Forslag til beslutning - B9-0398/2022Forslag til beslutning
B9-0398/2022

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Taiwanstrædet

12.9.2022 - (2022/2822(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Pedro Marques, Inma Rodríguez‑Piñero, Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, René Repasi
for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0389/2022

Procedure : 2022/2822(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0398/2022
Indgivne tekster :
B9-0398/2022
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0398/2022

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Taiwanstrædet

(2022/2822(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sin henstilling af 21. oktober 2021 til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om politiske forbindelser og samarbejdet mellem EU og Taiwan[1],

 der henviser til sin beslutning af 7. juni 2022 om EU og sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region[2],

 der henviser til sin beslutning af 5. juli 2022 om strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet[3],

 der henviser til sin beslutning af 16. september 2021 om en ny EU-Kina-strategi[4],

 der henviser til topmødet mellem EU og Kina, der blev afholdt den 1. april 2022,

 der henviser til EU's ét Kina-politik,

 der henviser til det strategiske kompas for sikkerhed og forsvar, som blev vedtaget af Rådet den 24. marts 2022,

 der henviser til Rådets konklusioner af 16. april 2021 om EU's strategi for samarbejde i den indopacifiske region,

 der henviser til den fælles meddelelse af 16. september 2021 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om EU's strategi for samarbejde i den indopacifiske region (JOIN(2021)0024),

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 1. december 2021 om Global Gateway (JOIN(2021)0030),

 der henviser til besøget i Taiwan den 2.-3. august 2022 af formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, og den amerikanske kongresdelegation,

 der henviser til G7-udenrigsministrenes erklæring af 3. august 2022 om bevarelse af fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet,

 der henviser til NATO's generalsekretær Jens Stoltenbergs erklæring af 4. august 2022 om Kina,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at EU og Taiwan er ligesindede partnere, som deler de fælles værdier frihed, demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet; der henviser til, at EU fortsat fastholder sin principielle holdning ét Kina-politikken;

B. der henviser til, at formanden for Repræsentanternes Hus i USA – den mest højtstående amerikanske politiker, der har besøgt Taiwan i 25 år – og den amerikanske kongresdelegation besøgte landet den 2. og 3. august 2022; der henviser til, at dette besøg fik Kina til at indlede omfattende militærøvelser med skarp ammunition, som skulle skræmme Taiwan, samt intensive cyberangreb på taiwanske myndigheders websteder, økonomiske sanktioner og visumforbud som gengældelsesforanstaltninger; der henviser til, at Kina gennemførte yderligere "øvelser og krigsforberedelser" rettet mod Taiwan mellem den 4. og 28. august, herunder deployering af mere end 400 kinesiske krigsfly, som krydsede medianlinjen i Taiwanstrædet og dermed brød den mangeårige stiltiende aftale om strædet;

C. der henviser til, at Kina gennemførte en fælles militærøvelse med skarp ammunition i syv områder omkring Taiwan; der henviser til, at disse militærøvelser udgjorde en skinblokade af Taiwans territorialfarvand og luftrum, truede de internationale vandveje og udfordrede den internationale orden ved at bringe freden og stabiliteten i den indopacifiske region i fare;

D. der henviser til, at flere mindre øer, der tilhører Taiwan, såsom Kinmen for nylig har oplevet, at et stigende antal kinesiske droner har krænket deres luftrum;

E. der henviser til, at disse begivenheder viser, at Kina er i færd med at normalisere foranstaltninger, der har til formål at ændre status quo i Taiwanstrædet og skabe en "ny normaltilstand", der fremmer Kinas ekspansionistiske ambitioner;

F. der henviser til, at den amerikanske præsident Joe Biden den 23. maj 2022 erklærede, at USA vil gribe militært ind, skulle Kina forsøge at indtage Taiwan med magt; der henviser til, at USA's udenrigsministerium efter denne erklæring på ny bekræftede USA's strategiske tvetydighed;

G. der henviser til, at den kinesiske præsident Xi Jinping den 9. oktober 2021 lovede at stræbe efter "genforening" med Taiwan med angiveligt fredelige midler, men advarede om, at den største hindring herfor var bevægelsen til støtte for "Taiwans uafhængighed"; der henviser til, at Kinas udtalelser og nylige handlinger giver anledning til alvorlig tvivl om en sådan fredelig tilgang;

H. der henviser til, at EU-delegationen på topmødet mellem EU og Kina den 1. april 2022 mindede om Kinas ansvar – både som global aktør og som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd – for at arbejde for fred og stabilitet i regionen og navnlig i Taiwanstrædet;

I. der henviser til, at den fælles meddelelse om EU's strategi for samarbejde i den indopacifiske region behandler sikkerhedsudfordringerne i Taiwanstrædet og deres indvirkning på stabiliteten og freden i regionen; der henviser til, at den seneste tids udvikling i regionen, navnlig den, der udspringer fra Folkerepublikken Kina, har givet anledning til intense geopolitiske spændinger; der henviser til, at denne dynamik udgør en alvorlig trussel mod stabiliteten og sikkerheden i regionen og det globale samfund;

J. der henviser til, at Taiwan befinder sig i en strategisk position med hensyn til handel; der henviser til, at Taiwanstrædet er den primære rute for skibe, der sejler fra Kina, Japan, Sydkorea og Taiwan til Europa; der henviser til, at EU stadig er den største kilde til direkte udenlandske investeringer i Taiwan; der henviser til, at der er et betydeligt potentiale for at øge Taiwans direkte udenlandske investeringer i EU; der henviser til, at Taiwan dominerer markederne for halvlederproduktion, eftersom dets producenter fremstiller omkring halvdelen af alle verdens halvledere; der henviser til, at der i EU's strategi for den indopacifiske region argumenteres for at øge handels- og investeringssamarbejdet med Taiwan, og der slås til lyd for at stabilisere situationen i Det Sydkinesiske Hav og Taiwanstrædet;

K. der henviser til, at EU er fast besluttet på at anvende alle tilgængelige kanaler til at befordre initiativer, som har til formål at fremme dialog, samarbejde og tillidsskabelse på begge sider af Taiwanstrædet; der henviser til, at den nylige udvikling har øget det presserende behov for, at EU engagerer sig og bidrager til at mindske regionale spændinger, som udgør en destabiliserende faktor;

L. der henviser til, at Kinas udenrigsministerium den 5. august indkaldte ambassadørerne for visse europæiske lande og Japan og indgav en protest mod en G7-erklæring om Taiwan;

1. gentager det internationale samfunds tilsagn om at opretholde den regelbaserede internationale orden, fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet og i hele regionen; fremhæver sin tilslutning til EU's ét Kina-politik som det politiske grundlag for forbindelserne mellem EU og Kina; minder om, at det i EU-strategien for Kina understreges, at konstruktive forbindelser hen over strædet er afgørende for at fremme fred og sikkerhed i hele den indopacifiske region, og at EU støtter initiativer, der tager sigte på dialog og tillidsskabelse; opfordrer EU og dets medlemsstater til at tage initiativer med henblik herpå;

2. fordømmer Folkerepublikken Kinas seneste handlinger, navnlig den fire dage lange øvelse med skarp ammunition og landets militærøvelser i luften og på havet omkring Taiwan, som truer stabiliteten og freden i regionen; fordømmer endvidere Folkerepublikken Kinas uforholdsmæssige reaktion på besøget af formanden for Repræsentanternes Hus i USA og den amerikanske kongresdelegation den 2. og 3. august; beklager dybt Folkerepublikken Kinas brug af dette besøg som påskud for mere aggressive militære aktiviteter i Taiwanstrædet;

3. er yderst bekymret over de ballistiske missiler, der blev affyret over Taiwan, og som landede i Japans eksklusive økonomiske zone og således truede stabiliteten i regionen og Japans nationale sikkerhed; glæder sig over erklæringer fra talsmanden for den japanske regering, der opfordrer til en reel dialog for at løse problemerne vedrørende Taiwan på en fredelig måde;

4. understreger, at Kinas militære aktioner og enhver anden form for provokation udgør en alvorlig trussel mod status quo mellem Taiwan og Kina; opfordrer Kina til ikke ensidigt at ændre status quo i regionen med magt og til at løse uenigheder på tværs af strædet med fredelige midler; opfordrer de taiwanske myndigheder til at afstå fra at ændre status quo i Taiwan;

5. opfordrer den kinesiske præsident Xi Jinping til øjeblikkeligt at sætte en stopper for den aggressive retorik og de militære trusler og handlinger, der er rettet mod Taiwan; fordømmer Kinas intimiderende diplomati og manipulerende desinformationskampagner; opfordrer EU og medlemsstaterne til at uddybe samarbejdet med Taiwan om cybersikkerhed og cybertrusler for at modvirke indblanding, bekæmpe desinformation fra Kina, både i Taiwan og EU, og for at lære af bedste praksis, herunder med hensyn til Taiwans tilgang, som inddrager hele samfundet, og dets tværinstitutionelle koordineringstaskforce for desinformation; anbefaler en teknisk aftale mellem EU og Taiwan for at styrke det strukturelle samarbejde om bekæmpelse af desinformation og udenlandsk indblanding;

6. udtrykker alvorlig bekymring over Kinas kapacitet til at gennemføre en fuldstændig invasion af Taiwan; opfordrer det internationale samfund og ligesindede partnere til aktivt at engagere sig i og øge presset på Kina for at forhindre en invasion; opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at udarbejde beredskabsplaner i tilfælde af en alvorlig eskalering eller invasion; giver udtryk for det synspunkt, at Kinas nylige militære handlinger og provokationer sætter spørgsmålstegn ved dets langsigtede intentioner om at finde en fredelig løsning; insisterer på, at enhver ændring af forbindelserne hen over strædet ikke må foretages ensidigt eller være i modstrid med de taiwanske borgeres vilje;

7. gentager sin alvorlige bekymring over Kinas øgede militære investeringer og kapaciteter; påpeger USA's øgede engagement og militære tilstedeværelse i den indopacifiske region; understreger den centrale og omstridte rolle, som Taiwan i øjeblikket indtager i forbindelserne mellem USA og Kina; understreger risikoen for, at denne episode kan vise sig at være et vendepunkt i forbindelserne mellem USA og Kina og skubbe Beijing i retning af krig; gentager sin opfordring til en koordineret tilgang med henblik på at uddybe samarbejdet mellem EU og USA om sikkerhedsspørgsmål, herunder gennem transatlantisk parlamentarisk dialog; glæder sig endvidere over, at EU har udsendt militære rådgivere til EU-delegationerne i regionen, herunder til Kina;

8. glæder sig over G7-erklæringen, der minder om medlemmernes fælles og faste tilsagn om at opretholde fred og stabilitet hen over Taiwanstrædet og tilskynder alle parter til at forblive rolige, udvise tilbageholdenhed, handle med gennemsigtighed og opretholde åbne kommunikationslinjer for at forhindre misforståelser;

9. anser Taiwan for at være en central partner og demokratisk allieret i den indopacifiske region og støtter kraftigt landets demokratiske kurs; gentager sin opfordring til EU om at styrke sit eksisterende partnerskab med Taiwan for at fremme fælles værdier og principper; roser Taiwan som en enestående partner med hensyn til at fremme menneskerettigheder og demokratiske værdier i den indopacifiske region; anerkender, at Taiwan har fungeret som et eksempel i regionen i kraft af dets gode resultater med hensyn til respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder, både økonomiske og sociale, og politiske og kulturelle rettigheder;

10. roser det taiwanske folks mod og de taiwanske institutioners forholdsmæssige og værdige reaktioner over for de intensiverede kinesiske trusler; roser præsident Tsai Ing-wens beslutsomhed og lederskab;

11. opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kina til at ophæve sanktionerne mod formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, og hendes nærmeste familie; opfordrer endvidere indtrængende Kina til at ophæve visumforbuddet for syv taiwanske embedsmænd og lovgivere, importstoppet for visse frugter og fisk fra Taiwan og forbuddet mod eksport af natursand til Taiwan;

12. fordømmer den kinesiske beslutning om at indstille dialogen med USA om kontakter mellem militære ledere på indsatsniveau og om klimaændringer og landets suspendering af udvekslinger med dets amerikanske modparter om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og narkotikahandel;

13. opfordrer EU's medlemsstater til omgående at intensivere forbindelserne mellem EU og Taiwan og tilstræbe et omfattende og styrket partnerskab i henhold til EU's ét-Kina-politik; opfordrer indtrængende medlemsstaterne og EU-institutionerne til at støtte internationale initiativer, der opfordrer til Taiwans meningsfulde deltagelse i internationale organisationer; opfordrer til øget parlamentarisk samarbejde mellem det taiwanske parlament og Europa-Parlamentet samt med medlemsstaternes nationale parlamenter;

14. opfordrer medlemsstaterne til at støtte Litauen, som er kommet under politisk og økonomisk pres fra Kina efter åbningen af det taiwanske repræsentationskontor i Litauen på trods af ulovlig økonomisk tvang fra Beijings side; opfordrer Kina til at ophæve sine uberettigede sanktioner over for litauiske embedsmænd; fordømmer de kinesiske handelsrestriktioner og sekundære sanktioner, som har ført til afbrydelse af forsyningskæderne;

15. opfordrer indtrængende Folkerepublikken Kina til ikke at anvende økonomisk tvang til at ændre status quo i Taiwanstrædet; advarer om, at en sådan taktik kan medføre betydelige omkostninger for Beijing med hensyn til landets politiske og økonomiske forbindelser med EU;

16. mener, at Taiwan er en teknologisk avanceret økonomi; gentager sin opfordring til Kommissionen om straks at iværksætte en konsekvensanalyse, en offentlig høring og en screeningsundersøgelse vedrørende en bilateral investeringsaftale med de taiwanske myndigheder som forberedelse til forhandlinger om en uddybning af de bilaterale økonomiske bånd; minder om Taiwans centrale og afgørende rolle i forsyningen af halvledere og mikrochips;

17. beklager de gentagne tilkendegivelser af det tætte partnerskab mellem Rusland og Kina, navnlig efter indledningen på Ruslands angrebskrig mod Ukraine, som bl.a. fremgår af deres fælles militærøvelser i begyndelsen af september 2022 og de nye energiaftaler, der blev indgået i forbindelse med Eastern Economic Forum i Vladivostok i Rusland den 7. september 2022;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til myndighederne i Taiwan og Folkerepublikken Kina.

 

Seneste opdatering: 14. september 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik