Förslag till resolution - B9-0085/2022Förslag till resolution
B9-0085/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om ett snabbt inledande av omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling

31.1.2022

i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen

Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Jessica Stegrud, Jorge Buxadé Villalba, Rob Rooken, Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Carlo Fidanza, Patryk Jaki, Emmanouil Fragkos, Ladislav Ilčić, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

B9‑0085/2022

Förslag till Europaparlamentets resolution om ett snabbt inledande av omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av migrationstendenserna och de aktuella händelserna vid EU:s yttre gräns mot Belarus,

 med beaktande av uttalandena från kommissionsledamot Johansson om att EU måste varna människor för att åka till Minsk för att försöka ta sig in i EU på olaglig väg,

 med beaktande av de kampanjer som inletts av Polens regering för att varna för olaglig inresa via gränsen mot Belarus,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Australien har en lång historia när det gäller att genomföra effektiva kampanjer för att informera och utbilda människor om den australiska regeringens stränga politik i kampen mot människosmuggling till havs, och belysa de verkliga förhållandena under farliga sjöresor, de ekonomiska riskerna med att anlita människosmugglare, deras vilseledande och lögner samt konsekvenserna av olaglig migration sjövägen till Australien.

B. Exempel på bästa praxis i sådana avskräckande kampanjer är tydliga och koncisa budskap (”No Way”, ”Zero Chance”).

1. Europaparlamentet välkomnar en utvärdering av EU:s pågående informations- och upplysningskampanjer i syfte att anpassa dem till vårt århundrades behov.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål inleda omfattande informationskampanjer enligt australiensisk förebild, inriktade på diasporagrupper, transitländer och ursprungsländer för att avskräcka från olaglig migration och människosmuggling.

 

Senaste uppdatering: 22 februari 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy