Päätöslauselmaesitys - B9-0496/2022Päätöslauselmaesitys
B9-0496/2022

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin ihmisoikeustilanteesta

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
The Left -ryhmän puolesta

B9‑0496/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin ihmisoikeustilanteesta

(2022/2962(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 allekirjoitetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, lapsen oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja ihmisoikeuksien puolustajista annetun YK:n julistuksen vuodelta 1998,

 ottaa huomioon YK:n oikeuksien asiantuntijoiden Egyptistä 18. marraskuuta 2022 antaman yhteisen julkilausuman, jossa he ilmaisivat huolensa kansalaisyhteiskunnan toimijoihin COP27-ilmastohuippukokouksessa kohdistuneesta häirinnästä, 11. marraskuuta 2022 antaman yhteisen julkilausuman, jossa he vaativat Alaa Abdel Fattahin välitöntä vapauttamista, ja Egyptistä 7. lokakuuta 2022 antaman yhteisen julkilausuman, jossa he ilmaisivat huolensa kansalaisyhteiskuntaan ilmastohuippukokouksen edellä kohdistuneista rajoituksista,

 ottaa huomioon Egyptin perustuslain ja etenkin sen 52 pykälän (kidutuksen kieltäminen sen kaikissa muodoissa), 73 pykälän (kokoontumisvapaus) ja 93 pykälän (ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden sitova luonne),

 ottaa huomioon vuonna 1981 hyväksytyn Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

 ottaa huomioon Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan,

 ottaa huomioon EU:n ulkoasiainneuvoston elokuussa 2013 ja helmikuussa 2014 hyväksymät päätelmät Egyptistä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset ovat käyttäneet Yhdistyneiden kansakuntien 27. ilmastokokousta (COP27) tilaisuutena uudistaa imagoaan ja väistää arvostelu; ottaa kuitenkin huomioon, että COP27:stä huolimatta Egyptin viranomaiset polkevat jatkuvasti oikeuksia sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja jättävät puuttumatta naisiin, tyttöihin ja hlbti-henkilöihin kohdistuvaan syrjintään ja seksuaaliseen ja sukupuolittuneeseen väkivaltaan;

B. ottaa huomioon, että presidentti Abdel Fattah al-Sisin noustua valtaan Egyptin viranomaiset ovat käynnistäneet ajojahdin kansalaisyhteiskuntaa vastaan ja ne tukahduttavat edelleen julmasti ja järjestelmällisesti kaikki kriittiset äänet; toteaa, että Egyptin viranomaiset ovat kasvavassa määrin käyttäneet sortokeinoja, joihin kuuluvat varojen jäädyttämiset ja matkustuskiellot, pitkittynyt ja mielivaltainen tutkintavankeus, tahdonvastaiset katoamiset, kidutus ja oikeudellinen häirintä, myös tekemällä perusteettomia tutkintoja kansalliseen turvallisuuteen ja terrorismin torjuntaan liittyvien syytösten nojalla;

C. ottaa huomioon, että Egyptin isännöidessä COP27:ää maassa on vangittu kymmeniä tuhansia ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, rauhantahtoisia mielenosoittajia, juristeja, oppositiopoliitikkoja ja aktivisteja vain siitä syystä, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen, ja heitä pidetään epäinhimillisissä vankeusoloissa, joissa kidutus, seksuaalinen väkivalta, asianmukaisen lääkärinhoidon epääminen ja kuolemantapaukset vankeudessa ovat arkipäivää;

D. toteaa, että Alaa Abdel Fattah on egyptiläis-brittiläinen poliittinen vanki, demokratia-aktivisti ja ihmisoikeuksien puolustaja, joka on virunut telkien takana yli yhdeksän vuotta viime vuosikymmenellä harjoittamansa rauhanomaisen aktivismin vuoksi; huomauttaa, että YK:n asiantuntijat ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa Fattahin lukuisista pidätyksistä, säilöönotosta, tuomitsemisesta poissaolevana, kaltoinkohtelusta ja pitkittyneestä tutkintavankeudesta; ottaa huomioon, ettei Alaa ole vieläkään voinut tavata Yhdistyneen kuningaskunnan konsuliviranomaisia eikä hänen asianajajaansa ole päästetty käymään hänen luonaan; toteaa, että hän oli nälkälakossa yli 200 päivää vastalauseena sille, että hänet oli vangittu perusteettomasti ja häneltä oli evätty konsulipalvelut;

E. huomauttaa, että Alaa Abdel Fattah on vain yksi tuhansista perusteettomasti pidätetyistä poliittisista vangeista; ottaa huomioon, että COP27:n edellä vuonna 2022 vapautettiin sentään rajoitettu määrä vankeja, mutta tästä huolimatta viranomaiset ovat jatkaneet käytäntöään, jossa tutkintavankeutta käytetään väärin sortamis- ja rankaisemistarkoituksiin; toteaa, että kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukaan pelkästään kuuden viime kuukauden aikana on vapautettu 796 vankia ja tehty 1 953 uutta poliittisin perustein tapahtunutta pidätystä; ottaa huomioon, että uusi pidätys- ja vangitsemisaalto alkoi lokakuussa 2022; toteaa, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjen mukaan satoja ihmisiä on kadonnut tahdonvastaisesti tai pidätetty siksi, että heidän epäilleen tukeneen kehotuksia järjestää mielenosoituksia 11. marraskuuta;

F. huomauttaa, että oikeutta kokoontua rauhanomaisesti ei käytännössä ole ollut sitten vuoden 2013; ottaa huomioon, että niihin harvoihin mielenilmauksiin, joita viime vuosina on järjestetty, on vastattu laittomalla voimankäytöllä ja laajamittaisilla pidätyksillä ja vangitsemisilla sekä tahdonvastaisilla katoamisilla; toteaa, että toistaiseksi yhtään turvallisuusviranomaista tai armeijan upseeria ei ole saatettu vastuuseen vähintään 900 ihmisen kuolemasta Rabaa al-Adawiyan ja al-Nahdan aukioilla Suur-Kairossa järjestettyjen istumamielenosoitusten hajottamisen yhteydessä 14. elokuuta 2013;

G. ottaa huomioon, että Egyptin viranomaiset ovat turvautuneet sortaviin lakeihin, rikostutkintoihin ja muihin sortokeinoihin yrittäessään ajaa alas kansalaisyhteiskunnan toimintaa; huomauttaa, että Egyptin viranomaiset vaativat kaikkia kansalaisjärjestöjä rekisteröitymään huhtikuuhun 2023 mennessä, tai muuten niitä uhkaa lakkauttaminen kansalaisjärjestöjen toimintaa tukahduttavan lain nojalla; toteaa, että jo vuosikymmenen kestänyt kansalaisjärjestöjen oikeutettua työtä koskeva rikostutkinta asiassa 173/2011 jatkuu ja ainakin 15 kansalaisjärjestöjen työntekijää on edelleen tutkinnan ja matkustuskiellon alaisena; ottaa huomioon, että erillisissä tapauksissa kahdeksan muuta ihmisoikeuksien puolustajaa, mukaan lukien juristit Mohamed el-Baqer, Ezzat Ghoneim ja Hoda Abdelmoniem, on yhä mielivaltaisesti pidätettynä oikeutetun ihmisoikeustyönsä takia;

H. toteaa, että kansalaisyhteiskunnan, myös ympäristöryhmien, toimintaa tukahdutetaan jatkuvasti ja niiden osallistumiselle COP27:ään liittyviin kuulemisiin ja toimiin on asetettu perusteettomia rajoituksia; ottaa huomioon, että YK:n asiantuntijoiden mukaan egyptiläisiä ja muunmaalaisia ihmisoikeuksien puolustajia ja ympäristöaktivisteja on peloteltu, ahdisteltu ja tarkkailtu COP27:n aikana ja heidän oikeuksiaan rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, sananvapauteen ja tosiasialliseen osallistumiseen on loukattu; toteaa, että monet ryhmät ovat ilmaisseet huolensa siitä, että niiden täytyy harjoittaa itsesensuuria varmistaakseen turvallisuutensa;

I. ottaa huomioon, että tämän vuoden syyskuussa julkaistussa YK:n pääsihteerin raportissa todettiin, että egyptiläiset voivat joutua ”kostotoimien” ja ”pelottelun” kohteeksi, koska he tekevät YK:n kanssa yhteistyötä ihmisoikeuksien alalla, ja siinä mainittiin esimerkkeinä vangitseminen sekä tarkkailu verkossa ja sen ulkopuolella;

J. ottaa huomioon, että viranomaiset ovat edelleen asettaneet syytteeseen, häirinneet ja pelotelleet naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia, jotka arvostelevat hallitusta siitä, ettei se ole suojellut naisia seksuaaliselta ja sukupuolittuneelta väkivallalta; toteaa, että vuodesta 2020 lähtien viranomaiset ovat myös pidättäneet ja asettaneet syytteeseen ainakin kymmenen naispuolista TikTok-vaikuttajaa heidän rikottuaan kyberrikoksista annettua lakia 175/2018 ja muita varsin epämääräisiä oikeussääntöjä, joissa ”siveettömyydestä” ja ”säädyttömyyteen yllyttämisestä” tehdään rangaistavia tekoja; ottaa huomioon, että viranomaiset myös edelleen pidättävät ja asettavat henkilöitä syytteeseen heidän todellisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä perusteella ja tekevät anaalitutkimuksia, jotka ovat raiskaukseen ja kidutukseen verrattavissa oleva tahallinen, syrjivä ja rangaistusluonteinen käytäntö;

K. huomauttaa, että pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin ja liikkuvaan väestöön kohdistuu Egyptissä viranomaisten taholta jatkuva mielivaltaisten uhkausten, vangitsemisten ja perusoikeusloukkausten riski; ottaa huomioon, että on yleistä, että Egyptin viranomaiset pahoinpitelevät ja kohtelevat kaltoin säilöön otettuja turvapaikanhakijoita sekä loukkaavat palauttamiskiellon periaatetta säilöönottokeskuksissa; toteaa, että tästä kriittisestä tilanteesta huolimatta EU allekirjoitti 30. lokakuuta 2022 sopimuksen 80 miljardin euron rajaturvallisuusohjelman ensimmäisestä vaiheesta ”tukeakseen Egyptiä, jotta se voi säilyttää valmiutensa ehkäistä meriteitse tapahtuvaa laitonta muuttoliikettä, ja lujittaakseen valvontaa sen Libyan ja Sudanin vastaisella rajalla”;

1. pahoittelee jälleen kerran ja mitä jyrkimmin sanakääntein Egyptin jatkuvaa ja kiihtyvää ajojahtia, joka kohdistuu perusoikeuksiin sekä ihmisoikeuksien puolustajiin, juristeihin, mielenosoittajiin, toimittajiin, bloggaajiin, ay-aktivisteihin, opiskelijoihin, lapsiin, naisten oikeuksia ajaviin aktivisteihin, hlbtiq+-henkilöihin, kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, poliittisiin vastustajiin ja vähemmistöihin;

2. vaatii, että presidentti Abdel Fattah al-Sisi armahtaa Alaa Abdel Fattahin välittömästi ja vapauttaa hänet viipymättä, jotta voidaan varmistaa, että hän saa kiireellistä lääkärinhoitoa; vaatii, että hänen sallitaan pikaisesti lähteä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai että hänet siirretään suoraan sinne Egyptin lainsäädännön mukaisesti;

3. tuomitsee sen, että poliittisia vankeja ja mielipidevankeja on dramaattinen määrä; kehottaa edelleen vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti siksi, että he ovat käyttäneet oikeuksiaan sanan- ja kokoontumisvapauteen, mukaan lukien muiden muassa Mohamed ”Oxygen” Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed el-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed el-Kassas, Ziad Abu el-Fadl, Aisha el-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa el-Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al-Rouby, Anas el-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar al-Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed ja Abdelmoniem Abouelfotoh;

4. kehottaa varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan julkisuudessa tiukasti kantaa siihen, että Egyptin on vapautettava poliittisia vankeja laajassa mittakaavassa ja luovuttava tutkintavankeuden laajamittaisesta väärinkäytöstä todellisten tai oletettujen mielipide-erojen tukahduttamiseksi; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa erityisesti vaatimaan julkisesti Alaa Abdel Fattahin vapauttamista;

5. tuomitsee Egyptin viranomaisten COP27:n aikana harjoittaman pelottelun, häirinnän ja tarkkailun ja kehottaa niitä pidättymään kostotoimista COP27:ään osallistuneita kansalaisyhteiskunnan jäseniä, ihmisoikeuksien puolustajia ja alkuperäiskansojen edustajia vastaan;

6. kehottaa jälleen kerran Egyptin viranomaisia luopumaan lopullisesti ihmisoikeusjärjestöjä vastaan perusteettomasti käynnistetyistä tutkinnoista, julistamaan asian 173/2011 loppuunkäsitellyksi ja kumoamaan kaikki ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat matkustuskiellot ja varojen jäädyttämiset;

7. kehottaa Egyptin viranomaisia toteuttamaan konkreettisia toimia, joilla taataan oikeudet sananvapauteen, yhdistymisvapauteen ja rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen, muutetaan tai kumotaan väärinkäytökset mahdollistavaa lainsäädäntöä, luovutaan sortavista käytännöistä ja lopetetaan verkkosivustoihin kohdistuva sensuuri;

8. vaatii viranomaisia muuttamaan, antamaan ja panemaan tehokkaasti täytäntöön lainsäädäntöä kaikenlaisen syrjinnän poistamiseksi ja vaatii niitä kriminalisoimaan kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan; kehottaa viranomaisia lopettamaan käytännön, jossa naisia pidätetään ja haastetaan oikeuteen ”säädyttömyyteen” liittyvien syytösten nojalla siksi, että he ovat postanneet videoita sosiaalisen median alustoille, ja kehottaa niitä antamaan tehokkaan lain varhais- ja pakkoavioliittojen estämiseksi;

9. kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan vangitsemisen ja syytteeseenpanon aikuisten välisistä suostumukseen perustuvista sukupuolisuhteista, myös samaa sukupuolta olevien välisistä suhteista tai sukupuolen ilmaisuun perustuvista suhteista, ja vapauttamaan välittömästi yhä mielivaltaisesti pidätettyinä olevat hlbtiq+-henkilöt, joita usein pidetään vangittuina epäinhimillisissä oloissa;

10. kehottaa lopettamaan välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon kuolemanrangaistuksen lakkauttamista silmällä pitäen;

11. kehottaa Egyptin viranomaisia lopettamaan tahdonvastaisia katoamisia koskevan järjestelmällisen käytännön ja paljastamaan kaikkien tahdonvastaisesti kadonneiden henkilöiden olinpaikan; kehottaa lopettamaan välittömästi säilöönottokeskuksissa harjoitettavan järjestelmällisen kidutuksen ja panemaan vankiloissa täytäntöön määräyksiä, jotka koskevat vierailuja, lääkärinhoidon saantia, ulkoilua ja yhteydenpitoa ulkomaailmaan;

12. pahoittelee jälleen kerran, etteivät EU ja sen jäsenvaltiot ole päättäväisesti reagoineet presidentti al-Sisin valtakaudella tehtyihin törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan lopultakin huomioon parlamentin lukuisat päätöslauselmat ja julkilausumat sekä kansalaisyhteiskunnan suositukset ja ottamaan selkeästi kantaa Egyptin ihmisoikeuskriisiin;

13. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tuomitsemaan Egyptin väärinkäytökset kansallisissa ja yhteisissä julkilausumissa YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja ajamaan sellaisen päätöslauselman hyväksymistä, jolla perustetaan kauan kaivattu YK:n Egyptiä käsittelevä seuranta- ja raportointimekanismi;

14. vaatii jälleen EU:n ja Egyptin suhteiden syvällistä ja kattavaa uudelleentarkastelua; katsoo, että Egyptin ihmisoikeustilanne edellyttää komission budjettitukitoimien vakavaa tarkistamista, ja vaatii rajaamaan EU:n avun ensisijaisesti demokraattisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen; kehottaa lisäämään avoimuutta ja sisällyttämään etukäteen tehtävät ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit kaikenlaiseen EU:n Egyptille joko suoraan tai välillisesti tarjoamaan taloudelliseen tukeen tai koulutukseen;

15. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa asettamaan niiden Egyptin-suhteissa keskiöön tarpeen saada aikaan ihmisoikeustilanteessa konkreettisia parannuksia, joihin kuuluu erityisesti mielivaltaisesti pidätettyjen ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien vapauttaminen;

16. kannustaa EU:n ja jäsenvaltioiden suurlähettiläitä ja diplomaatteja osallistumaan toimittajien, bloggaajien, ay-aktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien oikeudenkäynteihin maassa, käymään heidän luonaan heidän ollessaan vangittuina, vaatimaan sekä julkisesti että yksityisesti heidän välitöntä ja ehdotonta vapauttamistaan ja ennen heidän vapauttamistaan varmistamaan, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan vankeudessa ja että heille sallitaan heidän asianajajiensa ja perheenjäsentensä vierailut sekä tarpeen mukaan terveydenhoito;

17. on syvästi pahoillaan siitä, etteivät Egyptin viranomaiset ole aidosti tehneet yhteistyötä Italian viranomaisten kanssa saadakseen selville totuuden italialaisopiskelija Giulio Regenin sieppauksesta, kidutuksesta ja murhasta ja saadakseen hänelle oikeutta;

18. toteaa jälleen, että muuttoliikkeen hallinta tai terrorismin vastaiset toimet eivät saisi heikentää ihmisoikeuksia; korostaa, että kaikessa EU:n kanssakäymisessä Egyptin kanssa muuttoliikkeen alalla olisi keskityttävä suojelemaan liikkuvan väestön perusoikeuksia; kehottaa keskeyttämään rajaturvallisuusohjelman ja kaikkien kahdenvälisten takaisinottosopimusten soveltamisen jäsenvaltioiden ja Egyptin välillä;

19. pitää jatkuvaa turvallisuusyhteistyötä ja asevientiä EU:n jäsenvaltioista, erityisesti Ranskasta ja Saksasta, Egyptiin valitettavana ja toteaa sen olevan ristiriidassa asevientiä koskevan EU:n yhteisen kannan ja 21. elokuuta 2013 annettujen neuvoston päätelmien kanssa; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kansainvälistä ja EU:n oikeutta valvomalla vietävien aseiden ja tarvikkeiden käyttöä ja lopettamaan välittömästi kaikkien tarvikkeiden suoran tai välillisen toimituksen, myynnin, siirron tai kauttakulun, jos on olemassa huomattava vaara, että Egyptin turvallisuusjoukot käyttävät niitä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai niiden helpottamiseen; kannustaa kansallisten parlamenttien jäseniä asianomaisissa EU:n jäsenvaltioissa tutkimaan ja seuraamaan tätä asiaa ja harjoittamaan sitä koskevaa asianmukaista parlamentaarista valvontaa; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa raportoimaan jäsenvaltioiden Egyptin kanssa tekemän sotilaallisen ja turvallisuusyhteistyön tämänhetkisestä tilanteesta; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita ottamaan käyttöön EU:n laajuisen kiellon, joka koskee kaikenlaista sotilas- ja valvontateknologian ja puolustustarvikkeiden vientiä Egyptiin; korostaa, että kaikki muutokset tällä alalla olisi toteutettava oikeudenmukaisen siirtymän periaatteita noudattaen ilman, että työntekijät menettävät työpaikkojaan; korostaa, että on tärkeää lisätä ihmisoikeuspainotusta kaksikäyttötarvikkeiden, myös kybervalvontatarvikkeiden, viennin valvonnassa;

20. korostaa lisäksi, että yhteistä kantaa 2008/944/YUTP olisi tarkistettava asekauppasopimuksen 7 artiklan mukaisesti, jotta voidaan selventää oikeudellista velvoitetta evätä maastavientilupa, jos on olemassa vaara, että sotilasteknologiaa tai puolustustarvikkeita käytetään vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin tai kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin tai niiden helpottamiseen (yhteisen kannan 2 artiklan 2 kohta), ja ottaa käyttöön virallinen mekanismi sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat yhteistä kantaa, jolloin voidaan varmistaa sen tinkimätön ja johdonmukainen soveltaminen;

21. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita keskeyttämään terrorisminvastaisen yhteistyön Egyptin kanssa ja tuomitsemaan yksiselitteisesti terrorisminvastaisen lainsäädännön ja toimintapolitiikan väärinkäytön kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeuksien puolustajien vaientamiseksi; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään ihmisoikeuksia kansainvälisten terrorismintorjuntatoimien keskeisenä osatekijänä; pitää valitettavana, että Egyptin viranomaiset ovat mielivaltaisesti lisänneet ”terroristiluetteloonsa” lähes 7 000 ihmistä, joiden joukossa on ihmisoikeuksien puolustajia, aktivisteja ja oppositiopoliitikkoja;

22. toistaa tukevansa voimakkaasti YK:n asiantuntijoiden UNFCCC:n sihteeristölle esittämää kehotusta kehittää ihmisoikeuskriteerejä, joita tulevia COP-kokouksia isännöivien maiden on sitouduttava noudattamaan osana isäntäsopimusta;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Egyptin arabitasavallan presidentille ja hallitukselle, Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnalle, YK:n pääsihteerille ja asianomaisille YK:n elimille.

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2022
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö