Predlog resolucije - B9-0473/2022Predlog resolucije
B9-0473/2022

PREDLOG RESOLUCIJE o solidarnosti z Ukrajino na področju kulture in skupnem mehanizmu za odzivanje na izredne razmere za okrevanje kulturnega sektorja v Evropi

14.10.2022 - (2022/2759(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B9‑0026/2022
v skladu s členom 136(5) Poslovnika

Sabine Verheyen
v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje

Postopek : 2022/2759(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B9-0473/2022
Predložena besedila :
B9-0473/2022
Razprave :
Sprejeta besedila :

B9‑0473/2022

Resolucija Evropskega parlamenta o solidarnosti z Ukrajino na področju kulture in skupnem mehanizmu za odzivanje na izredne razmere za okrevanje kulturnega sektorja v Evropi

(2022/2759(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti preambule, člena 3 in protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

 ob upoštevanju preambule Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. marca 2022 o ruski agresiji proti Ukrajini[1],

 ob upoštevanju svojega priporočila z dne 8. junija 2022 Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o zunanji, varnostni in obrambni politiki EU po ruski vojaški agresiji proti Ukrajini[2],

 ob upoštevanju izjav o Ukrajini, ki so ju voditelji Parlamenta podali 16. in 24. februarja 2022,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. septembra 2020 o kulturni obnovi Evrope[3],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2021 o položaju umetnikov in okrevanju kulturnega sektorja v EU[4],

 ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. maja 2021 o okrevanju, odpornosti in vzdržnosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja,

 ob upoštevanju vprašanja Komisiji o solidarnosti na kulturnem področju in skupnem mehanizmu za odzivanje na izredne razmere za okrevanje kulturnega sektorja v Evropi (O‑000030/2022 – B9‑0026/2022),

 ob upoštevanju členov 136(5) in 132(2) Poslovnika,

 ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za kulturo in izobraževanje,

A. ker je ruska vojna proti Ukrajini poskus izkoreninjenja identitete in kulture suverene države, tudi s strateškim in ciljno usmerjenim uničevanjem kulturne dediščine[5], kar je vojni zločin v skladu s Haaško konvencijo[6] iz leta 1954, katere podpisnici sta obe državi;

B. ker je napad na Ukrajino tudi napad na našo skupno evropsko identiteto, naše vrednote in način življenja, za katerega so značilne odprte demokratične družbe, ki spoštujejo človekove pravice, dostojanstvo, pravno državo in kulturno raznolikost; ker izjemno škodljive posledice občutijo milijoni ljudi po vsem svetu, od izgube življenja do pomanjkanja hrane, krčenja svetovne oskrbe z energijo ter vse večje inflacije in migracijskih tokov; ker Rusija te posledice načrtuje in uporablja kot politične in strateške grožnje;

C. ker ruska invazija v Ukrajini ogroža tudi umetnike, kulturne delavce, novinarje in akademike ter širi ozračje strahu in nezaupanja na račun svobode umetnosti, kakovostnih novic, neodvisnosti medijev in razpoložljivosti informacij, akademske svobode in svobode izražanja v širšem smislu;

D. ker nezakonito uničevanje kulturne dediščine ter plenjenje in tihotapljenje kulturnih dobrin in artefaktov močno ogrožajo identiteto vseh Ukrajincev in manjšin v državi ter bodo ovirali pokonfliktno narodno spravo;

E. ker so obsežne posledice pandemije covida-19 močno vplivale na vse vidike našega življenja in življenjskega okolja, zlasti na celoten kulturni ekosistem, za katerega so že tako značilne krhke organizacijske in finančne strukture ter pogosto negotove delovne razmere, pa tudi grožnje svobodi umetniškega izražanja; ker kulturni in ustvarjalni sektorji in gospodarske dejavnosti še vedno niso v celoti okrevali po krizi zaradi covida-19;

F. ker ta huda kriza ni samo postavila pod vprašaj strateške avtonomije Unije, temveč je razkrila tudi njen potencial, da zbudi močan občutek pripadnosti Evropi, se enotno odzove na nujne potrebe in utrdi podporo za evropsko povezovanje;

G. ker kultura ostaja pomemben nosilec medsebojnega razumevanja in ohranjanja miru med prebivalstvom;

Večja podpora in solidarnost z ukrajinskim kulturnim ekosistemom

1. pozdravlja vsesplošno in trdno podporo EU in njenih držav članic ukrajinskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in gospodarskim dejavnostim ter hitro mobilizacijo finančnih instrumentov Komisije, vladnih akterjev, nevladnih organizacij in civilne družbe za podporo umetnikom in kulturnim delavcem, ki bežijo pred vojno, kulturnim organizacijam držav, ki sprejemajo ukrajinske begunce, ter zaščiti kulturne dediščine; zlasti pozdravlja pobude za hiter odziv, kot je solidarnostni sklad za Ukrajino;

2. izraža iskreno solidarnost z izvajalci, umetniki, ustvarjalci, avtorji, založniki, njihovimi podjetji ter vsemi drugimi kulturnimi ustvarjalci in delavci, tudi amaterskimi, saj bosta imela umetnost in kultura odločilno vlogo pri oživitvi in obnovi Ukrajine; pozdravlja zlasti ukrajinske umetnike in ustvarjalce, ki so se ruski invaziji uprli z umetniškim ustvarjanjem;

3. poziva Komisijo in države članice, naj nujne potrebe na področju kulture in kulturne dediščine upoštevajo pri humanitarni pomoči EU Ukrajini; je trdno prepričan, da je treba v skladu z zgodovinsko odločitvijo Evropskega sveta z dne 23. junija 2022, da Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v EU, namensko podporo dodeliti tudi v prihodnjem skrbniškem skladu za Ukrajino, ki so ga voditelji držav in vlad potrdili v sklepih Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2022;

4. poziva EU, naj ukrajinskim kulturnim akterjem, malim in srednjim podjetjem, nevladnim organizacijam, lokalnim kulturnim dejavnostim, univerzam in civilni družbi ponudi ciljno usmerjeno podporo pri oblikovanju in razvoju državnega načrta za obnovo in okrevanje;

5. meni, da bi morala EU nuditi podporo zlasti lokalnim in regionalnim ukrajinskim oblastem, skupaj s civilno družbo kot konstruktivnim partnerjem pri obnovi države in predvsem kulturnih znamenitosti; v zvezi s tem poudarja, da bi morala EU sodelujoče pri obnovi spodbujati, da razmislijo o upoštevanju najvišjih standardov kakovosti; priznava, da lahko novi evropski Bauhaus ob sodelovanju ukrajinskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in gospodarskih dejavnostih prispeva k povojni obnovi;

6. meni, da je treba posebno pozornost nameniti kulturnim in zgodovinskim stvaritvam v Ukrajini ter varstvu tamkajšnje kulturne dediščine; potrjuje pripravljenost Evropske unije, da sodeluje pri ohranjanju umetniških del in kulturne dediščine z vsemi pravnimi orodji za zaščito ter preprečevanje trgovine s kulturno dediščino in njenega nezakonitega izvoza v vojnem času;

7. poudarja, da je treba Ukrajino podpreti pri temeljitem dokumentiranju vseh napadov na kulturno dediščino, zlasti tistih, ki bi lahko bili vojna hudodelstva ali so bili uperjeni proti kulturni dediščini, zaščiteni z mednarodnimi konvencijami; opozarja, da bi morala EU poleg fizičnega varovanja spomenikov in artefaktov še povečati podporo za digitalizacijo in digitalno dokumentiranje kulturne dediščine;

8. meni, da finančna podpora Ukrajini na področju kulture ne bi smela ogroziti financiranja, ki je kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in gospodarskim dejavnostim v Evropski uniji na voljo prek programa Ustvarjalna Evropa;

Pomoč za odpornost celotnega kulturnega ekosistema EU in njegovo okrevanje po krizi

9. poziva Komisijo in države članice, naj se v vseh osrednjih politikah in prednostnih nalogah EU, kot so podnebni ukrepi, digitalna preobrazba, gospodarsko okrevanje in mednarodni odnosi, posvetijo tudi kulturi; poziva Komisijo, naj še naprej izkorišča večdimenzionalni potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in gospodarskih dejavnosti za blaginjo družb in državljanov v Evropi ter proaktivno spodbuja javni kulturni diskurz, da bi čim več ljudi vključili v oblikovanje javnega mnenja in spodbudili mednarodno kulturno sodelovanje;

10. poudarja, da je treba podpirati in usklajevati ukrepe na vseh ravneh upravljanja ter z javnimi in zasebnimi deležniki, tudi s civilno družbo in človekoljubnimi akterji, kar zajema ciljno usmerjeno podporo za ekosisteme kulture, ustvarjanja in kulturne dediščine, pa tudi za poštene delovne pogoje za delavce v teh ekosistemih;

11. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo svoje inovacijske zmogljivosti v smislu sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev, da bi izboljšale odpornost na prihodnje krize, ki bodo vplivale na kulturne in ustvarjalne sektorje in gospodarske dejavnosti; v zvezi s tem jih tudi poziva, naj še naprej spodbujajo digitalizacijo teh sektorjev in dejavnosti ter omogočijo vsesplošen digitalni dostop do umetniških in kulturnih stvaritev;

12. poziva Komisijo, naj preuči, ali bi bilo mogoče uvesti mehanizem EU za odzivanje na izredne razmere in okrevanje, namenjen posebej kulturi, kulturni dediščini in ustvarjalnim ekosistemom na podlagi pristopa z več deležniki, oziroma ali bi bila v takem mehanizmu pripravljena sodelovati kot partnerka; poziva jo, naj predlaga pravni in javnofinančni okvir za tak mehanizem in seznam pridruženih strateških partnerjev iz vseh zadevnih sektorjev, javnih in zasebnih, vključno z modeli človekoljubnih partnerstev, ob polnem spoštovanju načela dodatnosti, da bi omogočili strateško souporabo virov in s tem podprli javno financiranje in optimizirali podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in gospodarskim dejavnostim;

°

° °

13. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

 

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2022
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov