Forslag til beslutning - B9-0596/2021Forslag til beslutning
B9-0596/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0594/2021

Procedure : 2021/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0596/2021
Indgivne tekster :
B9-0596/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0596/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

(2021/3010(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine beslutninger og henstillinger om Ukraine og Den Russiske Føderation, ikke mindst sin henstilling af 16. september 2021 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland[1],

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, særlig afsnit II om politisk dialog og konvergens på området udenrigsanliggender og sikkerhed[2],

 der henviser til Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994 vedrørende Belarus', Kasakhstans og Ukraines tiltrædelse af traktaten om ikke-spredning af kernevåben,

 der henviser til Den Russiske Føderations medlemskab af FN, Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og de deraf følgende tilsagn og forpligtelser,

 der henviser til EU's politik som reaktion på krisen i Ukraine, herunder dets restriktive foranstaltninger, som har været i kraft siden 2014,

 der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, som blev vedtaget og undertegnet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i sin helhed ved FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation ifølge efterretningsrapporter i de seneste måneder har øget sin militære tilstedeværelse betydeligt ved sine sydlige og vestlige grænser med Ukraine, på det besatte Krim og i Sortehavsregionen; der henviser til, at disse deployeringer i øjeblikket omfatter over 100 000 soldater samt tungt militært udstyr; der henviser til, at denne militære opbygning blev bekræftet af nylige kommercielle satellitbilleder;

B. der henviser til, at Rusland allerede øgede sin militære tilstedeværelse omkring Ukraine i første halvdel af 2021; der henviser til, at de militære øvelser i foråret 2021 gav anledning til den største koncentration af russiske tropper nær Ukraines grænse siden 2014;

C. der henviser til, at Rusland ifølge amerikanske efterretningsrapporter kan deployere op mod 175 000 tropper inden begyndelsen af 2022 i en mobilisering, der kunne være en forberedelse til en offensiv på flere fronter mod Ukraine; der henviser til, at Rusland bevidst har skabt usikkerhed om sin militære opbygning med aggressive politiske udtalelser og aggressiv retorik;

D. der henviser til, at de seneste bevægelser af russiske tropper nær den ukrainske grænse er blevet ledsaget af øget indblanding og misinformationskampagner fra russiske repræsentanter og medieforetagender i EU, Ukraine og Rusland; der henviser til, at sådanne hybridtaktikker omfatter stadig mere nedladende indhold over for NATO og Ukraine, forsøg på at placere skylden for en potentiel fremtidig russisk militær eskalering på Ukraine og NATO og udbredelsen af falske historier, der antyder, at Ukraines nuværende ledere er blevet indsat af Vesten og modarbejder det ukrainske folks interesser;

E. der henviser til, at den russiske militære opbygning ledsages af regelmæssige krænkelser af de talrige våbenhvileaftaler begået af de russiskstøttede separatiststyrker i det østlige Ukraine, hvor russiske officerer på trods af Ruslands afvisning af enhver formel deltagelse i konflikten varetager flertallet af de ledende stillinger i de separatistiske styrker;

F. der henviser til, at der siden 2014 er rapporteret om tilstedeværelsen af medarbejdere fra det russiske private militære selskab Wagner-gruppen sammen med pro-russiske separatister i det østlige Ukraine, begyndende med omkring 250 kæmpere og nu 2 500 personer;

G. der henviser til, at der i den seneste rapport fra FN's menneskerettighedsovervågningsmission i Ukraine, der blev offentliggjort den 1. december 2021, noteredes en eskalering af fjendtlighederne i Donbass-konfliktområdet, en stigning i antallet af civile ofre på ukrainsk side og skader på infrastruktur; der henviser til, at det i rapporten også blev bemærket, at domstolene i de selvudråbte Donbass-republikker fortsatte med at dømme civile for konfliktrelaterede forbrydelser uden en retfærdig rettergang;

H. der henviser til, at Rusland ulovligt annekterede Krim i 2014 og fortsat besætter området; der henviser til, at Rusland fortsætter med at ændre den demografiske struktur på den besatte halvø gennem bosættelsen af russiske borgere; der henviser til, at FN's menneskerettighedsovervågningsmission i Ukraine konstaterede, at Den Russiske Føderations besættelsesmyndigheder på Krim fortsatte med at begrænse de grundlæggende frihedsrettigheder og det civile rum, og at personer, der deltog i spontane fredelige forsamlinger eller forsøgte at deltage i retsmøder, blev vilkårligt anholdt og idømt bøder;

I. der henviser til, at Den Russiske Føderation i 2016 forbød krimtatarernes Mejlis — krimtatarernes øverste organ — og har nægtet at gennemføre Den Internationale Domstols kendelse fra 2017, hvori Rusland opfordres til at ophæve forbuddet; der henviser til, at Tatarledere og -aktivister fortsat tilbageholdes ulovligt; der henviser til, at Rusland siden 2014 har ført an i en vedvarende indsats for at militarisere Krimhalvøen og har sendt yderligere tanks og artilleri til Krim i løbet af november 2021;

J. der henviser til, at det russiske forsvarsministerium i april 2021 ensidigt lukkede farvandene omkring Kertjstrædet for ikke-kommercielle fartøjer fra andre lande og dermed forhindrer skibes frie passage til og fra Det Asovske Hav; der henviser til, at restriktionerne stadig er gældende, selv om Rusland havde meddelt, at det ville ophæve dem i oktober 2021; der henviser til, at disse hindringer har negative konsekvenser for Ukraines havne i Det Asovske Hav og for den internationale søtransit i Sortehavet;

1. fordømmer Den Russiske Føderations truende og destabiliserende handlinger og opfordrer dens ledere til at nedtrappe spændingerne med Ukraine, straks at sende tropper tilbage fra grænsen til Ukraine til deres permanente baser og til at nedtone fjendtlig og aggressiv retorik over for Ukraine og Vesten; understreger behovet for en fredelig politisk løsning på konflikten i det østlige Ukraine og på Krim og opfordrer Rusland til at genoptage dialogen med Normandietkvartetten;

2. understreger, at den russiske militære opbygning også udgør en trussel mod den generelle fred, stabilitet og sikkerhed i Europa, og opfordrer Rusland til at overholde sine internationale forpligtelser, såsom Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas principper og forpligtelser om gennemsigtighed i militære bevægelser, herunder Wiendokumentet; opfordrer endvidere indtrængende Rusland til at overholde sin forpligtelse i henhold til FN's havretskonvention og sikre fri sejlads og transitpassage gennem det internationale Kertjstræde til havnene i Det Asovske Hav;

3. bekræfter på ny sin langvarige støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for landets internationalt anerkendte grænser; gentager sin fulde opbakning til EU's politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Krim og byen Sevastopol;

4. gentager, at sammenhold mellem EU-medlemsstaterne er den bedste politik til at afskrække Rusland fra at gennemføre destabiliserende og undergravende handlinger i Europa; opfordrer indtrængende næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at sikre, at Rådet forbliver forenet og følger den militære udvikling og fortsat er rede til at nå til enighed om yderligere fælles tiltag og fortsætte med at koordinere med USA, NATO og andre allierede;

5. beklager Ruslands forsøg på at presse indrømmelser ud af Vesten med hensyn til Ukraines europæisk-atlantiske ambitioner; insisterer på, at Ukraines nationale sikkerhedsinteresser inddrages fuldt ud i de igangværende forsøg på at nedtrappe de militære spændinger;

6. understreger, at EU skal gøre det klart, at prisen for enhver yderligere indtrængen i Ukraine fra Den Russiske Føderations side vil være høj, og at et sådant skridt vil føre til væsentligt udvidede og alvorlige EU-sanktioner; understreger, at Ukraine fortsat bør drage fordel af eksport af militært udstyr og levering af uddannelse fra venligtsindede lande i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten, som giver mulighed for individuelt og kollektivt selvforsvar;

7. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at drage de nødvendige konklusioner af Ruslands adfærd og forberede sig på at indføre målrettede sanktioner for at imødegå de umiddelbare og reelle trusler fra Rusland i stedet for at vente på, at der finder endnu en invasion sted, inden der træffes foranstaltninger;

8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at drage de nødvendige konklusioner af Ruslands adfærd og til at tage hurtige og troværdige skridt til at mindske deres afhængighed af importen af energi fra Rusland; gentager sin opfordring til at afslutte Nord Stream 2-rørledningen og andre større energiprojekter med Den Russiske Føderation; understreger, at enhver yderligere militær aktion fra Ruslands side over for Ukraine uden tvivl vil få konsekvenser ud over afslutningen af disse projekter;

9. beklager de fortsatte menneskerettighedskrænkelser, der begås både på Krim og i de besatte områder i det østlige Ukraine; opfordrer til øjeblikkelig løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte og fængslede ukrainske statsborgere og til at sætte en stopper for den omfattende tildeling af russisk statsborgerskab (masseudstedelse af pas) til borgere i disse områder;

10. støtter kraftigt Ukraines bestræbelser på at retsforfølge russiske lejesoldater, der har begået krigsforbrydelser, og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at øge deres samarbejde med henblik herpå;

11. fordømmer på det kraftigste Ruslands fjendtlige adfærd i Europa og opfordrer landets regering til at sætte en stopper for disse aktiviteter, som krænker principper og normer, der er fastlagt i fællesskab, og truer stabiliteten på kontinentet, hvilket hindrer forsøg på at sætte en positiv bilateral dagsorden mellem EU og Rusland;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Ukraines præsident, regering og parlament (Verkhovna Rada) og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament (Statsdumaen).

 

Seneste opdatering: 15. december 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik