Projekt rezolucji - B9-0595/2021Projekt rezolucji
B9-0595/2021

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

  13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

  Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
  w imieniu grupy S&D

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0594/2021

  Procedura : 2021/3010(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B9-0595/2021
  Teksty złożone :
  B9-0595/2021
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B9‑0595/2021

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

  (2021/3010(RSP))

  Parlament Europejski,

   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy i Rosji,

   uwzględniając oświadczenie wydane 20 września 2021 r. w imieniu UE przez wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Dumy Państwowej oraz wyborów regionalnych i lokalnych,

   uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 24 listopada 2021 r. w sprawie rosyjskiego dekretu dotyczącego uproszczonych środków handlowych naruszających suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy,

   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 24 i 25 czerwca 2021 r.,

   uwzględniając akt końcowy z Helsinek Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), dokument wiedeński z 2011 r. w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz kodeks postępowania w odniesieniu do polityczno-wojskowych aspektów bezpieczeństwa,

   uwzględniając pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich przyjęty i podpisany w Mińsku 12 lutego 2015 r. i zatwierdzony w całości w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r.,

   uwzględniając układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą[1],

   uwzględniając wspólne oświadczenie z 23. szczytu UE–Ukraina, który odbył się 12 października 2021 r.,

   uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

  A. mając na uwadze, że zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego wszystkie państwa „powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa”;

  B. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska wznowiła wzdłuż granicy z Ukrainą oraz na obszarach ukraińskich obwodów, donieckiego i ługańskiego, które są obecnie okupowane przez siły wspierane przez Rosję, zakrojoną na szeroką skalę koncentrację sił zbrojnych i sprzętu wojskowego, a także rozbudowę zdolności uderzeniowych, oraz znacznie zwiększyła skalę działań wojskowych na Krymie, który został nielegalnie zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 r.;

  C. mając na uwadze, że te ofensywne działania mogą być interpretowane jako przygotowania do agresji wojskowej lub jako groźba użycia siły wobec sąsiedniej Ukrainy w celu naruszenia jej suwerenności i niezależności politycznej, co jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Federacji Rosyjskiej jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz członka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Rady Europy;

  D. mając na uwadze, że wdrożenie pakietu środków na rzecz realizacji porozumień mińskich z lutego 2015 r. napotkało na poważne przeszkody, w szczególności z powodu jednostronnych środków podjętych przez Federację Rosyjską wbrew jej zobowiązaniom wynikającym z tych porozumień;

  E. mając na uwadze, że na ostatnim szczycie czwórki normandzkiej, który odbył się w Paryżu 9 grudnia 2019 r., uzgodniono szereg środków, zwłaszcza dotyczących ponownego zawieszenia broni i wycofania sił, które nie tylko nie zostały wdrożone, ale są również utrudniane i wyraźnie naruszane przez ostatnie działania Federacji Rosyjskiej;

  F. mając na uwadze, że ponad 14 000 osób, zarówno wojskowych, jak i cywilów, straciło życie w trwającym ponad siedem lat konflikcie podsycanym przez Federację Rosyjską we wschodniej Ukrainie, i że nadal ma to poważny wpływ na warunki życia ludności zamieszkującej kontrolowane przez Rosję i zaanektowane przez nią terytoria Ukrainy oraz otaczające je regiony;

  G. mając na uwadze, że kilka krajów europejskich, wraz z Francją i Niemcami jako inicjatorami formatu normandzkiego, wyraziło już swoją gotowość do przeciwdziałania za pomocą jak najostrzejszych sankcji, w szczególności w dziedzinie współpracy gospodarczej, finansowej i energetycznej, wszelkiej agresji militarnej ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę; mając na uwadze, że 16 grudnia 2021 r. Rada Europejska omówi koncentrację rosyjskich sił wojskowych na granicy z Ukrainą;

  1. potępia coraz groźniejszą i zakrojoną na szeroką skalę obecność wojskową Federacji Rosyjskiej na granicy z Ukrainą oraz związane z nią działania na niekontrolowanych przez rząd obszarach ukraińskich obwodów, donieckiego i ługańskiego, oraz na nielegalnie zaanektowanym Krymie; wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego i całkowitego wycofania swoich sił wojskowych, powstrzymania się od grożenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz przyczynienia się do deeskalacji napięć w regionie poprzez pełne przestrzeganie swoich zobowiązań jako państwa należącego do OBWE;

  2. potwierdza swoje niesłabnące zaangażowanie na rzecz niepodległości Ukrainy, jej suwerenności i integralności terytorialnej w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową; zdecydowanie potępia bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską, a także jej bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie w konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie oraz ciągłe naruszenia praw człowieka na tych terytoriach;

  3. wzywa wszystkie strony, a w szczególności Federację Rosyjską, do wypełnienia swoich zobowiązań i bezzwłocznego wdrożenia środków uzgodnionych w ramach porozumień mińskich, formatu normandzkiego i trójstronnej grupy kontaktowej; wzywa Federację Rosyjską do wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy;

  4. wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania podejmowania jednostronnych środków, które są sprzeczne ze zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumień mińskich i utrudniają ich dalsze wdrażanie, zaostrzają konflikt we wschodniej Ukrainie i budzą wątpliwości na arenie międzynarodowej co do woli politycznej i zdolności Federacji Rosyjskiej do przestrzegania swoich zobowiązań; potępia w szczególności szeroko zakrojone przyznawanie obywatelstwa rosyjskiego (paszportyzacja), decyzję o udziale mieszkańców niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów, donieckiego i ługańskiego, w wyborach do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r., a także uproszczone niedawno środki handlowe, które ułatwiają przepływ towarów do i z tych regionów oraz na rynek rosyjski;

  5. podkreśla, że dialog polityczny pozostaje jedyną podstawą rozwiązania konfliktu we wschodniej Ukrainie; w związku z tym ponownie podkreśla, że wszystkie strony, a w szczególności Federacja Rosyjska, muszą dążyć do politycznego rozwiązania konfliktu, wnosząc konstruktywny wkład w rozmowy prowadzone w ramach trójstronnej grupy kontaktowej i formatu normandzkiego;

  6. z zadowoleniem przyjmuje ostatnie oświadczenia UE wyrażające zdecydowane poparcie dla skoordynowanych działań międzynarodowych przeciwko potencjalnej agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która jest zarówno wspólnym europejskim sąsiadem, jak i ważnym krajem partnerskim;

  7. wzywa wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), aby wraz z państwami członkowskimi UE zintensyfikowali wspólne europejskie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu; apeluje w związku z tym o ściśle skoordynowaną dyskusję na temat sposobów wzmocnienia formatu normandzkiego i wszystkich powiązanych aspektów, w tym – tam gdzie jest to wymagane lub korzystne – z partnerami transatlantyckimi;

  8. wzywa wiceprzewodniczącego / wysokiego przedstawiciela do dopilnowania, by Rada była na bieżąco informowana o operacjach wojskowych Federacji Rosyjskiej i była gotowa do szybkiego uzgodnienia dalszych wspólnych działań, w szczególności przyjęcia surowych sankcji gospodarczych i finansowych w ścisłej koordynacji z partnerami transatlantyckimi;

  9. wzywa Radę Europejską, by na posiedzeniu 16 grudnia 2021 r. omówiła i gruntownie oceniła wszelkie możliwe reakcje na zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego ze strony Federacji Rosyjskiej oraz by kontynuowała wcześniejsze dyskusje na temat kompleksowej strategii UE wobec Rosji;

  10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.

   

  Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności