Предложение за резолюция - B9-0496/2022Предложение за резолюция
B9-0496/2022

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението с правата на човека в Египет

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Мигел Урбан Креспо, Мик Уолас
от името на групата The Left

B9‑0496/2022

Резолюция на Европейския парламент относно положението с правата на човека в Египет

(2022/2962(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г., Международния пакт за граждански и политически права, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, Конвенцията за правата на детето и Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от 1998 г.,

 като взе предвид съвместното изявление на експертите на ООН по правата на човека относно Египет от 18 ноември 2022 г., в което те изразиха своята тревога във връзка с тормоза над участници от гражданското общество на срещата на върха по въпросите на климата COP27, съвместното изявление на експертите на ООН по правата на човека от 11 ноември 2022 г., в което се призовава за незабавното освобождаване на Аля Абдел Фатах, и съвместното изявление на експертите на ООН по правата на човека относно Египет от 7 октомври 2022 г., в което те изразиха тревогата си във връзка с ограниченията, наложени на гражданското общество преди срещата на високо равнище по въпросите на климата,

 като взе предвид Конституцията на Египет, и по-специално член 52 от нея (относно забраната на изтезанията във всички форми и видове), член 73 (относно свободата на събранията) и член 93 (относно задължителния характер на международното право в областта на правата на човека),

 като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г.,

 като взе предвид Арабската харта за правата на човека,

 като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи на ЕС относно Египет от август 2013 г. и февруари 2014 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че египетските органи използваха 27-ата конференция на ООН по изменението на климата (COP27) като възможност да променят имиджа си и да отклонят критиките; като има предвид обаче, че COP27 се проведе на фона на непрестанни посегателства от страна на египетските органи върху правата на свобода на изразяване, сдружаване и мирни събрания и несправянето с дискриминацията и сексуалното и основаното на пола насилие срещу жени, момичета и ЛГБТИ лица;

Б. като има предвид, че след като президентът Абдел Фатах ас-Сиси дойде на власт, египетските органи започнаха репресии срещу гражданското общество и продължават брутално и систематично да потискат всички критични гласове; като има предвид, че египетските органи все по-често прилагат репресивни тактики, които варират от замразяване на активи и забрани за пътуване до продължително и произволно предварително задържане, насилствено изчезване, изтезания и съдебен тормоз, включително чрез неоснователни разследвания по обвинения, свързани с националната сигурност и борбата с тероризма;

В. като има предвид, че по време на домакинството на COP27 десетки хиляди защитници на правата на човека, журналисти, мирни протестиращи, адвокати, политици от опозицията и активисти са били лишени от свобода единствено заради това, че са упражнили правото си на свобода на изразяване, и продълават да са държани в нечовешки условия в затворите, където преобладават изтезанията, сексуалните посегателства, отказът на достъп до подходящи медицински грижи и смъртните случаи в местата за задържане;

Г. като има предвид, че Аля Абдел Фатах е египетско-британски политически затворник, активист за демокрация и защитник на правата на човека, който през последното десетилетие е прекарал заради мирната си дейност повече от девет години зад решетките; като има предвид, че експертите на ООН многократно са изразявали своята загриженост във връзка с многобройните арести на Фатах, задържането, задочното осъждане, малтретирането и продължителното предварително задържане; като има предвид, че Аля все още не е имал консулски достъп до длъжностни лица от Обединеното кралство, и като има предвид, че на неговия адвокат не е било разрешено да го посети; като има предвид, че в продължение на повече от 200 дни той беше в гладна стачка, за да протестира срещу несправедливото си лишаване от свобода и отказа на консулски посещения;

Д. като има предвид, че Аля Абдел Фатах е само един от хилядите политически затворници, които са задържани несправедливо; като има предвид, че въпреки приветстваното освобождаване на ограничен брой затворници през 2022 г. преди COP27, практиката на органите да злоупотребяват с предварителното задържане за репресивни и наказателни цели продължава; като има предвид, че само през последните шест месеца международните организации на гражданското общество са регистрирали 796 освобождавания и 1953 нови политически мотивирани ареста; като има предвид, че през октомври 2022 г. започна нова вълна от арести и задържания; като има предвид, че организациите на гражданското общество съобщават за насилствени изчезвания и арести на стотици хора, подозирани в подкрепа на призивите за демонстрация на 11 ноември;

Е. като има предвид, че от 2013 г. насам правото на мирни събрания на практика е преустановено; като има предвид, че редките протести, състояли се през последните години, бяха посрещнати с незаконно използване на сила, масови задържания, лишаване от свобода и насилствени изчезвания; като има предвид, че към днешна дата нито един служител на службите за сигурност или военен служител не е бил подведен под отговорност за смъртта на най-малко 900 души по време на разпръскването на седящите протести на площадите Рабиа ел Адауия и Нахда в Голям Кайро на 14 август 2013 г.;

Ж. като има предвид, че египетските органи разчитат на репресивни закони, наказателни разследвания и други репресивни тактики, за да спрат работата на гражданското общество; като има предвид, че египетските органи изискват всички НПО да се регистрират до април 2023 г., тъй като в противен случай ще бъдат закрити съгласно репресивен закон за НПО; като има предвид, че продължилото десетилетия наред наказателно разследване на законната дейност на организациите на гражданското общество по дело 173/2011 все още продължава и най-малко 15 служители в областта на гражданското общество все още са обект на разследване и забрани за пътуване; като има предвид, че в отделни случаи още осем защитници на правата на човека, включително адвокатите Мохамед ел-Бакер, Езат Гонием и Хода Абделмонием, продължават да са произволно задържани заради своята законна дейност в областта на правата на човека;

З. като има предвид, че продължават репресиите срещу гражданското общество, включително екологичните групи, и необоснованите ограничения върху тяхното участие в консултации и дейности, свързани с СОР27; като има предвид, че според експерти на ООН по време на COP27 египетски и неегипетски защитници на правата на човека и на околната среда са били подложени на сплашване, тормоз и наблюдение, а също така са били нарушени техните права на свобода на мирни събрания, изразяване и на ефективно участие; като има предвид, че много групи изразиха загриженост относно необходимостта от автоцензура, за да гарантират безопасността и сигурността си;

И. като има предвид, че в доклад на генералния секретар на ООН от септември тази година се заключава, че египтяни могат да бъдат изложени на „репресии“ и „сплашване“, ако си сътрудничат с ООН в областта на правата на човека, включително на задържане и наблюдение както онлайн, така и офлайн;

Й. като има предвид, че органите продължават да преследват, тормозят и сплашват жените защитници на правата на човека, които критикуват неспособността на правителството да защити жените от сексуално и основано на пола насилие; като има предвид, че от 2020 г. насам органите също така са арестували и преследвали най-малко 10 влиятелни жени в TikTok за нарушаване на Закон 175/2018 относно киберпрестъпността и други доста неясни правни разпоредби, инкриминиращи „непристойното поведение“ и „подбуждането към неморалност“; като има предвид, че органите също така продължават да арестуват и преследват по съдебен път лица въз основа на тяхната действителна или предполагаема сексуална ориентация или полова идентичност и да извършват анални прегледи – умишлена, дискриминационна и репресивна практика, която представлява изнасилване и изтезание;

К. като има предвид, че бежанците, лицата, търсещи убежище, и разселените лица в Египет са изложени постоянно на опасността от произволни заплахи, задържания и нарушения на основните права от страна на органите; като има предвид, че в местата за задържане египетските органи рутинно малтретират и извършват нарушения срещу задържаните лица, търсещи убежище, както и нарушават принципа на забрана за връщане; като има предвид, че въпреки тази критична ситуация, на 30 октомври 2022 г. ЕС подписа първата фаза на програма за управление на границите на стойност 80 милиона евро, за да подкрепи Египет в поддържането на неговия капацитет за предотвратяване на незаконната миграция по море, както и да засили контрола на границата си с Либия и Судан;

1. отново и по най-категоричен начин осъжда продължаващите и засилващи се репресии от страна на Египет срещу основните права и срещу защитниците на правата на човека, адвокатите, протестиращите, журналистите, блогърите, профсъюзните дейци, студентите, децата, активистите за правата на жените, ЛГБТИК+ лицата, организациите на гражданското общество, политическите опоненти и малцинствата;

2. изисква от президента Абдел Фатах ас-Сиси да помилва незабавно Аля Абдел Фатах и да го освободи незабавно, за да се осигури спешното му медицинско лечение; призовава да му бъде позволено незабавно да напусне Обединеното кралство или той да бъде прехвърлен директно в Обединеното кралство в съответствие с египетското право;

3. осъжда драматичния брой на политическите затворници и на лицата, лишени от свобода заради убежденията си; отново призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички лица, задържани произволно заради упражняване на правото си на свобода на изразяване на мнение и свобода на събранията, включително, но не само, Мохамед Ибрахим (известен като „Oxygen“), Мохамед Адел Фахми, Езат Гонием, Аля Абдел Фатах, Ибрахим Метуали Хегази, Мохамед ел-Бакер, Хода Абделмонием, Ахмед Амаша, Абдел Монеим Абул Футух, Мохамед ел-Касас, Зияд Абул-Фадл, Айша аш-Шатер, Мохамед Абу-Хурайра, Манал Аграма, Маруа Арафа, Хала Фахми, Сафаа ел-Курбаджи, Тауфик Ганим, Сеиф Табит, Сафуан Табит, Шериф ар-Руби, Анас ел-Белтаджи, Ахмед Дума, Нермин Хусейн, Ханен Хосам, Мауада ел-Адхам, Исмаил Искандарани, Сеиф Фатен, Хишам Дженена, Омар Мохамед Али, Аймен Муса, Омар ел Хоут, Ахмед Муса Абд ел-Калек, Йехия Хелуа, Сайед Мошагеб, Ахмед Файез, Мохамед Мостафа Муса, Амр Шнин, Махмуд Саад Диаб, Айя Камал Алдин Хусейн Сайед и Абделмонием Абу-л-Футух;

4. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да заеме твърда публична позиция относно необходимостта Египет да освободи масово политическите затворници и да се откаже от широкото използване на неправомерно предварително задържане с цел потискане на действително или предполагаемо инакомислие; по-специално призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да поиска публично освобождаването на Аля Абдел Фатах;

5. осъжда сплашването, тормоза и наблюдението от страна на египетските органи по време на COP27 и настоятелно ги призовава да се въздържат от репресии срещу гражданското общество, защитниците на правата на човека и представителите на коренното население, присъствали на COP27;

6. отново призовава египетските органи да прекратят окончателно разследванията на злоупотреби срещу организации за защита на правата на човека, да приключат дело 173/2011 и да отменят всички забрани за пътуване и замразяване на активи, наложени на защитниците на правата на човека;

7. настоятелно призовава египетските органи да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират правото на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, да изменят или отменят неправомерното законодателство, да се откажат от репресивните практики и да премахнат цензурата на уебсайтовете;

8. изисква от органите да изменят, да приемат и да прилагат ефективно законодателството, за да се премахнат всички форми на дискриминация, и изисква от тях да инкриминират всички форми на насилие срещу жени и момичета; призовава органите да прекратят практиката на задържане и наказателно преследване в името на „морала“ на жени, които публикуват видеоклипове в платформите на социалните медии, и да приемат ефективен закон срещу ранните и принудителните бракове;

9. призовава египетските органи да прекратят арестите и наказателните преследвания за сексуални отношения по взаимно съгласие между пълнолетни лица, включително отношения между лица от един и същи пол или отношения, основани на изразяване на половата принадлежност, и незабавно да освободят ЛГБТИК+ лицата, които са задържани произволно, често при нечовешки условия;

10. призовава за незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание с оглед на пълното му премахване;

11. призовава египетските органи да прекратят систематичната практика на насилствени изчезвания и да разкрият местонахождението на всички насилствено изчезнали лица; призовава за незабавно прекратяване на систематичните изтезания в местата за задържане и за прилагане на разпоредбите за затворите, отнасящи се до свижданията, достъпа до медицинска помощ, физическите упражнения и общуването с външния свят;

12. за пореден път изразява съжаление, че ЕС и неговите държави членки не са реагирали решително на тежките нарушения на правата на човека, извършени при управлението на президента ас-Сиси; призовава ЕС и неговите държави членки най-сетне да вземат под внимание многобройните резолюции и изявления на Парламента, както и препоръките на гражданското общество, и да заемат ясна позиция относно кризата с правата на човека в Египет;

13. настоятелно призовава ЕС и държавите членки да осъдят нарушенията в Египет в национални и съвместни изявления пред Съвета на ООН по правата на човека и да дадат тласък за приемането на резолюция за създаване на отдавна необходимия механизъм на ООН за мониторинг и докладване относно Египет;

14. отново призовава за задълбочен и цялостен преглед на отношенията на ЕС с Египет; счита, че положението с правата на човека в Египет изисква сериозно преразглеждане на операциите за бюджетна подкрепа на Комисията, както и ограничаване на помощта от ЕС предимно до подкрепа на демократичните участници и гражданското общество; призовава за повече прозрачност и включване на предварителни оценки на въздействието върху правата на човека за всички форми на финансова подкрепа или обучение, предоставяни от ЕС на Египет, независимо дали пряко или непряко;

15. настоятелно призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да поставят в центъра на отношенията си с Египет необходимостта от осезаеми подобрения на положението с правата на човека, по-специално освобождаването на произволно задържани защитници на правата на човека и журналисти;

16. насърчава посланиците и дипломатите на ЕС и на държавите членки да присъстват на съдебните процеси срещу журналисти, блогъри, профсъюзни дейци, защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество в страната, да ги посещават в местата за задържане, да настояват за незабавното им и безусловно освобождаване както публично, така и частно, а в очакване на тяхното освобождаване да гарантират, че правата им в ареста се зачитат и че им се разрешават посещения от техните адвокати и семейства, както и здравни грижи, ако е необходимо;

17. изразява дълбоко съжаление, че египетските органи не си сътрудничат истински с италианските органи за установяване на истината и осигуряване на правосъдие за отвличането, изтезанията и убийството на италианския студент Джулио Реджени;

18. отново заявява, че действията за управление на миграцията или за борба с тероризма не следва да подкопават правата на човека; подчертава, че всяко участие на ЕС с Египет в областта на миграцията следва да се съсредоточи върху защитата на основните права на разселените лица; призовава за прекратяване на програмата за управление на границите и на всички двустранни споразумения за обратно приемане между държавите членки и Египет;

19. изразява съжаление относно продължаващото сътрудничество в областта на сигурността и износа на оръжие от държавите – членки на ЕС, по-специално Франция и Германия, за Египет, което противоречи на Общата позиция на ЕС относно износа на оръжие и на заключенията на Съвета от 21 август 2013 г.; призовава държавите членки да спазват международното право и правото на ЕС, като следят за използването на изнасяните оръжия и оборудване, и незабавно да прекратят преките или непреки доставки, продажбата, трансфера, транзита или претоварването на всякакво оборудване, когато съществува значителен риск то да бъде използвано от египетските сили за сигурност за извършване на сериозни нарушения на правата на човека или за улесняване на тяхното извършване; насърчава националните парламентаристи в съответните държави – членки на ЕС, да разследват, наблюдават и упражняват подходящ парламентарен контрол по този въпрос; призовава заместник-председателя/върховен представител да докладва за текущото състояние на сътрудничеството между държавите членки и Египет в областта на военното дело и сигурността; призовава ЕС и неговите държави членки да въведат забрана за износ в целия ЕС на каквато и да е форма на военни доставки и доставки на технологии и оборудване за наблюдение за Египет; настоява всяко преобразуване в този сектор да се извършва в съответствие с принципите на справедлив преход, без загуба на работни места за работниците; отново подчертава значението, което отдава на по-голямото внимание към правата на човека при контрола на износа на изделия с двойна употреба, включително изделия за кибернаблюдение;

20. настоява също така Обща позиция 2008/944/ОВППС да бъде преразгледана в съответствие с член 7 от Договора за търговията с оръжие, за да се изясни правното задължение за отказ за издаване на разрешение за износ, когато съществува опасност военни технологии или оборудване да бъдат използвани за извършване или улесняване на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право (член 2, параграф 2 от Общата позиция), и да се включи официален механизъм за наблюдение на спазването от страна на държавите членки на Общата позиция, така че да се гарантира нейното стриктно и последователно прилагане;

21. призовава ЕС и държавите членки да прекратят сътрудничеството с Египет в областта на борбата с тероризма и недвусмислено да осъдят злоупотребата със законодателството и политиките за борба с тероризма с цел заглушаване на гражданското общество и защитниците на правата на човека; призовава ЕС и държавите членки да насърчават правата на човека като централен елемент на международните усилия за борба с тероризма; изразява съжаление във връзка с факта, че египетските органи са включили произволно близо 7 000 души в своя „списък на терористите“, включително защитници на правата на човека, активисти и политици от опозицията;

22. отново изразява категоричната си подкрепа за призива на експертите на ООН към секретариата на РКООНИК за разработване на критерии за правата на човека, които държавите, които ще бъдат домакини на бъдещи конференции на страните, да се ангажират да спазват като част от споразумението с държавата домакин;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента и правителството на Арабска република Египет, на Африканската комисия по правата на човека и народите, на генералния секретар на ООН и на съответните органи на ООН.

 

Последно осъвременяване: 23 ноември 2022 г.
Правна информация - Политика за поверителност