Forslag til beslutning - B9-0597/2021Forslag til beslutning
B9-0597/2021

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen ved den ukrainske grænse og i de russiskbesatte områder i Ukraine

13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Paulo Rangel, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima, Aušra Maldeikienė
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0594/2021

Procedure : 2021/3010(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0597/2021
Indgivne tekster :
B9-0597/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0597/2021

Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved den ukrainske grænse og i de russiskbesatte områder i Ukraine

(2021/3010(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine,

 der henviser til FN-pagten, FN's havretskonvention, verdenserklæringen om menneskerettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og Europarådets konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder (menneskerettighedskonventionen),

 der henviser til Helsingforsslutakten af 1. august 1975 og efterfølgende dokumenter,

 der henviser til Parischartret for et nyt Europa af 19.-21. november 1990,

 der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

 der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side, særlig afsnit II om politisk dialog og konvergens på området udenrigsanliggender og sikkerhed[1],

 der henviser til den første dialog mellem EU og Ukraine om cybersikkerhed, som fandt sted den 3. juni 2021,

 der henviser til chartret om strategisk partnerskab mellem USA og Ukraine, som blev undertegnet den 10. november 2021 af USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba,

 der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 24. november 2021 om det russiske dekret om forenklede handelsforanstaltninger, som krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet,

 der henviser til fjernmødet mellem præsident Biden og præsident Putin den 7. november 2021, hvor spørgsmålet om den massive militære opbygning af russiske tropper ved grænsen til Ukraine blev drøftet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Russiske Føderation igen støt har forøget sin militære tilstedeværelse ved sine sydlige og vestlige grænser med Ukraine og på det besatte Krim og i øjeblikket har samlet omkring 100 000 tropper i disse områder; der henviser til, at den nylige opbygning anses for at være større end den tidligere militære opbygning i foråret 2021;

B. der henviser til, at der er gået over seks år siden vedtagelsen af Minskaftalerne og over syv år siden Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Krimhalvøen og begyndelsen af krigen i Ukraine;

C. der henviser til, at Den Russiske Føderations destabilisering af det østlige Ukraine via dens stedfortræderstyrker i de såkaldte folkerepublikker Donetsk og Luhansk har været i gang siden 2014; der henviser til, at konflikten har kostet mere end 14 000 mennesker livet og resulteret i, at næsten to millioner mennesker er blevet internt fordrevet;

D. der henviser til, at Den Europæiske Union tager skarpt afstand fra det russiske dekret, som præsident Putin underskrev den 15. november 2021, om forenklede handelsregler med henblik på at tillade adgangsforanstaltninger for at øge adgangen for varer til og fra de midlertidigt ikke-regeringskontrollerede områder i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine; der henviser til, at dekretet har til formål yderligere at adskille de midlertidigt ikke-regeringskontrollerede områder Donetsk og Luhansk fra Ukraine i strid med målene i Minskaftalerne;

E. der henviser til, at chartret om strategisk partnerskab mellem USA og Ukraine fastsætter, at USA og Ukraine agter at videreføre en række væsentlige foranstaltninger for at forhindre ekstern – direkte og hybrid – aggression mod Ukraine og drage Rusland til ansvar for en sådan aggression og for krænkelser af folkeretten, herunder bemægtigelsen af og forsøget på at annektere Krim og den russiskledede væbnede konflikt i dele af regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine såvel som dets fortsatte ondsindede adfærd;

F. der henviser til, at præsident Putin den 1. december 2021 udtalte, at han forventer retligt bindende garantier fra NATO om, at det ikke vil gennemføre yderligere udvidelser mod øst; der henviser til, at præsident Biden og præsident Putin den 7. december 2021 holdt et fjernmøde, hvorunder præsident Biden advarede om, at USA, hvis Rusland invaderede Ukraine, ville indføre skrappe økonomiske sanktioner og øge den militære støtte til Ukraine;

1. støtter Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser; gentager sin kraftige opbakning til EU's politik om ikkeanerkendelse af den ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol;

2. fordømmer den aktuelle omfattende russiske militære opbygning ved grænsen til Ukraine; minder om, at dette er anden gang i år, det sker, og bemærker, at der er rapporter, som antyder, at der er tale om opmarchering af ca. 100 000 tropper og et betydeligt antal tankvogne og artillerienheder; fremhæver, at denne militære opbygning har været ledsaget af en dramatisk forøgelse af den krigeriske retorik fra russisk side;

3. mener, at EU er nødt til at drage konklusioner om den dybt bekymrende russiske militære opbygning ved den ukrainske grænse; kræver, at Rusland øjeblikkeligt standser sin praksis med uberettigede militære opbygninger, som har til formål at true dets naboer, stopper alle igangværende provokationer og afholder sig fra nye og deeskalerer situationen ved at trække sine styrker tilbage til deres faste baser i overensstemmelse med landets internationale forpligtelser;

4. gentager, at den russiske militære opbygning også udgør en trussel mod Europas stabilitet, sikkerhed og fred, hvilket er grunden til, at en EU-sikkerhedsdialog med Ukraine bør være ambitiøs og bidrage til en konvergerende vurdering af sikkerhedsudfordringerne i området; understreger, at venligtsindede lande bør øge deres militære støtte til Ukraine og deres levering af forsvarsvåben, hvilket er i overensstemmelse med artikel 51 i FN-pagten, som tillader individuelt og kollektivt selvforsvar; kræver, at Rusland fjerner sine tropper fra de såkaldte folkerepublikker Luhansk and Donetsk og giver kontrollen over Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol tilbage til Ukraine;

5. understreger, at regelmæssige russiske militære opbygninger ved den ukrainske grænse er et redskab til at presse politiske indrømmelser ud af Vesten på Ukraines bekostning; gentager, at det er Parlamentets faste overbevisning, at alle lande har ret til uafhængigt og uden ekstern indblanding at vælge deres politiske og militære alliancer, også i overensstemmelse med Parischartret for et nyt Europa; er af den opfattelse, at Den Europæiske Union ikke vil opfylde nogen krav om indrømmelser fra russisk side på Ukraines bekostning; minder om, at den russiske side ville opfatte handlinger fra Vestens side med henblik på kompromiser eller forsoning som svaghed og blot opmuntre den til at optrappe sin aggressive tilgang yderligere;

6. fremhæver, at den russiske militære opbygning også er en del af en bredere strategi for hybrid krigsførelse, som Rusland udkæmper mod Den Europæiske Union ved at skabe kaos og forvirring i dets omkringliggende lande, ved dets grænser og inden for Den Europæiske Union; gentager, at Rusland anvender en blanding af trusler, f.eks. militære, digitale og energimæssige, og desinformation og udnytter EU's åbne system til at svække det, selv om Rusland godt ved, at dets kapacitet i en direkte konfrontation, hvad enten den er økonomisk eller militær, er mange gange mindre end kapaciteten i det euro-atlantiske samfund tilsammen; mener, at EU er nødt til at være bevidst om sine egne og sine partnere i nabolandenes sårbarheder og styrke modstandsdygtigheden for at kunne imødegå alle hybride angreb effektivt;

7. understreger, at Den Europæiske Union skal være parat til at sende Den Russiske Føderation en meget kraftig advarsel om, at militære fjendtligheder ikke alene vil være uacceptable, men også vil have en høj økonomisk og politisk pris; opfordrer Rådet til at gå i gang med den forebyggende forberedelse af en ny pakke af sanktioner rettet mod Den Russiske Føderation, enkeltpersoner i dens væbnede styrkers officerskorps og blandt officer af generals-/admiralsklassen, som deltager i planlægningen af mulige invasionsoperationer, samt inderkredsen omkring den russiske præsident og oligarker med tilknytning til regimet og deres familier; kræver, at sådanne sanktioner indebærer indefrysning af finansielle og fysiske aktiver i EU, rejseforbud og udelukkelse af Rusland fra SWIFT-betalingssystemet og dermed udelukker russiske virksomheder fra det internationale finansmarked og forhindrer køb af russisk statsgæld på de primære og sekundære markeder; opfordrer indtrængende til, at disse sanktioner indføres i samordning med USA, Det Forenede Kongerige og andre ligesindede demokratiske stater;

8. bifalder alle de restriktive foranstaltninger, som EU har truffet som følge af den ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol; kræver øjeblikkelig løsladelse af alle ulovligt tilbageholdte og fængslede ukrainske statsborgere på Krimhalvøen og i Rusland og beklager dybt de fortsatte menneskerettighedskrænkelser, der begås på Krim og i de besatte områder i det østlige Ukraine, samt den omfattende tildeling af russisk statsborgerskab (udstedelse af pas) til borgere i disse områder; mener, at sanktionerne bør opretholdes, indtil Rusland opfylder betingelserne for at ophæve dem;

9. understreger vigtigheden af at træffe håndfaste foranstaltninger for at afskrække Rusland fra at omgå de eksisterende EU-sanktioner; mener, at EU i dette øjemed bør revidere og ajourføre sine gældende forordninger for at lukke en række smuthuller med henblik på at gøre sanktionerne mere effektive og få Rusland til at betale en reelt højere pris for sine uvenlige handlinger;

10. kræver, at EU mindsker sin afhængighed af russisk energi, og opfordrer derfor indtrængende EU-institutionerne og alle medlemsstaterne til at sikre, at Nord Stream 2-rørledningen, såfremt der sker et væbnet angreb på Ukraine, ikke sættes i drift, uanset om den på et tidspunkt opfylder bestemmelserne i EU's gasdirektiv[2], og opførelsen af de kontroversielle atomkraftværker, som opføres af Rosatom, standses;

11. understreger, at medlemsstaterne ikke længere bør være steder, der byder russisk rigdom og investeringer af uklar oprindelse velkommen, men bør anvende de eksisterende direktiver om bekæmpelse af hvidvask af penge på en ordentlig måde; opfordrer Kommissionen og Rådet til at øge bestræbelserne på at dæmme op for Kremls strategiske investeringer i EU med henblik på statsfjendtlig virksomhed, undergravning af demokratiske processer og institutioner og udbredelse af korruption;

12. opfordrer indtrængende Rusland og de russiskstøttede separatister til at overholde våbenhvileaftalen; opfordrer Rusland til at engagere sig konstruktivt i Normandietkvartetten og den trilaterale kontaktgruppe og til at føre sine internationale forpligtelser, navnlig i henhold til Minskaftalerne og FN's havretskonvention, ud i livet; tilskynder Rådet til også at udvide anvendelsesområdet for sine sanktioner til at omfatte pasudstedelse og afholdelse af ulovlige valg på Krim samt til at forhøje den pris, som Rusland betaler for at blokere for gennemførelsen af Minskaftalerne og drøftelserne i Normandietkvartetten; anmoder Den Internationale Straffedomstol om at efterforske de forbrydelser, der er begået af den russiske side og dens stedfortrædere på Krimhalvøen og i det østlige Ukraine; fremhæver den rolle, som Den Internationale Domstol og sager om universel jurisdiktion kan spille i denne henseende; mener, at den politiske og militære ledelse af de facto-myndighederne i de såkaldte folkerepublikker i Luhansk og Donetsk bør pålægges sanktioner inden for rammerne af den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner;

13. gentager sin støtte til den internationale undersøgelse af omstændighederne omkring den tragiske nedskydning af Malaysia Airlines' fly MH17, som muligvis kan udgøre en krigsforbrydelse, og gentager sin opfordring til at retsforfølge de ansvarlige;

14. opfordrer indtrængende EU til at styrke sit samarbejde med USA og andre ligesindede partnere og til at etablere en alliance med henblik på at beskytte demokrati overalt i verden og foreslå en værktøjskasse til forsvar for demokratiet, som bør omfatte fælles foranstaltninger vedrørende sanktioner, politikker til bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme, strenge regler om konditionalitet i forbindelse med økonomisk og finansiel støtte, internationale efterforskninger samt en ambitiøs dagsorden til støtte for frihed, demokrati, menneskerettighedsaktivister og demokratiforkæmpere;

15. fordømmer præsident Putins underskrivelse af dekretet om forenklede handelsregler med henblik på at tillade adgangsforanstaltninger for at øge adgangen for varer til og fra de midlertidigt ikke-regeringskontrollerede områder i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine; understreger, at sådanne ensidige foranstaltninger krænker Ukraines suverænitet og territoriale integritet, herunder for så vidt angår toldkontrol;

16. bifalder oprettelsen af den internationale Krimplatform; mener, at den er et vigtigt redskab til at fastholde den ulovlige annektering af Krimhalvøen højt på den internationale dagsorden; udtrykker tilfredshed med EU's stærke opbakning til dette initiativ og tilstedeværelsen af højtstående repræsentanter for EU og medlemsstaterne ved platformens indvielse;

17. opfordrer det russiske folk til ikke at tro på den allestedsnærværende officielle propaganda, der fremstiller Vesten som fjender af det russiske folk og den russiske stat; minder om, at demokrati og frihed kun er en trussel mod korrupte russiske eliter og ikke mod befolkningen; udtrykker ønske om at gå i dialog med og opbygge fremtidige forbindelser med et demokratisk Rusland; minder om, at den aggressive politik "Kreml i første række", som føres eksternt og internt, er til skade for det russiske folk; gentager, at demokrati og frihed er de mest effektive modsvar til autoritære og aggressive styreformer;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Ukraines præsident, regering og parlament (Verkhovna Rada) og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament (Statsdumaen).

 

 

 

Seneste opdatering: 15. december 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik