Forslag til beslutning - B9-0598/2021Forslag til beslutning
B9-0598/2021

  FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

  13.12.2021 - (2021/3010(RSP))

  på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
  jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

  Anna Fotyga, Jacek Saryusz‑Wolski, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Dace Melbārde, Roberts Zīle, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Alexandr Vondra
  for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0594/2021

  Procedure : 2021/3010(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B9-0598/2021
  Indgivne tekster :
  B9-0598/2021
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  B9‑0598/2021

  Europa-Parlamentets beslutning om situationen ved den ukrainske grænse og de russiskbesatte områder af Ukraine

  (2021/3010(RSP))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland,

   der henviser til FN-pagten, Helsingforsslutakten fra 1975 og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE's) Parischarter fra 1990,

   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine),

   der henviser til Rådets afgørelser vedrørende EU's restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed,

   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, den europæiske menneskerettighedskonvention og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

   der henviser til den fælles erklæring fra Den Internationale Krimplatform af 23. august 2021,

   der henviser til sin henstilling af 16. september 2021 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om retningen for de politiske forbindelser mellem EU og Rusland[1],

   der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid,

   der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

   der henviser til Den Russiske Føderations medlemskab af Europarådet og OSCE og de deraf følgende tilsagn og forpligtelser,

   der henviser til Ukraines forslag af 29. marts 2021 om at vende tilbage til en fuldstændig våbenhvile i det østlige Ukraine og udkastet til den fælles handlingsplan for gennemførelsen af Minskaftalerne,

   der henviser til Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994,

   der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 9. december 2021 om problemet med militariseringen af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine) samt dele af Sortehavet og Det Asovske Hav,

   der henviser til erklæringen af 12. december 2021 fra G7-landenes udenrigsministre fra Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Det Forenede Kongerige og Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant,

   der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid,

   der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

  A. der henviser til, at Ruslands invasion og ulovlige annektering af Krim i 2014 demonstrerede Kremls aggressive og revisionistiske politikker, der havde til formål at modarbejde ethvert forsøg på at støtte den demokratiske udvikling i en region, som det anser for at være "tæt på udlandet";

  B. der henviser til, at det nuværende russiske regime truer freden og sikkerheden i Europa som et middel til at indføre en ny sikkerhedsarkitektur;

  C. der henviser til, at Normandietkvartetten og Minsk I- og II-aftalerne siden denne angrebshandling ikke har formået at bringe fjendtlighederne mellem Ukraine og russiskstøttede separatister i Donetsk og Luhansk til ophør, og der er ikke gjort fremskridt med hensyn til at sætte en stopper for Ruslands ulovlige annektering og besættelse af Krim; der henviser til, at Rusland er part i konflikten og derfor ikke kan fungere som mægler;

  D. der henviser til, at konflikten hidtil har kostet mere end 14 000 menneskeliv; der henviser til, at Rusland fortsat krænker våbenhvilen i Donbass, med 2 346 angreb på ukrainske positioner, hvilket har ført til, at 65 ukrainske soldater er blevet dræbt og 261 såret, heriblandt 29 militærfolk fra de ukrainske væbnede styrker, som blev dræbt af snigskytter mellem den 1. januar og den 2. december 2021;

  E. der henviser til, at præsident Putins Rusland har deltaget i en permanent hybrid krigsførelse mod Ukraine, som understøttes af den allestedsnærværende trussel om magtanvendelse i hele regionen for at holde Ukraine i politisk ubalance og bundet til Moskvas selverklærede indflydelsessfære, hvilket i praksis umuliggør retten for landene i Det Østlige Partnerskab til at vælge deres egne alliancer;

  F. der henviser til, at Rusland på baggrund af krisen ved grænsen mellem EU og Belarus har samlet over 100 000 tropper på grænsen til Ukraine i en offensiv formation, herunder store kampvogne og selvkørende artilleri, samtidig med at landet optrapper sine hybride krigsførelsestaktikker rettet mod den ukrainske stat, hvilket har skabt udbredt bekymring for en potentiel anden invasion af Ukraine; der henviser til, at denne opbygning også har bestået i at indkalde titusindvis af reservister og i at sende yderligere tropper og udstyr til det besatte Krim og våben til stedfortræderstyrker i regionerne Donbass og Luhansk;

  G. der henviser til, at Rusland fortsat forbereder den militære infrastruktur på det besatte Krim med henblik på opstilling af kernevåben, bl.a. ved at renovere den nødvendige infrastruktur i faciliteter fra sovjettiden til oplagring af nukleare sprængladninger;

  H. der henviser til, at Den Russiske Føderation i 2021 gennemførte 90 militærøvelser på forskellige niveauer, herunder omfattende øvelser på Krim og i tilstødende farvande i Sortehavet;

  I. der henviser til, at præsident Putin har truet med en større krig i Ukraine på grund af NATO's udvidelse og har krævet "retlige garantier" for at sikre, at Ukraine ikke tilslutter sig den militære alliance eller bliver nogen form for "uofficielt" medlem, der huser NATO-tropper eller forsvarsinfrastruktur; der henviser til, at præsident Putin for anden gang siden foråret 2021 har foretaget en massiv militær opbygning omkring Ukraine og har været i stand til at skabe et indtryk af strategisk usikkerhed, samtidig med at han forsøger at tvinge Vesten til kollektivt at forhandle en række Kreml-mål på hans vilkår;

  J. der henviser til, at Rusland siden konfliktens begyndelse har deltaget i desinformationskampagner, DoS-angreb (denial of service-angreb), ødelæggelse af websteder, læk fra "hacktivist"-grupper og omfattende brug af malware mod Ukraine;

  K. der henviser til, at Rusland i betydelig grad har optrappet sin desinformationskampagne mod Ukraine og spredt en falsk fortælling, der påstår, at det er Ukraine, der forsøger at fremprovokere en konflikt med Rusland, ledsaget af en massiv, mere end tidoblet forøgelse af aktiviteter på de sociale medier, som driver anti-ukrainsk propaganda, og som nærmer sig det niveau, der sidst blev set i tiden op til Ruslands invasion af Ukraine i 2014;

  L. der henviser til, at situationen ved EU's grænse til Belarus fortsat er anspændt, idet hviderussiske officerer og soldater deltager i en lang række provokerende handlinger; der henviser til, at det hviderussiske regimes instrumentalisering af migranter har til formål at forstyrre EU's enhed og true EU's regionale sikkerhed;

  M. der henviser til, at den migrationskrise, som Rusland og Hviderusland har skabt i fællesskab, er blevet betragtet som en angrebshandling fra Vestens side, men dette kunne også være en del af en strategi for at aflede europæiske nationer, mens Rusland forbereder en invasion af Ukraine;

  N. der henviser til, at nogle medlemsstaters beslutninger om at bygge Nord Stream-rørledningerne, som har skabt intern splittelse, er uforenelige med værdierne i energiunionen og en direkte trussel mod sikkerheden i Central- og Østeuropa og kan tjene som et instrument til afpresning af Ukraine, Polen og EU mere generelt;

  O. der henviser til, at NATO's generalsekretær, Jens Stoltenberg, erklærede, at "der vil være en høj pris at betale" for enhver yderligere russisk aggression mod Ukraine;

  P. der henviser til, at Biden-regeringen er bekymret over Ruslands potentielle invasion af Ukraine gennem Belarus, som ville gøre det muligt for Rusland at udgive sine styrker for at være hviderussiske og dermed give sig selv mulighed for at benægte det hele;

  Q. der henviser til, at USA siden 2014 har ydet over 2,9 mia. USD i sikkerhedsbistand til Ukraine, med en årlig tildeling på 393 mio. USD i 2021, hvilket gør Ukraine til den største modtager af udenlandsk militær finansiering (FMF) og international militær uddannelsesstøtte i Europa; der henviser til, at Det Forenede Kongerige og Canada også har iværksat særskilte programmer og operationer til støtte for Ukraine;

  R. der henviser til, at menneskerettighedssituationen i de besatte områder i det østlige Ukraine og på den besatte Krimhalvø fortsat forringes, med systematiske krænkelser af ytringsfriheden, religionsfriheden og ejendomsretten, strenge begrænsninger på adgangen til uddannelse og sproglige rettigheder, misbrug af mediefriheden og tvungen pålægning af russisk statsborgerskab, og at respekten for grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder ikke sikres; der henviser til, at de selvudråbte myndigheder på det besatte Krim fortsat chikanerer krimtatarerne og retsforfølger dusinvis af dem på grundlag af falske anklager om terrorisme;

  S. der henviser til, at der er mere end 160 ulovlige fængsler i de russiskbesatte områder i Ukraine i regionerne Donetsk og Luhansk, hvor mere end 3 000 mennesker er blevet ulovligt tilbageholdt i fangenskab og har været udsat for tortur og umenneskelig behandling siden konfliktens begyndelse;

  1. fordømmer på det kraftigste Ruslands fortsatte angrebshandlinger og fjendtlighed over for Ukraine, landene i Det Østlige Partnerskab og EU;

  2. fordømmer utvetydigt Ruslands ulovlige besættelse og annektering af Krim og den faktiske besættelse af visse dele af regionerne Donetsk og Luhansk og opfordrer EU til at styrke sanktionerne og afbryde de diplomatiske forbindelser, indtil Rusland opfylder sine internationale forpligtelser; støtter Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser som fastsat i præamblen til associeringsaftalen mellem EU og Ukraine;

  3. afviser enhver form for russisk begrundelse for den offensive formation af mere end 100 000 russiske tropper langs Ukraines grænse og opfordrer til, at de omgående trækkes tilbage; minder om, at FN-medlemmer, i overensstemmelse med FN-pagten, i deres mellemfolkelige forhold skal afholde sig fra trussel om magtanvendelse eller brug af magt mod enhver stats territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller fra at handle på nogen anden måde, der er uforenelig med FN's formål;

  4. fordømmer på det kraftigste den igangværende russiske politik, som består i at blokere alle fredsinitiativer fra ukrainsk side; udtrykker desuden bekymring over, at Rusland forhindrer OSCE's særlige observatørmission i at udfylde sin rolle ved at forstyrre missionens ubemandede luftfartøjer og blokere observatørernes adgang til de besatte områder; beklager Ruslands beslutning om at lukke OSCE's observatørmission ved de russiske kontrolsteder i Gukovo og Donetsk;

  5. er alvorligt bekymret over den fortsatte militarisering af Det Asovske Hav, Sortehavet og Østersøområdet, navnlig over militariseringen af Kaliningrad-distriktet og det ulovligt besatte Krim, herunder Den Russiske Føderations udvikling af A2/AD-kapabiliteter (ordninger med adgangsforbud/afspærrede områder), som indebærer brug af nye S-400 antiluftsskytssystemer, og en hidtil uset opbygning af konventionelle styrker og forberedelser til eventuel opstilling af atomvåben;

  6. udtrykker bekymring over den igangværende forværring af den internationale sikkerheds- og våbenkontrolstruktur, herunder som følge af Den Russiske Føderations midlertidige besættelse af Krim, som har haft en destabiliserende indvirkning på internationale våbenkontrolregimer og sikkerheds- og tillidsskabende foranstaltninger, herunder dem, der er indført ved traktaten om observationsflyvninger (Open Skies), traktaten om konventionelle væbnede styrker i Europa og Wien-dokumentet 2011 om tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger; beklager i denne forbindelse, at Krim fortsat er utilgængeligt for kontrol eller inspektion i henhold til Wien-dokumentet og traktaterne om observationsflyvninger og konventionelle styrker i Europa, og opfordrer det internationale samfund til at øge presset på Rusland for at ændre denne situation; understreger, at russiske handlinger er et forsøg på at indføre en ny sikkerhedsorden;

  7. opfordrer medlemsstaterne til at forberede sig på yderligere målrettede sanktioner mod Rusland, herunder blokering af Ruslands adgang til SWIFT-systemet med henblik på at fratage landets regerende elite de finansielle midler til at iværksætte yderligere angrebshandlinger mod andre stater, og styrke sektorspecifikke foranstaltninger, herunder strenge restriktioner for eksporten af EU-varer og -tjenesteydelser, herunder luksusvarer, til Den Russiske Føderation og for importen af varer og tjenesteydelser fra Rusland, samt udvidelse af anvendelsesområderne for sanktionerne på Krim;

  8. opfordrer Rådet og det kommende franske formandskab til at indbyde Ukraine til at deltage i forsvarstopmødet;

  9. opfordrer Rådet og Kommissionen til i overensstemmelse hermed også at betragte Rusland som en alvorlig trussel mod det europæiske kontinent i det strategiske kompas, således som det også fremgår af rapporten fra NATO's refleksionsgruppe;

  10. afviser ethvert forsøg fra Ruslands side på at inddrage visse lande i dets "indflydelsessfære" og dermed forme deres fremtid; glæder sig i denne forbindelse over NATO's erklæring om den irreversible karakter af beslutningerne fra topmødet i Bukarest i 2008 og udsigten til medlemskab for Ukraine og Georgien;

  11. bemærker, at Ukraines potentielle fremtidige deltagelse i projekter vedrørende permanent struktureret samarbejde (PESCO) i væsentlig grad vil forbedre Ukraines nationale forsvarskapacitet i overensstemmelse med EU's bedste praksis og standarder;

  12. opfordrer medlemsstaterne og vores partnere til at styrke den militære bistand til Ukraine; glæder sig over Rådets afgørelse, der blev vedtaget på samlingen den 2. december 2021, om at give Ukraine en pakke på 31 mio. EUR i henhold til den europæiske fredsfacilitet (EPF) med henblik på at bidrage til at styrke modstandsdygtigheden og forsvarskapaciteten, navnlig Ukraines cybersikkerhed, medicinske, ingeniørmæssige, mobile og logistiske kapacitet samt antidrone- og antisnigskyttesystemer; forventer, at EU anvender EPF i fuldt omfang i denne henseende;

  13. fordømmer på det kraftigste Lukasjenkoregimets instrumentalisering af migranter og flygtninge og støtter medlemsstaternes bestræbelser på effektivt at styre migrationsstrømmene med henblik på at beskytte EU's ydre grænser; advarer om, at denne situation, som præsident Putin har organiseret, sigter mod at udgøre en afledning af planerne om en yderligere russisk invasion af Ukraine;

  14. gentager sin bekymring over opførelsen af Nord Stream 2-rørledningen og gentager projektets grundlæggende langsigtede politiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige risici derved; bemærker, at rørledningen øger EU's afhængighed af russiske gasforsyninger, truer EU's indre marked, ikke er i overensstemmelse med EU's energipolitik eller EU's strategiske interesser og kan have negative konsekvenser for det krigshærgede Ukraine; opfordrer derfor i overensstemmelse med sine tidligere holdninger alle interessenter, og navnlig dem i medlemsstaterne og Europa, til at gøre brug af alle de til rådighed værende juridiske bestemmelser for at få standset projektet;

  15. fordømmer på det kraftigste de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne på det ulovligt besatte Krim og i andre dele af de de facto-russiskbesatte områder i Ukraine; fordømmer Den Russiske Føderation for at bosætte russiske statsborgere på det besatte Krim og i områderne Donetsk og Luhansk og dermed forstyrre balancen mellem indehavere af russiske pas og ukrainere og for fortsat at udstede russiske pas til beboerne i de midlertidigt besatte områder i Ukraine;

  16. opfordrer EU til yderligere at bidrage til udviklingen af konsultations- og koordineringsformatet for den internationale Krimplatform med henblik på at bringe Den Russiske Føderations midlertidige besættelse af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol til ophør på fredelig vis og genoprette Ukraines kontrol over området under fuld overholdelse af international ret;

  17. støtter de ukrainske myndigheder i deres bestræbelser på at reformere landet i overensstemmelse med bestemmelserne i associeringsaftalen og om det vidtgående og brede frihandelsområde; understreger, at sådanne bestræbelser er nødvendige for at øge Ukraines modstandsdygtighed og for mere effektivt at imødegå nuværende og fremtidig russisk aggression;

  18. opfordrer medlemsstaterne til at koordinere med NATO's forstærkede fremskudte tilstedeværelse (Enhanced Forward Presence, EFP) og bistå værtslande og frontlinjestater med deres forsvarsopstilling med henblik på at afskrække yderligere russiske angrebshandlinger;

  19. opfordrer Kommissionen til at optrappe sine bestræbelser på at forbedre de ukrainske cybersikkerhedsmyndigheders modstandsdygtighed og ekspertise med henblik på at forebygge og aflede angreb;

  20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og NATO's generalsekretær.

   

  Seneste opdatering: 15. december 2021
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik