Päätöslauselmaesitys - B9-0596/2021Päätöslauselmaesitys
B9-0596/2021

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Renew-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0594/2021

Menettely : 2021/3010(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0596/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0596/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0596/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Ukrainan rajalla ja Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

(2021/3010(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Ukrainasta ja Venäjän federaatiosta antamansa päätöslauselmat ja suositukset ja erityisesti 16. syyskuuta 2021 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Venäjän välisten poliittisten suhteiden suunnasta[1],

 ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen ja erityisesti sen II osaston, joka koskee poliittista vuoropuhelua ja lähentymistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla[2],

 ottaa huomioon 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion, joka liittyy Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Ukrainan liittymiseen ydinaseiden leviämisen estämistä koskevaan sopimukseen,

 ottaa huomioon Venäjän federaation jäsenyyden YK:ssa, Euroopan neuvostossa ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja näistä jäsenyyksistä johtuvat sitoumukset ja velvoitteet,

 ottaa huomioon EU:n politiikan vastauksena Ukrainan kriisiin, mukaan lukien sen rajoittavat toimenpiteet, jotka ovat olleet voimassa vuodesta 2014,

 ottaa huomioon Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin, joka hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Minskissä 12. helmikuuta 2015 ja joka hyväksyttiin kokonaisuudessaan 17. helmikuuta 2015 annetussa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2202 (2015),

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että tiedusteluraporttien mukaan Venäjän federaatio on viime kuukausina lisännyt merkittävästi sotilaallista läsnäoloaan Ukrainan vastaisilla rajoillaan maan etelä- ja länsiosissa sekä miehitetyllä Krimillä ja Mustanmeren alueella; ottaa huomioon, että tähän toimintavalmiuteen saattamiseen osallistuu tällä hetkellä yli 100 000 sotilasta sekä raskasta sotilaskalustoa; ottaa huomioon, että tämä joukkojen keskittäminen osoitettiin todeksi tuoreissa kaupallisissa satelliittikuvissa;

B. ottaa huomioon, että Venäjä oli jo lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Ukrainan lähellä vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon, että keväällä 2021 pidetyt sotaharjoitukset olivat laajin Venäjän joukkojen keskittäminen Ukrainan rajan lähelle vuoden 2014 jälkeen;

C. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen tiedusteluraporttien mukaan Venäjä voisi saattaa toimintavalmiuteen vuoden 2022 alkuun mennessä jopa 175 000 sotilasta liikekannallepanossa, jolla voitaisiin valmistella hyökkäystä Ukrainaan monelta rintamalta; ottaa huomioon, että Venäjä on tarkoituksellisesti luonut epävarmuutta joukkojen keskittämisestä aggressiivisten poliittisten lausuntojen ja retoriikan avulla;

D. ottaa huomioon, että Venäjän joukkojen viimeaikaisiin liikkeisiin lähellä Ukrainan rajaa on liittynyt venäläisten välityspalvelinten ja tiedotusvälineiden tehostettuja häirintä- ja disinformaatiokampanjoita EU:ssa, Ukrainassa ja itse Venäjällä; ottaa huomioon, että tällaisiin hybriditaktiikoihin on sisältynyt Natoa ja Ukrainaa mustamaalaavaa sisältöä, yrityksiä syyttää mahdollisesta tulevasta Venäjän sotilaallisesta eskalaatiosta Ukrainaa ja Natoa sekä väärien tietojen levittämistä siitä, että länsi on asettanut Ukrainan nykyiset johtajat ja että he toimivat Ukrainan kansan etujen vastaisesti;

E. ottaa huomioon, että Venäjän joukkojen keskittämisen ohella Venäjän tukemat separatistiset joukot ovat rikkoneet säännöllisesti useita tulitaukosopimuksia Itä-Ukrainassa, jossa suurin osa separatistisista joukoista on venäläisten upseerien komennossa, vaikka Venäjä on kieltänyt osallistuvansa virallisesti konfliktiin;

F. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 lähtien on saatu tietoja venäläisen yksityisen sotilasyhteisön Wagner-ryhmän työntekijöiden läsnäolosta yhdessä venäläismielisten separatistien kanssa Itä-Ukrainassa, ja toteaa, että alun perin taistelijoita oli noin 250 ja nyt heitä on 2 500;

G. ottaa huomioon, että 1. joulukuuta 2021 julkaistun YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaation viimeisimmän Ukrainaa koskevan raportin mukaan vihamielisyydet ovat lisääntyneet Donbassin konfliktialueella, siviiliuhrien määrä on kasvanut Ukrainan puolella ja infrastruktuurille on aiheutunut vahinkoa; ottaa huomioon, että raportissa todettiin myös, että itsenäisiksi julistautuneiden Donbassin alueen tasavaltojen tuomioistuimet tuomitsivat edelleen siviilejä konflikteihin liittyvistä rikoksista ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä;

H. ottaa huomioon, että Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä vuonna 2014 ja miehittää sitä edelleen; ottaa huomioon, että Venäjä muuttaa edelleen miehitetyn niemimaan väestörakennetta asuttamalla sinne Venäjän kansalaisia; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaatio Ukrainassa totesi, että Venäjän federaation miehitysviranomaiset Krimillä rajoittavat edelleen perusvapauksia ja kansalaisyhteiskunnan tilaa ja että ihmisiä, jotka osallistuvat spontaaneihin rauhanomaisiin kokoontumisiin tai pyrkivät osallistumaan oikeuden istuntoihin, on pidätetty mielivaltaisesti ja tuomittu sakkoihin;

I. ottaa huomioon, että vuonna 2016 Venäjän federaatio kielsi Krimin tataarien kansankokouksen (Mejlis) ja on kieltäytynyt panemasta täytäntöön Kansainvälisen tuomioistuimen vuonna 2017 antamaa määräystä, jossa Venäjää kehotettiin kumoamaan kielto; ottaa huomioon, että tataarien johtajia ja aktivisteja on edelleen laittomasti pidätettyinä; ottaa huomioon, että Venäjä on vuodesta 2014 lähtien toteuttanut jatkuvia toimia Krimin niemimaan militarisoimiseksi ja lähettänyt Krimille lisää panssarivaunuja ja tykistöä marraskuun 2021 aikana;

J. ottaa huomioon, että huhtikuussa 2021 Venäjän puolustusministeriö sulki yksipuolisesti Kertšinsalmen ympärillä olevat vedet muista maista peräisin olevilta ei-kaupallisilta aluksilta ja esti siten alusten vapaan kulun Asovanmerelle ja Asovanmereltä; ottaa huomioon, että rajoitukset ovat edelleen voimassa, vaikka Venäjä oli ilmoittanut poistavansa ne lokakuussa 2021; ottaa huomioon, että näillä esteillä on kielteisiä vaikutuksia Ukrainan satamiin Asovanmerellä ja kansainväliseen meriliikenteeseen Mustallamerellä;

1. tuomitsee Venäjän federaation uhkaavat ja epävakauttavat toimet ja kehottaa maan johtajia lieventämään jännitteitä Ukrainan kanssa, vetämään välittömästi joukot Ukrainan vastaiselta rajalta takaisin pysyviin tukikohtiinsa ja lopettamaan vihamielisen ja aggressiivisen retoriikan Ukrainaa ja länttä kohtaan; korostaa, että Itä-Ukrainan ja Krimin konfliktiin on löydettävä rauhanomainen poliittinen ratkaisu, ja kehottaa Venäjää sitoutumaan uudelleen Normandia-ryhmään;

2. korostaa, että Venäjän joukkojen keskittäminen on myös uhka yleiselle rauhalle, vakaudelle ja turvallisuudelle Euroopassa, ja kehottaa Venäjää noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, kuten sotilasliikkeiden avoimuutta koskevia Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön periaatteita ja sitoumuksia, mukaan lukien Wienin asiakirja; kehottaa Venäjää lisäksi noudattamaan YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaista velvoitettaan ja takaamaan merenkulun vapauden ja kauttakulun kansainvälisen Kertšinsalmen kautta Asovanmeren satamiin;

3. vahvistaa pitkäaikaisen tukensa Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; muistuttaa tukevansa täysin EU:n politiikkaa, jonka mukaan Krimin ja Sevastopolin kaupungin laitonta liittämistä ei tunnusteta;

4. muistuttaa, että EU:n jäsenvaltioiden yhtenäisyys on paras tapa estää Venäjää toteuttamasta epävakautta aiheuttavia ja kumouksellisia toimia Euroopassa; kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa varmistamaan, että neuvosto pysyy yhtenäisenä ja sotilaallisen kehityksen tasalla ja on edelleen valmis sopimaan uusista yhteisistä toimista ja jatkamaan koordinointia Yhdysvaltojen, Naton ja muiden liittolaisten kanssa;

5. pitää valitettavina Venäjän pyrkimyksiä saada länneltä myönnytyksiä Ukrainan euroatlanttisten pyrkimysten suhteen; vaatii, että Ukrainan kansalliset turvallisuusedut sisällytetään täysimääräisesti käynnissä oleviin pyrkimyksiin lieventää sotilaallisia jännitteitä;

6. korostaa, että EU:n on tehtävä selväksi, että Venäjän federaation mahdollisesta uudesta tunkeutumisesta Ukrainaan olisi maksettava korkea hinta ja että tällainen liike johtaisi huomattavasti laajempiin ja ankariin EU:n pakotteisiin; korostaa, että Ukrainan olisi edelleen voitava hyötyä puolustustarvikkeiden viennistä ja ystävällismielisten maiden tarjoamasta koulutuksesta YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti, sillä se sallii oikeuden erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen;

7. kehottaa jäsenvaltioita tekemään tarvittavat johtopäätökset Venäjän käyttäytymisestä ja valmistautumaan kohdennettujen pakotteiden käyttöönottoon, jotta voidaan puuttua Venäjän aiheuttamiin välittömiin ja uskottaviin uhkiin sen sijaan, että odotettaisiin toista hyökkäystä ennen toimiin ryhtymistä;

8. kehottaa jäsenvaltioita tekemään tarvittavat johtopäätökset Venäjän käyttäytymisestä ja lisäksi ryhtymään kiireellisiin ja uskottaviin toimiin vähentääkseen riippuvuuttaan energiantuonnista Venäjältä; kehottaa jälleen lopettamaan Nord Stream 2 -kaasuputken ja muut merkittävät energiahankkeet Venäjän federaation kanssa; korostaa, että Venäjän mahdollisilla Ukrainaan kohdistuvilla uusilla sotilaallisilla toimilla on varmasti seurauksia, jotka ulottuvat näiden hankkeiden päättymistä pidemmälle;

9. pitää valitettavana jatkuvia ihmisoikeusloukkauksia sekä Krimillä että Itä-Ukrainan miehitetyillä alueilla; kehottaa vapauttamaan välittömästi kaikki laittomasti pidätetyt ja vangitut Ukrainan kansalaiset ja lopettamaan Venäjän kansalaisuuden laajamittaisen myöntämisen näiden alueiden asukkaille;

10. tukee voimakkaasti Ukrainan ponnisteluja sotarikoksiin syyllistyneiden venäläisten palkkasotilaiden saattamiseksi oikeuden eteen ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään tätä varten;

11. tuomitsee jyrkästi Venäjän vihamielisen toiminnan Euroopassa ja kehottaa maan hallitusta lopettamaan nämä toimet, jotka rikkovat yhteisesti sovittuja periaatteita ja normeja ja uhkaavat maanosan vakautta, mikä estää pyrkimästä myönteiseen EU:n ja Venäjän kahdenväliseen ohjelmaan;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille (Verkhovna Rada) sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja valtionduumalle.

 

Päivitetty viimeksi: 15. joulukuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö