Resolutsiooni ettepanek - B9-0223/2022Resolutsiooni ettepanek
B9-0223/2022

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju kohta ELi transpordi- ja turismisektorile

28.4.2022 - (2022/2643(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

Karima Delli
transpordi- ja turismikomisjoni nimel


Menetlus : 2022/2643(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B9-0223/2022
Esitatud tekstid :
B9-0223/2022
Vastuvõetud tekstid :

B9‑0223/2022

Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukrainas toimuva Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja mõju kohta ELi transpordi- ja turismisektorile

(2022/2643(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2022. aasta määrust (EL) nr 2022/334[1],

 võttes arvesse julgeoleku- ja kaitsevaldkonna strateegilise kompassi tegevuskava Euroopa Liidule, kes kaitseb oma kodanikke, väärtusi ja huve ning toetab rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, mille nõukogu kiitis heaks 21. märtsil 2022 ning Euroopa Ülemkogu kinnitas 25. märtsil 2022,

 võttes arvesse transpordiministrite 8. aprilli 2022. aasta mitteametlikku kohtumist,

 võttes arvesse 2018. aasta globaalset pagulasraamistikku,

 võttes arvesse ELi riigipeade ja valitsusjuhtide 11. märtsi 2022. aasta Versailles’ deklaratsiooni,

 võttes arvesse oma 1. märtsi 2022. aasta resolutsiooni Ukraina vastu suunatud Venemaa agressiooni kohta[2],

 võttes arvesse oma 24. märtsi 2022. aasta resolutsiooni kiireloomulise vajaduse kohta võtta seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse vastu ELi tegevuskava toiduga kindlustatuse tagamiseks ELis ja väljaspool seda[3],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 7. aprilli 2022. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 24.–25. märtsi 2022. aasta kohtumise järelduste, muu hulgas Ukraina vastu peetava sõja viimaste arengute ning ELi poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja nende rakendamise kohta[4],

 võttes arvesse oma 7. aprilli 2022. aasta resolutsiooni Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse kohta ELis[5],

 võttes arvesse oma XX. aprilli 2022. aasta soovitust nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb ELi välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse[6],

 võttes arvesse Rahvusvahelise Energiaagentuuri 10-punktilist naftakasutuse vähendamise kava,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

 võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni resolutsiooni ettepanekut,

A. arvestades, et EL on vastu võtnud viis sanktsioonide paketti reaktsioonina Venemaa ebaseaduslikule, provotseerimata ja põhjendamatule agressioonisõjale Ukraina vastu;

B. arvestades, et eeldatavasti tabab uus sanktsioonide laine Venemaad karmimalt maantee- ja meretranspordi sektoris;

C. arvestades, et 28. veebruaril 2022. aastal teatas Venemaa kättemaksuna Venemaa õhuruumi kasutamise keelust, mis mõjutab 36 riigi, sealhulgas ELi riikide õhusõidukeid;

D. arvestades, et Euroopa Ülemkogu vähendas 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku Euroopa ühendamise rahastu sõjaväelise liikuvuse eelarverea mahtu 6,5 miljardilt eurolt 1,69 miljardile eurole;

E. arvestades, et Ukraina õhuruumi sulgemise tõttu on lisaks Venemaa ja Euroopa vahelistele reisilendudele, mis moodustasid 2021. aastal 5,7 % kogu Euroopa lennuliiklusest, peatunud ligikaudu 3,3 % Euroopa lennuliiklusest;

F. arvestades, et 2020. aastal külastas ELi liikmesriikide sadamaid 535 Venemaa lipu all sõitvat laeva 8848 korral;

G. arvestades, et olukord Mustal merel ja Aasovi merel on halvenenud, kuna Venemaa merevägi blokeerib piirkonda, mõlema mere teatavad osad on kuulutatud sõjatsooniks ja piirkond on tunnistatud sealt kaudu toimuva mereliikluse jaoks ohtlikuks;

H. arvestades, et Venemaa merevägi on selles piirkonnas rünnanud laevu, mille omanikud või käitajad on pärit EList;

I. arvestades, et Ukraina ja Venemaa meremehed moodustavad 14,5 % ülemaailmsest laevandussektori tööjõust ning et ELi laevad sõltuvad neist suurel määral;

J. arvestades, et mure Ukrainasse suunduva ja sealt lähtuva raudtee- ja meretranspordi üldise turvalisuse ja toimimise pärast kasvab;

K. arvestades, et kütusehind on viimastel kuudel tõusnud ja et olukord on Ukraina vastu suunatud Venemaa ebaseadusliku agressioonisõja tõttu halvenenud, ning arvestades, et kütus on transpordiettevõtjate ja kasutajate jaoks üks suuremaid kuluallikaid;

L. arvestades, et turismisihtkohad paljudes ELi riikides saavad pärast kahte aastat pandeemiat, mis on juba avaldanud sektorile hävitavat mõju, veel ühe ränga hoobi;

1. kordab, et mõistab kõige karmimal viisil hukka Venemaa Föderatsiooni agressioonisõja Ukraina vastu ja Valgevene osalemise selles sõjas, ning nõuab, et Venemaa lõpetaks viivitamata igasuguse sõjalise tegevuse Ukrainas ning viiks tingimusteta välja kõik väed ja sõjavarustuse kogu Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumilt;

2. väljendab heameelt ELi enneolematute ja kohandatavate sanktsioonide üle Venemaa vastu reaktsioonina agressioonile Ukrainas ning kutsub ELi üles kaaluma ja kehtestama edaspidiseid tõhusaid sanktsioone transpordisektoris, et piirata Putini sõjamasina rahastamist; rõhutab, et see on esimene kord, kui ELi Venemaa-vastastes sanktsioonides käsitletakse konkreetselt ja sihipäraselt transpordisektorit;

3. tuletab meelde, et transport on strateegiline vahend, mille abil EL saab väljendada solidaarsust Ukraina ja tema kannatava rahvaga ning pakkuda neile tuge humanitaarabi ning pagulaste evakueerimise ja liikuvuse valdkonnas;

4. avaldab heameelt komisjoni poolt vastu võetud meetmete üle, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel, veoettevõtjatel ja -töötajatel jätkata transporditegevust ning toetada pagulaste transporti Ukrainast ja humanitaarabi vedu; tunnustab Ukraina transporditöötajate vaprust, kuna nad riskivad oma eluga, et inimeste ja kaupade vedu ei katkeks;

5. väljendab heameelt komisjoni poolt vastu võetud tegevussuuniste üle, mille eesmärk on tagada kehtivate dokumentideta Ukraina kodanike transiit ELi transpordiettevõtjate sõidukitega;

6. avaldab Euroopa transpordiettevõtjatele tunnustust selle eest, et nad pakuvad Ukraina kodanikele võimalust rongi, bussi, laeva ja lennukiga tasuta reisida, ning tunnustab ühenduste ja üksikisikute lugematuid algatusi kogu ELis, et pakkuda tasuta kaupade ja inimeste vedu Ukraina piirile ja sealt tagasi;

7. juhib tähelepanu sellele, et nii jätkuv konflikt kui Venemaa vastumeetmed ELi sanktsioonidele mõjutavad ka ELi transpordisektorit ja põhjustavad kõigi transpordiliikide puhul tõsiseid häireid;

8. rõhutab, et peamised kõiki transpordiliike mõjutavad ja turgudel suurt ebakindlust tekitavad tagajärjed on kütusehindade tõus ning logistika- ja tarneahelate häired;

9. on veendunud, et Venemaa turuga seotud ELis asuvaid ja ELi ettevõtete transpordiettevõtjaid tuleks toetada, et nad saaksid oma tegevuse Venemaalt välja viia;

10. kutsub komisjoni üles viivitamata koostama sõja tagajärgede majandusliku ja sotsiaalse mõju hinnangu kõigi transpordiliikide kohta ELi turul ning negatiivse mõju leevendamiseks ja Euroopa transpordisektori hea toimimise, võrdsete ja õiglaste tingimuste tagamiseks pakkuma vajaduse korral kiiresti toetust, muu hulgas täiendavate seadusandlike ja/või finantsmeetmete kaudu;

Lennutransport

11. väljendab muret ränga mõju pärast, mida konflikt avaldab lennundussektori tegevuskuludele, muutes nii reisijate kui ka kaubaveo kallimaks; rõhutab, et sanktsioonid ja lennukeelud on sundinud lennuettevõtjaid oma lende peatama või ümber suunama; juhib lisaks tähelepanu sellele, et maksimaalne marsruudi pikenemine, et lennukid saaksid Venemaa ja Valgevene õhuruumi vältida, jääb vahemikku kolm kuni neli tundi suuna kohta, mis toob kaasa tankimisprobleemid (lisapeatuste tõttu lisakulud) ning ELi normidega ettenähtust pikema tööaja meeskonnale;

12. tõstab esile, et lennukite tootmisel kasutatava olulise tähtsusega metalli titaani peamised tootjad on Ukraina ja Venemaa ning et jätkuv konflikt võib lähiajal tarneid mõjutada;

13. kutsub komisjoni üles hindama ELi lennuettevõtjate ja nende töötajate olukorda, mida on tõsiselt kahjustanud kõigepealt COVID-19 pandeemia ning nüüd Venemaa ja Valgevene ülelendude keeld, kõrged kütusehinnad ja nõudluse vähenemine, ning esitama vajaduse korral nende toetuskava; rõhutab siiski, et lennuettevõtjatele tuleb tagada võrdsed tingimused ja aus konkurents, eelkõige rahalise toetuse andmise korral;

14. taunib asjaolu, et Venemaa on selgelt rikkudes rahvusvahelisi tsiviillennunduseeskirju (Chicago konventsiooni) heaks kiitnud seaduse, millega nõutakse välismaistelt äriühingutelt renditud lennukite ümberregistreerimist Venemaa õhusõidukiregistris; rõhutab, et selline vargus on lubamatu ja nõuab, et need lennukid tagastataks otsekohe seaduslikele omanikele; avaldab heameelt komisjoni otsuse üle kanda ümberregistreeritud õhusõidukeid käitavad Venemaa lennuettevõtjad ühenduse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ELis tegevuskeeldu, arvestades, et Venemaa ametiasutustel puudub suutlikkus teha sadade ümberregistreeritud õhusõidukite lennukõlblikkuse ohutusjärelevalvet; rõhutab, et lubades kasutada neid varastatud lennukeid Venemaa õhuruumis, suutmata täita vajalikke turvanõudeid, on Venemaa ametivõimud ainuisikuliselt vastutavad oma kodanike elu ohtu seadmise eest;

15. nõuab, et EL jätkaks tegevust, et Wagneri grupi palgasõdurid, Süüria välisvõitlejad jt ei pääseks Ukrainasse, kus nad panevad toime hirmutegusid tsiviilelanikkonna vastu; nõuab seetõttu, et kõrge esindaja nõuaks konkreetselt Türgi, Gruusia, Aserbaidžaani ja Iraagi ning Kesk-Aasia vabariikide valitsustelt, et nad sulgeksid oma õhuruumi kõigile Venemaa, Iraani või Süüria sõjaväelennukitele ja tellimuslennukitele, samuti tavalistele lennuettevõtjatele, kes transpordivad palgasõdureid; nõuab, et EL lisaks musta nimekirja kõik lennuettevõtjad, kes võivad sellistes vedudes osaleda;

Meretransport

16. väljendab heameelt komisjoni Venemaa vastu suunatud viienda sanktsioonide paketi kolmanda samba üle seoses ELi sadamatele juurdepääsu keelamisega Venemaa lipu all sõitvatele ja Venemaa käitatavatele laevadele; on veendunud, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet võiks koostada konkreetse nimekirja Venemaa laevadest, millel keelatakse pääs ELi sadamatesse, võttes arvesse ka laevu, mis sõidavad alates 24. veebruarist teise lipu all või on ümber registreeritud;

17. nõuab siiski, et kõnealuste meetmete puhul mindaks veel kaugemale, et vältida nendest kõrvalehoidmist, ja pääs ELi sadamatesse keelataks kõikidele laevadele, mis külastavad oma marsruudil asuvaid Venemaa sadamaid, olenemata sellest, kes on nende omanikvõi käitaja, välja arvatud juhul, kui neil on selleks humanitaarsed põhjused; tunneb heameelt mitme Euroopas asuva maailma suurema laevandusettevõtja vabatahtliku otsuse üle peatada kuni uue otsuseni kõik Venemaale suunduvad ja sealt väljuvad kaubavedude broneeringud;

18. nõuab, et kõigil laevadel, mis soovivad külastada ELi sadamaid, oleks keelatud punkerdada kütust Venemaa sadamates või Venemaa laevadelt merel;

19. on veendunud, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaks andma nende sanktsioonide ühetaoliseks kohaldamiseks suunised, et ELi sadamatel oleksid võrdsed tingimused;

20. palub valitsustel ja pädevatel avaliku sektori asutustel nii riiklikul kui ka ELi tasandil täita oma kohustusi ning näha ette piisavalt töötajaid ja ressursse, et meetmete sujuv kohaldamine oleks tagatud ning välditaks lisaviivitusi juba niigi häiritud tarneahelas;

21. võtab teadmiseks asjaolu, et praegu on nendes piirkondades blokeeritud suur hulk laevu; kordab komisjoni ja liikmesriikide üleskutseid tagada kõnealuses piirkonnas viivitamata rahvusvahelise laevanduse ohutus ja turvalisus ning eelkõige meremeeste ohutus; nõuab, et asjaomaseid laevu varustataks kiiresti meremeestele hädavajalike vahenditega ning seataks sisse sinine ohutu merekoridor, mille kaudu saab ohutult evakueerida meremehi ja laevu Musta mere ja Aasovi mere suure riskiga ja sõjast mõjutatud piirkondadest;

22. taunib asjaolu, et viimasel ajal ohustab Mustal merel hulk ujuvaid meremiine meremeeste ja reisijate elu ning rahvusvahelisi kaubavooge, ning nõuab rahvusvahelist toetust rannikuriikidele, kes tegelevad demineerimisega;

23. väljendab muret rahvusvahelise laevanduse, logistika, tarneahelate ja kütusehindade olukorra, eriti prahihindade mõju pärast merendussektorile;

Raudteetransport

24. peab kahetsusväärseks, et praegu ei ole Venemaa raudtee-ettevõtjaga Russian Railways toimuvatele raudteetranspordi toimingutele kehtestatud otsest keeldu; märgib siiski, et Venemaa raudtee-ettevõtja Russian Railways on lisatud nende juriidiliste isikute ja õigussubjektide loetellu, kelle suhtes kohaldatakse finantspiiranguid;

25. juhib tähelepanu asjaolule, et rongid, eelkõige Euroopa ja Hiina vahel liikuvad kaubarongid, võivad endiselt Venemaad läbida; märgib siiski, et konfliktil on ränk mõju Aasia ja Euroopa vahelistele kaubaveovoogudele, tekitades ebakindlust raudtee-ettevõtjates ja kaubavedudega tegelevates ettevõtjates;

26. rõhutab, et kaubarongide veosed satuvad vastakuti füüsiliste tõketega, mille tõttu on Ukraina ja ELi riikide piiril tuhanded vagunid ootejärjekorras; kutsub komisjoni üles toetama Ukrainat tema püüdlustes hajutada liiklusvoogusid, luua uusi ühendusi ja näha ette kiired kaubateed;

27. kutsub komisjoni üles toetama Ukrainat ja tema püüdlusi tugevdada Ukraina ja ELi vahelisi raudteeühendusi;

28. on seisukohal, et Venemaa rünnak Ukraina vastu ja sellest tingitud transpordivajadused ELis on toonud esile ELi raudteesüsteemi kohandamise vajaduse, et võtta vastu suuremal hulgal reisijaid ja kaupu; kutsub seetõttu liikmesriike üles kiirendama raudteesüsteemide standardimist, ühtlustamist ja koostalitlusvõimeliseks muutmist kõigis liikmesriikides ning kutsub komisjoni üles jätkama rakendamise ja allesjäänud puuduste jälgimist;

29. rõhutab nende Valgevene raudteetöötajate kangelaslikkust, kes saboteerisid Ukrainat ründavate Venemaa vägede siirmist, ning kutsub kõiki Venemaa ja Valgevene kodanikke üles järgima nende näidet kodanike vastupanust selles jõhkras agressioonisõjas;

Maanteetransport

30. väljendab heameelt komisjoni tegevuse üle, mille eesmärk on tagada Euroopa veoautojuhtide tagasipöördumine konfliktipiirkonnast ning kaupade autovedu Ukrainasse ja Moldovasse;

31. tunneb heameelt hiljutiste sanktsioonide üle, mis keelavad Venemaal ja Valgevenes asutatud autoveoettevõtjatel kaupade autoveo Euroopa Liidu territooriumil, kuna need sanktsioonid piiravad oluliselt Venemaa tööstuse võimalusi saada olulisi kaupu;

32. juhib tähelepanu asjaolule, et kaubavedu Ukrainasse ja temaga piirnevatesse liikmesriikidesse, kus on suur pagulaste sissevool, põrkub õiguslike takistustega; tunneb heameelt komisjoni tegevuse üle, millega selgitatakse ja julgustatakse liikmesriike kohaldama teatavaid meetmeid, millega edendatakse autoveotegevusi erandlikel asjaoludel, mille on tekitanud Venemaa agressioon Ukraina vastu, näiteks andes nendele Ukraina autojuhtidele ajutised juhikaardid, kes tegutsevad ELis ja kellel ei ole võimalik pöörduda tagasi Ukrainasse, et uuendada oma aegunud juhikaarte, kehtestades ajutised erandid sõidu- ja puhkeaja eeskirjadest, vabastades teemaksu maksmisest hädaabiteenuseks peetava transpordi ning kehtestades veoloavabastuse meditsiinilise abi osutamiseks vajalike kaupade veole; rõhutab asjaolu, et Euroopas olevad Ukraina veoautojuhid on koduriigis toimuva sõja tõttu suure pinge all; kutsub komisjoni üles rakendama strateegiat, millega aidatakse Ukrainast pärit veoautojuhtidel naasta oma Euroopa Liitu ümberasustatud perekondade juurde, ning tagama, et liikmesriigid toetavad abivajavaid autojuhte;

33. kutsub komisjoni üles uurima ka edaspidi võimalusi toetada sõitjatevedu ja igasuguste kaupade vedu nii Ukrainasse ja sellega piirnevatesse ELi riikidesse kui ka vastupidi toimuvat vedu humanitaarabina ning pakkuma vajalikku leevendust teemaksude ja taristumaksude osas ja maksualaste soodustustena ning tagama juurdepääsu nädalavahetustel;

34. toetab komisjoni ettepanekut sõlmida transpordilepingud Ukraina ja Moldovaga, liberaliseerides osaliselt maanteetranspordi nende riikide veoettevõtjate jaoks, et võimaldada niisuguste oluliste eksportkaupade mereteedelt ümbersuunamist, mis ei ole hetkel Venemaa agressiooniakti tõttu kättesaadavad, ning kasutada rohkem ära ELi sadamaid kaupade ekspordiks Ukrainasse ja impordiks Ukrainast; toetab sellega seoses tugevalt varem maha jäetud raudtee- ja veetranspordiühenduste kiiret taastamist, eelkõige Ukraina ja Rumeenia vahel;

TEN-T ja sõjaväeline liikuvus

35. väljendab heameelt komisjoni teatise üle, milles käsitletakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) laienemist kolmandatest riikidest naaberriikidesse, ning nõuab tungivalt, et TEN-T käimasoleval läbivaatamisel keskendutaks Lääne-Balkani riikide, Moldova, Gruusia ja Ukraina transporditaristuühenduste investeeringute suurendamisele; nõuab lisaks, et nii komisjon, nõukogu kui ka parlament käsitleksid ühiselt TEN-T käimasolevat läbivaatamist võimalusena vaadata läbi 2021. aasta detsembris esitatud uued TEN-T kaardid ning teeksid addendum’i ettepaneku Ukraina, Moldova ja Gruusia kohta, et eelkõige kohaneda täiesti uute transpordivajaduste olukorraga, mis on tingitud Venemaa ebaseaduslikust agressioonisõjast Ukraina vastu; nõuab samuti, et komisjon esitaks ettepaneku ELi ja Ida-Euroopa / idapartnerluse transpordiühenduse kohta, sealhulgas Ida-Euroopa investeerimisraamistiku kohta, mille võiks osaliselt kujundada Lääne-Balkani transpordiühenduse eeskujul;

36. rõhutab vajadust olla ELi sõjaväelise liikuvuse projektiga palju ambitsioonikam ning väljendab sellega seoses heameelt ELi liikmesriikide pühendumise üle sellele, et kiirendada käimasolevaid pingutusi sõjaväelise liikuvuse suurendamiseks kogu ELis;

37. väljendab veel kord sügavat kahetsust Euroopa Ülemkogu otsuse üle kärpida oluliselt 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppimisel Euroopa ühendamise rahastu 2021–2027 (CEF II) programmi eelarves loodud sõjaväelise liikuvuse eelarverida ning mõistab hukka asjaolu, et selline samm kahjustab nüüd meie ühist Euroopa julgeolekut; kutsub komisjoni üles välja töötama ja pakkuma lahendusi sõjaväelise liikuvuse eelarverea märkimisväärseks suurendamiseks CEF II programmis ning soovitab sellega seoses võtta kasutusele taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamata rahalised vahendid; rõhutab, kui oluline on tagada sõjaväelise liikuvuse aspektide põhjalik hindamine ja käsitlemine nii taristu kui ka rahaliste vahendite osas, et tagada liidus optimaalne piiriülene koostöö ja liikuvus; kutsub sellega seoses komisjoni üles tegema ettepanekuid nende suurte taristuprojektide sihtotstarbeliseks toetamiseks, mille eesmärk on paremini ühendada kõiki liikmesriike ja suurendada transporditaristuühendusi Lääne-Balkani riikide, Moldova, Gruusia ja Ukrainaga; palub eelkõige tugevdada kogu olulist kahesuguse kasutusega taristut, mis viib liidu idapiirini;

38. kutsub komisjoni üles tagama ELi liikmesriikidele vajalikud rahalised vahendid arendamaks kahesuguse kasutusega taristut, millel on strateegiline roll praeguste ja tulevaste vajaduste rahuldamisel; rõhutab vajadust parandada ELi suutlikkust hinnata ja kontrollida omandiõiguseid ja investeeringuid strateegilise taristu valdkonnas, mis on ELi ja meie kodanike julgeoleku tagamise põhiaspekt;

39. kutsub komisjoni üles tõstma veelgi esile ELi algatust „Global Gateway“, et edendada ühiseid taristuinvesteeringuid, eelkõige nendes riikides, mis jagavad meiega universaalseid põhiväärtusi; selle asemel, et jätta valdkond autokraatiate hooleks, peab Euroopa pakkuma nii majanduslikult atraktiivse kui ka väärtuspõhise alternatiivi taristuinvesteeringutele vaesemates kolmandates riikides; selle saavutamiseks peaks Euroopa ühendama jõud teiste suurte demokraatlike riikidega, näiteks USA, Ühendkuningriik, Kanada, Austraalia, Jaapan või Lõuna-Korea;

Energiahindade tõus transpordisektoris

40. rõhutab, et energia- ja transpordihindade tõusu kombinatsioon mõjutaks kõiki kodanikke, eelkõige väikese sissetulekuga kodumajapidamisi, suurendades liikuvusvaesuse ohtu; rõhutab lisaks asjaolu, et lennu-, maantee- ja meretranspordi valdkonna kõrgemad kütusekulud avaldavad otsest mõju kaupade ja teenuste lõpphindadele ning et kütusehindade tõus mõjutab turismisektori pandeemiast taastumist;

41. väljendab heameelt komisjoni teatise „REPowerEU: Euroopa ühismeede taskukohasema, kindlama ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks“ üle ning toetab vajadust saavutada kiiresti Euroopa energiasõltumatus Venemaa energiaallikatest, mis võib omakorda muutuda võimaluseks kiirendada energiasüsteemi ümberkujundamist; peab siiski kahetsusväärseks, et komisjon ei ole veel käsitlenud kütusehinna tõusu küsimust transpordiettevõtjate seisukohast; kutsub komisjoni üles põhjalikult analüüsima kütusehindade majanduslikku mõju ELi transpordile ja liikuvusele ning võtma lisameetmeid, et reageerida tõusvatele transpordihindadele kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega;

42. tunneb heameelt mitme liikmesriigi poolt võetud erakorraliste meetmete üle, et leevendada kütusehindade tõusu, näiteks maksude ajutise vähendamise üle, ning kutsub komisjoni üles esitama ELi koordineeritud ja ühiseid kriteeriume ning hõlbustama nende meetmete võtmist riikide ametiasutuste poolt;

43. kutsub komisjoni ja eelkõige riikide valitsusi ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles rakendama Rahvusvahelise Energiaagentuuri naftakasutuse vähendamise kümnepunktilist meetmekava, sealhulgas meetmeid, mille eesmärk on laiendada kodukontori võimalusi, korraldada autovabasid pühapäevi linnades, edendada rohkem ühistransporti, mikromobiilsust, kõndimist ja jalgrattasõitu, suurendada ühisautode kasutamist, edendada kestlikku veoautode juhtimist ja kaupade tarnimist, võimalusel kasutada lennukite asemel kiir- ja ööronge, vältida alternatiivsete võimaluste olemasolu korral lennutransporti ärireiside puhul ning tugevdada elektri- ja tõhusamate sõidukite kasutuselevõttu;

44. rõhutab tungivat vajadust suurendada oluliselt liidusisest taastuvkütuste tootmist, tarnimist ja ladustamist ning taastuvenergia tootmist, salvestamist ja varustust ning suurendada veelgi Euroopa Liidu energiavarustuse mitmekesistamist, näiteks alternatiivkütuste lühiajalise impordiga, sealhulgas kasutades ELi veeldatud maagaasi kui üleminekukütuse sadamaterminale, vältides samal ajal hoolikalt seotuse efekti ja varade kasutuskõlbmatuks muutumist ning tehes seda kooskõlas ELi kliimaeesmärkidega; rõhutab lisaks vajadust tugevdada liikmesriikidevahelisi energiaühendusi, eelkõige Pürenee poolsaare ja ülejäänud Euroopa vahel;

45. on seisukohal, et tuleks edendada TEN-T ja TEN-E koostoimet ja vastastikust täiendavust, tagades seejuures täielikult praegused ja tulevased rahastamisvõimalused ning rahastamise tasemed TEN-T arendamiseks;

Turism

46. rõhutab, et Venemaa käimasolev ebaseaduslik agressioon Ukraina vastu on jätnud väga suure jälje turismitööstusele, eriti piirialadel; turistid keelduvad reisimast teatavatesse ELi liikmesriikidesse, näiteks Poolasse, Rumeeniasse, Slovakkiasse, Bulgaariasse või Balti riikidesse, kuna nende riikide piir on Ukraina lähedal ja kardetakse sõda; vaatamata riigisisestele probleemidele, aitab eespool nimetatud riikide turismitööstus Ukraina pagulasi; nõuab seetõttu ühist Euroopa turismipoliitikat ja eelkõige tõhusa rahalise toetusega tegevuskava, et aidata enim mõjutatud sektoril ja sihtkohtadel tulla toime hiljutise COVID-19 kriisi ja Venemaa ebaseaduslikust agressioonist Ukraina vastu tingitud kriisiga;

47. kordab oma tugevat toetust Euroopa turismisektori kriisiohjemehhanismi loomisele, et reageerida asjakohaselt ja kiiresti suure ulatusega kriisidele, nagu pandeemiad, sõjad ja humanitaarkriis, mis on tingitud kliimamuutuste mõjust; rõhutab, kui oluline on lisada sellesse mehhanismi rahastamislahendused lühiajalisele rahaliste vahendite nappusele ning näha ette ka keskpika ja pika perspektiivi raamistikud ja strateegiad;

48. rõhutab, et suurenevad energia- ja toiduainete kulud, mida süvendab sõda, mitmekordistavad turismiettevõtjate ja kogu väärtusahela kulusid, eriti VKEde jaoks, kes võitlevad kaks aastat kestnud pandeemia järel ellujäämise nimel; kutsub seetõttu liikmesriike üles pakkuma vajalikku leevendust maksupoliitikaga, eelkõige maksusoodustustega, ning kutsub komisjoni üles kasutama ELi rahalisi vahendeid selleks, et suurendada VKEde likviidsust; rõhutab sellega seoses, et sektori taastumine viibib veelgi, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles säilitama olemasolevat avaliku sektori toetust, sealhulgas lükates edasi sissenõutavaks muutuvate kohustuste tagasimaksed;

49. rõhutab, et COVID-19 pandeemia ja praegune sõjaline kriis Ukrainas on näidanud tungivat vajadust luua ELi turismiamet; on veendunud, et koordineerimine on hädavajalik lühiajalise lahendusena ELi turismitööstuse taastumiseks ning et turismi eriosakonna loomine ühes olemasolevas ametis peaks olema kiiresti tehtav ning see eriosakond peaks vastutama sellise uue ELi turismi kaubamärgi loomise eest, mis edendaks Euroopat kõigi jaoks ohutu, kestliku ja aruka sihtkohana; nõuab ühist ELi kampaaniat Euroopa reisisihtkohana reklaamimiseks, et meelitada turiste sihtkohtadesse, mis on kõige suuremas sõltuvuses Venemaa ja Ukraina turistidest;

50. kutsub liikmesriike üles toetama Ukraina pagulasi majutavaid ELi hotelle ja lühiajalise üüriteenuse pakkujaid;

51. väljendab heameelt asjaolu üle, et turismiettevõtjad võtavad juba tööle Ukraina pagulasi, ning palub komisjonil niisugust tegevust toetada, luues ELi ajutise rahastamisprogrammi, et lahendada turismisektori tööjõupuuduse probleem, mis on pärast pandeemiat turismisektorile väga omane;

°

° °

52. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

 

 

Viimane päevakajastamine: 2. mai 2022
Õigusteave - Privaatsuspoliitika