Návrh uznesenia - B9-0365/2022Návrh uznesenia
B9-0365/2022

  NÁVRH UZNESENIA o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potrebe chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ

  5.7.2022 - (2022/2742(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Iratxe García Pérez, Heléne Fritzon, Miapetra Kumpula‑Natri, Robert Biedroń, Predrag Fred Matić, Maria Noichl, Tonino Picula, Evelyn Regner
  v mene skupiny S&D
  María Soraya Rodríguez Ramos, Abir Al‑Sahlani, Barry Andrews, Sylvie Brunet, Karen Melchior, Samira Rafaela, Monica Semedo, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Hilde Vautmans
  v mene skupiny Renew
  Terry Reintke, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Kim Van Sparrentak, Anna Cavazzini, Ernest Urtasun, Alviina Alametsä, Monika Vana, Saskia Bricmont, Thomas Waitz, Kira Marie Peter‑Hansen, Hannah Neumann, Piernicola Pedicini, Rasmus Andresen, Sara Matthieu, Marie Toussaint, Francisco Guerreiro, Markéta Gregorová, Rosa D’Amato, Bronis Ropė, Gwendoline Delbos‑Corfield, Tilly Metz, Mounir Satouri, Henrike Hahn, Marcel Kolaja, Damien Carême, Mikuláš Peksa, Patrick Breyer, Ignazio Corrao
  v mene skupiny Verts/ALE
  Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Malin Björk, Elena Kountoura, Silvia Modig
  v mene skupiny The Left
  Arba Kokalari


  Postup : 2022/2742(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0365/2022
  Predkladané texty :
  B9-0365/2022
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9‑0365/2022

  Uznesenie Európskeho parlamentu o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potrebe chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ

  (2022/2742(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach z roku 1950,

   so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie z roku 2000,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 24. júna 2021 o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien[1],

   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júna 2022 s názvom Globálne hrozby pre práva na umelé prerušenie tehotenstva: možné zrušenie práv na umelé prerušenie tehotenstva v USA Najvyšším súdom[2],

   so zreteľom na rozhodnutie najvyššieho súdu USA z 24. júna 2022, ktorý piatimi hlasmi za a štyrmi proti zrušil rozsudok vo veci Roe/Wade, čím federálne ústavné právo na umelé prerušenie tehotenstva prestalo platiť,

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Najvyšší súd Spojených štátov amerických vytvoril precedens v prelomovom prípade Roe/Wade (1973), ktorý bol neskôr potvrdený rozsudkom vo veciach Planned Parenthood/Casey (1992) a Whole Woman’s Health/Hellerstedt (2016), a tým zaručil v USA ústavné právo na legálne umelé prerušenie tehotenstva v období pred životaschopnosťou plodu; keďže najvyšší súd 24. júna 2022 rozhodol piatimi hlasmi za a štyrmi proti o zrušení rozsudku vo veci Roe/Wade , čím prestalo platiť federálne ústavné právo na umelé prerušenie tehotenstva, štátom sa umožnilo zakázať umelé prerušenie tehotenstva v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva a vznikla možnosť úplného zákazu umelého prerušenia tehotenstva;

  B. keďže po tom, ako najvyšší súd prijal toto rozhodnutie, umelé prerušenie tehotenstva zakázalo už osem štátov; keďže sa očakáva, že 26 štátov nakoniec prijme zákony, ktoré takmer úplne zakážu umelé prerušenie tehotenstva; keďže 13 štátov má tzv. spúšťacie zákony, ktoré nadobudli účinnosť hneď po zrušení rozsudku vo veci Roe/Wade; keďže od tej chvíle sa v USA aj na celom svete organizuje čoraz viac demonštrácií za ochranu práva na umelé prerušenie tehotenstva; keďže zároveň silnejú protesty proti rozhodnutiu najvyššieho súdu, najmä po zverejnení vyhlásenia guvernérov štátov Kalifornia, Oregon a Washington 24. júna, tzv. záväzku viacerých štátov, podľa ktorého „budú obhajovať prístup k starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia vrátane umelého prerušenia tehotenstva a antikoncepcie a zaväzujú sa, že budú chrániť pacientov a lekárov pred úsilím iných štátov preniesť ich zákaz umelého prerušenia tehotenstva do našich štátov“[3];

  C. keďže rozhodnutie najvyššieho súdu bude mať dosah na životy žien a dievčat v celých Spojených štátoch amerických a jeho škodlivé dôsledky pocítia najviac osoby žijúce vo veľmi neistých podmienkach; keďže by to mohlo mať negatívny vplyv aj na ďalšie sexuálne a reprodukčné zdravie a práva (SRZP); keďže obmedzenia alebo zákaz práva na umelé prerušenie tehotenstva v USA, EÚ a na celom svete budú mať neprimeraný vplyv na ženy žijúce v chudobe, najmä na obete rasovej diskriminácie vrátane černošiek, hispánskych žien a príslušníčok pôvodného obyvateľstva, ako aj na ženy z vidieckych oblastí, LGBTIQ osoby, ženy so zdravotným postihnutím, dospievajúce ženy, migrantky vrátane neregulárnych migrantiek a na domácnosti s jedným rodičom, ktoré vedú ženy; keďže verejné služby umelého prerušenia tehotenstva môžu zabezpečiť univerzálny prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva pre všetky ženy vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v neistej sociálno-ekonomickej situácii;

  D. keďže SRZP vrátane bezpečnej a legálnej starostlivosti v prípade umelého prerušenia tehotenstva predstavujú základné právo; keďže kriminalizácia, odkladanie a odmietanie prístupu k SRZP predstavuje formu násilia voči ženám a dievčatám; keďže tieto obmedzenia a zákazy neznižujú počet interrupcií, ale len nútia ľudí, aby cestovali na dlhé vzdialenosti alebo sa uchýlili k nebezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, čo ich vystavuje trestnému vyšetrovaniu a stíhaniu, a postihujú ľudí, ktorým najviac chýbajú zdroje a informácie; keďže takmer všetky úmrtia v dôsledku neodborne vykonaného prerušenia tehotenstva sa vyskytujú v krajinách, kde je umelé prerušenie tehotenstva prísne obmedzené; keďže sa odhaduje, že ročný počet úmrtí matiek v USA v dôsledku neodborne vykonaného prerušenia tehotenstva by sa do druhého roku po nadobudnutí účinnosti zákazu zvýšil o 21 %[4]; keďže takýmto úmrtiam možno úplne predísť; keďže zákazy umelého prerušenia tehotenstva povedú aj k zvýšeniu počtu úmrtí súvisiacich s núteným tehotenstvom;

  E. keďže tehotenstvo a komplikácie pri pôrode sú na celom svete hlavnou príčinou úmrtí dospievajúcich dievčat vo veku 15 – 19 rokov; keďže u dospievajúcich matiek je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že prerušia štúdium a budú čeliť nezamestnanosti, čím sa ešte viac prehĺbi kruh chudoby;

  F. keďže v súvislosti so zrušeným rozsudkom vo veci Roe/Wade narastajú obavy týkajúce sa ochrany údajov; keďže prostredníctvom aplikácií na sledovanie menštruácie alebo geolokačných nástrojov a vyhľadávačov možno zhromažďovať údaje o ľuďoch, ktorí navštívili kliniku na umelé prerušenie tehotenstva, kúpili si tabletku na umelé prerušenie tehotenstva alebo hľadali informácie; keďže ľudia môžu byť v tejto súvislosti potenciálne označení alebo zozbierané informácie môžu byť použité proti nim; keďže v štátoch, ktoré zakázali umelé prerušenie tehotenstva alebo ho plánujú zakázať, môžu súdne orgány využívať digitálne údaje o osobách, ktoré žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva, vykonávajú ho alebo uľahčujú;

  G. keďže napriek všeobecnému pokroku v oblasti ochrany SRZP na celom svete vrátane Európy je zhoršovanie situácie, pokiaľ ide o právo na prístup k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva, veľmi znepokojujúce; keďže zrušenie rozsudku vo veci Roe/Wade by mohlo posilniť hnutie proti umelému prerušeniu tehotenstva v Európskej únii; keďže Poľsko je jediným členským štátom EÚ, ktorý zo svojich zákonov odstránil dôvod na umelé prerušenie tehotenstva, keďže nelegitímny ústavný súd 22. októbra 2020 rozhodol o zrušení dlhodobo uznávaných práv poľských žien, čím de facto zakázal umelé prerušenie tehotenstva; keďže na Malte je umelé prerušenie tehotenstva zakázané; keďže lekárske umelé prerušenie tehotenstva v ranom štádiu nie je legálne na Slovensku a v Maďarsku nie je k dispozícii; keďže prístup k umelému prerušeniu tehotenstva je obmedzovaný aj v Taliansku[5]; keďže v iných členských štátoch EÚ, ako napríklad nedávno v Chorvátsku, je prístup k starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva odopieraný[6];; keďže je nevyhnutné, aby EÚ a jej členské štáty obhajovali SRZP a zdôrazňovali, že práva žien sú nescudziteľné a že ich nemožno zrušiť ani oslabiť; keďže je veľmi dôležité, aby EÚ a jej členské štáty naďalej dosahovali pokrok pri zabezpečovaní prístupu k bezpečnej, legálnej a včasnej starostlivosti pri umelom prerušení tehotenstva v súlade s odporúčaniami a dôkazmi Svetovej zdravotníckej organizácie;

  H. keďže ženy v Európe stále čelia prekážkam, ktoré im bránia v uplatňovaní ich práv a slobôd, a to v dôsledku právnych obmedzení, ktoré nezohľadňujú práva žien a zbytočne ohrozujú ich životy; keďže americkej turistke Andrei Prudenteovej bolo nedávno zakázané podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva na Malte napriek tomu, že jej život bol ohrozený; keďže obhajkyňa ľudských práv žien Justyna Wydrzyńska bola obvinená podľa tvrdého poľského zákona proti umelému prerušeniu tehotenstva z toho, že inej žene poskytla tabletky na umelé prerušenie tehotenstva;

  I. keďže v Charte základných práv Európskej únie sú zakotvené hlavné základné práva a slobody ľudí žijúcich v EÚ; keďže ochrana bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva má priamy vplyv na účinné uplatňovanie práv uznaných v Charte základných práv, ako je ľudská dôstojnosť, osobná autonómia, rovnosť a fyzická integrita;

  J. keďže Parlament prijal 9. júna 2022 dôrazné uznesenie s názvom Globálne hrozby pre práva na umelé prerušenie tehotenstva: možné zrušenie práv na umelé prerušenie tehotenstva v USA Najvyšším súdom; keďže odporúčania vyjadrené v tomto uznesení sú naďalej relevantné a mali by sa uplatňovať[7];

  1. znovu dôrazne odsudzuje celosvetové zhoršovanie situácie v oblasti práv žien a SRZP, a to aj v USA a niektorých členských štátoch EÚ; pripomína, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú základnými ľudskými právami, ktoré by sa mali chrániť a posilniť a v nijakom prípade ich nemožno oslabiť ani zrušiť; vyzýva vlády tých štátov, ktoré prijali zákony a iné opatrenia týkajúce sa zákazov a obmedzení umelého prerušenia tehotenstva, aby ich zrušili a zabezpečili zosúladenie svojich právnych predpisov s medzinárodne chránenými ľudskými právami žien a medzinárodnými ľudskoprávnymi normami;

  2. navrhuje, aby sa právo na umelé prerušenie tehotenstva začlenilo do Charty základných práv Európskej únie; domnieva sa, že Rade by sa mal predložiť návrh na zmenu Charty základných práv s týmto znením:

    Článok 7a (nový)

  Článok 7a

  Právo na umelé prerušenie tehotenstva

   

  Každý má právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva.“

   

  3. v tejto súvislosti opätovne pripomína svoje uznesenie z 9. júna 2022 o výzve na zvolanie konventu na účel revízie zmlúv; očakáva od Európskej rady, že sa zíde na tento účel; navrhuje, aby sa počas tohto procesu do charty zahrnulo právo na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva; žiada, aby bol Európsky parlament zapojený do všetkých jeho fáz;

  4. vyjadruje svoju pevnú solidaritu so ženami a dievčatami v USA, ako aj s tými, ktorí sa podieľajú na poskytovaní a obhajobe práva na legálnu a bezpečnú starostlivosť pri umelom prerušení tehotenstva a prístupu k nej v takýchto náročných podmienkach, a vyjadruje im svoju podporu; podporuje tiež výzvy adresované Kongresu USA, aby prijal zákon, ktorý by chránil umelé prerušenie tehotenstva na federálnej úrovni;

  5. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že zákazy a iné obmedzenia umelého prerušenia tehotenstva neúmerne postihujú ženy žijúce v chudobe, najmä obete rasovej diskriminácie vrátane černošiek, hispánskych žien a príslušníčok pôvodného obyvateľstva, ako aj ženy z vidieckych oblastí, LGBTIQ osoby, ženy so zdravotným postihnutím, dospievajúce ženy, migrantky vrátane neregulárnych migrantiek a domácnosti s jedným rodičom, ktoré vedú ženy; zdôrazňuje, že ženy, ktoré si pre finančné alebo logistické prekážky nemôžu dovoliť cestovať na kliniky reprodukčného zdravia v susedných štátoch alebo krajinách, sú vystavené väčšiemu riziku, že podstúpia neodborne vykonané a životu nebezpečné zákroky a že budú musieť donosiť dieťa proti svojej vôli, čo predstavuje porušenie ľudských práv a formu rodovo motivovaného násilia[8];

  6. vyzýva vládu USA, aby zabezpečila ochranu údajov pre všetkých, najmä pre tých, ktorí žiadajú o umelé prerušenie tehotenstva, vykonávajú ho alebo uľahčujú, a to tak, že umožní súkromný a zabezpečený prístup, prestane sledovať správanie občanov, posilní politiku vymazávania údajov, zabezpečí šifrovanie údajov počas prenosu, umožní štandardné šifrovanie správ medzi koncovými bodmi, zamedzí sledovanie polohy a zabezpečí, aby používatelia dostávali upozornenia, keď sa žiada o ich údaje[9];

  7. poukazuje na nedostatočný prístup k antikoncepcii a v súčasnosti nesplnené potreby[10]; zdôrazňuje, že prioritou by mal byť boj proti sexuálnemu násiliu a komplexná, veku primeraná sexuálna a vzťahová výchova pre všetkých založená na dôkazoch, široká škála vysokokvalitných, prístupných, bezpečných, cenovo dostupných a prípadne bezplatných antikoncepčných metód a prostriedkov, poradenstvo v oblasti plánovania rodiny, ako aj zdravotnícke služby; uznáva úlohu mimovládnych organizácií ako poskytovateľov služieb a obhajcov SRZP a povzbudzuje ich, aby pokračovali vo svojej práci;

  8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili politickú podporu obhajcom ľudských práv a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sa usilujú presadzovať sexuálne a reprodukčné zdravie a práva, ako aj organizáciám občianskej spoločnosti a miestnym organizáciám bojujúcim za práva žien a SRZP, ktoré sú kľúčovými aktérmi v rodovo vyvážených spoločnostiach a kľúčovými poskytovateľmi služieb a informácií v oblasti SRZP, najmä tým, ktoré v Európe pracujú v náročných podmienkach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby týchto obhajcov chránila pred akýmkoľvek prípadným prenasledovaním a podporovala ich;

  9. vyjadruje znepokojenie nad možným prudkým nárastom toku prostriedkov na financovanie skupín odmietajúcich rodovú rovnosť a možnosť voľby, vo svete, a to aj v Európe;

  10. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby právne uznali umelé prerušenie tehotenstva a obhajovali rešpektovanie práva na bezpečné a legálne umelé prerušenie tehotenstva a iných aspektov SRZP; ďalej vyzýva EÚ, aby konala ako obhajca tohto práva a zabezpečila, že bude jednou z kľúčových priorít pri rokovaniach v rámci medzinárodných inštitúcií a na iných viacstranných fórach, ako je Rada Európy, a aby presadzovala jeho začlenenie do Všeobecnej deklarácie ľudských práv;

  11. odsudzuje skutočnosť, že mnohé ženy v EÚ stále nemajú prístup k službám umelého prerušenia tehotenstva v dôsledku toho, že v niektorých členských štátoch pretrvávajú právne, finančné, sociálne a praktické obmedzenia;

  12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby dekriminalizovali umelé prerušenie tehotenstva a odstránili prekážky brániace bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva a prístupu k SRZP a bojovali proti nim; vyzýva členské štáty, aby zaručili nediskriminačný prístup k bezpečným, legálnym a bezplatným službám umelého prerušenia tehotenstva, k službám a materiálom predpôrodnej a materskej zdravotnej starostlivosti, dobrovoľnému plánovaniu rodiny, antikoncepcii, službám pre mladých a k prevencii a liečbe HIV a súvisiacej starostlivosti a podpore;

  13. odporúča, aby sa čo najskôr zorganizovalo vyslanie delegácie do USA s cieľom vyhodnotiť vplyv rozhodnutia najvyššieho súdu a podporiť mimovládne organizácie bojujúce za práva žien a hnutia podporujúce možnosť voľby, ktoré pôsobia v krajine; žiada, aby nadchádzajúce delegácie Európskeho parlamentu, ktoré pocestujú do Washingtonu, neustále nastoľovali otázku práv na umelé prerušenie tehotenstva a stretávali sa s organizáciami pre práva žien;

  14. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, delegáciu EÚ v USA, Komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby využili všetky nástroje, ktoré majú k dispozícii, na posilnenie svojich opatrení na boj proti zhoršovaniu situácie v oblasti práv žien a SRZP, a to aj tým, že budú na celom svete kompenzovať prípadné zníženie financovania SRZP a v rámci svojich vonkajších vzťahov dôrazne presadzovať všeobecný prístup k bezpečnému a legálnemu prerušeniu tehotenstva a ďalším aspektom SRZP a prednostne sa naň zameriavať;

  15. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Európskej komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, prezidentovi Spojených štátov amerických a jeho administratíve, Kongresu USA a Najvyššiemu súdu USA.

   

  Posledná úprava: 6. júla 2022
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia