Päätöslauselmaesitys - B9-0307/2022Päätöslauselmaesitys
B9-0307/2022

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS valmistelukunnan ehdottamisesta perussopimusten tarkistamiseksi

6.6.2022 - (2022/2705(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Gabriele Bischoff
S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt
Renew-ryhmän puolesta
Daniel Freund
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Helmut Scholz


Menettely : 2022/2705(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B9-0307/2022
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B9-0307/2022
Hyväksytyt tekstit :

B9‑0307/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma valmistelukunnan ehdottamisesta perussopimusten tarkistamiseksi

(2022/2705(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan,

 ottaa huomioon 9. toukokuuta 2022 annetun Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin, jäljempänä ’konferenssi’, lopullisia tuloksia koskevan raportin,

 ottaa huomioon 4. toukokuuta 2022 antamansa päätöslauselman toimista Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin päätelmien johdosta[1],

 ottaa huomioon 16. helmikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista[2] ja 13. helmikuuta 2019 antamansa päätöslauselman Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta[3],

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että perussopimusten nykyinen toisinto tuli voimaan 1. joulukuuta 2009 ja että Euroopan unioni on sen jälkeen kohdannut useita kriisejä ja ennennäkemättömiä haasteita;

B. ottaa huomioon, että konferenssi sai työnsä päätökseen 9. toukokuuta 2022 ja esitteli päätelmänsä, joihin sisältyy 49 ehdotusta ja 326 toimenpidettä;

C. katsoo, että lainsäädäntöehdotusten lisäksi on käynnistettävä institutionaalinen uudistusprosessi, jotta voidaan panna täytäntöön tässä kansalaisten osallistumisprosessissa esitetyt suositukset ja vastata kansalaisten odotuksiin;

D. katsoo, että uudet politiikat ja joissakin tapauksissa perussopimusten muutokset eivät ole itsetarkoitus vaan ne ovat välttämättömiä kaikkien EU:n kansalaisten edun vuoksi, sillä niillä pyritään muokkaamaan EU:ta tavalla, joka parantaa sen toimintakykyä sekä sen demokraattista legitiimiyttä ja vastuuvelvollisuutta;

1. panee tyytyväisenä merkille 9. toukokuuta 2022 annetut konferenssin päätelmät;

2. huomauttaa, että konferenssin perustamistekstin mukaisesti Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sitoutuneet toteuttamaan konferenssin päätelmien perusteella tehokkaita jatkotoimia kukin toimivaltansa puitteissa ja perussopimusten mukaisesti;

3. toteaa, että useat konferenssin ehdotuksista edellyttävät perussopimusten muuttamista ja että parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta laatii konferenssin ehdotusten pohjalta ehdotuksia perussopimusten muuttamiseksi;

4. huomauttaa, että erityisesti uusimpien kriisien jälkeen perussopimuksia on muutettava kiireellisesti, jotta varmistetaan, että unionilla on toimivalta toteuttaa tehokkaampia toimia tulevien kriisien aikana;

5. esittää näistä syistä neuvostolle SEU-sopimuksen 48 artiklan mukaista tavanomaista tarkistusmenettelyä noudattaen seuraavat ehdotukset perussopimusten muuttamiseksi muun muassa siten, että

 • parannetaan unionin toimintavalmiuksia uudistamalla äänestysmenettelyjä, muun muassa sallimalla neuvoston määräenemmistöpäätökset yksimielisyyspäätösten sijaan asiaankuuluvilla aloilla, joita ovat muun muassa pakotteiden hyväksyminen ja niin sanotut siirtymälausekkeet, sekä hätätapauksissa
 • mukautetaan unionille perussopimuksissa annettua toimivaltaa erityisesti terveys-, energia- ja puolustuspolitiikan aloilla sekä sosiaali- ja talouspolitiikan aloilla siten, että viimeksi mainituilla tarkoituksena on vahvistaa EU:n talouden kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä kiinnittäen erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä kilpailukykytilanteen tarkistamiseen, varmistaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täysimääräinen täytäntöönpano, ottaa käyttöön sosiaalista edistystä koskeva pöytäkirja ja edistää tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja, joissa keskitytään oikeudenmukaiseen, vihreään ja digitaaliseen siirtymään
 • annetaan parlamentille täydet yhteispäätösoikeudet EU:n talousarvion suhteen ja oikeus panna vireille, muuttaa tai kumota lainsäädäntöä
 • vahvistetaan menettelyä EU:n perustana olevien arvojen suojelemiseksi ja selkeytetään perusarvojen loukkausten määrittelyä ja seurauksia (SEU-sopimuksen 7 artikla ja Euroopan unionin perusoikeuskirja)
 • lisätään SEU-sopimuksen 42–46 artiklaan määräyksiä, jotka mahdollistavat yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tehostamisen, erityisesti puolustustarvikkeiden yhteishankinnat
 • vahvistetaan tarvittaessa annetun toimivallan periaatetta ja toissijaisuusperiaatetta SEU-sopimuksen 4 ja 5 artiklassa;
 • 6. ehdottaa, että seuraavia perussopimusten artikloja muutetaan seuraavasti:

 • SEU-sopimuksen 29 artikla
 •  

  ”Neuvosto tekee päätökset, joissa määritellään unionin lähestymistapa tiettyyn maantieteelliseen tai aihekohtaiseen kysymykseen. Jos päätöksessä määrätään talous- ja rahoitussuhteiden keskeyttämisestä kokonaan tai osittain yhden tai useamman kolmannen maan kanssa taikka niiden vähentämisestä, neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on unionin kantojen mukaista.”

 • SEU-sopimuksen 48 artiklan 7 kohdan neljäs alakohta
 • Näitä päätöksiä tehdessään Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdan b alakohdassa määritellyllä määräenemmistöllä saatuaan Euroopan parlamentin jäsentensä enemmistöllä antaman hyväksynnän.”

 • SEUT-sopimuksen 4 artiklan 2 kohdan k alakohta
 •  

  ”k) kansanterveyteen liittyvät kysymykset sekä ihmisten terveyden suojelu ja parantaminen, erityisesti rajat ylittävien terveysuhkien osalta.”

 • SEUT-sopimuksen 9 artikla
 •  

  ”Unioni huolehtii politiikkansa ja toimintansa määrittelyssä ja toteuttamisessa sosiaalista edistystä koskevassa pöytäkirjassa vahvistetun sosiaalisen edistyksen toteutumisesta sen varmistamiseksi, että sosiaaliset oikeudet suojataan ja turvataan.

   

  Unioni ottaa huomioon korkean työllisyystason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen sekä korkeatasoiseen koulutukseen ja ihmisten terveyden korkeatasoiseen suojeluun liittyvät vaatimukset.”

 • SEUT-sopimuksen 194 artikla
 • ”1. Sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan yhteydessä sekä ympäristön säilyttämistä ja sen tilan parantamista koskevan vaatimuksen huomioon ottaen unionin yhteisellä energiapolitiikalla pyritään jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun hengessä:

  a) varmistamaan energiamarkkinoiden toimivuus;

  b) varmistamaan energian toimitusvarmuus unionissa;

  c) varmistamaan energiatehokkuus ja energiansäästö sekä uusiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittäminen, jotta saadaan aikaan energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä;

  d) edistämään energiaverkkojen yhteenliittämistä; ja

  e) suunnittelemaan energian kokonaisjärjestelmä ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

   

  2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perussopimusten muiden määräysten soveltamista. Nämä toimenpiteet hyväksytään, kun talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa on kuultu.

  Jos nämä toimenpiteet voivat vaikuttaa jäsenvaltion energiavarojen hyödyntämisen ehtojen määrittelyyn, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin sekä jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen, Euroopan parlamentti tekee ratkaisunsa jäsentensä enemmistöllä ja neuvosto määräenemmistöllä.

  7. kehottaa neuvostoa toimittamaan nämä ehdotukset suoraan Eurooppa-neuvoston tarkasteltavaksi, jotta voidaan kutsua koolle kansallisten parlamenttien, jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten johtajien ja parlamentin ja komission edustajista koostuva valmistelukunta;

  8. katsoo, että valmistelukuntaan olisi kutsuttava tarkkailijoina EU:n työmarkkinaosapuolten, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean, EU:n kansalaisyhteiskunnan sekä ehdokasvaltioiden edustajia;

  9. kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle sekä välittämään sen komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

   

  Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2022
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö