Resolutsiooni ettepanek - B9-0059/2022Resolutsiooni ettepanek
B9-0059/2022

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116 makse- ja muid asutusi, finantsjuhtimist, raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, tagatisi ja euro kasutamist käsitlevate eeskirjadega

12.1.2022 - (C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

vastavalt kodukorra artikli 111 lõikele 6

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Vastutav parlamendiliige: Norbert Lins

Menetlus : 2021/3009(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0059/2022
Esitatud tekstid :
B9-0059/2022
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0059/2022

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu mitte esitada vastuväiteid komisjoni 7. detsembri 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116 makse- ja muid asutusi, finantsjuhtimist, raamatupidamisarvestuse kontrollimist ja heakskiitmist, tagatisi ja euro kasutamist käsitlevate eeskirjadega

(C(2021)09119 – 2021/3009(DEA))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)09119),

 võttes arvesse komisjoni 7. detsembri 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 11. jaanuari 2022. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2116[1], eriti selle artikli 11 lõiget 1, artikli 23 lõiget 2, artikli 38 lõiget 2, artikli 40 lõiget 3, artikli 41 lõiget 3, artikli 47 lõiget 1, artikli 52 lõiget 1, artikli 54 lõiget 4, artikli 55 lõiget 6, artikli 64 lõiget 3, artikli 76 lõiget 2, artikli 94 lõikeid 5 ja 6 ning artiklit 102,

 võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

A. arvestades, et määrusega (EL) 2021/2116 kehtestatakse eeskirjad makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise kohta;

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115[2] kohaselt peavad liikmesriigid esitama komisjonile heakskiitmiseks ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) riiklikud strateegiakavad;

C. arvestades, et delegeeritud määruse eelnõus on makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise eeskirjades ÜPP kulude igapäevases haldamises nende vahel oluline seos ja vastastikune seotus ning seetõttu on asjakohane sätestada need eeskirjad samas delegeeritud määruses;

D. arvestades, et delegeeritud määruse eelnõus on uue ÜPP igapäevaseks haldamiseks kehtestatud eeskirjad makse- ja muude asutuste, finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise kohta, mille liikmesriigid peavad oma ÜPP strateegiakavadesse üle võtma, ning arvestades, et seetõttu on asjakohane pidada neid eeskirju kiireloomuliseks;

1. teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

 

Viimane päevakajastamine: 17. jaanuar 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika