Návrh uznesenia - B9-0490/2022Návrh uznesenia
B9-0490/2022

ODPORÚČANIE K ROZHODNUTIU nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie y 18. októbra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o hodnotu zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch

17.11.2022 - (C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

v súlade s článkom 111 ods. 6 rokovacieho poriadku

Výbor pre hospodárske a menové veci
Zodpovedná poslankyňa: Irene Tinagli

Postup : 2022/2899(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0490/2022
Predkladané texty :
B9-0490/2022
Rozpravy :
Prijaté texty :

B9‑0490/2022

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 18. októbra 2022, ktorým sa menia regulačné technické predpisy stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide o hodnotu zúčtovacej prahovej hodnoty pre pozície držané v zmluvách o mimoburzových komoditných derivátoch a ostatných zmluvách o mimoburzových derivátoch

(C(2022)7413 – 2022/2899(DEA))

Európsky parlament,

 so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2022)7413),

 so zreteľom na list Komisie z 25. októbra 2022, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

 so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 17. novembra 2022,

 so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov[1], a najmä na jeho článok 10 ods. 4 tretí pododsek,

 so zreteľom na návrh súboru regulačných technických predpisov, ktoré 3. júna 2022 predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 10 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012,

 so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na odporúčanie k rozhodnutiu Výboru pre hospodárske a menové veci,

A. keďže v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 149/2013[2] sa okrem iného stanovujú hodnoty zúčtovacích prahových hodnôt na účely zúčtovacej povinnosti; keďže podľa článku 10 ods. 4 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) pravidelne preskúmava hodnoty týchto zúčtovacích prahových hodnôt a navrhuje regulačné technické predpisy na ich zmenu; keďže v prípade niektorých jurisdikcií tretích krajín ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o rovnocennosti, a preto sa zmluvy uzavreté na trhoch v jurisdikciách týchto tretích krajín považujú za mimoburzové a hoci ich zúčtovávajú uznané centrálne protistrany, započítavajú sa do zúčtovacích prahových hodnôt;

B. keďže nedávno došlo k zvýšeniu cien komodít, pričom k tomu výraznou mierou prispela vojenská agresia Ruska voči Ukrajine; keďže rastúce ceny a extrémna volatilita na trhoch s energetickými derivátmi nedávno viedli k výzvam centrálnych protistrán na vyššie dodatočné vyrovnanie, aby energetické spoločnosti pokryli súvisiace expozície; keďže táto situácia vytvorila tlak na likviditu nefinančných protistrán, ako sú energetické spoločnosti, pretože kolaterál poskytovaný centrálnym protistranám Únie sa zvyčajne poskytuje v hotovosti; keďže energetické spoločnosti, ktoré majú často aktíva s nižšou likviditou na splnenie maržových požiadaviek, môžu byť nútené buď znížiť svoje pozície, alebo ich nechať nedostatočne zabezpečené, čo ich môže vystaviť ďalším cenovým výkyvom; keďže energetické spoločnosti by si mali zachovať finančnú schopnosť a likviditu na zabezpečenie dodávok a nákupov energetických komodít v strednodobom horizonte – pri súčasnom zachovaní finančnej stability – v prospech domácností a podnikov v Únii;

C. keďže Komisia 13. septembra 2022 požiadala orgán ESMA (listom Ares(2022)6980063), aby posúdil, či by sa delegované nariadenie (EÚ) 149/2013 nemalo dočasne zmeniť na zmiernenie niektorých týchto záťaží; keďže orgán ESMA 22. septembra 2022 odpovedal (listom ESMA24-436-1414), že 3. júna 2022 predložil Komisii svoj návrh regulačných technických predpisov (ESMA70-451-114) o prahových hodnotách zúčtovania komodít a že Komisia navrhla zvýšiť zúčtovaciu prahovú hodnotu komodít o 1 miliardu EUR, čím dosiahne výšku 4 miliardy EUR; keďže orgán ESMA potvrdil vhodnosť navrhovaného zvýšenia a vyzval Komisiu, aby toto opatrenie prijala čo najskôr;

D. keďže Komisia preto prijala delegované nariadenie, ktorým sa zvyšuje zúčtovacia prahová hodnota pre pozície držané v mimoburzových komoditných derivátoch stanovená v delegovanom nariadení (EÚ) č. 149/2013, a to z 3 miliárd EUR na 4 miliardy EUR;

E. keďže delegované nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr, aby sa zmiernil zvýšený tlak na likviditu energetických spoločností;

1. oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto rozhodnutie Rade a Komisii.

 

Posledná úprava: 21. novembra 2022
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia