Propunere de rezoluţie - B9-0320/2022Propunere de rezoluţie
B9-0320/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la statul de drept și posibila aprobare a planului național de redresare al Poloniei (MRR)

7.6.2022 - (2022/2703(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos‑Corfield, Ignazio Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken, Erik Marquardt
în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0317/2022

Procedură : 2022/2703(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0320/2022
Texte depuse :
B9-0320/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0320/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la statul de drept și posibila aprobare a planului național de redresare al Poloniei (MRR)

(2022/2703(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „Carta”),

 având în vedere articolele 1, 2, 4 și 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

 având în vedere articolul 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului,

 având în vedere Declarația universală a drepturilor omului,

 având în vedere jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE),

 având în vedere rezoluția sa din 21 octombrie 2021 referitoare la orientările privind ajutoarele de stat pentru climă, energie și mediu (OACEM)[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 10 martie 2022 referitoare la statul de drept și consecințele hotărârii CEJ[2],

 având în vedere rezoluția sa din 5 mai 2022 referitoare la audierile în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria[3],

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât Uniunea a fost întemeiată pe valori respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, reflectate în Cartă și incluse în tratatele internaționale privind drepturile omului; întrucât aceste valori, care sunt comune statelor membre și la care toate statele membre au subscris în mod liber, constituie baza drepturilor de care se bucură cei care trăiesc în Uniune;

B. întrucât orice risc clar de încălcare gravă de către un stat membru a valorilor consacrate la articolul 2 din TUE nu privește numai statul membru în care se materializează riscul, ci are un impact și asupra celorlalte state membre, asupra încrederii reciproce dintre acestea, asupra naturii înseși a Uniunii și funcționării instituțiilor sale, precum și asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi în temeiul legislației Uniunii;

C. întrucât protejarea adecvată a intereselor financiare ale UE este imposibilă până la restabilirea deplină a independenței sistemului judiciar polonez; întrucât, până în acest moment, este imposibil ca Polonia să îndeplinească criteriile de evaluare relevante din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), ceea ce înseamnă, prin urmare, că restabilirea sistemului judiciar al Poloniei este o condiție prealabilă pentru evaluarea pozitivă a planului său;

D. întrucât Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență[4] prevede ca organismele însărcinate cu controlul și supravegherea să aibă împuternicirea juridică și capacitatea administrativă de a-și exercita sarcinile în mod independent și întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului în sine subliniază că protecția judiciară efectivă este o condiție prealabilă pentru funcționarea unui sistem de control intern;

E. întrucât la 21 octombrie 2021, Parlamentul a cerut Comisiei și Consiliului să nu aprobe proiectul de plan de redresare și reziliență al Poloniei până când Guvernul Poloniei nu va pune în executare integral și cu conștiinciozitate hotărârile CJUE și ale instanțelor internaționale și să vegheze ca la evaluarea planului să se verifice conformitatea cu recomandările relevante specifice fiecărei țări, cu referire specială la apărarea independenței magistraturii;

F. întrucât, la 10 martie 2022[5], Parlamentul a subliniat că aprobarea planurilor naționale în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență ar trebui să fie condiționată de îndeplinirea tuturor celor 11 criterii prevăzute la articolul 19 și în anexa V la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență;

G. întrucât la 5 mai 2022[6], Comisia și Consiliul să se abțină de la aprobarea planurilor naționale ale Poloniei și Ungariei în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență până când ambele țări vor fi respectat pe deplin toate recomandările specifice fiecărei țări din cadrul semestrului european în domeniul statului de drept și nu vor fi pus în aplicare toate hotărârile relevante ale Curții de Justiție a UE și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;

H. întrucât cele trei condiții stabilite de președinta Comisiei în fața Parlamentului la 19 octombrie 2021 pentru plata fondurilor MRR către Polonia, și anume 1) lichidarea Camerei disciplinare ilegale; 2) reintegrarea judecătorilor suspendați de către aceasta; și 3) modificările aduse sistemului disciplinar pentru judecători nu au fost îndeplinite;

I. întrucât, de la izbucnirea războiului în Ucraina, autoritățile poloneze au luat o serie de măsuri în contradicție directă cu cele trei condiții stabilite de președinta Comisiei, inclusiv, printre altele, suspendarea judecătoarei poloneze Anna Głowacka la 25 februarie 2022 pentru că a aplicat legislația europeană și hotărârile instanțelor europene; întrucât președintele Poloniei a numit peste 200 de noi judecători, așa-numiții „neo judecători”, numiți în mod defectuos [la cererea Consiliului Național al Magistraturii (KRS)], inclusiv patru numiri la Curtea Supremă; întrucât, în plus, la 10 martie 2022, la cererea ministrului justiției, Zbigniew Ziobro, „Curtea Constituțională” politizată și pe deplin subordonată (cu participarea așa-numiților „judecători înlocuitori”) a subminat validitatea articolului 6 din Convenția europeană a drepturilor omului în Polonia, punând sub semnul întrebării capacitatea Curții Europene a Drepturilor Omului și a instanțelor poloneze de a examina corectitudinea numirii judecătorilor și independența neo-Consiliului Național al Magistraturii;

J. întrucât mai multe proiecte de lege sunt examinate de ambele camere ale parlamentului polonez, inclusiv amendamentele la legea privind Curtea Supremă și alte legi, precum și amendamentele la legea privind Consiliul Național al Magistraturii și la alte legi;

K. întrucât decizia de a înainta proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului a fost luată de Colegiul comisarilor, doi vicepreședinți ai Comisiei votând împotrivă și un vicepreședinte al Comisiei și alți doi comisari prezentându-și în scris preocupările;

1. condamnă cu fermitate evaluarea pozitivă de către Comisie a planului de redresare și reziliență al Poloniei, în pofida încălcărilor existente și continue ale valorilor consacrate la articolul 2 din TUE, inclusiv a statului de drept și a independenței sistemului judiciar, precum și faptul că planul nu respectă cerințele pentru o evaluare pozitivă, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență; reamintește că existența unor astfel de încălcări a fost documentată pe larg de hotărâri judecătorești, poziții ale instituțiilor UE, inclusiv procedura în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE, precum și de organizații internaționale; reamintește că respectarea necondiționată a hotărârilor judecătorești nu este negociabilă și nu poate fi tratată ca o monedă de schimb;

2. îndeamnă stăruitor Consiliul să nu aprobe planul național al Poloniei în contextul MRR până când Polonia nu va respecta pe deplin cerințele Regulamentului privind MRR, îndeosebi cerințele prevăzute în special la articolul 22, pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii de conflicte de interese și fraude, și toate recomandările specifice fiecărei țări în domeniul statului de drept făcute cu ocazia semestrului european și toate hotărârile relevante ale CJUE și ale Curții Europene a Drepturilor Omului;

3. reamintește că Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să utilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a asigura respectarea valorilor consacrate la articolul 2 din TUE și supremația dreptului UE; consideră că plățile efectuate către Polonia în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență trebuie să fie condiționate de punerea în aplicare deplină a tuturor hotărârilor relevante ale CJUE și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, fără de care ar constitui un grav abuz de încredere; subliniază că Parlamentul este pregătit să reacționeze în consecință și să utilizeze toate instrumentele de care dispune, inclusiv recurgerea la o moțiune de cenzură, în conformitate cu articolul 234 din TFUE;

4. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor și Consiliului Europei.

Ultima actualizare: 8 iunie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate