Forslag til beslutning - B9-0496/2022Forslag til beslutning
B9-0496/2022

FORSLAG TIL BESLUTNING om menneskerettighedssituationen i Egypten

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
for The Left-Gruppen

B9‑0496/2022

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Egypten

(2022/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten,

 der henviser til den internationale menneskerettighedserklæring af 10. december 1948, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, konventionen om barnets rettigheder og FN's erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

 der henviser til den fælles erklæring af 18. november 2022 fra FN's rettighedseksperter om Egypten, hvor de gav udtryk for deres bekymring over chikanen af civilsamfundsaktører på COP27-klimatopmødet, til den fælles erklæring af 11. november 2022 fra FN's rettighedseksperter, hvori de opfordrede til øjeblikkelig løsladelse af Alaa Abdel Fattah, og til den fælles erklæring af 7. oktober 2022 fra FN's rettighedseksperter om Egypten, hvor de udtrykte bekymring over restriktionerne for civilsamfundet forud for klimatopmødet,

 der henviser til Egyptens forfatning, navnlig artikel 52 (om forbud mod alle former og typer for tortur), artikel 73 (om forsamlingsfrihed) og artikel 93 (om den bindende karakter af den internationale menneskerettighedslovgivning),

 der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder fra juni 1981,

 der henviser til det arabiske menneskerettighedscharter,

 der henviser til EU-Udenrigsrådets konklusioner fra august 2013 og februar 2014 om Egypten,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at de egyptiske myndigheder har benyttet FN's 27. klimakonference (COP27) som en mulighed for at ændre deres image og aflede kritik; der henviser til, at COP27 imidlertid fandt sted på baggrund af de egyptiske myndigheders utrættelige angreb på retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger og den manglende håndtering af forskelsbehandling og seksuel og kønsbaseret vold mod kvinder, piger og LGBTI-personer;

B. der henviser til, at de egyptiske myndigheder, siden præsident Abdelfattah al-Sisi kom til magten, har iværksat en undertrykkelse af civilsamfundet og fortsat brutalt og systematisk undertrykker alle kritiske røster; der henviser til, at de egyptiske myndigheder i stigende grad har anvendt undertrykkende taktikker, der spænder fra indefrysning af aktiver og rejseforbud til langvarig og vilkårlig varetægtsfængsling, tvungen forsvinding, tortur og juridisk chikane, herunder gennem grundløse undersøgelser af anklager om trusler mod den nationale sikkerhed og terrorbekæmpelse;

C. der henviser til, at titusindvis af menneskerettighedsforkæmpere, journalister, fredelige demonstranter, advokater, oppositionspolitikere og aktivister er blevet fængslet under COP27 udelukkende for at udøve deres ret til ytringsfrihed, og at de tilbageholdes under umenneskelige fængselsforhold, hvor tortur, seksuelle overgreb, nægtelse af adgang til passende lægebehandling og dødsfald i fængsler er udbredt;

D. der henviser til, at Alaa Abdel Fattah er en egyptisk-britisk politisk fange, demokratiaktivist og menneskerettighedsforkæmper, der har tilbragt mere end ni år bag tremmer for sin fredelige aktivisme i det seneste årti; der henviser til, at FN-eksperter gentagne gange har givet udtryk for bekymring over Fattahs gentagne anholdelser, tilbageholdelse, domfældelse in absentia, mishandling og langvarig varetægtsfængsling; der henviser til, at Alaa stadig ikke har haft konsulær adgang til britiske embedsmænd, og at hans advokat ikke fik lov til at besøge ham; der henviser til, at han var i sultestrejke i over 200 dage for at protestere mod hans uretfærdige fængsling og nægtelse af konsulære besøg;

E. der henviser til, at Alaa Abdel Fattah blot er en af tusindvis af politiske fanger, der tilbageholdes uretmæssigt; der henviser til, at myndighedernes praksis med at misbruge varetægtsfængsling til repressive og straffende formål er fortsat på trods af den velkomne løsladelse af et begrænset antal fanger i 2022 forud for COP27; der henviser til, at internationale civilsamfundsorganisationer har registreret 796 løsladelser og 1 953 nye politisk motiverede anholdelser alene inden for de seneste seks måneder; der henviser til, at en ny bølge af anholdelser og tilbageholdelser begyndte i oktober 2022; der henviser til, at civilsamfundsorganisationer har rapporteret om tvungne forsvindinger og anholdelser af hundredvis af mennesker på grund af deres formodede støtte til opfordringer til at demonstrere den 11. november;

F. der henviser til, at retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger reelt har været suspenderet siden 2013; der henviser til, at de sjældne protester, der har fundet sted i de seneste år, er blevet mødt med ulovlig magtanvendelse og massetilbageholdelse samt fængsling og tvungne forsvindinger; der henviser til, at ingen sikkerheds- eller militærembedsmænd til dato er blevet holdt ansvarlig for mindst 900 personers død under spredningen af sit-in-demonstrationer på pladserne Rabaa al-Adawiya og al-Nahda i Storkairo den 14. august 2013;

G. der henviser til, at de egyptiske myndigheder har anvendt undertrykkende love, strafferetlige efterforskninger og andre undertrykkende taktikker til at lukke ned for civilsamfundets arbejde; der henviser til, at de egyptiske myndigheder kræver, at alle NGO'er lader sig registrere senest i april 2023 eller risikerer at blive lukket i henhold til en undertrykkende NGO-lov; der henviser til, at den årelange strafferetlige efterforskning af civilsamfundsorganisationernes legitime arbejde i sag 173/2011 fortsætter, og at mindst 15 arbejdstagere fra civilsamfundet fortsat efterforskes og er underlagt rejseforbud; der henviser til, at otte andre menneskerettighedsforkæmpere, herunder advokaterne Mohamed El-Baqer, Ezzat Ghoneim og Hoda Abdelmoniem, i særskilte sager fortsat tilbageholdes vilkårligt på grund af deres legitime menneskerettighedsarbejde;

H. der henviser til den fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet, herunder miljøgrupper, og de uberettigede restriktioner af deres deltagelse i COP27-relaterede høringer og aktiviteter; der henviser til, at egyptiske og ikke-egyptiske menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere ifølge FN's eksperter er blevet udsat for intimidering, chikane og overvågning under COP27, og at deres ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger, til ytringsfrihed og til effektiv deltagelse er blevet krænket; der henviser til, at mange grupper har udtrykt bekymring over behovet for selvcensur for at garantere deres sikkerhed;

I. der henviser til, at en rapport fra FN's generalsekretær i september i år konkluderede, at egyptere kan blive udsat for "repressalier" og "intimidering" for at samarbejde med FN om menneskerettigheder, herunder tilbageholdelse og både online- og offlineovervågning;

J. der henviser til, at myndighederne fortsat har retsforfulgt, chikaneret og intimideret kvindelige menneskerettighedsforkæmpere, der kritiserer regeringen for ikke at beskytte kvinder mod seksuel og kønsbaseret vold; der henviser til, at myndighederne siden 2020 også har arresteret og retsforfulgt mindst ti kvindelige TikTok-influencere for at have overtrådt lov nr. 175/2018 om cyberkriminalitet og andre alt for vage lovbestemmelser, der kriminaliserer "uanstændighed" og "tilskyndelse til umoralsk adfærd"; der henviser til, at myndighederne også fortsat anholder og retsforfølger enkeltpersoner på grundlag af deres reelle eller opfattede seksuelle orientering eller kønsidentitet og foretager analundersøgelser, som er en forsætlig, diskriminerende og straffende praksis på linje med voldtægt og tortur;

K. der henviser til, at flygtninge, asylansøgere og personer på flugt i Egypten konstant er udsat for risici for vilkårlige trusler, tilbageholdelser og krænkelser af grundlæggende rettigheder fra myndighedernes side; der henviser til, at de egyptiske myndigheder i tilbageholdelsesfaciliteter rutinemæssigt udsætter tilbageholdte asylansøgere for dårlig behandling og krænkelser og overtræder non-refoulement-princippet; der henviser til, at EU på trods af denne kritiske situation den 30. oktober 2022 undertegnede den første fase af et grænseforvaltningsprogram på 80 mio. EUR med henblik på at "støtte Egypten i at opretholde dets kapacitet til at forhindre irregulær migration ad søvejen samt styrke kontrollen af grænsen til Libyen og Sudan";

1. beklager endnu en gang og på det kraftigste Egyptens fortsatte og intensiverede undertrykkelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettighedsforkæmpere, advokater, demonstranter, journalister, bloggere, fagforeningsfolk, studerende, børn, kvinderettighedsaktivister, LGBTIQ+‑personer, civilsamfundsorganisationer, politiske modstandere og mindretal;

2. kræver, at præsident Abdelfattah al-Sisi straks benåder Alaa Abdel Fattah og løslader ham ufortøvet for at sikre, at han modtager akut lægebehandling; opfordrer til, at han får lov til straks at forlade Det Forenede Kongerige, eller at han overføres direkte til Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med egyptisk lovgivning;

3. fordømmer det dramatiske antal politiske fanger og samvittighedsfanger; gentager sin opfordring til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle de vilkårligt tilbageholdte personer for at udøve deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed, herunder, men ikke begrænset til, Mohamed ‘Oxygen’ Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed og Abdelmoniem Abouelfotoh;

4. opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at indtage en fast offentlig holdning til behovet for, at Egypten løslader politiske fanger en masse og opgiver det massive misbrug af varetægtsfængslinger for at slå ned på reel eller opfattet systemkritik; opfordrer navnlig NF/HR til offentligt at kræve løsladelse af Alaa Abdel Fattah;

5. fordømmer de egyptiske myndigheders intimidering, chikane og overvågning under COP27 og opfordrer dem indtrængende til at afstå fra repressalier mod civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere og repræsentanter for oprindelige folk, der deltog i COP27;

6. opfordrer endnu en gang de egyptiske myndigheder til permanent at indstille krænkelserne af menneskerettighedsorganisationer, til at afslutte sag 173/2011 og til at ophæve alle rejseforbud og indefrysninger af aktiver, der er pålagt menneskerettighedsforkæmpere;

7. opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at tage konkrete skridt til at garantere retten til ytringsfrihed, foreningsfrihed og til frit at deltage i fredelige forsamlinger, ændre eller ophæve urimelig lovgivning, opgive undertrykkende praksis og ophæve censuren af websteder;

8. kræver, at myndighederne ændrer, vedtager og effektivt gennemfører lovgivning for at afskaffe alle former for forskelsbehandling, og kræver, at de gør alle former for vold mod kvinder og piger strafbart; opfordrer myndighederne til at sætte en stopper for praksis med at arrestere og retsforfølge kvinder for at offentliggøre videoer på sociale medieplatforme om såkaldt "moralske" anklager og til at vedtage en effektiv lov mod tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber;

9. opfordrer de egyptiske myndigheder til at sætte en stopper for anholdelser og retsforfølgelser af voksne for at indgå i seksuelle forhold med samtykke, herunder forhold mellem personer af samme køn eller forhold baseret på kønsudtryk, og til straks at løslade LGBTIQ+‑personer, der fortsat tilbageholdes vilkårligt, ofte under umenneskelige forhold;

10. opfordrer til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for brug af dødsstraffen med henblik på helt at afskaffe den;

11. opfordrer de egyptiske myndigheder til at ophøre med den systematiske praksis med tvungne forsvindinger og afsløre, hvor alle tvangsforsvundne personer befinder sig; opfordrer til, at der øjeblikkeligt sættes en stopper for den systematiske tortur, der finder sted på tilbageholdelsessteder, og til gennemførelse af fængselsbestemmelser om samvær, adgang til lægebehandling, motion og kommunikation med omverdenen;

12. beklager endnu en gang, at EU og dets medlemsstater ikke har reageret resolut på de grusomme menneskerettighedskrænkelser, der er begået under præsident al-Sisis styre; opfordrer EU og dets medlemsstater til endelig at tage hensyn til adskillige beslutninger og erklæringer fra Parlamentet og henstillinger fra civilsamfundet og til at indtage en klar holdning til menneskerettighedskrisen i Egypten;

13. opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at fordømme Egyptens menneskerettighedskrænkelser i nationale og fælles erklæringer på FN's Menneskerettighedsråd og til at gå i spidsen for vedtagelsen af en resolution om oprettelse af en længe ventet uafhængig overvågnings- og rapporteringsmekanisme vedrørende menneskerettighedskrænkelser i Egypten;

14. gentager sin opfordring til en dybtgående og omfattende gennemgang af EU's forbindelser med Egypten; mener, at menneskerettighedssituationen i Egypten kræver en gennemgribende revision af Kommissionens budgetstøtteoperationer, og kræver, at EU's bistand begrænses til primært at støtte demokratiske aktører og civilsamfundet; opfordrer til større gennemsigtighed og inddragelse af forudgående menneskerettighedskonsekvensanalyser for alle former for finansiel støtte eller uddannelse, som EU yder Egypten, enten direkte eller indirekte;

15. opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at sætte behovet for håndgribelige forbedringer af menneskerettighedssituationen, navnlig løsladelsen af vilkårligt tilbageholdte menneskerettighedsforkæmpere og journalister, i centrum for deres forbindelser med Egypten;

16. opfordrer EU's og medlemsstaternes ambassadører og diplomater til at deltage i retssager mod journalister, bloggere, fagforeningsfolk, menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i landet, til at besøge dem i fængslerne, til indtrængende at opfordre til deres øjeblikkelige og betingelsesløse løsladelse både offentligt og privat og, indtil de løslades, til at sikre, at deres rettigheder respekteres under tilbageholdelsen, og at de får lov til at få besøg af deres advokater og familier og sundhedspleje efter behov;

17. beklager dybt de egyptiske myndigheders manglende reelle samarbejde med de italienske myndigheder om at etablere sandheden og sikre retfærdighed for kidnapning, tortur og mord på den italienske studerende Giulio Regeni;

18. gentager, at menneskerettighederne ikke bør undermineres af migrationsforvaltnings- eller terrorbekæmpelsesforanstaltninger; understreger, at ethvert engagement fra EU's side med Egypten om migration bør fokusere på beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for personer på flugt; opfordrer til suspension af grænseforvaltningsprogrammet og eventuelle bilaterale tilbagetagelsesaftaler mellem medlemsstaterne og Egypten;

19. beklager det fortsatte sikkerhedssamarbejde og våbeneksporten fra EU's medlemsstater, navnlig Frankrig og Tyskland, til Egypten, hvilket er i modstrid med EU's fælles holdning om våbeneksport og Rådets konklusioner af 21. august 2013; opfordrer medlemsstaterne til at overholde folkeretten og EU-retten ved at overvåge anvendelsen af våben og udstyr, der eksporteres, og til straks at standse direkte eller indirekte levering, salg, overførsel, transit eller omladning af udstyr, hvor der er en betydelig risiko for, at det vil blive anvendt af de egyptiske sikkerhedsstyrker til at begå alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller lette deres udførelse; opfordrer de nationale parlamentarikere i de berørte EU-medlemsstater til at undersøge, overvåge og udøve passende parlamentarisk kontrol med dette spørgsmål; opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at aflægge rapport om den nuværende situation med hensyn til det militære og sikkerhedsmæssige samarbejde mellem medlemsstaterne og Egypten; opfordrer EU og dets medlemsstater til at gennemføre et EU-dækkende forbud mod eksport af enhver form for militær- og overvågningsteknologi og -udstyr til Egypten; insisterer på, at enhver omstilling i denne sektor bør gennemføres i overensstemmelse med principperne om en retfærdig omstilling uden tab af beskæftigelse for arbejdstagere; gentager den betydning, det tillægger større fokus på menneskerettigheder i forbindelse med kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse, herunder cyberovervågningsprodukter;

20. insisterer endvidere på, at den fælles holdning 2008/944/CFSP bør revideres i overensstemmelse med artikel 7 i våbenhandelstraktaten med henblik på at præcisere den retlige forpligtelse til at nægte at udstede en eksporttilladelse, hvis der er risiko for, at militærteknologi eller udstyr vil blive anvendt til at begå eller muliggøre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne eller den humanitære folkeret (artikel 2, stk. 2, i den fælles holdning), og med henblik på at inkludere en formel mekanisme til at overvåge, at medlemsstaterne overholder den fælles holdning for således at sikre, at den anvendes på en streng og konsekvent måde;

21. opfordrer EU og medlemsstaterne til at suspendere terrorbekæmpelsessamarbejdet med Egypten og til utvetydigt at fordømme misbruget af terrorbekæmpelseslovgivning og -politikker til at bringe civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpere til tavshed; opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme menneskerettighederne som centrale elementer i den internationale terrorbekæmpelsesindsats; beklager, at de egyptiske myndigheder vilkårligt har opført næsten 7 000 personer på deres såkaldte "terrroristliste", herunder menneskerettighedsforkæmpere, aktivister og oppositionspolitikere;

22. udtrykker på ny sin kraftige støtte til opfordringen fra FN's eksperter til UNFCCC's sekretariat om at udvikle menneskerettighedskriterier, som lande, der er vært for fremtidige partskonferencer, skal forpligte sig til at opfylde som led i værtsaftalen;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Arabiske Republik Egyptens præsident og regering, Den Afrikanske Menneskerettighedskommission, FN's generalsekretær og relevante FN-organer.

 

Seneste opdatering: 23. november 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik