Predlog resolucije - B9-0307/2022Predlog resolucije
B9-0307/2022

PREDLOG RESOLUCIJE o pozivu k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb

6.6.2022 - (2022/2705(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 132(2) Poslovnika

Gabriele Bischoff
v imenu skupine S&D
Guy Verhofstadt
v imenu skupine Renew
Daniel Freund
v imenu skupine Verts/ALE
Helmut Scholz


Postopek : 2022/2705(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0307/2022
Predložena besedila :
B9-0307/2022
Sprejeta besedila :

B9‑0307/2022

Resolucija Evropskega parlamenta o pozivu k sklicu konvencije za revizijo temeljnih pogodb

(2022/2705(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 48 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

 ob upoštevanju poročila z dne 9. maja 2022 o končnem izidu Konference o prihodnosti Evrope (v nadaljnjem besedilu: konferenca),

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. maja 2022 o nadaljnjih ukrepih glede Konference o prihodnosti Evrope[1],

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 16. februarja 2017 o morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije[2] in z dne 13. februarja 2019 o stanju razprav o prihodnosti Evrope[3],

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je sedanja različica Pogodb začela veljati 1. decembra 2009 in ker se Evropska unija od takrat sooča z različnimi krizami in izzivi brez primere;

B. ker je konferenca 9. maja 2022 zaključila svoje delo in predstavila sklepe, ki vsebujejo 49 predlogov in 326 ukrepov;

C. ker je poleg zakonodajnih predlogov potreben proces institucionalnih reform, da bi bila izvedena priporočila in uresničena pričakovanja v zvezi s procesom državljanske udeležbe;

D. ker nove politike in v nekaterih primerih spremembe Pogodb niso potrebne kot sredstvo same po sebi, temveč so v interesu vseh državljanov EU, saj je njihov cilj preoblikovanje EU tako, da se bodo okrepile njena sposobnost ukrepanja ter njena demokratična legitimnost in odgovornost;

1. pozdravlja sklepe konference z dne 9. maja 2022;

2. poudarja, da so se v skladu z ustanovnim besedilom konference Evropski parlament, Svet in Komisija zavezali, da bodo učinkovito ukrepali na podlagi sklepov konference, vsak v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama;

3. ugotavlja, da so za več predlogov konference potrebne spremembe Pogodb, in da Odbor Evropskega parlamenta za ustavne zadeve ustrezno pripravi predloge za spremembe Pogodb;

4. poudarja, zlasti po zadnjih krizah, da je treba Pogodbi nujno spremeniti, da se zagotovi pristojnost Unije za učinkovitejše ukrepanje v prihodnjih krizah;

5. Svetu v skladu z rednim postopkom za spremembo Pogodb, določenim v členu 48 PEU, zato med drugim predloži naslednje predloge za spremembo Pogodb:

 • izboljšati sposobnost Unije za ukrepanje z reformo postopkov glasovanja, vključno s tem, da je odločanje v Svetu mogoče z glasovanjem s kvalificirano večino namesto s soglasjem na ustreznih področjih, kot je sprejetje sankcij in tako imenovanih premostitvenih klavzul, ter v nujnih primerih;
 • prilagoditi pristojnosti, ki so Uniji podeljene s Pogodbama, zlasti na področju zdravstvene, energetske, obrambne ter socialne in gospodarske politike, da bi okrepili konkurenčnost in odpornost gospodarstva EU, pri čemer se posebna pozornost nameni malim in srednjim podjetjem ter preverjanju konkurenčnosti, zagotovili celovito izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, uvedli protokol o socialnem napredku in spodbujali v prihodnost usmerjene naložbe, osredotočene na pravičen, zeleni in digitalni prehod;
 • zagotoviti, da ima Parlament polno pravico soodločanja o proračunu EU in pravico, da predlaga, spreminja ali razveljavi zakonodajo;
 • okrepiti postopek za zaščito vrednot, na katerih temelji EU, ter pojasniti opredelitev in posledice kršitev temeljnih vrednot (člen 7 PEU in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah);
 • v člene 42 do 46 PEU vključiti določbe, ki omogočajo krepitev skupnih varnostnih in obrambnih politik, zlasti skupno javno naročanje obrambne opreme;
 • po potrebi okrepiti načelo prenosa pristojnosti in načelo subsidiarnosti v členih 4 in 5 PEU;
 • 6. natančneje predlaga, da se naslednji členi Pogodb spremenijo:

 • Člen 29 PEU
 •  

  „Svet sprejema sklepe, ki opredeljujejo pristop Unije do posamezne geografske ali vsebinske zadeve. Če sklep predvideva delno ali popolno prekinitev ali omejitev gospodarskih in finančnih odnosov z eno ali več tretjimi državami, Svet odloča s kvalificirano večino. Države članice zagotavljajo skladnost svoje nacionalne politike s stališči Unije.“

 • Člen 48(7) FU, četrti pododstavek, PEU
 • „Za sprejetje teh sklepov Evropski svet odloča s kvalificirano večino, kakor je opredeljeno v členu 238(3)(b) Pogodbe o delovanju Evropske unije, po odobritvi Evropskega parlamenta, ki odloča z večino svojih članov.“

 • Člen 4(2)(k) PDEU
 •  

  „(k) področje javnega zdravja ter varovanje in izboljšanje zdravja ljudi, zlasti v zvezi s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.

 • Člen 9 PDEU
 •  

  „Pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija dosega za socialni napredek v skladu s protokolom o socialnem napredku, da bi zagotovila varstvo in zaščito socialnih pravic.

   

  Unija upošteva zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti in visoko stopnjo izobraževanja in usposabljanja ter varovanjem človekovega zdravja.“

 • Člen 194 PDEU
 • „1 Pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga in ob upoštevanju potrebe po ohranitvi in izboljšanju okolja so cilji skupne energetske politike Unije v duhu solidarnosti med državami članicami:

  (a) zagotoviti delovanje energetskega trga;

  (b) zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v Uniji;

  (c) zagotoviti energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje novih in obnovljivih virov energije, da bi dosegli energetski sistem, ki bo temeljil na energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije;

  (d) spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij; in

  (e) zasnovati celotni energetski sistem v skladu z mednarodnimi sporazumi za blažitev podnebnih sprememb.

   

  2. Brez poseganja v uporabo drugih določb Pogodb Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, potrebne za doseganje ciljev iz odstavka 1. Takšni ukrepi se sprejmejo po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in z Odborom regij.

  Če bi lahko ti ukrepi vplivali na določitev pogojev za izkoriščanje lastnih energetskih virov s strani države članice na njeno izbiro med različnimi viri energije in na splošno strukturo njene oskrbe z energijo, Evropski parlament odloča z večino svojih članov, Svet pa odloča s kvalificirano večino.

  ▌“

  7. poziva Svet, naj te predloge predloži v preučitev neposredno Evropskemu svetu, da se skliče konvencija, sestavljena iz predstavnikov nacionalnih parlamentov, voditeljev držav ali vlad držav članic, Parlamenta in Komisije;

  8. meni, da bi morali biti kot opazovalci pri konvenciji povabljeni predstavniki socialnih partnerjev EU, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Evropskega odbora regij, civilne družbe EU in držav kandidatk;

  9. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

  Zadnja posodobitev: 8. junij 2022
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov