Предложение за резолюция - B9-0307/2022Предложение за резолюция
B9-0307/2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно призива за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите

6.6.2022 - (2022/2705(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Габриеле Бишоф
от името на групата S&D
Ги Верхофстад
от името на групата Renew
Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE
Хелмут Шолц


Процедура : 2022/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0307/2022
Внесени текстове :
B9-0307/2022
Приети текстове :

B9‑0307/2022

Резолюция на Европейския парламент относно призива за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите

(2022/2705(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид член 48 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

 като взе предвид доклада от 9 май 2022 г. за окончателните резултати от Конференцията за бъдещето на Европа (Конференцията),

 като взе предвид своята резолюция от 4 май 2022 г. относно последващи действия във връзка със заключенията от Конференцията за бъдещето на Европа[1],

 като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз[2] и от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа[3],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че настоящата версия на Договорите влезе в сила на 1 декември 2009 г., и като има предвид, че оттогава Европейският съюз беше изправен пред редица кризи и безпрецедентни предизвикателства;

Б. като има предвид, че на 9 май 2022 г. Конференцията приключи работата си и представи своите заключения, които съдържат 49 предложения и 326 мерки;

В. като има предвид, че законодателните предложения следва да бъдат съпътствани от процес на институционални реформи, за да се изпълнят препоръките и да се отговори на очакванията, изразени в този процес на участие на гражданите;

Г. като има предвид, че новите политики и, в някои случаи, измененията на Договора, са необходими не като средство сами по себе си, а в интерес на всички граждани на ЕС, тъй като имат за цел да променят ЕС по начин, който ще увеличи способността му за действие и демократичната му легитимност и отчетност;

1. приветства заключенията от Конференцията от 9 май 2022 г.;

2. посочва, че в съответствие с учредителния текст на Конференцията Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент да предприемат ефективни последващи действия във връзка със заключенията от Конференцията – в рамките на своите правомощия и в съответствие с Договорите;

3. отбелязва, че няколко от предложенията на Конференцията изискват изменения на Договорите и че комисията по конституционни въпроси на Парламента съответно ще изготви предложения за изменения на Договорите;

4. посочва, по-специално след последните кризи, че е необходимо Договорите спешно да бъдат изменени, за да се гарантира, че Съюзът разполага с компетентност да предприема по-ефективни действия по време на бъдещи кризи;

5. поради тези причини представя на Съвета, в рамките на обикновената процедура за преразглеждане, предвидена в член 48 от ДЕС, следните предложения за изменение на Договорите, наред с другото:

 • да се повиши капацитетът на Съюза за действие, като се реформират процедурите за гласуване, включително като се разреши вземането на решения в Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие в съответните области, например приемането на санкции и т.нар. „клаузи за преход“, както и в случай на извънредна ситуация;
 • да се адаптират правомощията, предоставени на Съюза в Договорите, по-специално в областта на здравеопазването, енергетиката, отбраната и социалните и икономическите политики, последните с цел укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обърне специално внимание на малките и средните предприятия и проверките на конкурентоспособността, гарантира се пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права, въведе се протокол за социален напредък и се насърчават ориентирани към бъдещето инвестиции, насочени към справедливия, зеления и цифровия преход;
 • да се предоставят на Парламента пълни права за съвместно вземане на решения относно бюджета на ЕС, както и да му се предостави правото да инициира, изменя или отменя законодателство;
 • да се укрепи процедурата за защита на ценностите, на които се основава ЕС, и да се изяснят установяването и последиците от нарушенията на основните ценности (член 7 от ДЕС и Харта на основните права на Европейския съюз);
 • да се въведат разпоредби, позволяващи укрепването на общите политики за сигурност и отбрана в членове 42 – 46 от ДЕС, по-специално съвместното възлагане на обществени поръчки за отбранително оборудване;
 • да се укрепят принципът на предоставената компетентност и принципът на субсидиарност в член 4 и член 5 от ДЕС, когато е необходимо;
 • 6. предлага по-конкретно следните членове от Договора да бъдат изменени, както следва:

 • Член 29 от ДЕС
 • „Съветът приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество. Когато дадено решение предвижда прекъсване или ограничаване, частично или изцяло, на икономическите и финансовите отношения с една или повече трети държави, Съветът действа с квалифицирано мнозинство. Държавите-членки следят техните национални политики да бъдат съобразени с позициите на Съюза.“

 • Член 48, параграф 7, четвърта алинея от ДЕС
 • За приемането на тези решения Европейският съвет действа с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 238, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове.“

 • Член 4, параграф 2, буква к) от ДФЕС
 •  

  ,,к) въпроси в областта на общественото здраве и опазването и подобряването на човешкото здраве, по-специално по отношение на трансграничните заплахи за здравето.

 • Член 9 от ДФЕС
 •  

  „При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът осъществява социалния напредък, залегнал в протокол за социалния напредък, за да гарантира защитата и опазването на социалните права.

   

  Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.“

 • Член 194 от ДФЕС
 • “1. В рамките на установяването или функционирането на вътрешния пазар и предвид необходимостта от опазване и подобряване на околната среда, общата енергийна политика на Съюза има за цел, в дух на солидарност между държавите-членки:

  а) да осигури функционирането на енергийния пазар;

  б) да обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза;

  в) да гарантира енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и разработването на нови и възобновяеми енергийни източници, с цел да се постигне енергийна система, основана на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници;

  г) да подпомага взаимната свързаност на енергийните мрежи; както и

  д) да проектира цялостната енергийна система в съответствие с международните споразумения, с цел да се смекчат последиците от изменението на климата.

   

  2. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Договорите, Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, установяват необходимите мерки за постигане на целите, посочени в параграф 1. Тези мерки се приемат след консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите.

  Когато такива мерки могат да засегнат определянето от страна на държава членка на условията за използване на нейните енергийни ресурси, нейния избор между различни енергийни източници и общата структура на енергийното ѝ снабдяване, Европейският парламент действа с мнозинство от съставляващите го членове, а Съветът действа с квалифицирано мнозинство.

  7. призовава Съвета да представи тези предложения директно на Европейския съвет за разглеждане, с цел да се свика Конвент, съставен от представители на националните парламенти, държавните или правителствените ръководители на държавите членки, Парламента и Комисията;

  8. счита, че представителите на социалните партньори на ЕС, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, гражданското общество на ЕС и държавите кандидатки следва да бъдат поканени като наблюдатели в Конвента;

  9. възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, както и да я предаде на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 8 юни 2022 г.
  Правна информация - Политика за поверителност