Forslag til beslutning - B9-0307/2022Forslag til beslutning
B9-0307/2022

FORSLAG TIL BESLUTNING om opfordringen til et konvent om revision af traktaterne

6.6.2022 - (2022/2705(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Gabriele Bischoff
for S&D-Gruppen
Guy Verhofstadt
for Renew-Gruppen
Daniel Freund
for Verts/ALE-Gruppen
Helmut Scholz


Procedure : 2022/2705(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0307/2022
Indgivne tekster :
B9-0307/2022
Vedtagne tekster :

B9‑0307/2022

Europa-Parlamentets beslutning om opfordringen til et konvent om revision af traktaterne

(2022/2705(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

 der henviser til rapporten af 9. maj 2022 om det endelige resultat af konferencen om Europas fremtid (konferencen),

 der henviser til sin beslutning af 4. maj 2022 om opfølgning af konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid (2022[1],

 der henviser til sine beslutninger af 16. februar 2017 om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur[2] og af 13. februar 2019 om status for debatten om Europas fremtid[3],

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at den nuværende udgave af traktaterne trådte i kraft den 1. december 2009, og at Den Europæiske Union siden da har stået over for adskillige kriser og hidtil usete udfordringer;

B. der henviser til, at konferencen den 9. maj 2022 afsluttede sit arbejde og fremlagde sine konklusioner, som indeholder 49 forslag og 326 foranstaltninger;

C. der henviser til, at der ud over lovgivningsforslag er behov for at indlede en proces med institutionelle reformer for at gennemføre anbefalingerne og leve op til forventningerne fra denne borgerdeltagelsesproces;

D. der henviser til, at nye politikker og i nogle tilfælde traktatændringer er nødvendige, ikke som et middel i sig selv, men i alle EU-borgeres interesse, da de har til formål at omforme EU på en måde, der vil øge dets handleevne og dets demokratiske legitimitet og ansvarlighed;

1. glæder sig over konferencens konklusioner af 9. maj 2022;

2. påpeger, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i tråd med konferencens oprettelsestekst har forpligtet sig til at følge effektivt op på konferencens konklusioner, hver især inden for deres kompetenceområde og i overensstemmelse med traktaterne;

3. bemærker, at flere af konferencens forslag kræver ændringer af traktaterne, og at Parlamentets Udvalg om Konstitutionelle Anliggender skal udarbejde forslag til traktatændringer i overensstemmelse hermed;

4. påpeger, at der navnlig i forlængelse af de seneste kriser er et presserende behov for at ændre traktaterne for at sikre, at Unionen har kompetence til at træffe mere effektive foranstaltninger under fremtidige kriser;

5. forelægger af disse grunde Rådet følgende forslag til ændring af traktaterne efter den almindelige revisionsprocedure i artikel 48 i TEU, bl.a.:

 • at øge Unionens handleevne ved at reformere afstemningsprocedurerne, herunder ved at tillade afgørelser i Rådet med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed på relevante områder, f.eks. vedtagelse af sanktioner og såkaldte passerelleklausuler, og i tilfælde af en nødsituation
 • at tilpasse de beføjelser, der er tildelt Unionen i traktaterne, navnlig på områderne sundhed, energi, forsvar og social og økonomisk politik, sidstnævnte med henblik på at styrke konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i EU's økonomi, med særlig vægt på små og mellemstore virksomheder og kontrol af konkurrenceevnen, og herved sikre, at den europæiske søjle for sociale rettigheder gennemføres fuldt ud, indføre en protokol for sociale fremskridt og fremme fremtidsorienterede investeringer med fokus på den retfærdige, grønne og digitale omstilling
 • at give Parlamentet fuld medbestemmelsesret vedrørende EU-budgettet og ret til at tage initiativ til, ændre eller ophæve lovgivning
 • at styrke proceduren for beskyttelse af de værdier, som EU bygger på, og præcisere fastslåelsen og konsekvenserne af krænkelser af grundlæggende værdier (artikel 7 i TEU og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)
 • at indføre bestemmelser, der gør det muligt at styrke den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik i artikel 42-46 i TEU, navnlig fælles indkøb af forsvarsmateriel
 • at styrke princippet om kompetencetildeling og nærhedsprincippet i artikel 4 og 5 i TEU, hvor det er nødvendigt
 • 6. foreslår mere specifikt, at følgende artikler i traktaten ændres således:

 • Artikel 29 i TEU
 • "Rådet vedtager afgørelser, der fastlægger Unionens tilgang til et bestemt spørgsmål af geografisk eller tematisk karakter. Såfremt en afgørelse tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de økonomiske og finansielle forbindelser med et eller flere tredjelande, træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal. Medlemsstaterne drager omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med Unionens holdninger."

 • Artikel 48, stk. 7, fjerde afsnit, i TEU
 • "I forbindelse med vedtagelsen af disse afgørelser træffer Det Europæiske Råd afgørelse med kvalificeret flertal som defineret i artikel 238, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer."

 • Artikel 4, stk. 2, litra k), i TEUF
 • "k) folkesundhedsområdet og beskyttelse og forbedring af menneskers sundhed, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende sundhedstrusler."

 • Artikel 9 i TEUF
 • "Ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter gennemfører Unionen sociale fremskridt, der er forankret i en protokol om sociale fremskridt, for at sikre, at de sociale rettigheder beskyttes.

   

  Unionen tager hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed."

 • Artikel 194 i TEUF
 • "1. Som led i det indre markeds oprettelse og funktion og under hensyn til kravet om at bevare og forbedre miljøet sigter Unionens fælles energipolitik mod i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne:

  a) at sikre energimarkedets funktion

  b) at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen

  c) at sikre energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder med henblik på at opnå et energisystem baseret på energieffektivitet og vedvarende energi

  d) at fremme sammenkobling af energinet og

  e) at udforme det overordnede energisystem i overensstemmelse med internationale aftaler om modvirkning af klimaændringer.

   

  2. Europa-Parlamentet og Rådet fastsætter efter den almindelige lovgivningsprocedure de foranstaltninger, der er nødvendige for at nå de mål, der er nævnt i stk. 1, dog således at anvendelsen af andre bestemmelser i traktaterne ikke berøres herved. Disse foranstaltninger vedtages efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

  Når de kan berøre en medlemsstats fastsættelse af betingelserne for udnyttelsen af dens energiressourcer, dens valg mellem forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning, træffer Europa-Parlamentet afgørelse med et flertal af medlemmernes stemmer, og Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

  "

  7. opfordrer Rådet til at forelægge disse forslag direkte for Det Europæiske Råd til behandling med henblik på at indkalde et konvent bestående af repræsentanter for de nationale parlamenter, medlemsstaternes stats- og regeringschefer, Parlamentet og Kommissionen;

  8. mener, at repræsentanter for arbejdsmarkedsparterne i EU, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Det Europæiske Regionsudvalg, civilsamfundet i EU og kandidatlandene bør indbydes til konventet som observatører;

  9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

   

  Seneste opdatering: 8. juni 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik