Förslag till resolution - B9-0595/2021Förslag till resolution
B9-0595/2021

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

  13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

  Pedro Marques, Tonino Picula, Sven Mikser
  för S&D-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0594/2021

  Förfarande : 2021/3010(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B9-0595/2021
  Ingivna texter :
  B9-0595/2021
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  B9‑0595/2021

  Europaparlamentets resolution om situationen vid den ukrainska gränsen och i de ryskockuperade områdena i Ukraina

  (2021/3010(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Ukraina och Ryssland,

   med beaktande av uttalandet av den 20 september 2021 från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik på Europeiska unionens vägnar om valet till statsduman och till regionala och lokala beslutande organ,

   med beaktande av uttalandet av den 24 november 2021 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om det ryska dekretet om förenklade handelsprocedurer i strid med Ukrainas suveränitet och territoriella integritet,

   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 24 och 25 juni 2021,

   med beaktande av Helsingforsslutakten, Wiendokumentet från 2011 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder samt uppförandekoden för politiska och militära säkerhetsaspekter från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE),

   med beaktande av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen, som antogs och undertecknades i Minsk den 12 februari 2015 och godkändes i sin helhet i FN:s säkerhetsråds resolution 2202 (2015) av den 17 februari 2015,

   med beaktande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan[1],

   med beaktande av det gemensamma uttalandet efter det 23:e toppmötet mellan EU och Ukraina den 12 oktober 2021,

   med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Enligt FN-stadgan och folkrättens principer ska alla stater ”i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld mot någon stats territoriella integritet eller politiska oberoende”.

  B. Ryska federationen har återupptagit sin storskaliga militära upptrappning av stridskrafter och krigsmateriel, liksom sin stridsförmåga längs gränsen till Ukraina och i de områden i Donetsk- och Luhanskregionerna i Ukraina som för närvarande är ockuperade av ryskstödda styrkor, och har avsevärt utökat sina militära aktiviteter på Krim, som olagligt annekterades av Ryssland i mars 2014.

  C. Denna offensiva utveckling kan tolkas antingen som förberedelser för en militär aggression eller som ett hot om att använda våld mot grannlandet Ukraina i syfte att undergräva Ukrainas suveränitet och politiska oberoende, vilket strider mot Rysslands internationella förpliktelser som ständig medlem av FN:s säkerhetsråd och som medlem av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europarådet.

  D. Genomförandet av åtgärdspaketet för genomförandet av Minskavtalen från februari 2015 har drabbats av allvarliga bakslag, särskilt på grund av de ensidiga åtgärder som Ryssland vidtagit i strid med sina åtaganden enligt avtalen.

  E. Vid det senaste toppmötet med Normandiekvartetten, som hölls i Paris den 9 december 2019, enades man om flera åtgärder, bland annat om ett förnyat eldupphör och tillbakadragande av styrkor. Dessa åtgärder har ännu inte genomförts, och Rysslands senaste agerande innebär rentav att de blockeras och öppet motarbetas.

  F. Mer än 14 000 människor, däribland både militär personal och civila, har mist livet under mer än sju års konflikt som underblåsts av Ryssland i östra Ukraina, med fortsatt svåra livsvillkor för befolkningen i de ryskkontrollerade och annekterade territorierna i Ukraina och de omgivande regionerna.

  G. Flera europeiska länder utöver Frankrike och Tyskland, initiativtagarna till Normandieformatet, har redan förklarat sig beredda att möta varje militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina med starkast möjliga sanktioner, särskilt när det gäller ekonomiskt, finansiellt och energirelaterat samarbete. Den 16 december 2021 kommer Europeiska rådet att diskutera Rysslands militära upptrappning vid gränsen till Ukraina.

  1. Europaparlamentet fördömer Rysslands hotfulla storskaliga militära upptrappning längs gränsen till Ukraina och det därmed förbundna agerandet i de områden i Donetsk- och Luhanskregionerna i Ukraina som står utanför regeringens kontroll och på det olagligt annekterade Krim. Parlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart och fullständigt dra tillbaka sina militära styrkor, upphöra med sitt hot mot Ukrainas territoriella integritet och bidra till att minska spänningarna i regionen genom att fullt ut uppfylla sina åtaganden som en deltagande stat i OSSE.

  2. Europaparlamentet bekräftar sitt orubbliga engagemang för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Parlamentet fördömer skarpt Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och landets direkta och indirekta inblandning i den väpnade konflikten i östra Ukraina, liksom de ihållande människorättskränkningar som begåtts på dessa territorier.

  3. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt alla sidor, särskilt Ryssland, att uppfylla sina åtaganden och att utan dröjsmål genomföra de åtgärder som överenskommits inom ramen för Minskavtalen, Normandieformatet och trepartsgruppen. Parlamentet uppmanar Ryssland att dra tillbaka alla sina militära styrkor och all sin militära utrustning från Ukrainas territorium.

  4. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med ensidiga åtgärder som strider mot åtagandena inom ramen för Minskavtalen och hindrar deras fortsatta genomförande, förvärrar konflikten i östra Ukraina och internationellt ger upphov till tvivel om Rysslands politiska vilja och förmåga att uppfylla sina åtaganden. Parlamentet fördömer framför allt det storskaliga utdelandet av ryskt medborgarskap (”passpolitiken”), beslutet att låta invånarna i de områden i Donetsk- och Luhanskregionerna i Ukraina som står utanför regeringens kontroll delta i valet till statsduman i september 2021 samt de nyligen förenklade handelsprocedurer som underlättar flödet av varor till och från dessa regioner och den ryska marknaden.

  5. Europaparlamentet understryker att politisk dialog fortfarande är den enda grunden för att lösa konflikten i östra Ukraina. Parlamentet upprepar därför att alla parter, i synnerhet Ryssland, måste arbeta för en politisk lösning på konflikten genom att på ett konstruktivt sätt bidra till samtalen inom ramen för trepartsgruppen och Normandieformatet.

  6. Europaparlamentet välkomnar EU:s senaste uttalanden, där unionen uttrycker starkt stöd för samordnade internationella åtgärder mot en potentiell militär aggression från Rysslands sida mot Ukraina, som är både ett gemensamt europeiskt grannland och ett viktigt partnerland.

  7. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten) och Europeiska utrikestjänsten att tillsammans med EU:s medlemsstater stärka de gemensamma europeiska insatserna för en fredlig lösning av konflikten. Parlamentet efterlyser i detta avseende en nära samordnad diskussion om hur man kan förbättra Normandieformatet och alla relaterade aspekter, inbegripet, när så krävs eller är fördelaktigt, med transatlantiska partner.

  8. Europaparlamentet uppmanar kraftfullt vice ordföranden/den höga representanten att se till att rådet hålls informerat om Rysslands militära agerande och förblir berett att snabbt komma överens om ytterligare gemensamma åtgärder, särskilt antagandet av stränga ekonomiska och finansiella sanktioner i nära samordning med transatlantiska partner.

  9. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att vid sitt möte den 16 december 2021 diskutera och ingående utvärdera alla tänkbara reaktioner på de ryska hoten mot säkerheten i Europa och att fortsätta sina tidigare diskussioner om en övergripande EU‑strategi gentemot Ryssland.

  10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Nordatlantiska fördragsorganisationen, Ukrainas president, regering och parlament samt Ryska federationens president, regering och parlament.

   

  Senaste uppdatering: 15 december 2021
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy