Πρόταση ψηφίσματος - B9-0085/2022Πρόταση ψηφίσματος
B9-0085/2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επείγουσα προώθηση επικοινωνιακών εκστρατειών μεγάλης εμβέλειας, με έμπνευση από τις αυστραλιανές πρακτικές, οι οποίες θα στοχεύουν στις κοινότητες της διασποράς, στις χώρες διέλευσης και στις χώρες καταγωγής για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

31.1.2022

σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Εμμανουήλ Φράγκος, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επείγουσα προώθηση επικοινωνιακών εκστρατειών μεγάλης εμβέλειας, με έμπνευση από τις αυστραλιανές πρακτικές, οι οποίες θα στοχεύουν στις κοινότητες της διασποράς, στις χώρες διέλευσης και στις χώρες καταγωγής για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις μεταναστευτικές τάσεις και τα συνεχιζόμενα γεγονότα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Επιτρόπου Johansson, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ πρέπει να «προειδοποιεί τους ανθρώπους να μην πηγαίνουν» στο Μινσκ με σκοπό να επιχειρήσουν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τις εκστρατείες που έχει προωθήσει η κυβέρνηση της Πολωνίας με τις οποίες απευθύνει προειδοποίηση κατά της παράνομης εισόδου μέσω των συνόρων με τη Λευκορωσία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 143 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά ιστορία της Αυστραλίας όσον αφορά τη διεξαγωγή αποτελεσματικών εκστρατειών με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σχετικά με την αυστηρή πολιτική της αυστραλιανής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων μέσω θαλάσσης, στις οποίες προβάλλεται η πραγματικότητα σε σχέση με τα επικίνδυνα θαλάσσια ταξίδια και επισημαίνονται οι οικονομικοί κίνδυνοι που συνεπάγεται η εμπλοκή των διακινητών, η εξαπάτηση και τα ψέματά τους, καθώς και οι συνέπειες της παράτυπης μετανάστευσης μέσω θαλάσσης προς την Αυστραλία·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βέλτιστες πρακτικές σε τέτοιες εκστρατείες αποτροπής περιλαμβάνουν σαφή και συνοπτικά μηνύματα («No Way», «Zero Chance»)·

1. επικροτεί την αξιολόγηση των τρεχουσών εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΕΕ με στόχο την αναβάθμισή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα·

2. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει χωρίς καθυστέρηση επικοινωνιακές εκστρατείες μεγάλης εμβέλειας, σαν αυτές που διοργανώνει η Αυστραλία, οι οποίες θα στοχεύουν στις κοινότητες της διασποράς, στις χώρες διέλευσης και στις χώρες καταγωγής για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου