Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0470/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0470/2022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl teisinės valstybės padėties Maltoje praėjus penkeriems metams po Daphnės Caruanos Galizios nužudymo

14.10.2022 - (2022/2866(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

David Casa
PPE frakcijos vardu
Thijs Reuten, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume
S&D frakcijos vardu
Sophia in ’t Veld, Anna Júlia Donáth, Moritz Körner, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
RENEW frakcijos vardu
Gwendoline Delbos‑Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu
Patryk Jaki, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Eugen Jurzyca, Assita Kanko, Beata Kempa, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Dominik Tarczyński, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński, Vincenzo Sofo
ECR frakcijos vardu
Konstantinos Arvanitis
The Left frakcijos vardu


Procedūra : 2022/2866(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0470/2022
Pateikti tekstai :
B9-0470/2022
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0470/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės padėties Maltoje praėjus penkeriems metams po Daphnės Caruanos Galizios nužudymo

(2022/2866(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 4, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 7, 8, 10, 11, 12 ir 47 straipsnius,

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją[1], 2019 m. kovo 28 d. rezoliuciją[2], 2019 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją[3] ir 2021 m. balandžio 29 d. rezoliuciją[4] dėl teisinės valstybės padėties Maltoje,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės nuo 2017 m. lapkričio 15 d. vykdytus klausymus, pasikeitimą nuomonėmis ir delegacijų vizitus,

 atsižvelgdamas į Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės pirmininko ir Maltos ministro pirmininko pasikeitimą laiškais,

 atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2293(2019) „Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės principų laikymasis Maltoje ir už jos ribų – kaip užtikrinti visos tiesos atskleidimą“,

 atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto 2020 m. gruodžio 8 d. patvirtintą ataskaitą dėl tolesnių veiksmų po Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 2293(2019),

 atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 8 d. Venecijos komisijos nuomonę Nr. 993/2020 dėl dešimties aktų ir aktų projektų, kuriais įgyvendinami pasiūlymai dėl teisės aktų pagal nuomonę CDL-AD(2020)006,

 atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarės pranešimą po jos vizito į Maltą, vykusio 2021 m. spalio 11–16 d.,

 atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisarės 2022 m. rugsėjo 23 d. laišką Maltos ministrui pirmininkui ir Maltos ministro pirmininko 2022 m. spalio 4 d. atsakymą,

 atsižvelgdamas į Komisijos 2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą (COM(2022)0500),

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) misijos ataskaitą, pateiktą po 2022 m. gegužės 23–25 d. vykusio komiteto Teisinės valstybės stebėsenos delegacijos vizito į Valetą (Malta),

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Sąjunga grindžiama ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis bendromis pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, vertybėmis, kurios yra bendros ES valstybėms narėms ir kuriomis norėdamos įstoti į Sąjungą turi vadovautis šalys kandidatės, nes tai yra Kopenhagos kriterijai, kurių įstojus negalima nepaisyti ar aiškinti kitaip; kadangi demokratija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės yra viena kitą sutvirtinančios vertybės, kurias pamynus Sąjungai ir jos piliečių teisėms bei laisvėms gali kilti sisteminė grėsmė;

B. kadangi teisinė valstybė, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat vertybėms bei principams, įtvirtintiems ES sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, yra įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė Sąjunga ir jos valstybės narės, ir jų turi būti laikomasi;

C. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis; kadangi saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas įtvirtinti Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 10 straipsnyje;

D. kadangi ES sutarties 19 straipsnio 1 dalyje, Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas ir tai yra demokratinio valdžių atskyrimo principo esmė;

E. kadangi žurnalistams, ypač tiriamosios žurnalistikos atstovams, bet ne tik jiems, vis dažniau tiek ES, tiek už jos ribų iškeliamos vadinamosios strateginės bylos prieš visuomenės dalyvavimą (SLAPP), taip siekiant trukdyti žurnalistų darbui ir išvengti viešosios kontrolės bei institucijų atskaitomybės; kadangi taip slopinama žiniasklaidos laisvė;

F. kadangi valstybės narės turėtų skatinti išankstinio įspėjimo ir skubaus reagavimo mechanizmų kūrimą, siekiant užtikrinti, kad žurnalistai ir kiti žiniasklaidos subjektai galėtų nedelsiant pasinaudoti apsaugos priemonėmis, kai jiems yra grasinama; kadangi tokiems mechanizmams turėtų būti taikoma prasminga pilietinės visuomenės atliekama priežiūra ir jais turėtų būti užtikrinama anonimiškais pageidaujančių likti informatorių ir šaltinių apsauga;

G. kadangi tam, kad būtų išvengta nebaudžiamumo, valstybės narės privalo imtis visų būtinų veiksmų, kad nusikaltimų prieš žurnalistus ir kitus žiniasklaidos subjektus vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn; kadangi atliekant tyrimus ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą reikėtų atsižvelgti į visus skirtingus – faktinius ir galimus – vaidmenis šiuose nusikaltimuose, pavyzdžiui, sumanytojų, kurstytojų, vykdytojų ir bendrininkų, ir į baudžiamąją atsakomybę, kylančią dėl kiekvieno iš tokių vaidmenų;

H. kadangi 2017 m. spalio 16 d., sprogus automobilyje padėtai bombai, nužudyta su korupcija kovojusi Maltos tiriamosios žurnalistikos atstovė ir tinklaraštininkė Daphne Caruana Galizia; kadangi prieš tai prie jos buvo priekabiaujama ir jai buvo daug kartų grasinama – ji sulaukė grasinančių skambučių telefonu, laiškų ir tekstinių pranešimų, taip pat buvo padegtas jos namas; kadangi prisipažinęs samdomas žudikas 2021 m. kovo 16 d. teisme paliudijo, kad prieš dvejus metus iki Daphnės Caruanos Galizios nužudymo buvo rengiamas ankstesnis atskiras sąmokslas ją nužudyti naudojant šautuvą AK-47;

I. kadangi Maltos valdžios institucijų vadovaujami nužudymo tyrimai, padedant Europolui, padėjo nustatyti ir pareikšti kaltinimus keliems įtariamiesiems ir vienam galimam nužudymo kurstytojui, t. y. Dubajuje įsikūrusios įmonės „17 Black Ltd.“ savininkui ir buvusiam didžiąją Maltos elektros energijos dalį pagaminančios įmonės „ElectroGas Malta Ltd.“ direktorių valdybos nariui, kuris buvo suimtas 2019 m. lapkričio 20 d. jam akivaizdžiai bandant pabėgti iš Maltos, ir šiuo metu vyksta jų teismo procesas; kadangi atliekant tyrimus taip pat dalyvavo Jungtinių Valstijų federalinis tyrimų biuras;

J. kadangi buvo naudojamasi Jungtiniais Arabų Emyratais (JAE), siekiant nuslėpti sandorius, tariamai susijusius su korupcija, kurią Daphne Caruana Galizia viešino prieš pat savo nužudymą;

K. kadangi Dubajuje įsikūrusi įmonė „17 Black Ltd.“ buvo įtraukta į sąrašus kaip įmonė, iš kurios Panamoje įsikūrusios įmonės, priklausančios buvusiam Maltos vyriausybės kancleriui ir tuometiniam turizmo ministrui, buvusiam energetikos ministrui, turėjo gauti lėšas; kadangi ir toliau atskleidžiama faktų apie įmonės „17 Black Ltd.“ ir daugybės Maltoje įgyvendinamų viešų projektų sąsajas;

L. kadangi buvęs Maltos vyriausybės kancleris ir tuometinis turizmo ministras, buvęs energetikos ministras, bei jų šeimos nariai yra įtraukti į JAV valstybės departamento sąrašą dėl jų dalyvavimo didelio masto korupcinėje veikloje ir todėl jiems draudžiama atvykti į Jungtines Valstijas;

M. kadangi Daphne Caruana Galizia atskleidė, kad bankas „Pilatus Bank“ buvo naudojamas įtartiniems sandoriams, susijusiems su Maltos ir Azerbaidžano politikoje dalyvaujančiais asmenimis, vykdyti; kadangi Maltos policijos komisaras 2020 m. rugpjūčio mėn. viešai paskelbė apie tai, kad su nusikalstama veikla banke „Pilatus Bank“ susijusiems asmenims neišvengiamai bus pateikti kaltinimai; kadangi praėjus 26 mėnesiams kaltinimai buvo pateikti tik vienam asmeniui, o tyrimai, regis, įstrigo; kadangi su byla susijusiems asmenims buvo leidžiama laisvai keliauti šalyje ir už jos ribų, nepaisant išduotų arešto orderių; kadangi atitikties užtikrinimo pareigūnui iš Maltos lošimų reguliavimo institucijos buvo leista išvykti iš Maltos jam keliaujant per atostogas su buvusiu Maltos ministru pirmininku, nepaisant to, kad galiojo jo atžvilgiu išduotas Europos arešto orderis, o vėliau jam atvykus į Italiją jis buvo suimtas;

N. kadangi dviem partneriams iš su įmone „Mossack Fonseca“ susijusios jau nesamos įmonės „Nexia BT“, kurie Daphnės Caruanos Galizios atskleistoje informacijoje ir Panamos dokumentuose nurodomi kaip korupciją palengvinančių pinigų plovimo schemų kūrėjai, buvo apkaltinti tik dėl keleto iš nusikaltimų, dėl kurių jiems buvo pareikšti įtarimai, išskyrus su įmone „ElectroGas“ susijusį skandalą;

O. kadangi informacija apie įmonės „ElectroGas Malta Ltd.“ ir Maltos vyriausybės sutartį dėl suskystintųjų gamtinių dujų tiekimo saugumo, kurią pasirašė buvęs turizmo ministras, kuris tuo metu, t. y. 2015 m., buvo energetikos ministras, buvo ilgą laikotarpį laikoma paslaptyje ir tik 2022 m. rugsėjo mėn. ją atskleidė Daphnės Caruanos Galizios fondas ir žiniasklaidos priemonė; kadangi dabartinė generalinė prokurorė kritikuojama dėl to, kad eidama ankstesnes generalinio prokuroro pavaduotojo pareigas sudarė palankias sąlygas pasirašyti šią sutartį be jokio papildomo patvirtinimo iš ministrų kabineto ar parlamento; kadangi prieš pat savo nužudymą Daphne Caruana Galizia tyrė didelį kiekį įmonės „ElectroGas Malta Ltd.“ vidaus dokumentų;

P. kadangi vieno iš įtariamų bendrininkų liudijimas ir tam tikri teismo posėdžiuose parodyti įrašai suteikė pagrindo įtarti buvusį Maltos vyriausybės kanclerį prisidėjus prie nužudymo planavimo ir finansavimo; kadangi jis kartu su keliais kitais verslo ryšiais su juo susijusiais asmenimis 2021 m. kovo 20 d. buvo suimtas ir apkaltintas pinigų plovimu, sukčiavimu, korupcija ir klastojimu atskiroje byloje, kuri buvo Daphnės Caruanos Galizios darbo tema;

Q. kadangi 2019 m. pabaigoje pradėtas viešas nepriklausomas Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimas, kuris baigtas 2021 m. liepos 29 d.; kadangi viešo tyrimo komisija paskelbė ataskaitą su išvadomis ir rekomendacijomis dėl teisinės valstybės principo, pagarbos spaudos laisvei, saviraiškos laisvės ir žurnalistų apsaugos stiprinimo, dėl konstitucinio lygio teisinės reformos ir pasiūlymų dėl teisės aktų, susijusių su žiniasklaidos laisve; kadangi komisija taip pat nustatė, kad „nors nebuvo jokių įrodymų, kad pati valstybė būtų prisidėjusi prie D. Caruanos Galizios nužudymo, [...], valstybė turėtų prisiimti atsakomybę už žmogžudystę, nes ji sukūrė nebaudžiamumo atmosferą, atsiradusią aukščiausiu lygiu pačiame Maltos ministro pirmininko kabinete Auberge de Castille pastate[5] ir savo čiulptuvais apraizgiusią kitus subjektus, pvz., reguliavimo institucijas ir policiją, kuri lėmė teisinės valstybės žlugimą“;

R. kadangi Maltos vyriausybė pasiūlė keletą reformų, kuriomis siekiama įgyvendinti kai kurias iš tų rekomendacijų, įskaitant teisės aktų, kuriais siekiama sustiprinti žiniasklaidos laisvę, projektus ir pasiūlymą dėl kovos su strateginėmis bylomis prieš visuomenės dalyvavimą (SLAPP) įstatymo; kadangi 2020 m. pradėtos Maltos teisingumo sistemos reformos buvo toliau įgyvendinamos;

S. kadangi Žiniasklaidos pliuralizmo observatorija nustatė, kad Maltoje bendra grėsmė žiniasklaidos pliuralizmui yra vidutinio lygio, o grėsmė redaktorių autonomijai ir politiniam nepriklausomumui – aukšto lygio;

T. kadangi prieš Maltos naujienų portalą „The Shift News“ valdžios institucijos yra pateikusios 40 atskirų apeliacinių skundų dėl prašymų suteikti viešą informaciją apie viešąsias išlaidas, susijusias su nepriklausomos žiniasklaidos priemonėmis;

U. kadangi Maltos valdžios institucijų pradėta teismų sistemos reforma paminėta 2021 m. pranešime apie Sąjungos padėtį;

V. kadangi Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) pripažino, kad Malta padarė reikšmingą pažangą atitikties Finansinių veiksmų darbo grupės standartams srityje, nustatė, kad Malta standartus atitinka, ir po 12 mėnesių pašalino ją iš pilkojo sąrašo;

W. kadangi Parlamento LIBE komiteto Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupė savo misijos ataskaitoje, parengtoje po 2022 m. gegužės 23–25 d. vykusio LIBE Teisinės valstybės stebėsenos delegacijos vizito Maltoje, išreiškė susirūpinimą, be kita ko, dėl lėtos pažangos imantis tolesnių veiksmų dėl Daphnės Caruanos Galizios nužudymo ir įgyvendinant viešojo tyrimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, kartu pripažindama, kad teismo procesai vis dar vyksta;

1. reiškia pagarbą Daphnei Caruanai Galiziai praėjus penkeriems metams po jos nužudymo ir padėką už jos labai svarbų darbą atskleidžiant korupcijos, organizuoto nusikalstamumo, mokesčių sukčiavimo ir pinigų plovimo atvejus bei siekiant, kad tokioje neteisėtoje veikloje dalyvaujantys asmenys būtų patraukti atsakomybėn; griežtai smerkia žurnalistų kriminalizavimą, išpuolius prieš juos ir jų žudymą už jų atliekamą darbą, įskaitant Jáno Kuciako ir jo sužadėtinės Martinos Kušnírovos nužudymą 2018 m. vasario 21 d., Viktorios Marinovos nužudymą 2018 m. spalio 6 d., Graikijos žurnalisto George’o Karaivazo nužudymą 2021 m. balandžio 9 d. ir Nyderlandų žurnalisto Peterio R. de Vrieso nužudymą 2021 m. liepos 15 d., ir pabrėžia jų lemiamą vaidmenį atskleidžiant tiesą, ginant demokratiją ir naikinant nebaudžiamumo kultūrą; taip pat reiškia pagarbą visiems per pastaruosius kelerius metus Europoje nužudytiems žurnalistams; dar kartą pabrėžia didžiulę nepriklausomos žiniasklaidos ir aktyvios pilietinės visuomenės svarbą, nes jos yra pagrindiniai teisingumo, demokratijos ir teisinės valstybės ramsčiai; pažymi, kad žurnalistų nužudymas paveikia ne tik vieną valstybę narę, bet ir visą Europos Sąjungą; yra tvirtai įsitikinęs, kad demokratinės teisinės valstybės apsauga – tai bendra pareiga, peržengianti nacionalines sienas ir partijas skiriančias ribas;

2. pripažįsta pažangą, padarytą vykdant su Daphnės Caruanos Galizios nužudymu susijusius teismo procesus, kurie dar vyksta, tačiau labai apgailestauja, kad kol kas buvo priimtas tik vienas apkaltinamasis nuosprendis; todėl dar kartą ragina kuo skubiau užbaigti pagrindinių nužudymo motyvų tyrimą ir baudžiamuosius teismo procesus bei patraukti bet kuriuo lygmeniu žmogžudystėje dalyvavusius asmenis baudžiamojon atsakomybėn; pakartoja savo raginimą visapusiškai ir nuolat įtraukti Europolą visais nužudymo tyrimo ir visų susijusių tyrimų aspektais;

3. pripažįsta, kad dabartinis Maltos ministras pirmininkas viešai atsiprašė už valstybės trūkumus, kurie galėjo prisidėti prie Daphnės Caruanos Galizios nužudymo;

4. reiškia susirūpinimą, kad praėjus metams nuo viešo tyrimo ataskaitos paskelbimo joje pateiktos rekomendacijos nėra pakankamai tinkamai įgyvendinamos; pažymi, kad Maltos vyriausybė pasiūlė keletą reformų, įskaitant pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais siekiama įgyvendinti kai kurias iš šių rekomendacijų; atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Tarybos žmogaus teisių komisarė pažymėjo, jog Maltos valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad teisėkūros darbas, pradėtas remiantis viešo tyrimo ataskaita, atitiktų tarptautinius standartus ir būtų visapusiškai atviras visuomenės kontrolei ir dalyvavimui; ragina Maltos vyriausybę toliau neatidėliojant įgyvendinti visas viešo tyrimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;

5. teigiamai vertina finansinės žvalgybos analizės padalinio pastangas ir pabrėžia, kaip svarbu, kad už rezonansinius finansinius ir ekonominius nusikaltimus, ypač korupciją ir pinigų plovimą, būtų vykdomas griežtas baudžiamasis persekiojimas; tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad nėra pažangos vykdant baudžiamąjį persekiojimą dėl korupcijos ir pinigų plovimo atvejų, kuriuos Daphne Caruana Galizia tyrė prieš pat nužudymą ir kurie yra susiję su įtariamais aukščiausio politinio lygio asmenimis; taip pat yra sunerimęs dėl Maltos teisėsaugos ir teisingumo institucijų neveiksmingumo ir primygtinai ragina atsakingas valdžios institucijas patraukti baudžiamojon atsakomybėn visus asmenis, susijusius su viena ar keliomis iš daugybės šiuo metu tiriamų bylų ar pranešimų; reiškia didelį susirūpinimą dėl neseniai paaiškėjusių pakartotinių neveiklumo, susijusio su Europos arešto orderiais, išduotais su aukštais politikos pareigūnais susijusių asmenų atžvilgiu, atvejų; ragina Maltos valdžios institucijas spręsti problemas, susijusias su aukšto lygio korupcijos bylų nagrinėjimo trukme, be kita ko, sukuriant griežtai pildomą galutinių teismo nuosprendžių registrą; pabrėžia institucinio nepriklausomumo svarbą tinkamam teisinės valstybės veikimui; ragina Maltos valdžios institucijas daryti pažangą tiriant galimus tuometinių valstybės pareigūnų bandymus nuslėpti įrodymus ir trukdyti atlikti tyrimus bei vykdyti teismo procesus;

6. yra sunerimęs dėl to, kad nėra pažangos vykdant prieš banko „Pilatus Bank“ pareigūnus pradėtus tyrimo ir teismo procesus, ir dėl Maltos valdžios institucijų pastangų juos vilkinti; atkreipia dėmesį į Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro 2022 m. rugsėjo 14 d. sprendimą dėl laikinųjų priemonių,[6] dėl kurių yra vilkinami Maltos valdžios institucijų atliekami tyrimai; ragina Maltos valdžios institucijas suteikti papildomų išteklių, siekiant išnagrinėti vilkinimo priežastis ir užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas; ragina atitinkamas Europos įstaigas įdėmiai stebėti pažangą nagrinėjant su banku „Pilatus Bank“ susijusią bylą; taip pat reiškia nerimą dėl to, kad nėra pažangos nagrinėjant bylą prieš du įmonės „Nexia BT“ partnerius, ir ragina Komisiją bei MONEYVAL vykdyti bylos nagrinėjimo stebėseną; taip pat reiškia susirūpinimą dėl įtarimų pinigų plovimu ir korupcija, susijusių su įmonės „ElectroGas“ sandoriu, ir ragina Komisiją pasinaudoti visomis jos turimomis priemonėmis, siekiant nustatyti, ar buvo laikomasi taikytinų Europos teisės nuostatų;

7. teigiamai vertina papildomus pajėgumus, kurie įprastai yra suteikiami nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už juos tikslais, pakeistą teisėjų skyrimo procedūrą ir generalinės prokuratūros bei jos vaidmens reformą; ragina Maltos parlamentą pasiekti sutarimą dėl vyriausiojo teisėjo skyrimo depolitizavimo, įtraukiant į procedūrą teismines institucijas ir atsižvelgiant į Europos standartus, taikomus skiriant teisėjus, bei Venecijos komisijos nuomonę;

8. apgailestauja dėl sumenkusio Maltos teisingumo sistemos veiksmingumo ir ragina rasti sprendimus, kaip sutrumpinti procedūrų trukmę;

9. pažymi JAE turimos informacijos apie su korupcija siejamų įmonių sandorius svarbą ir reikšmingumą vykdomiems tyrimams; atkreipia dėmesį į tai, kad Finansinių veiksmų darbo grupė yra įtraukusi JAE į pilkąjį sąrašą; įsipareigoja stebėti vykstantį JAE ir Maltos bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai prašoma suteikti baudžiamajam persekiojimui vykdyti būtiną informaciją ir ji būtų tinkamai perduodama, ir pažymi, kad šis bendradarbiavimas turėtų turėti poveikį JAE reputacijai kovos su pinigų plovimu reguliavimo įstaigose; pakartoja savo raginimą Komisijai ir Maltos valdžios institucijoms pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, siekiant užtikrinti bendradarbiavimą ir tinkamą teisinę pagalbą atliekant visus tyrimus; ragina JAE operatyviai bendradarbiauti su Maltos valdžios institucijomis, siekiant palengvinti tyrimus, ir apskritai su ES;

10. teigiamai vertina neseniai Maltos vyriausybės atliktą bylų perdavimą Europos prokuratūrai; vis dėlto mano, kad bendras bylų skaičius tebėra santykinai mažas, palyginti su kitomis valstybėmis narėmis, ir kad Maltos nusikaltimų nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už juos sistema tebėra neskaidri;

11. reiškia labai didelį susirūpinimą dėl pranešimų apie nepakankamą Maltos valdžios institucijų bendradarbiavimą su Europos prokuratūra nagrinėjamose bylose; visų pirma atkreipia dėmesį į įtarimus, susijusius su vykdomu ES finansuojamo projekto tyrimu, su kuriuo yra susijęs galimas Daphnės Caruanos Galizios nužudymo kurstytojas, t. y. Dubajuje įsikūrusios įmonės „17 Black Ltd.“ vadovas;

12. reiškia susirūpinimą dėl nebaudžiamumo, kuriuo naudojasi svarbūs asmenys iš buvusio ministro pirmininko kabineto, įskaitant patį buvusį ministrą pirmininką, vyriausybės kanclerį ir tuometinį turizmo ministrą, anksčiau ėjusį energetikos ministro pareigas;

13. atkreipia dėmesį į keletą Maltos vyriausybės pateiktų pasiūlymų, kuriais siekiama pagerinti su žiniasklaidos laisve susijusią padėtį; primygtinai ragina Maltos vadžios institucijas užtikrinti, kad pasiūlytos reformos atitiktų Europos ir tarptautinius žurnalistų apsaugos standartus, visų pirma susijusius su viešai ir internetu reiškiamų grasinimų žurnalistams ir priekabiavimo prie jų prevencija ir baudimu už juos, ir skubiai juos įdiegti; taip pat primygtinai ragina Maltos valdžios institucijas nustatyti papildomas priemones ir kitas garantijas, siekiant pagerinti kritiškai ir nepriklausomai žurnalistikai skirtą aplinką Maltoje ir politikų bei pareigūnų atskaitomybę;

14. yra susirūpinęs dėl to, kad vis dar esama kliūčių žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui, pavyzdžiui, susijusių su teise teikti vyriausybei prašymus suteikti informaciją ir galimai diskriminaciniu žiniasklaidos priemonių finansavimu; apgailestauja, kad valdžios subjektai pateikė apeliacinius skundus dėl 40 teigiamų sprendimų, kuriuos priėmė duomenų apsaugos pareigūnas naujienų platformos „The Shift News“ naudai jos teikiamų prašymų suteikti viešą informaciją atžvilgiu, ir mano, kad apeliaciniais skundais žiniasklaidos subjektams ir piliečiams galėtų būti siunčiama atgrasomojo poveikio žinutė; ragina Maltos vyriausybę nedelsiant atsiimti šiuos apeliacinius skundus;

15. reiškia susirūpinimą dėl pranešimų, kuriuose nurodoma, kad, nors į Ekspertų komisijos žiniasklaidos klausimais, kuriai buvo pavesta užduotis teikti konsultacijas pokyčių žiniasklaidos sektoriuje klausimais, sudėtį įėjo keletas žiniasklaidos atstovų, Maltos vyriausybė nevykdė viešų konsultacijų; ragina Maltos valdžios institucijas užtikrinti plataus masto viešas konsultacijas dėl žiniasklaidos sektoriaus ir visų pirma dėl SLAPP naudojimo apribojimo; ragina Maltos parlamentą pirmiausia priimti atitinkamus teisės aktus, įskaitant Konstitucijos pakeitimus;

16. apgailestauja dėl to, kad žurnalistai ir Daphnės Caruanos Galizios šeimos nariai šiuo metu išlieka SLAPP taikiniais, ir dar kartą primygtinai ragina bylas iškėlusius asmenis, įskaitant buvusius vyriausybės pareigūnus, jas atšaukti;

17. teigiamai vertina dabartinius pasiūlymus, pagal kuriuos ieškinius dėl garbės ir orumo gynimo nagrinėjamuose teismuose žurnalistas atsakovas, pirmą kartą pateikdamas atsakymą, nemokės teismo mokesčių, o Maltos teismai turės galimybę laikyti ieškinius dėl garbės ir orumo gynimo „akivaizdžiai nepagrįstais“, taigi ir juos atmesti; ragina Maltos vadžios institucijas įgyvendinti Komisijos rekomendaciją ir patvirtinti veiksmingas žurnalistų apsaugos politikos priemones; teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl kovos su SLAPP direktyvos (COM(2022)0177);

18. ragina Maltos vyriausybę toliau spręsti esamus rūpestį keliančius klausimus, susijusius su žiniasklaidos laisve ir visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumu nuo politikų kišimosi, be kita ko, su sistema, kuria užtikrinamas skaidrumas valstybės reklamos veiklos srityje, ir su vis labiau socialinėje žiniasklaidoje plintančiu neapykantos kurstymu;

19. teigiamai vertina 2021 m. patvirtintą Maltos informatorių apsaugos akto pakeitimą ir Maltos įsipareigojimą iki 2024 m. pabaigos sukurti duomenų bazę, skirtą informacijai apie demaskuojamąjį informavimą rinkti;

20. reiškia susirūpinimą dėl to, kad nebuvo rastas sprendimas dėl naujo ombudsmeno paskyrimo ir kad tarp paskirtų administracinių tyrimų komisijos narių nėra moterų; ragina Maltos valdžios institucijas pirmiausia sukurti ir patvirtinti mechanizmą, kuris padėtų išvengti patekimo į aklavietę parlamente vykdant kandidatų skyrimo procedūrą, ir dėti pastangas įsteigti Žmogaus teisių ir lygybės komisiją, laikantis Paryžiaus principų ir ES lygybės acquis;

21. pakartoja savo raginimą Maltos valdžios institucijoms visapusiškai įgyvendinti visas neįgyvendintas Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos, Venecijos komisijos, Kovos su korupcija valstybių grupės ir MONEYVAL rekomendacijas; ragina Maltos valdžios institucijas prašyti Venecijos komisijos nuomonės dėl jos rekomendacijų laikymosi;

22. pabrėžia, kad Maltos pilietybės įsigijimo investuojant programa tebekelia didelį susirūpinimą; primena savo poziciją, kad ES pilietybė nėra skirta parduoti, ir ragina nedelsiant uždrausti programą Maltoje bei visoje ES; teigiamai vertina Komisijos veiksmus perduodant bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir laukia Teismo galutinio sprendimo;

23. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, Europos Tarybai, Jungtinių Arabų Emyratų vyriausybei ir parlamentui ir Maltos Respublikos prezidentui.

Atnaujinta: 2022 m. spalio 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika