Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0123/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0123/2022

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą

  28.2.2022 - (2022/2564(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

  Manfred Weber, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, David McAllister, Željana Zovko, tAntonio Tajani, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Isabel Wiseler‑Lima, Radosław Sikorski, Andrey Kovatchev, David Lega, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Miriam Lexmann, Leopoldo López Gil, Antonio López‑Istúriz White, Gheorghe‑Vlad Nistor, Lukas Mandl, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Sunčana Glavak, Alexander Alexandrov Yordanov, Tom Vandenkendelaere, Javier Zarzalejos, Álvaro Amaro, Isabel Benjumea, Ioan‑Rareş Bogdan, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Jarosław Duda, Frances Fitzgerald, Tomasz Frankowski, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Seán Kelly, Benoît Lutgen, Marian‑Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Cláudia Monteiro de Aguiar, Dolors Montserrat, Peter Pollák, Sven Simon, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Eugen Tomac, Romana Tomc, Lídia Pereira, Pernille Weiss, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Milan Zver, Loránt Vincze, Michaela Šojdrová, José Manuel García‑Margallo y Marfil, Janina Ochojska, Ewa Kopacz, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Pablo Arias Echeverría
  PPE frakcijos vardu
  Iratxe García Pérez, Pedro Marques, Marek Belka, Tonino Picula, Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz
  S&D frakcijos vardu
  Stéphane Séjourné, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Luis Garicano
  RENEW frakcijos vardu
  Ska Keller, Philippe Lamberts, Sergey Lagodinsky
  Verts/ALE frakcijos vardu
  Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Anna Zalewska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Zbigniew Kuźmiuk, Charlie Weimers, Adam Bielan, Roberts Zīle, Dace Melbārde, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Eugen Jurzyca, Zdzisław Krasnodębski, Cristian Terheş
  ECR frakcijos vardu
  Manon Aubry
  The Left frakcijos vardu


  Procedūra : 2022/2564(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B9-0123/2022

  B9‑0123/2022

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą

  (2022/2564(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos, ypač į 2021 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl padėties prie Ukrainos sienos ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose[1],

   atsižvelgdamas į Europos Parlamento vadovų 2022 m. vasario 16 ir 24 d. pareiškimus dėl Ukrainos,

   atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio 2022 m. vasario 24 d. pareiškimą, paskelbtą ES vardu, dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo į Ukrainą,

   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos pirmininkės 2022 m. vasario 24 d. pareiškimus dėl beprecedentės neišprovokuotos karinės agresijos prieš Ukrainą,

   atsižvelgdamas į neseniai paskelbtus Ukrainos prezidento ir Komisijos pirmininkės pareiškimus dėl padėties Ukrainoje,

   atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto 2022 m. vasario 24 d. pareiškimą,

   atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 5 d. Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų,

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos parengtus Niurnbergo principus, pagal kuriuos apibrėžiama, kas yra karo nusikaltimas,

   atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 17 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

   atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

   atsižvelgdamas į 1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkio baigiamąjį aktą ir vėlesnius dokumentus,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi, vadovaujantis JT Chartija ir tarptautinės teisės principais, visos valstybės yra vienodai suverenios ir „tarptautiniuose santykiuose susilaiko nuo grasinimo jėga ir jos panaudojimo prieš kurios nors valstybės teritorinį vientisumą arba politinę nepriklausomybę“;

  B. kadangi 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo neišprovokuotą ir nepateisinamą įsiveržimą į Ukrainą;

  C. kadangi karinė agresija prieš Ukrainą iš dalies pradėta iš Baltarusijos, kuri padėjo vykdyti Rusijos agresiją ir ją įgalėjo, teritorijos; kadangi neteisėtas Baltarusijos prezidentas ką tik surengė suklastotą referendumą, siekdamas iš dalies pakeisti konstituciją ir pakirsti Baltarusijos neutralumą; kadangi Rusijos branduolinių ginklų laikymas Baltarusijos teritorijoje keltų grėsmę Europos saugumui;

  D. kadangi 2022 m. vasario 21 d. Rusijos Federacija vienašališkai pripažino teritorijų, kurias Donecko ir Luhansko regionuose kontroliuoja Rusijos remiamos separatistų pajėgos, nepriklausomybę, kas iš esmės sužlugdė Minsko susitarimus; kadangi Rusijos Federacijos veiksmai prilygsta apgalvotai karinei agresijai, kuri vykdoma akivaizdžiai pažeidžiant tarptautinę teisę, JT Chartiją ir 1975 m. Helsinkio galutiniame akte įtvirtintus principus bei kelia rimtą grėsmę Europos ir pasaulio saugumui ir stabilumui;

  E. kadangi Rusijos Federacija tyčia trikdė ir sužlugdė diplomatines pastangas rasti dabartinės krizės, kurią pati sukūrė, sprendimą, kad laimėtų laiko ir įgytų taktinį pranašumą, būtiną norint pasirengti visuotinei karinei agresijai prieš ir invazijai į Ukrainą;

  F. kadangi Europos Sąjungos Taryba priėmė pirminį sankcijų prieš Rusiją paketą, įskaitant tikslines individualias sankcijas, ekonomines ir finansines sankcijas bei prekybos apribojimus, ir, glaudžiai derindama veiksmus su transatlantiniais sąjungininkais ir panašiai mąstančias tarptautiniais partneriais, toliau rengia papildomas sankcijas;

  G. kadangi 2022 m. vasario 27 d. Komisijos pirmininkė paskelbė pareiškimą dėl dabartinės ir būsimos santykių su Ukraina padėties, kuriame pažymėjo: „[...] jų vieta – kartu mumis. Jie yra vieni iš mūsų, ir mes norime, kad jie prisijungtų“; kadangi Kremliaus karas prieš Ukrainos žmones pasiglemžia vis daugiau Ukrainos civilių gyventojų gyvybių; kadangi sužeistieji skaičiuojami šimtais, o palikusių namus arba pabėgusių į kaimynines šalis žmonių skaičius siekia ne vieną šimtą tūkstančių; kadangi pranešama apie daugybę Rusijos karių įvykdytų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, įskaitant gyvenamųjų rajonų, ligoninių ir vaikų darželių apšaudymą be atrankos, viešos ir privačios nuosavybės niokojimą bei beprasmį civilinės infrastruktūros griovimą; kadangi per aštuonerius konflikto, kurį Rytų Ukrainoje pakurstė Rusijos Federacija, metus gyvybės neteko per 14 000 žmonių, – tiek kariškių, tiek civilių, – be to, toliau nepaprastai nukenčia Rusijos kontroliuojamų ir aneksuotų Ukrainos teritorijų bei aplinkinių regionų gyventojų pragyvenimo šaltiniai;

  1. kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą karinę agresiją prieš ir įsiveržimą į Ukrainą bei Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje;

  2. reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus Ukrainoje, besąlygiškai išvestų visas karines ir sukarintas pajėgas bei atitrauktų karinę įrangą iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir visapusiškai gerbtų Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, paisydama tarptautiniu mastu pripažintų jos sienų;

  3. pabrėžia, kad karinė agresija ir įsiveržimas yra sunkus tarptautinės teisės, visų pirma JT Chartijos, pažeidimas, ir ragina Rusijos Federaciją grįžti prie Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuolatinės narės pareigų vykdymo, t. y. palaikyti taiką ir saugumą bei gerbti įsipareigojimus, prisiimtus pagal Helsinkio galutinį aktą, Paryžiaus chartiją dėl naujos Europos ir Budapešto memorandumą; mano, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą yra išpuolis ne tik prieš suverenią šalį, bet ir prieš bendradarbiavimo ir saugumo Europoje principus ir mechanizmą bei taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką, apibrėžtą JT Chartijoje;

  4. griežtai smerkia tai, kad Rusijos kariuomenė, padedama Baltarusijos pajėgų, naudojasi Baltarusijos teritorija siekdama vykdyti karinę agresiją prieš Ukrainą, ir reiškią gilų susirūpinimą dėl grėsmės, kurią Baltarusija kelia atsisakydama savo neutralumo ir priimdama Rusijos kariuomenę;

  5. reiškia tvirtą solidarumą su Ukrainos žmonėmis, kuriems jau aštuonerius metus tenka kęsti karą savo šalyje, bei kuo griežčiausiai smerkia Rusijos veiksmus prieš Ukrainą;

  6. ragina tęsti diplomatines pastangas, kad būtų sustabdyta Rusijos agresija prieš Ukrainą ir rastas taikus sprendimas, pagrįstas pagarba Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui bei tarptautinės teisės principais ir Ukrainos teise priimti sprendimus dėl būsimų aljansų nepatiriant išorės spaudimo; ragina Rusijos Federaciją sugrįžti į dialogo ir diplomatijos kelią, kad karo rykštės išvengtų Ukrainos, kitų šalių bei jos pačios žmonės;

  7. smerkia tai, kad Rusijos Federacija vienašališkai pripažino Rusijos okupuotų Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų teritorijų nepriklausomybę, ir ragina visas šalis nepalaikyti šio pripažinimo; pakartoja, kad ES nepripažįsta neteisėtos Krymo aneksijos, įvykdytos pažeidžiant tarptautinę teisę, ir toliau ją smerkia bei lieka įsipareigojusi visapusiškai įgyvendinti savo nepripažinimo politiką, – taip pat ir taikydama ribojamąsias priemones bei bendradarbiaudama tarptautiniuose forumuose;

  8. kategoriškai atmeta Rusijos retoriką, kuria užsimenama apie galimą masinio naikinimo ginklų panaudojimą, atsižvelgdamas į tai, kad pasaulinė ginklų neplatinimo, nusiginklavimo ir ginklų kontrolės struktūra ir taip yra nukentėjusi bei nusilpusi; primena Rusijos Federacijai jos tarptautinius įsipareigojimus ir perspėja dėl konflikto branduolinės eskalacijos pavojų; reiškia susirūpinimą dėl to, kad Rusijos Federacija padidino savo branduolinio arsenalo parengties lygį; primena Rusijos Federacijai, kad bet kokios provokacijos prie bet kurios ES valstybės narės sienos ar išpuoliai prieš laivus Juodosios jūros baseine gali vesti į dar didesnę konflikto eskalaciją;

  9. reiškia didžiulį liūdesį dėl tragiškų mirčių ir žmonių kančių, kurias sukelia Rusijos agresija, ir pabrėžia, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą bei išpuoliai be atrankos draudžiami pagal tarptautinę teisę, todėl prilygsta karo nusikaltimams;

  10. akcentuoja būtinybę ypač daug dėmesio skirti pažeidžiamoms grupėms, mažumoms bei moterims ir vaikams, nes konfliktinėse situacijose jie nukenčia labiausiai, taip pat būtinybę užtikrinti specialią apsaugą ir paramą, ypač globos institucijose esantiems, nelydimiems ir neįgaliems bei kitomis sunkiomis ligomis, įskaitant vaikų vėžį, sergantiems vaikams, ir pabrėžia, jog būtina padaryti viską, kad jiems ir toliau būtų užtikrinama globa bei gyvybę gelbstintis gydymas bei kad jie būtų nedelsianti evakuoti ten, kur saugu;

  11. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau teikti Ukrainai skubią humanitarinę pagalbą bendradarbiaujant su JT humanitarinėmis agentūromis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis partnerėmis; primygtinai ragina Rusijos Federaciją JT humanitarinėms agentūroms suteikti saugią ir nekliudomą prieigą, įskaitant patekimą į laikinai vyriausybės nekontroliuojamas Rytų Ukrainos sritis;

  12. palankiai vertina Komisijos ir Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos įsipareigojimą pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą[2], kad visiems pabėgėliams iš Ukrainos nedelsiant būtų suteikta apsauga; primygtinai ragina valstybes nares 2022 m. kovo 4 d. šį pasiūlymą patvirtinti Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje; primygtinai ragina Tarybą vienodai tarp valstybių narių padalyti atsakomybę už pabėgėlių, atvykstančių prie ES išorės sienų, priėmimą; ragina Komisiją sukurti solidarumo mechanizmą, pagal kurį į Lenkiją, Vengriją, Rumuniją ir Slovakiją atvykę ukrainiečių pabėgėliai būtų perkeliami į kitas valstybes nares, ir ragina visoje ES sustabdyti grąžinimo į Ukrainą operacijas; ragina valstybes nares pratęsti Ukrainos studentų ir kitų ukrainiečių vizų galiojimą;

  13. palankiai vertina aktyvų Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Slovakijos ir Moldovos vyriausybių požiūrį laikyti atvertas sienas ir suteikti nuo karo Ukrainoje bėgantiems asmenims, įskaitant Ukrainos ir ne Ukrainos piliečius, evakuacijos priemones, pastogę, skubią pagalbą, medicininę pagalbą ir prieglobstį;

  14. palankiai vertina tai, kad Taryba greitai patvirtino sankcijas siekdama įtikinti Rusijos Federaciją nutraukti išpuolius prieš Ukrainą; vis dėlto, atsižvelgdamas į naujausius puolimus, įskaitant gyvenamųjų rajonų ir civilinės infrastruktūros sprogdinimus, primygtinai tvirtina priimti papildomas griežtas sankcijas;

  15. ragina išplėsti sankcijų taikymo sritį ir nustatyti sankcijas, kuriomis būtų siekiama strategiškai susilpninti Rusijos ekonomiką ir pramoninę bazę, ypač karinį ir pramoninį kompleksą, taigi ir Rusijos Federacijos gebėjimą ateityje kelti grėsmę tarptautiniam saugumui, taip pat išplėsti sankcijas Baltarusijai dėl to, kad ji tiesiogiai rėmė Rusijos invaziją į Ukrainą;

  16. visų pirma ragina apriboti svarbiausių Rusijos eksportuojamų prekių, įskaitant naftą ir dujas, importą, uždrausti naujas ES investicijas Rusijos Federacijoje ir naujas Rusijos investicijas ES, blokuoti visus Rusijos bankus, kad jie negalėtų naudotis Europos finansų sistema, atjungti Rusijos Federaciją ir Baltarusiją nuo SWIFT sistemos ir taikyti antrines sankcijas bankams, naudojantiems alternatyvias SWIFT priemones susijusiems sandoriams, arba panašias sankcijas, taikomas Rusijos bankams ar bankų sistemai, taip pat ragina uždrausti rinkti lėšas arba skolintis Europos rinkose iš antrinių kapitalo rinkų; ragina uždrausti dalyvauti ES viešuosiuose pirkimuose Rusijos ir Baltarusijos kilmės prekėms ir paslaugoms įsigyti; ragina uždrausti visų aukštųjų technologijų produktų ir strateginių prekių eksportą į Rusijos rinką; ragina nedelsiant sustabdyti arba nutraukti visų bendradarbiavimo su Rusija mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje programų, remiamų ES lėšomis, finansavimą ir sustabdyti tarpregionines programas; ragina uždaryti ES uostus Rusijos laivams; ragina nedelsiant uždrausti Rusijos kontroliuojamam Tarptautiniam investicijų bankui veikti ES; ragina neleisti įplaukti į visus ES uostus laivams, kurių paskutinis ar kitas įplaukimo uostas yra Rusijos Federacijoje, išskyrus atvejus, kai esama pagrįstų humanitarinių priežasčių; palankiai vertina Rusijos vežėjų skrydžių ir privačių Rusijos lėktuvų skrydžių ES oro erdvėje uždraudimą; ragina patvirtinti ir atitinkamai taikyti panašias sankcijas Baltarusijai;

  17. pabrėžia, kad reikia išlaikyti nuoseklų požiūrį į sankcijas ir kad negali būti jokių išimčių, kurias lemtų sektorių ar nacionaliniai interesai; pabrėžia, kad valstybės narės turi pripažinti ir susitaikyti su tuo, kad griežtos sankcijos Rusijos Federacijai neišvengiamai turės neigiamą poveikį jų ekonominei padėčiai, ir ragina Komisiją nustatyti ir remti priemones ir būdus, kaip šalinti ekonomines ir socialines sankcijų pasekmes;

  18. primygtinai reikalauja, kad visos būsimos sankcijos ir toliau būtų glaudžiai koordinuojamos su transatlantiniais sąjungininkais ir panašiai mąstančiais tarptautiniais partneriais, siekiant kuo labiau padidinti jų veiksmingumą;

  19. pakartoja savo ankstesnius raginimus gerokai sumažinti energetinę priklausomybę, visų pirma nuo Rusijos dujų, naftos ir anglių, inter alia, įvairinant energijos šaltinius, be kita ko, plečiant suskystintų gamtinių dujų terminalus ir tiekimo maršrutus, atskiriant dujų saugojimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir spartinant perėjimą prie švarios energijos; ragina galutinai atsisakyti dujotiekio „Nord Stream 2“ ir todėl palankiai vertina Vokietijos vyriausybės sprendimą sustabdyti „Nord Stream 2“ sertifikavimą; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti koordinavimo mechanizmą ir panaudoti visus galimus dujų rezervus, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų tiekimas ES; ragina valstybes nares, Komisiją ir Europos Centrinį Banką atidžiai stebėti Rusijos puolimo prieš Ukrainą poveikį finansiniam ir kainų stabilumui, ypač energetikos produktų atžvilgiu, ir apsvarstyti tinkamas priemones bet kokiam neigiamam ekonominiam ir socialiniam poveikiui sušvelninti; ragina valstybes nares nutraukti bet kokį bendradarbiavimą su Rusija branduolinės energetikos srityje, ypač bendradarbiavimą su „Rosatom“ ir jos patronuojamosiomis įmonėmis, įskaitant bendradarbiavimą su Rusija Tarptautinėje atominės energijos agentūroje ir visų „Rosatom“ patronuojamųjų bendrovių veiklos licencijų nutraukimą arba panaikinimą;

  20. ragina esamą ES visuotinį sankcijų režimą papildyti priemone, skirta kovai su korupcija ir skubiai priimti tikslines sankcijas asmenims, atsakingiems už aukšto lygio korupciją Rusijoje ir Baltarusijoje, taip pat oligarchams ir vadovų aplinkos pareigūnams; ragina valstybes nares ir šalis sąjungininkes, kurios taiko auksinės vizos programas, peržiūrėti visus tokio gyventojo statuso gavėjus ir tą statusą atšaukti visiems, kurie priskiriami didelės vertės turtą turintiems Rusijos asmenims ir jų šeimoms, ypač susijusiems su asmenimis ir įmonėmis, kuriems taikomos sankcijos; pakartoja savo raginimą Komisijai ir valstybėms narėms nuosekliai įgyvendinti esamas kovos su pinigų plovimu taisykles ir užtikrinti jų vykdymą bei užtikrinti didesnį skaidrumą, ypač ES deponuojamų arba išleidžiamų Rusijos elito lėšų atžvilgiu; pakartoja savo raginimą įšaldyti Rusijos vadovybei artimų oligarchų ir jų šeimų turtą ES ir panaikinti jų Šengeno vizas;

  21. pakartoja, kad NATO yra valstybių narių, kurios yra NATO sąjungininkės, kolektyvinės gynybos pagrindas; palankiai vertina ES, NATO ir kitų panašių pažiūrų demokratinių partnerių vienybę kovojant su Rusijos agresija, tačiau pabrėžia, kad reikia didinti jų kolektyvinį atgrasomąjį poveikį, pasirengimą ir atsparumą; ragina toliau stiprinti NATO buvimą ES valstybėse narėse, kurios geografiniu požiūriu yra arčiausiai agresorės Rusijos ir konflikto; atkreipia dėmesį į ES savitarpio pagalbos ir solidarumo sąlygas ir ragina pradėti bendras karines pratybas;

  22. pabrėžia, kad dėl šio išpuolio ES ir NATO turi pasirengti visoms galimybėms; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina NATO gynybos planų įgyvendinimą, taip pat NATO reagavimo pajėgų aktyvavimą ir jų dalinį dislokavimą, taip pat NATO sąjungininkų, įskaitant Jungtinę Karalystę, JAV ir Kanadą, pajėgų dislokavimą, siekiant sustiprinti rytinį flangą ir atgrasyti nuo bet kokios tolesnės Rusijos agresijos; pakartoja savo raginimą ES valstybėms narėms didinti gynybos išlaidas ir užtikrinti veiksmingesnius pajėgumus, taip pat visapusiškai pasinaudoti bendromis gynybos pastangomis pagal Europos sistemą, visų pirma nuolatiniu struktūrizuotu bendradarbiavimu (PESCO) ir Europos gynybos fondu, siekiant sustiprinti NATO europinį ramstį, kuris padidintų NATO ir ES valstybių narių saugumą;

  23. griežtai smerkia Rusijos Federacijos grasinimus valstybėms narėms, kurios nėra NATO sąjungininkės, ir ragina pastarąsias apsvarstyti savo galimybes padidinti saugumą; remia jų suverenią teisę pasirinkti saugumo politiką; palankiai vertina glaudų NATO ir šalių partnerių Suomijos ir Švedijos bendradarbiavimą;

  24. ragina didinti indėlį į Ukrainos gynybos pajėgumų stiprinimą; tvirtai pritaria tam, kad valstybės narės mobilizuotų Europos taikos priemonę ir teiktų karinę įrangą; ragina nedelsiant ir visapusiškai įgyvendinti 2021 m. gruodžio 2 d. paramą Ukrainai pagal Europos taikos priemonę, kuri apima karinių medicinos dalinių, įskaitant lauko ligonines, inžinerijos, mobilumo ir logistikos dalinius, finansavimą, taip pat paramą kibernetinio saugumo srityje; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą nustatyti papildomus būdus remti Ukrainą pagal Europos taikos priemonę ir visas kitas turimas priemones;

  25. ragina valstybes nares spartinti gynybinių ginklų tiekimą Ukrainai reaguojant į aiškiai nustatytus poreikius ir laikantis JT Chartijos 51 straipsnio, pagal kurį leidžiama individuali ir kolektyvinė savigyna, tebesitęsiant agresijai stiprinti bendradarbiavimą su Ukraina žvalgybos srityje ir dalytis palydoviniais vaizdais per SATCEN ir kitas palydovines sistemas;

  26. pripažįsta priimtą sprendimą perkelti ES bendros saugumo ir gynybos politikos civilinės misijos (ES patariamosios misijos) personalą už Ukrainos ribų, siekiant užtikrinti asmeninį saugumą, ir ragina ypatingą dėmesį skirti vietos personalo saugumui; ragina skubiai iš naujo įvertinti misijos įgaliojimus ir juos atnaujinti įtraukiant karinio mokymo komponentą; remia ES pasienio pagalbos misijos Moldovoje ir Ukrainoje (EUBAM) stiprinimą prie Ukrainos ir Moldovos Respublikos / Padniestrės sienos;

  27. primygtinai laikosi nuomonės, kad ES, NATO ir tarptautiniai bendraminčiai partneriai turi stiprinti paramą Ukrainai kibernetinio saugumo srityje; palankiai vertina pirmąjį PESCO finansuojamų Greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus komandos (CRRT) ekspertų dislokavimą ir ragina visapusiškai taikyti sankcijų už kibernetinius išpuolius režimą asmenims, subjektams ir įstaigoms, atsakingiems už įvairius kibernetinius išpuolius prieš Ukrainą arba dalyvaujantiems juose; ragina skubiai išnagrinėti Ukrainos paraišką NATO Bendros kibernetinės gynybos mokymo centrui (CCDCOE) ir ragina visus CCDCOE narius pritarti šiai paraiškai;

  28. smerkia Rusijos valdžios institucijų, valstybinės žiniasklaidos ir jų atstovų vykdomą informacinį karą, kurio tikslas – skaldyti ir, teikiant menkinantį turinį ir melagingą informaciją apie ES, NATO ir Ukrainą, pateikti tikėtiną Rusijos žiaurumus paneigiančią versiją; todėl ragina visas valstybes nares nedelsiant sustabdyti transliacijų licencijas visiems Rusijos valstybiniams žiniasklaidos kanalams, įskaitant jų retransliavimą; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą internete teikti daugiau alternatyvios informacijos rusų kalba apie tai, kas vyksta, kovoti su dezinformacija ir užtikrinti, kad ES oficialūs pareiškimai būtų išversti į rusų kalbą ir kad būtų galima kreiptis į rusakalbę auditoriją ir platformas; palankiai vertina Komisijos pirmininkės pranešimą, kad „Rusija Today“ ir „Sputnik“ transliacijos ES bus uždraustos, ir pakartoja raginimus „Google“ ir „YouTube“ uždrausti karo propagandos paskyras;

  29. ragina ES ir valstybes nares nutraukti Rusijoje ir Baltarusijoje karinei ir civilinei įrangai naudojamos programinės įrangos licencijas, visų pirma įrangos, kuri naudojama ryšių ir palydovinei navigacijai;

  30. pažymi, kad ES ir toliau turi stiprinti savo atsparumą hibridiniams išpuoliams;

  31. ragina ES ir jos valstybes nares toliau teikti kuo didesnę ekonominę ir finansinę paramą Ukrainai, taip pat, jei tik prireiks, makrofinansinę ir techninę pagalbą, be kita ko, su gynyba ir saugumu susijusiose srityse, aktyvuoti visas turimas ES biudžeto priemones ir parengti ilgalaikę strategiją, kuria būtų remiamos Ukrainos pastangos stiprinti savo demokratinių institucijų ir ekonomikos atsparumą;

  32. ragina ES ir jos valstybes nares parengti ne vieną milijardą eurų siekiančios paramos Ukrainai ir jos atsigavimo planą, kad būtų galima paremti Ukrainos ekonomiką ir jos sugriautos infrastruktūros atstatymą; pabrėžia, kad Rusijos Federacijai tenka atsakomybė už Ukrainos infrastruktūros, civilinių ir gyvenamųjų pastatų naikinimą, taip pat už didelius ekonominius nuostolius, ir iš jos bus pareikalauta kompensuoti šiais  agresyviais veiksmais padarytą žalą;

  33. pakartoja, kad tvirtai remia visų Rytų partnerystės valstybių suverenumą ir teritorinį vientisumą, ir ragina Komisiją ir valstybes nares remti šias valstybes, ypač Moldovą, suteikiant laikiną prieglobstį pabėgėliams iš Ukrainos ir didinant jų atsparumą galimiems Rusijos išpuoliams gynybos, kibernetinio saugumo ir strateginės komunikacijos srityse;

  34. ragina ES institucijas siekti suteikti Ukrainai ES šalies kandidatės statusą, vadovaujantis ES sutarties 49 straipsniu ir atsižvelgiant į nuopelnus, o kol kas toliau dirbti siekiant jos integracijos į ES bendrąją rinką pagal asociacijos susitarimą;

  35. labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į nuolatines Rusijos Federacijos pastangas destabilizuoti Vakarų Balkanų šalis ir kištis į jų demokratinius procesus; smerkia tuos, kurie išreiškė paramą Rusijos Federacijai po jos įsiveržimo į Ukrainą, ir palankiai vertina tų Vakarų Balkanų valstybių, kurios yra Euroatlantinės sąjungininkės, paramą; labai apgailestauja dėl to, kad Serbija neprisijungė prie ES sankcijų taikymo Rusijai, ir pažymi, kad tai turės neigiamo poveikio stojimo į ES procesui; pakartoja, jog ES tikisi, kad narystės siekiančios kandidatės laikysis ne tik ES acquis, bet ir Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos;

  36. palankiai vertina Europos Tarybos sprendimą sustabdyti Rusijos Federacijos atstovavimo teises ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sprendimą nutraukti Rusijos stojimo procesą;

  37. reiškia dėkingumą ir paramą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, kurie pastarosiomis dienomis, rizikuodami savo pačių saugumu, išėjo į gatves pasmerkti Rusijos Federacijos vardu pradėto karo padedant neteisėtam Baltarusijos diktatoriui; smerkia tūkstančių taikių protestuotojų suėmimą ir ragina juos nedelsiant paleisti;

  38. ragina kitas tarptautines organizacijas, ypač kultūros ir sporto srityje, taip pat apsvarstyti galimybę sustabdyti Rusijos dalyvavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Europos transliuotojų sąjungos sprendimą neleisti Rusijai dalyvauti Eurovizijos dainų konkurse ir UEFA sprendimą atimti iš Rusijos teisę rungtyniauti Čempionų lygos finalinėse rungtynėse, taip pat daugelio nacionalinių komandų sprendimus nežaisti prieš Rusiją Pasaulio futbolo čempionato kvalifikacinėse varžybose ir kituose čempionatuose; ragina kitas sporto federacijas sustabdyti Rusijos dalyvavimą jų renginiuose ir sveikina FIFA sprendimą sustabdyti Rusijos dalyvavimą Pasaulio futbolo čempionate;

  39. ragina ES ir valstybes nares sumažinti Rusijos diplomatinių ir konsulinių atstovybių ES ir valstybėse narėse skaičių, o jei jų veiksmai susiję su karinėmis pajėgomis – nedelsiant;

  40. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti paramą ir apsaugą žmogaus teisių gynėjams ir pilietinei visuomenei Rusijoje ir Baltarusijoje, kadangi jiems bus taikomos griežtos represijos, be kita ko, prireikus išduoti skubias vizas išvykti iš Rusijos ir Baltarusijos;

  41. pabrėžia, jog ES ir jos valstybės narės užtikrins, kad karo nusikaltimų ir žmogaus teisių pažeidimų vykdytojai, įskaitant tuos, kurie padėjo tokiems nusikaltimams skleisdami propagandą, būtų patraukti atsakomybėn; todėl ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir rinkti įrodymus bei remti ir skatinti Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikciją ir visų karo nusikaltimų, įvykdytų Ukrainos teritorijoje nuo 2014 m. vasario 20 d., tyrimą, kad Vladimiras Putinas ir Aliaksandras Lukašenka būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  42. palankiai vertina Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiąją sesiją siekiant pabrėžti, kad tarptautinė bendruomenė griežtai smerkia Rusijos Federacijos vardu prieš Ukrainą vykdomus veiksmus ir kad siūloma priimti rezoliuciją, kurioje Rusijos Federacijai kaip agresorei būtų raginama taikyti sankcijas; smerkia Rusijos veto dėl JT Saugumo Tarybos rezoliucijos, kuria buvo siekiama nutraukti Rusijos Federacijos karinį puolimą prieš Ukrainą;

  43. ragina JT Saugumo Tarybą pradėti tyrimą pagal JT Chartijos VI skyrių (34–35 straipsnius); ragina Kiniją, kaip nuolatinę JT Saugumo Tarybos narę, visapusiškai gerbti Ukrainos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, ir pasinaudoti savo įtaka Rusijai siekiant užbaigti vykdomą agresiją, kuri kelia grėsmę ir tarptautiniam saugumui;

  44. su didžiausiu susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad Rusijos karinės pajėgos perėmė Černobylio atominės elektrinės ChNPP kontrolę; prašo Tarptautinės atominės energijos agentūros sukurti specialią darbo grupę, kuri stebėtų Rusijos Federacijos veiksmus, susijusius su branduolinių objektų, įrenginių ir kuro sauga;

  45. ragina ES institucijas įvertinti regione vykstančio karo poveikį aplinkai;

  46. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Baltarusijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

   

   

   

  Atnaujinta: 2022 m. kovo 1 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika