Propunere de rezoluţie - B9-0307/2022Propunere de rezoluţie
B9-0307/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor

6.6.2022 - (2022/2705(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Gabriele Bischoff
în numele Grupului S&D
Guy Verhofstadt
în numele Grupului Renew
Daniel Freund
în numele Grupului Verts/ALE
Helmut Scholz


Procedură : 2022/2705(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0307/2022

B9‑0307/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la convocarea unei convenții pentru revizuirea tratatelor

(2022/2705(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere raportul privind rezultatul final al Conferinței privind viitorul Europei (numită în continuare „Conferința”) din 9 mai 2022,

 având în vedere rezoluția sa din 4 mai 2022 referitoare la acțiunile de întreprins în urma concluziilor Conferinței privind viitorul Europei[1],

 având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene[2] și rezoluția sa din 13 februarie 2019 referitoare la stadiul dezbaterii privind viitorul Europei[3],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât actuala versiune a tratatelor a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 și întrucât Uniunea Europeană s-a confruntat de atunci cu mai multe crize și provocări fără precedent;

B. întrucât la 9 mai 2022 Conferința și-a încheiat lucrările și și-a prezentat concluziile, care conțin 49 de propuneri și 326 de măsuri;

C. întrucât, pe lângă propunerile legislative, este necesară declanșarea unui proces de reforme instituționale pentru a pune în aplicare recomandările și a satisface așteptările formulate în cadrul procesului de participare a cetățenilor;

D. întrucât sunt necesare noi politici și, în unele cazuri, modificări ale tratatului nu ca acte în sine, ci în interesul tuturor cetățenilor UE, urmărind să dea o nouă formă UE într-un mod care să-i mărească acesteia capacitatea de acțiune și legitimitatea și responsabilitatea democratică,

1. salută concluziile Conferinței din 9 mai 2022;

2. subliniază că, în conformitate cu textul fondator al Conferinței, Parlamentul European, Consiliul și Comisia s-au angajat să dea curs efectiv concluziilor Conferinței, fiecare în limitele competențelor care le revin și în conformitate cu tratatele;

3. observă că mai multe propuneri ale Conferinței fac necesare modificări ale tratatelor și că Comisia pentru afaceri constituționale a Parlamentului pregătește propuneri de modificare a tratatului în consecință;

4. subliniază, mai ales după ultimele crize, că tratatele trebuie modificate urgent pentru a garanta că Uniunea are competența de a lua măsuri mai eficace când se va mai confrunta cu crize;

5. prezintă Consiliului, în conformitate cu procedura ordinară de revizuire prevăzută la articolul 48 din TUE, din aceste motive, următoarele propuneri de modificare a tratatelor, printre altele:

 • să consolideze capacitatea Uniunii de a acționa prin reformarea procedurilor de vot, inclusiv prin autorizarea deciziilor în cadrul Consiliului prin vot cu majoritate calificată în loc de unanimitate în domenii relevante, cum ar fi adoptarea de sancțiuni și așa-numitele clauze-pasarelă, precum și în situații de urgență;
 • să adapteze competențele conferite Uniunii prin tratate, în special în domeniul sănătății, al energiei, al apărării și al politicilor sociale și economice, acestea din urmă în vederea creșterii competitivității și rezilienței economiei UE, acordând o atenție deosebită întreprinderilor mici și mijlocii și verificărilor competitivității, asigurând punerea în aplicare deplină a Pilonului european al drepturilor sociale, introducând un protocol privind progresul social și promovând investițiile orientate spre viitor care sunt axate pe tranziția justă, tranziția verde și tranziția digitală;
 • să acorde Parlamentului drepturi depline de codecizie cu privire la bugetul UE și dreptul de a iniția, modifica sau abroga legislație;
 • să consolideze procedura de protecție a valorilor pe care se întemeiază UE și să clarifice modul de determinare a încălcărilor valorilor fundamentale și consecințele acestora (articolul 7 din TUE și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene);
 • să introducă dispoziții care să permită întărirea politicilor de securitate și apărare comune la articolele 42-46 din TUE, în special achizițiile comune de echipamente de apărare;
 • să consolideze principiul atribuirii și a principiului subsidiarității de la articolele 4 și 5 din TUE, acolo unde este necesar;
 • 6. propune, mai precis, ca următoarele articole din tratat să fie modificate după cum urmează:

 • Articolul 29 din TUE
 •  

  „Consiliul adoptă decizii care definesc poziția Uniunii într-o anumită chestiune de natură geografică sau tematică. Dacă o decizie prevede întreruperea sau reducerea parțială sau totală a relațiilor economice și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Statele membre asigură conformitatea politicilor lor naționale cu pozițiile Uniunii.”

 • Articolul 48 alineatul (7) al patrulea paragraf din TUE
 • Pentru adoptarea acestor decizii, Consiliul European hotărăște cu majoritate calificată, așa cum este definită la articolul 238 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.”

 • Articolul 4 alineatul (2) litera (k) din TFUE
 •  

  „(k)  în materie de sănătate publică și protejarea și îmbunătățirea sănătății umane, mai ales în ceea ce privește amenințările transfrontaliere.

 • Articolul 9 din TFUE
 •  

  „În definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea realizează progresul social, consacrat în protocolul privind progresul social, pentru a garanta protecția și apărarea drepturilor sociale.

   

  Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.”

 • Articolul 194 din TFUE
 • „1. În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica comună a Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre:

  (a) să asigure funcționarea pieței energiei;

  (b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune;

  (c) să asigure eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie pentru a realiza un sistem energetic bazat pe eficiență energetică și energie din surse regenerabile;

  (d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice; precum și

  (e) să conceapă sistemul energetic global în conformitate cu acordurile internaționale de atenuare a schimbărilor climatice.

   

  2. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.

  Acolo unde acestea pot aduce atingere stabilirii de către un stat membru a condițiilor de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

  7. invită Consiliul să prezinte aceste propuneri spre examinare direct Consiliului European în vederea convocării unei convenții alcătuite din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului și ai Comisiei;

  8. consideră că reprezentanții partenerilor sociali ai UE, ai Comitetului Economic și Social European, ai Comitetului European al Regiunilor, ai societății civile din UE și ai țărilor candidate ar trebui invitați la Convenție în calitate de observatori;

  9. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 8 iunie 2022
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate