Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0270/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0270/2022

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl opozicijos persekiojimo ir profesinių sąjungų vadovų sulaikymų Baltarusijoje

  13.5.2022 - (2022/2664(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

  Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Daniel Buda, Deirdre Clune, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian‑Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Isabel Wiseler‑Lima, Milan Zver
  PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0270/2022

  Procedūra : 2022/2664(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B9-0270/2022
  Pateikti tekstai :
  B9-0270/2022
  Priimti tekstai :

  B9‑0270/2022

  Europos Parlamento rezoliucija dėl opozicijos persekiojimo ir profesinių sąjungų vadovų sulaikymų Baltarusijoje

  (2022/2664(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Baltarusijos,

   atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

   atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl Baltarusijoje įvykusio referendumo dėl konstitucijos,

   atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 29 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl Baltarusijoje patvirtintų naujų represinių priemonių, kuriomis išplėsta mirties bausmės taikymo sritis,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi 2020 m. spalio mėn. ES patvirtino penkis su padėtimi Baltarusijoje susijusius sankcijų paketus, nukreiptus prieš iš viso 183 asmenis ir 26 subjektus, kurie paskelbti reaguojant, be kita ko, į nepriimtiną Baltarusijos valdžios institucijų smurtą prieš taikius protestuotojus, migrantų naudojimą kaip ginklų siekiant politinių tikslų ir hibridinius išpuolius ES pasienyje;

  B. kadangi 2021 m. gruodžio 14 d. Baltarusijos opozicijos lyderiai Siarhejus Cichanouskis, Mikalajus Statkevičius, Iharis Losikas, Arciomas Sakavas, Vladzimiras Cyhanovičius ir Dzmitryjus PapovasS buvo nuteisti ilgą laiką kalėti, remiantis suklastotais kaltinimais mėginimu užgrobti valdžią, neapykantos ir socialinių neramumų kurstymu ir ekstremizmu; kadangi, remiantis panašiais suklastotais kaltinimais, Siarheėjus Cichanouskis nuteistas kalėti 18 metų, Mikalajus Statkevičius – 14 metų, o Ihariui Losikui, Arciomui Sakaovui, VUladzimirui Cyihanovičiui ir Dzmitryijui Papovui skirtos atitinkamai 15, 16, 15 ir 16 metų laisvės atėmimo bausmės;

  C. kadangi karinė agresija prieš Ukrainą iš dalies pradėta iš Baltarusijos, kuri padėjo vykdyti Rusijos agresiją ir ją įgalėjo, teritorijos;

  D. kadangi 2022 m. vasario 27 d. Baltarusijoje įvyko suklastotas referendumas dėl konstitucijos pataisų, po kurio pasikeitė Baltarusijos neutralumo statusas ir atsisakyta Baltarusijos nebranduolinės valstybės statuso; kadangi pirmą kartą po Sovietų Sąjungos griūties Baltarusijoje gali būti dislokuoti branduoliniai ginklai, kurie gali kelti grėsmę Europos saugumui;

  E. kadangi, reaguodama į Baltarusijos dalyvavimą Rusijai vykdant agresiją ir invaziją, ES yra patvirtinusi sankcijas ir šiai šaliai: individualias ir ekonomines sankcijas 22 asmenims, prekybos apribojimus, SWIFT draudimą trims Baltarusijos bankams, sandorių su Baltarusijos centriniu banku draudimą, finansinių srautų iš Baltarusijos į ES apribojimus ir draudimą tiekti euro denominuotus banknotus Baltarusijai;

  F. kadangi 2022 m. balandžio 28 d. Baltarusijos Nacionalinė Asamblėja patvirtino baudžiamojo kodekso pataisą, kuria nustatyta mirties bausmė už „mėginimus įvykdyti teroristinį išpuolį“; kadangi Baltarusija yra vienintelė Europos valstybė, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė;

  G. kadangi 2022 m. gegužės 6 d. Baltarusijos teismas už socialinės neapykantos kurstymą šešeriems metams nelaisvės nuteisė Sofiją Sapegą – Ramano Pratasevičiaus, kuris buvo suimtas Baltarusijoje priverstinai nutupdžius komercinį skrydį vykdžiusį lėktuvą, – širdies draugę;

  H. kadangi per pastaruosius du mėnesius suintensyvėjo išpuoliai prieš profesinių sąjungų aktyvistus ir vadovus, visų pirma dėl to, kad daugelis iš jų pasisakė prieš Baltarusijos paramą Rusijai vykdant karinę agresiją prieš Ukrainą, taip pat dėl to, kad jie ilgą laiką remia demokratiją ir A. Lukašenkos režimo opoziciją;

  I. kadangi valstybės saugumo pareigūnai atliko kratas nepriklausomų profesinių sąjungų organizacijų (Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongreso, Baltarusijos laisvosios profesinės sąjungos, Metalo pramonės darbuotojų laisvosios profesinės sąjungos ir Baltarusijos radijo ir elektronikos pramonės darbuotojų sąjungos) biuruose ir jų vadovų namuose skirtinguose šalies miestuose; kadangi sulaikyta daugiau kaip 16 profesinių sąjungų vadovų ir aktyvistų, kurių daugelis susiję su Baltarusijos demokratinių profesinių sąjungų kongresu;

  J. kadangi sulaikyti šie profesinių sąjungų vadovai ir aktyvistai: Aliaksandras Jarašukas, Siarheėjus Antusevičius, Aliaksandras Buchvostaovas, Mikalajus Šarachas, Jana Malaš, Vitalijus Čyičmarovas, Hana Dus, Vadzimas Paijvinas, Michailas Hromaovas, Jurasijus Beliakovas, Vasilijus Berasneovas, Henadzijus Fiadyiničius, Dzmitryijus Barodka, Mirasloavas Sabčukas, Irina Bud-Husaim ir Alehas Padalinskis;

  K. kadangi 2022 m. balandžio 11 d. nepriklausoma Baltarusijos radijo ir elektronikos pramonės darbuotojų sąjunga nepagrįstai paskelbta „ekstremistine grupuote“ ir tada uždrausta;

  L. kadangi Minsko režimas toliau imasi žiaurių represijų prieš savo šalies žmones; kadangi žmogaus teisių gynėjams, žurnalistams, politiniams aktyvistams ir visiems, kurie gali būti apkaltinti režimo oficialiosios pozicijos neatitinkančia nuomone, pateikiami suklastoti ir (arba) nepagrįsti kaltinimai, jie persekiojami ir jiems skiriamos labai ilgos laisvės atėmimo bausmės; kadangi šiuo metu Baltarusijoje yra daugiau kaip tūkstantis politinių kalinių;

  1. reiškia tvirtą paramą ir solidarumą su tūkstančiais Baltarusijos piliečių, kurie, rizikuodami savo laisve ir vis dažniau savo gyvybe, toliau priešinasi Aliaksandro Lukašenkos režimui po suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. rinkimų;

  2. griežtai smerkia ir reikalauja nedelsiant nutraukti Baltarusijos valstybinių institucijų taikomą smurtą ir vykdomas represijas, visų pirmą neteisėtą sulaikymą, kankinimą, netinkamą elgesį sulaikant taikius piliečius ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą;

  3. primena, kad daugelio režimo suimtų Baltarusijos piliečių bylos nagrinėjamos slaptai, nesąžiningai ir šališkai, neretai jos pagrįstos suklastotais kaltinimais ir neleidžiama pasinaudoti teisinėmis apsaugos priemonėmis;

  4. reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus Baltarusijos politinius kalinius; reikalauja nedelsiant paleisti visus Baltarusijos piliečius, kurie sulaikyti ir kaltinami už savo pilietinę veiklą ir priešinimąsi režimo taikomoms represijoms, taip pat režimo paramai Rusijos vykdomai agresijai prieš Ukrainą;

  5. reikalauja nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus nepriklausomų profesinių sąjungų vadovus ir aktyvistus; reikalauja nutraukti nepriklausomų profesinių sąjungų vadovų ir aktyvistų bauginimą ir nebetrukdyti Baltarusijos profesinėms sąjungoms vykdyti savo veiklą;

  6. smerkia prieš civilius gyventojus režimo sistemingai vykdomas represijas, dėl kurių nuo suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. rinkimų šalį buvo priversti palikti tūkstančiai baltarusių; pakartoja, kad tebevykstančios represijos ir priverstinis civilių perkėlimas prilygsta šiurkštiems žmogaus teisių pažeidimams;

  7. apgailestauja, kad Baltarusija šiuo metu yra vienintelė Europos valstybė, kurioje tebetaikoma mirties bausmė, ir kad Baltarusija išplėtė šios bausmės taikymo sritį; smerkia Baltarusijos baudžiamojo kodekso pataisą, kuria nustatyta mirties bausmė už „mėginimus įvykdyti teroristinį išpuolį“; mano, kad režimui bus paprasta piktnaudžiauti šia bausme siekiant likviduoti savo politinius oponentus; primena, kad daugeliui politinių kalinių yra pateikti kaltinimai arba skirta ilga laisvės atėmimo bausmė remiantis šiomis kodekso nuostatomis dėl terorizmo;

  8. griežtai smerkia tai, kad Rusijos kariuomenė naudojasi Baltarusijos teritorija kariams ir ginklams gabenti, taip pat naudojasi Baltarusijos oro erdve ir Baltarusijos teritorijoje laiko ir atnaujina savo karinę įrangą bei papildo jos degalų atsargas; smerkia Baltarusijos ir Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų bei slaptųjų tarnybų pagalbą pradedant karinę agresiją prieš Ukrainą; mano, kad Baltarusija taip pat atsakinga už šį puolimą, todėl jai turėtų būti taikomos visos tarptautinėje teisėje numatytos teisinės pasekmės; reiškia didelį susirūpinimą dėl pavojų, kurių kyla Baltarusijai atsisakius savo neutralios šalies statuso, savo teritorijoje priėmus Rusijos ginkluotąsias pajėgas ir vykdant bendras karines pratybas;

  9. ragina visas Rusijai skirtas sankcijas, įskaitant būsimus sankcijų paketus, griežtai taikyti ir tinkamai įgyvendinti ir Baltarusijos atžvilgiu;

  10. reiškia dėkingumą ir paramą Baltarusijos piliečiams, kurie, rizikuodami savo pačių saugumu, išėjo į gatves pasmerkti padedant neteisėtam Baltarusijos diktatoriui Rusijos Federacijos vardu pradėtą karą, taip pat tiems, kurie vykdė sabotažo operacijas siekdami užkirsti kelią Rusijos kariuomenės logistikai Baltarusijos teritorijoje ir ją sutrikdyti;

  11. smerkia dezinformacijos kampanijas ir Kremliaus karo propagandos skleidimą Baltarusijoje;

  12. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti paramą ir apsaugą žmogaus teisių gynėjams ir pilietinei visuomenei Baltarusijoje, kadangi jiems bus taikomos griežtos represijos, be kita ko, prireikus išduoti skubias vizas išvykti iš Baltarusijos;

  13. palankiai vertina Baltarusijos sportininkams taikomą draudimą dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose, kaip antai Vimbldono teniso turnyre;

  14. griežtai smerkia tai, kad A. Lukašenkos režimas nuolat naudojasi žmonėmis kaip ginklais siekdamas politinių tikslų ir pažeidžia tarptautines normas ir dvišales Baltarusijos sutartis su savo kaimynėmis Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad Baltarusijos valstybės remiamas neteisėtas ES išorės sienos kirtimas kartu su priešiška dezinformacijos kampanija yra tam tikros rūšies hibridinis karas, kuriuo siekiama įbauginti ir destabilizuoti ES; reiškia tvirtą solidarumą su Lietuva, Lenkija, Latvija ir kitomis valstybėmis narėmis, į kurias nukreipti Baltarusijos režimo veiksmai; pakartoja, kad labiausiai nuo to nukentėjusios šalys turi veiksmingai apsaugoti ES išorės sienas, laikydamosi atitinkamų tarptautinės teisės aktų;

  15. ragina valstybes nares gerinti bendradarbiavimą sienų valdymo, kovos su prekyba žmonėmis, cigarečių kontrabanda ir kitais saugumo iššūkiais, kuriuos sukėlė ar padidino Baltarusijos režimas, srityje;

  16. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių siekiant sustiprinti atsparumą bet kokiam galimam A. Lukašenkos režimo kišimuisi, įskaitant, pvz., kibernetines atakas ir dezinformaciją dabartinės Rusijos agresijos prieš Ukrainą aplinkybėmis;

  17. giria sistemingą ir nuoseklų Baltarusijos demokratinių jėgų Baltarusijoje ir išeivijoje, ypač demokratinės opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos, Koordinacinės tarybos ir Nacionalinės kovos su krizėmis valdybos darbą; pakartoja, kad neatidėliojant būtina palaikyti ir plėtoti ryšius bei bendradarbiavimą su šiomis pajėgomis;

  18. ragina patvirtinti ES strategiją dėl būsimų santykių su demokratine Baltarusija ir dėl visapusiškos veiksmų programos, skirtos parengti Baltarusijos demokratines jėgas įgyvendinti išsamų planą, pagal kurį būtų skatinamos reformos ir teikiama ekonominė parama;

  19. primygtinai ragina Komisiją, EIVT ir ES valstybes nares didinti tiesioginę paramą Baltarusijos opozicijai, pilietinei visuomenei, žmogaus teisių gynėjams ir nepriklausomos žiniasklaidos organizacijoms Baltarusijoje ir už jos ribų; pažymi, kad svarbu palaikyti ryšius su tokiais asmenimis; įsipareigoja stiprinti savo paramos demokratijai veiklą; pakartoja savo raginimą įgyvendinti tikslinę ES paramos programą siekiant padėti pilietinei visuomenei, nepriklausomai žiniasklaidai, akademinei bendruomenei ir Baltarusijos opozicijai išeivijoje, taip pat politinių represijų ir milicijos smurto aukoms ir asmenims, bėgantiems nuo priespaudos režimo;

  20. ragina ES veiklos lygmeniu bendradarbiauti su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis, kad būtų galima užbaigti darbus, susijusius su veiksmų gairių, kuriomis siekiama įgyvendinti 3 mlrd. EUR vertės ekonominių ir investicinių priemonių paketą, kurį Komisija jau numatė kaip būdą paremti Baltarusijos žmonių demokratijos siekius, priėmimu; ragina ES ir Baltarusijos demokratines jėgas plėtoti politinį dialogą siekiant sutarti dėl bendros vizijos minėto paramos plano atžvilgiu; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina skatinti visuomenės diskusijas esminiais klausimais, siekiant stiprinti visuomenės paramą aktyviam ES dalyvavimui sprendžiant šiuos klausimus;

  21. remia pasirengimą ES vadovaujamai tarptautinių donorų konferencijai, kuria siekiama padėti Baltarusijos demokratinėms jėgoms;

  22. ragina ES institucijas imtis visų reikiamų veiksmų tarptautinėse institucijose ir procesuose, taip pat Tarptautiniame baudžiamajame teisme (TBT) ir kituose atitinkamuose tarptautiniuose tribunoluose ar teismuose, kad Aliaksandras Lukašenka būtų patrauktas atsakomybėn už savo veiksmus, susijusius su Rusijos karine agresija prieš Ukrainą, kaip už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, ir ragina aktyviai dalyvauti jų tyrime;

  23. pabrėžia, kad būtina nuodugniai ištirti A. Lukašenkos režimo padarytus nusikaltimus prieš Baltarusijos žmones; ragina valstybes nares taikyti universaliosios jurisdikcijos principą ir parengti teismo bylas Baltarusijos pareigūnams, atsakingiems už smurtą ir represijas arba prie jų prisidėjusiems, įskaitant Aliaksandrą Lukašenką;

  24. pasisako už tai, kad būtų įsteigta specialios paskirties tarptautinės teisės ekspertų darbo grupė, kuri padėtų vykstant svarstymams Europos Parlamento platformoje ir teiktų technines rekomendacijas dėl tolesnių veiksmų, kurių reikėtų imtis TBT, Tarptautiniame Teisingumo Teisme ir ad hoc tribunoluose nagrinėjant universaliosios jurisdikcijos bylas, siekiant kovoti su nebaudžiamumu Baltarusijoje;

  25. mano, kad ES turėtų būti pasirengusi padėti Baltarusijos demokratinėms jėgoms veiksmingai atlikti savo reprezentacinį vaidmenį dialogo palengvinimo, tarpininkavimo, reformų įgyvendinimo pajėgumų stiprinimo, investicijų valdymo ir valstybės valdymo klausimais;

  26. remia Baltarusijos demokratinių jėgų atstovų pastangas pradėti nacionalinę tiesos ir taikinimo iniciatyvą ir ragina ES padėti ją įgyvendinti parengiant tvirtą komunikacijos strategiją;

  27. ragina ES institucijas ir valstybes nares kasmet rengti aukščiausiojo lygio susitikimus su Baltarusijos demokratinių jėgų aukšto lygio atstovais; mano, kad tai padės priimti bendras politikos gaires dėl ES santykių su demokratine Baltarusija ateities;

  28. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Baltarusijos Respublikos valdžios institucijoms ir Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovams.

   

  Atnaujinta: 2022 m. gegužės 18 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika