Projekt rezolucji - B9-0596/2021Projekt rezolucji
B9-0596/2021

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji/wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
w imieniu grupy Renew

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0594/2021

Procedura : 2021/3010(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0596/2021
Teksty złożone :
B9-0596/2021
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B9-0596/2021

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na ukraińskiej granicy i na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Rosję

(2021/3010(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje rezolucje i zalecenia dotyczące Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza zalecenie z 16 września 2021 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie rozwoju stosunków politycznych między UE a Rosją[1],

 uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w szczególności jego tytuł II dotyczący dialogu politycznego i konwergencji w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeństwa[2],

 uwzględniając memorandum budapeszteńskie o gwarancjach bezpieczeństwa z 5 grudnia 1994 r. dotyczące przystąpienia Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej,

 uwzględniając członkostwo Federacji Rosyjskiej w ONZ, Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także wynikające z tego zobowiązania i obowiązki,

 uwzględniając politykę UE w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, w tym wprowadzone przez nią środki ograniczające, które obowiązują od 2014 r.,

 uwzględniając pakiet środków służących wdrożeniu porozumień mińskich przyjęty i podpisany w Mińsku 12 lutego 2015 r. i zatwierdzony w całości w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015) z 17 lutego 2015 r. w tej sprawie,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że według raportów służb wywiadowczych Federacja Rosyjska w ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła swoją obecność wojskową na południowej i zachodniej granicy z Ukrainą, na okupowanym Krymie oraz w regionie Morza Czarnego; mając na uwadze, że na wspomnianych terenach rozmieszczonych jest obecnie ponad 100 tys. żołnierzy, a także że znajduje się tam ciężki sprzęt wojskowy; mając na uwadze, że najnowsze komercyjne zdjęcia satelitarne potwierdziły, że w rejonach tych koncentrowane są siły wojskowe;

B. mając na uwadze, że już w pierwszej połowie 2021 r. Rosja zwiększyła swoją obecność wojskową na terenach w pobliżu Ukrainy ; mając na uwadze, że podczas ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych wiosną 2021 r. skoncentrowano największą od 2014 r. liczbę oddziałów rosyjskich przy granicy z Ukrainą;

C. mając na uwadze, że według raportów służb wywiadowczych USA do początku 2022 r. Rosja może rozmieścić do 175 tys. żołnierzy w ramach mobilizacji mogącej stanowić przygotowania do ofensywy ofensywy, która byłaby przeprowadzona przeciwko Ukrainie na wielu frontach; mając na uwadze, że Rosja celowo stworzyła sytuację niepewności co do koncentracji swoich sił wojskowych za pomocą agresywnych oświadczeń politycznych i retoryki;

D. mając na uwadze, że niedawnym ruchom wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą towarzyszyły zintensyfikowane ingerencje i kampanie dezinformacyjne ze strony popleczników Rosji oraz prorosyjskich mediów w UE, na Ukrainie i w samej Rosji; mając na uwadze, że tego typu taktyka hybrydowa obejmuje zwiększenie ilości oczerniających treści, jakie publikowane są na temat NATO i Ukrainy, próbę obarczenia Ukrainy i NATO winą za ewentualną przyszłą eskalację działań wojskowych Rosji, a także rozpowszechnianie fałszywych narracji, które sugerują, że obecni przywódcy Ukrainy zostali zainstalowani przez Zachód i działają wbrew interesom ludności ukraińskiej;

E. mając na uwadze, że koncentracji rosyjskich sił wojskowych towarzyszą regularne naruszenia porozumień o zawieszeniu broni, popełniane przez wspierane przez Rosję siły separatystyczne we wschodniej Ukrainie, gdzie – pomimo że Rosja zaprzecza, że jest formalnie zaangażowana w konflikt – rosyjscy oficerowie zajmują większość stanowisk dowódczych w siłach separatystów;

F. mając na uwadze, że od 2014 r. pojawiają się doniesienia, że wśród prorosyjskich separatystów we wschodniej Ukrainie znajdują się pracownicy rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera, których liczba początkowo wynosiła około 250, a obecnie wzrosła do 2,5 tys.;

G. mając na uwadze, że w ostatnim sprawozdaniu z misji obserwacyjnej zespołu ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie, które opublikowano 1 grudnia 2021 r., odnotowano eskalację wrogich działań w strefie konfliktu w Donbasie, wzrost ofiar cywilnych po stronie ukraińskiej oraz uszkodzenia infrastruktury; mając na uwadze, że w sprawozdaniu zaznaczono też, że sądy samozwańczej Republiki Donbasu nadal skazują cywilów za przestępstwa związane z konfliktem bez zapewnienia im sprawiedliwego procesu;

H. mając na uwadze, że w 2014 r. Rosja bezprawnie zaanektowała Krym i od tego czasu go okupuje; mając na uwadze, że Rosja ciągle zmienia strukturę demograficzną okupowanego półwyspu, osiedlając na nim obywateli rosyjskich; mając na uwadze, że misja obserwacyjna zespołu ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie odkryła, że władze okupacyjne Federacji Rosyjskiej na Krymie nadal ograniczają podstawowe wolności oraz przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, a także że arbitralnie zatrzymano i ukarano grzywną osoby, które brały udział w spontanicznych pokojowych zgromadzeniach lub próbowały uczestniczyć w rozprawach sądowych;

I. mając na uwadze, że w 2016 r. Federacja Rosyjska zdelegalizowała Medżlis Tatarów krymskich – najwyższy organ reprezentujący Tatarów krymskich – i odmówiła wdrożenia postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z 2017 r., w którym nakazano jej znieść zakaz jego działania; mając na uwadze, że przywódcy i aktywiści tatarscy są nadal bezprawnie przetrzymywani; mając na uwadze, że Rosja od 2014 r. nieustannie usiłuje zmilitaryzować Półwysep Krymski, a w listopadzie 2021 r. wysłała tam dodatkowe czołgi i artylerię;

J. mając na uwadze, że w kwietniu 2021 r. rosyjskie Ministerstwo Obrony jednostronnie zamknęło wody wokół Cieśniny Kerczeńskiej dla statków niekomercyjnych z innych państw, utrudniając w ten sposób swobodny przepływ statków na Morze Azowskie i z powrotem; mając na uwadze, że ograniczenia te nadal obowiązują, chociaż Rosja zapowiedziała ich zniesienie w październiku 2021 r.; mając na uwadze, że te perturbacje negatywnie oddziałują na ukraińskie porty Morza Azowskiego oraz międzynarodowy tranzyt morski na Morzu Czarnym;

1. potępia groźne i destabilizujące działania Federacji Rosyjskiej oraz apeluje do jej przywódców o deeskalację napięć z Ukrainą, natychmiastowe zawrócenie wojsk z granicy ukraińskiej do stałych baz oraz złagodzenie wrogiej i agresywnej retoryki wobec Ukrainy i Zachodu; podkreśla, że potrzebne jest pokojowe polityczne rozwiązanie konfliktu we wschodniej Ukrainie i na Krymie, oraz wzywa Rosję do wznowienia rozmów w formacie normandzkim;

2. podkreśla, że koncentracja rosyjskich sił wojskowych zagraża też pokojowi, stabilności i bezpieczeństwu całej Europy, i wzywa Rosję do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, takich jak zasady i zobowiązania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – w tym dokument wiedeński – dotyczące przejrzystości ruchów wojsk; ponadto apeluje do Rosji, aby wypełniła swoje zobowiązanie wynikające z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i zagwarantowała swobodę żeglugi i tranzytu przez międzynarodową Cieśninę Kerczeńską do portów Morza Azowskiego;

3. przypomina, że od dawna popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach; ponownie wyraża zdecydowane poparcie dla unijnej polityki nieuznawania bezprawnej aneksji Krymu i Sewastopola;

4. przypomina, że jedność państw członkowskich UE to najlepsza polityka, by powstrzymać Rosję od destabilizujących i wywrotowych działań w Europie; apeluje do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, aby zadbał o to, by Rada pozostawała zjednoczona i śledziła rozwój sytuacji wojskowej, a także pozostawała w gotowości do uzgodnienia kolejnych wspólnych działań oraz do dalszej koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi, NATO i innymi sojusznikami;

5. ubolewa, że Rosja próbuje uzyskać od Zachodu ustępstwa w odniesieniu do euroatlantyckich aspiracji Ukrainy; nalega, aby w bieżących próbach deeskalacji napięć wojskowych w pełni uwzględniać interesy bezpieczeństwa narodowego Ukrainy;

6. podkreśla, że UE musi jasno zasygnalizować, że Federacja Rosyjska zapłaci wysoką cenę za jakiekolwiek kolejne wtargnięcie na Ukrainę oraz że taki ruch wywołałby znaczne rozszerzenie i zaostrzenie sankcje ze strony UE; podkreśla, że państwa zaprzyjaźnione powinny nadal wysyłać na Ukrainę sprzęt wojskowy i zapewniać szkolenia, zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, który pozwala na indywidualną i zbiorową obronę własną;

7. apeluje do państw członkowskich, aby wyciągnęły niezbędne wnioski z postępowania Rosji i przygotowały się do wprowadzenia ukierunkowanych sankcji, aby przeciwstawić się bezpośrednim i wiarygodnym groźbom ze strony Rosji, nie czekając z podjęciem działań do czasu, aż przeprowadzi ona kolejną inwazję;

8. apeluje do państw członkowskich, aby wyciągnęły niezbędne wnioski z postępowania Rosji, a także podjęły pilne i wiarygodne działania w celu zmniejszenia swej zależności od importu energii z Rosji; ponawia apel o przerwanie budowy gazociągu Nord Stream 2 i innych dużych projektów energetycznych prowadzonych we współpracy z Federacją Rosyjską; podkreśla, że wszelkie dalsze działania wojskowe Rosji wobec Ukrainy z pewnością będą miały konsekwencje również po zakończeniu tych projektów;

9. z ubolewaniem odnotowuje nieustanne naruszenia praw człowieka popełniane zarówno na Krymie, jak i na okupowanych terytoriach we wschodniej Ukrainie; wzywa do natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie przetrzymywanych i uwięzionych obywateli Ukrainy oraz do położenia kresu masowemu nadawaniu mieszkańcom tych obszarów obywatelstwa rosyjskiego (paszportyzacji);

10. zdecydowanie popiera wysiłki Ukrainy zmierzające do postawienia przed sądem rosyjskich najemników, którzy popełnili zbrodnie wojenne, oraz wzywa UE i jej państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w tym celu;

11. zdecydowanie potępia wrogie zachowanie Rosji w Europie i wzywa rząd Rosji do zaprzestania tych działań, które naruszają wspólnie uzgodnione zasady i normy oraz zagrażają stabilności na kontynencie, utrudniając realizację pozytywnego programu stosunków dwustronnych UE–Rosja;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy oraz prezydentowi, rządowi i Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

 

Ostatnia aktualizacja: 15 grudnia 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności