Propunere de rezoluţie - B9-0473/2022Propunere de rezoluţie
B9-0473/2022

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la solidaritatea culturală cu Ucraina și un mecanism comun de reacție în situații de urgență pentru redresarea culturală în Europa

14.10.2022 - (2022/2759(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0026/2022
în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Sabine Verheyen
în numele Comisiei pentru cultură și educație

Procedură : 2022/2759(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B9-0473/2022
Texte depuse :
B9-0473/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

B9‑0473/2022

Rezoluția Parlamentului European referitoare la solidaritatea culturală cu Ucraina și un mecanism comun de reacție în situații de urgență pentru redresarea culturală în Europa

(2022/2759(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special preambulul, articolul 3 și Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

 având în vedere preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

 având în vedere rezoluția sa din 1 martie 2022 referitoare la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei[1],

 având în vedere recomandarea sa din 8 iunie 2022 adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind politica externă, de securitate și apărare a UE după războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei[2],

 având în vedere declarațiile privind Ucraina ale liderilor Parlamentului din 16 și 24 februarie 2022,

 având în vedere rezoluția sa din 17 septembrie 2020 referitoare la redresarea culturală a Europei[3],

 având în vedere rezoluția sa din 20 octombrie 2021 privind situația artiștilor și redresarea culturală în UE[4],

 având în vedere Concluziile Consiliului din 18 mai 2021 privind redresarea, reziliența și durabilitatea sectoarelor culturale și creative,

 având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la solidaritatea culturală cu Ucraina și un mecanism comun de reacție în situații de urgență pentru redresarea culturală în Europa (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru cultură și educație,

A. întrucât războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este o încercare de a eradica identitatea și cultura unei națiuni suverane, inclusiv prin acte strategice și specifice de distrugere a siturilor[5]care aparțin patrimoniului cultural, constituind o crimă de război în temeiul Convenției de la Haga[6] din 1954, la care ambele țări sunt semnatare;

B. întrucât atacul împotriva Ucrainei este și un atac împotriva identității noastre europene comune, a valorilor noastre și a modului nostru de viață, caracterizat de societăți deschise bazate pe democrație, respectarea drepturilor omului, demnitate, statul de drept și diversitatea culturală; întrucât milioane de oameni din întreaga lume suportă consecințele extrem de dăunătoare ale atacului, printre care se numără pierderi de vieți omenești, penuria de alimente, reducerea aprovizionării cu energie la nivel mondial și creșterea inflației și a fluxurilor de migrație; întrucât Rusia utilizează aceste consecințe preconizate ca amenințări politice și strategice;

C. întrucât invadarea Ucrainei de către Rusia pune în pericol și artiștii și lucrătorii din domeniul cultural, jurnaliștii și cadrele universitare, creând un climat de teamă și de neîncredere în detrimentul libertății artelor, al știrilor de calitate, al independenței mass-mediei și al accesului la informații, al libertății academice și al libertății de exprimare în sens larg;

D. întrucât distrugerea ilicită a patrimoniului cultural, jefuirea și contrabanda cu bunuri și artefacte culturale reprezintă o amenințare majoră la adresa identității tuturor ucrainenilor și minorităților din țară și vor îngreuna reconcilierea națională post-conflict;

E. întrucât efectele ample ale pandemiei de COVID-19 s-au resimțit considerabil în toate aspectele vieții și mediului nostru de viață, în special în întregul ecosistem cultural, care era afectat deja de structuri organizaționale și financiare fragile și, adesea, de condiții de muncă precare, precum și de amenințări la adresa libertății de exprimare artistică; întrucât sectoarele și industriile culturale și creative (SICC) nu și-au revenit încă pe deplin în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19;

F. întrucât aceste crize majore, deși au pus în pericol autonomia strategică a Uniunii, au scos însă la iveală și marele său potențial de a crește sentimentul de apartenență la Europa, de a găsi răspunsuri comune la nevoile urgente și de a consolida sprijinul care stă la baza integrării europene;

G. întrucât cultura rămâne un vector important al înțelegerii reciproce și al menținerii păcii în rândul populațiilor,

Consolidarea sprijinului și a solidarității față de ecosistemul cultural ucrainean

1. salută faptul că UE și statele sale membre au oferit, în general, un sprijin puternic SICC ucrainene și că atât Comisia, cât și actorii guvernamentali, organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) și societatea civilă au mobilizat rapid instrumente financiare pentru a sprijini artiștii și profesioniștii din domeniul culturii care fug din calea războiului, organizațiile culturale din țările care primesc refugiați ucraineni, precum și protecția patrimoniului cultural; salută, în special, inițiativele de reacție rapidă, cum ar fi Fondul pentru cultura solidarității destinat Ucrainei;

2. își exprimă solidaritatea sinceră cu artiștii interpreți sau executanți, artiștii, creatorii, autorii, editorii, companiile lor și cu toți ceilalți creatori și lucrători culturali, inclusiv cu creatorii amatori, întrucât arta și cultura vor avea un rol fundamental în vindecarea și reconstrucția Ucrainei; salută în special gestul artiștilor și creatorilor ucraineni care s-au opus invaziei ruse prin continuarea activității lor de creație artistică;

3. invită Comisia și statele membre să includă nevoile urgente ale sectoarelor culturii și patrimoniului cultural în cadrul sprijinului umanitar acordat Ucrainei de către UE; este ferm convins că, în conformitate cu decizia istorică a Consiliului European din 23 iunie 2022 de a acorda Ucrainei statutul de țară candidată la UE, trebuie să se aloce sprijin specific și în cadrul viitorului Fond fiduciar pentru Ucraina, aprobat de șefii de stat și de guvern în concluziile Consiliului European din 24-25 martie 2022;

4. îndeamnă UE să ofere sprijin specific actorilor culturali, întreprinderilor mici și mijlocii, ONG-urilor, activităților culturale locale, universităților și societății civile din Ucraina în conceperea și dezvoltarea foii de parcurs a țării pentru reconstrucție și redresare;

5. consideră că UE ar trebui să ofere sprijin autorităților ucrainene, în special la nivel local și regional, dar și societății civile ca partener constructiv în refacerea țării și, în special, în restaurarea siturilor culturale; subliniază, în acest sens, că UE ar trebui să încurajeze părțile implicate în reconstrucție să ia în considerare aplicarea celor mai înalte standarde de calitate; recunoaște că noul Bauhaus european are potențialul de a contribui la restaurarea postbelică cu participarea SICC ucrainene;

6. consideră că trebuie să se acorde o atenție deosebită operelor culturale și istorice prezente în Ucraina și protejării patrimoniului cultural al țării; afirmă disponibilitatea Uniunii Europene de a participa la conservarea operelor de artă și a patrimoniului cultural prin aplicarea tuturor instrumentelor juridice pentru protecția patrimoniului cultural și pentru prevenirea traficului sau a exportului ilegal de patrimoniu cultural în perioade de război;

7. subliniază necesitatea urgentă de a sprijini Ucraina să documenteze temeinic toate atacurile asupra patrimoniului cultural, în special cele care constituie potențiale crime de război și care sunt comise împotriva patrimoniului cultural protejat de convențiile internaționale; reamintește că, pe lângă protecția fizică a monumentelor și a artefactelor, UE ar trebui să consolideze în continuare sprijinul pentru digitalizarea și documentarea digitală a patrimoniului cultural;

8. consideră că sprijinul financiar acordat Ucrainei în domeniul cultural nu ar trebui să compromită finanțarea pusă la dispoziția SICC în Uniunea Europeană prin intermediul programului „Europa creativă”;

Sprijinirea rezilienței și a redresării post-criză ale ecosistemului cultural al UE în ansamblu

9. invită Comisia și statele membre să pună accentul pe cultură în toate politicile și prioritățile esențiale ale UE, cum ar fi acțiunile climatice, transformarea digitală, redresarea economică și relațiile internaționale; invită Comisia să utilizeze în continuare potențialul multidimensional al SICC pentru bunăstarea societăților și a cetățenilor din Europa și să promoveze în mod proactiv discursul cultural public cu scopul de a implica cât mai multe persoane posibil în formarea opiniei publice și de a încuraja cooperarea culturală internațională;

10. subliniază necesitatea de a sprijini și de a coordona acțiunile la toate nivelurile de guvernanță, atât cu părțile interesate publice, cât și cu cele private, inclusiv cu societatea civilă și actorii filantropici, ceea ce implică susținere specifică pentru ecosistemele culturale, creative și de patrimoniu cultural și pentru condiții de muncă echitabile pentru lucrătorii lor;

11. îndeamnă Comisia și statele membre să își mărească capacitatea de inovare în ceea ce privește cooperarea și parteneriatele public-privat pentru a crește reziliența la crizele viitoare care ar putea afecta SICC; în acest context, îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze în continuare digitalizarea SICC și să asigure un acces digital larg la creațiile artistice și culturale;

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a introduce un mecanism european de reacție în situații de urgență și de redresare și de a-l implica drept partener în acest mecanism, care este dedicat în mod specific culturii, patrimoniului cultural și ecosistemelor creative și este bazat pe o abordare care implică mai multe părți interesate; invită Comisia să propună cadrul juridic și fiscal pentru un astfel de mecanism și să întocmească o listă a partenerilor strategici asociați din toate sectoarele vizate, publice sau private, inclusiv modele de parteneriat filantropic, în deplină conformitate cu principiul adiționalității, pentru a permite punerea în comun strategică a resurselor, consolidând astfel finanțarea publică și optimizând sprijinul pentru SICC;

°

° °

13. încredințează Președintei sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

Ultima actualizare: 19 octombrie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate