske Traktats Organisation, Ukraines præsident, regering og parlament og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 14. december 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik