Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0496/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0496/2022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl žmogaus teisių padėties Egipte

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
The Left frakcijos vardu

B9‑0496/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių padėties Egipte

(2022/2962(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto,

 atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir 1998 m. JT žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

 atsižvelgdamas į JT teisių ekspertų 2022 m. lapkričio 18 d. bendrą pareiškimą dėl Egipto, kuriame jie išreiškė susirūpinimą dėl priekabiavimo prie pilietinės visuomenės subjektų per 27-ąją JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferenciją (COP27), į 2022 m. lapkričio 11 d. JT žmogaus teisių ekspertų bendrą pareiškimą, kuriame raginama nedelsiant paleisti Alaa Abdelį Fattahą, ir į 2022 m. spalio 7 d. JT teisių ekspertų bendrą pareiškimą dėl Egipto, kuriame jie išreiškė susirūpinimą dėl pilietinei visuomenei taikomų apribojimų prieš aukščiausiojo lygio susitikimą klimato kaitos klausimais,

 atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, visų pirma į jos 52 (dėl visų formų ir rūšių kankinimo uždraudimo), 73 (dėl susirinkimų laisvės) ir 93 (dėl privalomojo tarptautinės žmogaus teisių teisės pobūdžio) straipsnius,

 atsižvelgdamas į 1981 m. Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

 atsižvelgdamas į Arabų žmogaus teisių chartiją,

 atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio mėn. ir 2014 m. vasario mėn. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Egipto valdžios institucijos naudojosi 27-ąja Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP27) kaip galimybe pakeisti savo įvaizdį ir nukreipti kritiką; kadangi vis dėlto COP27 vyko Egipto valdžios institucijoms negailestingai pažeidus teises į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę ir nesugebėjus spręsti moterų, mergaičių ir LGBTI asmenų diskriminacijos ir seksualinio smurto bei smurto dėl lyties prieš juos problemų;

B. kadangi nuo tada, kai prezidentas Abdel Fattah al-Sisi atėjo į valdžią, Egipto valdžios institucijos pradėjo represijas prieš pilietinę visuomenę ir toliau brutaliai ir sistemingai slopina visą kritiką; kadangi Egipto valdžios institucijos vis dažniau taiko represines priemones – nuo turto įšaldymo ir draudimo keliauti iki ilgalaikio ir savavališko kardomojo kalinimo, priverstinio dingimo, kankinimo ir teisminio priekabiavimo, be kita ko, atliekant nepagrįstus su nacionaliniu saugumu ir kova su terorizmu susijusių kaltinimų tyrimus;

C. kadangi rengiant COP27 dešimtys tūkstančių žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų, taikių protestuotojų, teisininkų, opozicijos politikų ir aktyvistų buvo įkalinti vien dėl to, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę, ir yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis kalėjimuose, kur yra paplitę kankinimai, seksualinė prievarta, atsisakymas suteikti tinkamą medicininę priežiūrą ir mirties atvejai įkalinimo metu;

D. kadangi Alaa Abdel Fattah yra Egipto ir Didžiosios Britanijos politinis kalinys, demokratijos aktyvistas ir žmogaus teisių gynėjas, pastarąjį dešimtmetį daugiau kaip devynerius metus praleidęs už grotų už taikų aktyvizmą; kadangi JT ekspertai ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl daugkartinių A. A. Fattaho suėmimų, sulaikymo, nuteisimo jam nedalyvaujant, netinkamo elgesio ir ilgalaikio kardomojo kalinimo; kadangi Alaa vis dar neturėjo galimybės gauti konsulinės apsaugos iš Jungtinės Karalystės pareigūnų ir kadangi jo advokatui nebuvo leista jį aplankyti; kadangi daugiau kaip 200 dienų jis buvo paskelbęs bado streiką, protestuodamas dėl jo neteisingo įkalinimo ir atsisakymo leisti jį lankyti konsuliniams pareigūnams;

E. kadangi Alaa Abdel Fattah yra tik vienas iš tūkstančių neteisėtai sulaikytų politinių kalinių; kadangi, nepaisant to, kad 2022 m. prieš COP27 buvo paleistas nedidelis kalinių skaičius ir tai vertinta palankiai, valdžios institucijų praktika piktnaudžiauti kardomuoju kalinimu represiniais ir baudžiamaisiais tikslais ir toliau buvo taikoma; kadangi vien per pastaruosius šešis mėnesius tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos užregistravo 796 paleidimus ir 1 953 naujus politiniais motyvais grindžiamus suėmimus; kadangi 2022 m. spalio mėn. prasidėjo nauja suėmimų ir sulaikymų banga; kadangi pilietinės visuomenės organizacijos pranešė apie priverstinius dingimus ir šimtų žmonių suėmimus dėl įtariamos paramos raginimams išeiti į demonstracijas lapkričio 11 d.;

F. kadangi nuo 2013 m. teisė rinktis į taikius susirinkimus yra faktiškai sustabdyta; kadangi pastaraisiais metais retai, bet vis dėlto vykstančius protestus lydėjo neteisėtas jėgos panaudojimas, masiniai sulaikymai, įkalinimai ir priverstiniai dingimai; kadangi iki šiol nė vienas saugumo pareigūnas ar kariškis nebuvo patrauktas atsakomybėn už mažiausiai 900 žmonių mirtį 2013 m. rugpjūčio 14 d. Rabaa al-Adawiya ir al-Nahda aikštėse Didžiajame Kaire;

G. kadangi Egipto valdžios institucijos, norėdamos nutraukti pilietinės visuomenės darbą, rėmėsi represiniais įstatymais, baudžiamaisiais tyrimais ir kitomis represinėmis priemonėmis; kadangi Egipto valdžios institucijos reikalauja, kad visos NVO užsiregistruotų iki 2023 m. balandžio mėn. arba jų veikla būtų nutraukta pagal represinį NVO įstatymą; kadangi dešimtmetį trukęs baudžiamasis tyrimas dėl teisėto pilietinės visuomenės organizacijų darbo byloje Nr. 173/2011 tęsiamas ir mažiausiai 15 pilietinės visuomenės atstovų tebėra tiriami ir jiems taikomi draudimai keliauti; kadangi atskirais atvejais dar aštuoni žmogaus teisių gynėjai, įskaitant teisininkus Mohamedą El-Baqerą, Ezzatą Ghoneimą ir Hodą Abdelmoniem, tebėra savavališkai sulaikyti dėl savo teisėto darbo žmogaus teisių srityje;

H. kadangi tebesitęsia represijos prieš pilietinę visuomenę, įskaitant aplinkosaugos grupes, ir nepateisinamai ribojamas jų dalyvavimas su COP27 susijusiose konsultacijose ir veikloje; kadangi, pasak JT ekspertų, per COP27 Egipto ir ne Egipto žmogaus teisių ir aplinkos gynėjai buvo bauginami, persekiojami ir stebimi ir buvo pažeistos jų teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus, saviraiškos ir veiksmingo dalyvavimo laisvė; kadangi daugelis grupių išreiškė susirūpinimą dėl savicenzūros būtinybės, kad būtų užtikrinta jų sauga ir saugumas;

I. kadangi šių metų rugsėjo mėn. JT Generalinio Sekretoriaus ataskaitoje padaryta išvada, kad egiptiečiai gali susidurti su „atsakomaisiais veiksmais“ ir „bauginimu“ dėl bendradarbiavimo su JT žmogaus teisių srityje, įskaitant sulaikymą ir sekimą tiek internete, tiek ne internete;

J. kadangi valdžios institucijos toliau persekiojo moteris žmogaus teisių gynėjas, , kurios kritikuoja vyriausybės nesugebėjimą apsaugoti moterų nuo seksualinio smurto ir smurto dėl lyties, prie jų priekabiavo ir jas baugino; kadangi nuo 2020 m. valdžios institucijos taip pat suėmė ir patraukė baudžiamojon atsakomybėn bent 10 „TikTok“ nuomonės formuotojų moterų už Įstatymo Nr. 175/2018 dėl kibernetinių nusikaltimų ir kitų pernelyg neaiškių teisinių nuostatų, pagal kurias kriminalizuojama „nepriklausomybė“ ir „amoralumo kurstymas“, pažeidimą; kadangi valdžios institucijos taip pat toliau suima ir persekioja asmenis remdamosi jų realia ar suvokiama seksualine orientacija ar lytine tapatybe ir atlieka analinius tyrimus – vykdo tyčinę, diskriminacinę ir baudžiamąją praktiką, kuri prilygsta prievartavimui ir kankinimui;

K. kadangi pabėgėliams, prieglobsčio prašytojams ir Egipte keliaujantiems asmenims nuolat kyla valdžios institucijų savavališkų grasinimų, sulaikymų ir pagrindinių teisių pažeidimų pavojus; kadangi sulaikymo įstaigose Egipto valdžios institucijos nuolat netinkamai elgiasi su sulaikytais prieglobsčio prašytojais ir pažeidžia negrąžinimo principą; kadangi, nepaisant šios kritinės padėties, 2022 m. spalio 30 d. ES pasirašė pirmąjį 80 mln. EUR vertės sienų valdymo programos etapą, kuriuo siekiama padėti Egiptui išlaikyti savo pajėgumus užkirsti kelią neteisėtai migracijai jūra, taip pat stiprinti savo sienos su Libija ir Sudanu kontrolę;

1. dar kartą labai apgailestauja dėl tebesitęsiančių ir intensyvėjančių Egipte vykdomų represijų prieš pagrindines teises ir žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, protestuotojus, žurnalistus, tinklaraštininkus, profesinių sąjungų narius, studentus, vaikus, moterų teisių aktyvistus, LGBTIQ+ asmenis, pilietinės visuomenės organizacijas, politinius oponentus ir mažumas;

2. reikalauja, kad prezidentas Abdel Fattah al-Sisi nedelsdamas suteiktų malonę Alaa Abdeliui Fattahui ir nedelsdamas jį paleistų, kad jam būtų užtikrintas skubus medicininis gydymas; ragina leisti jam nedelsiant išvykti į Jungtinę Karalystę arba tiesiogiai perduoti jį Jungtinei Karalystei pagal Egipto teisę;

3. smerkia nepaprastai didelį politinių kalinių ir sąžinės kalinių skaičių; pakartoja savo raginimą nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus asmenis, savavališkai sulaikytus už naudojimąsi savo teisėmis į saviraiškos ir susirinkimų laisvę, įskaitant Mohamedą „Oxygen“ Ibrahimą, Mohamedą Adelą Fahmy, Ezzatą Ghoneimą, Alaa Abdelį Fattahą, Ibrahimą Metwally Hegazy, Mohamedą El-Baqerą, Hodą Abdelmoniem, Ahmedą Amashą, Abdelį Moneimą Aboulą Fotouhą, Mohamedą El-Kassasą, Ziadą Abu El-Fadlą, Aishą El-Shater, Mohamedą Abo-Hourairą, Manal Agrama, Marwą Arafa, Halą Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfiką Ghanimą, Seifą Thabitą, Safwaną Thabitą, Sherifą al Rouby, Anasą El-Beltagy, Ahmedą Doumą, Nerminą Hussein, Haneen Hossam, Mawaddą el-Adham, Ismailą Iskandarani, Seifą Fateeną, Hishamą Genena, Omarą Mohammed Ali, Aymeną Moussa, Omarą el Houtą, Ahmedą Moussa Abd el-Khaleqą, Yehią Helwą, Sayedą Moshagebą, Ahmedą Fayezą, Mohamedą Mostafa Moussą, Amrą Shniną, Mahmoudą Saadą Diabą, Ayą Kamal Aldin Hussein Sayed ir Abdelmoniemą Abouelfotohą;

4. primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai laikytis tvirtos viešos pozicijos dėl būtinybės, kad Egiptas masiškai išlaisvintų politinius kalinius ir nutrauktų masinį piktnaudžiavimą kardomuoju kalinimu siekiant pažaboti tikrą ar numanomą nepritarimą; visų pirma ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį viešai reikalauti paleisti Alaa Abdelį Fattahą;

5. smerkia Egipto valdžios institucijų bauginimą, priekabiavimą prie jų ir sekimą per COP27 ir primygtinai ragina jas susilaikyti nuo represijų prieš pilietinę visuomenę, žmogaus teisių gynėjus ir čiabuvių tautų atstovus, dalyvavusius COP27;

6. dar kartą ragina Egipto valdžios institucijas visam laikui nutraukti tyrimus prieš žmogaus teisių organizacijas, kuriais piktnaudžiaujama, baigti bylą Nr. 173/2011 ir panaikinti visus žmogaus teisių gynėjams taikomus draudimus keliauti ir turto įšaldymą;

7. primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas imtis konkrečių veiksmų siekiant užtikrinti teises į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę, iš dalies pakeisti arba teisės aktus, kuriais piktnaudžiaujama, atsisakyti represinės praktikos ir panaikinti interneto svetainių cenzūrą;

8. reikalauja, kad valdžios institucijos iš dalies pakeistų, priimtų ir veiksmingai įgyvendintų teisės aktus, kuriais būtų panaikinta visų formų diskriminacija, ir reikalauja, kad jos kriminalizuotų visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites; ragina valdžios institucijas nutraukti moterų suėmimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn praktiką už tai, kad socialinės žiniasklaidos platformose skelbia vaizdo įrašus dėl „moralumo“ kaltinimų, ir priimti veiksmingą įstatymą prieš ankstyvas ir priverstines santuokas;

9. ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti suėmimus ir baudžiamąjį persekiojimą už suaugusiųjų seksualinius santykius savo noru, įskaitant tos pačios lyties santykius arba santykius, grindžiamus lyties raiška, ir nedelsiant paleisti LGBTIQ+ asmenis, kurie tebėra savavališkai sulaikyti, dažnai nežmoniškomis sąlygomis;

10. ragina nedelsiant paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą siekiant ją panaikinti;

11. ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti nuolatinę priverstinio dingimo praktiką ir atskleisti visų priverstinai dingusių asmenų buvimo vietą; ragina nedelsiant nutraukti nuolatinius kankinimus sulaikymo vietose ir įgyvendinti kalėjimų taisykles dėl lankymo, galimybės gauti medicininę priežiūrą, mankštintis ir bendrauti su išoriniu pasauliu;

12. dar kartą apgailestauja, kad ES ir jos valstybės narės ryžtingai nereagavo į baisius žmogaus teisių pažeidimus, padarytus valdant prezidentui Abdeliui Fattahui al-Sisi; ragina ES ir jos valstybes nares pagaliau atsižvelgti į daugybę Parlamento rezoliucijų ir pareiškimų bei pilietinės visuomenės rekomendacijų ir laikytis aiškios pozicijos dėl žmogaus teisių krizės Egipte;

13. primygtinai ragina ES ir valstybes nares pasmerkti Egipto piktnaudžiavimą nacionaliniuose ir bendruose pareiškimuose JT Žmogaus teisių taryboje ir vadovauti priimant rezoliuciją, kuria nustatomas seniai uždelstas JT stebėsenos ir ataskaitų teikimo mechanizmas dėl Egipto;

14. pakartoja savo raginimą nuosekliai ir išsamiai peržiūrėti ES santykius su Egiptu; mano, kad dėl žmogaus teisių padėties Egipte reikia iš esmės persvarstyti Komisijos paramos biudžetui operacijas ir būtina apriboti ES pagalbą, visų pirma, siekiant remti demokratinius veikėjus ir pilietinę visuomenę; ragina užtikrinti didesnį skaidrumą ir įtraukti ex ante poveikio žmogaus teisėms vertinimus, susijusius su visų formų finansine parama ar mokymais, kuriuos ES tiesiogiai ar netiesiogiai teikia Egiptui;

15. primygtinai ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą santykių su Egiptu pagrindu daugiausia dėmesio skirti būtinybei apčiuopiamai pagerinti žmogaus teisių padėtį, visų pirma išlaisvinti savavališkai sulaikytus žmogaus teisių gynėjus ir žurnalistus;

16. ragina ES ir valstybių narių ambasadorius ir diplomatus dalyvauti žurnalistų, tinklaraštininkų, profesinių sąjungų narių, žmogaus teisių gynėjų ir pilietinės visuomenės aktyvistų teismo procesuose šalyje, juos aplankyti sulaikymo vietoje, primygtinai raginti juos nedelsiant ir besąlygiškai paleisti viešai ir privačiai ir, kol jie bus paleisti, užtikrinti, kad būtų gerbiamos jų teisės sulaikymo metu, kad juos galėtų aplankyti advokatai ir šeimos nariai ir prireikus jiems būtų suteikta sveikatos priežiūra;

17. labai apgailestauja dėl to, kad Egipto valdžios institucijos iš tikrųjų nebendradarbiavo su Italijos valdžios institucijomis siekdamos nustatyti tiesą ir užtikrinti teisingumą dėl italų studento Giulio Regeni pagrobimo, kankinimo ir nužudymo;

18. pakartoja, kad žmogaus teisėms neturėtų pakenkti migracijos valdymas ar kovos su terorizmu veiksmai; pabrėžia, kad bet koks ES ir Egipto dalyvavimas migracijos srityje turėtų būti sutelktas į keliaujančių žmonių pagrindinių teisių apsaugą; ragina sustabdyti sienų valdymo programą ir bet kokius dvišalius valstybių narių ir Egipto readmisijos susitarimus;

19. apgailestauja dėl tolesnio ES valstybių narių, ypač Prancūzijos ir Vokietijos, bendradarbiavimo saugumo srityje ir ginklų eksporto į Egiptą, o tai prieštarauja ES bendrajai pozicijai dėl ginklų eksporto ir 2013 m. rugpjūčio 21 d. Tarybos išvadoms; ragina valstybes nares laikytis tarptautinės ir ES teisės stebint eksportuojamų ginklų ir įrangos naudojimą ir nedelsiant nutraukti bet kokios įrangos tiesioginį ar netiesioginį pristatymą, pardavimą, siuntimą, tranzitą ar perkrovimą, kai kyla didelė rizika, kad Egipto saugumo pajėgos ją naudos sunkiems žmogaus teisių pažeidimams vykdyti arba jų vykdymui palengvinti; ragina atitinkamų ES valstybių narių nacionalinių parlamentų narius ištirti, stebėti ir vykdyti tinkamą parlamentinę kontrolę šiuo klausimu; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį pateikti ataskaitą apie valstybių narių bendradarbiavimo su Egipto režimu karinėje ir saugumo srityse dabartinę padėtį; ragina ES ir jos valstybes nares visoje ES uždrausti bet kokios formos karinių ir stebėjimo technologijų bei įrangos eksportą į Egiptą; primygtinai reikalauja, kad bet koks pertvarkymas šiame sektoriuje būtų vykdomas laikantis teisingos pertvarkos principų, darbuotojams neprarandant darbo vietų; pakartoja, kad svarbu daugiau dėmesio skirti žmogaus teisėms dvejopo naudojimo prekių, įskaitant kibernetinio stebėjimo prekes, eksporto kontrolės srityje;

20. be to, primygtinai reikalauja, kad Bendroji pozicija 2008/944/CFSP būtų peržiūrėta pagal Sutarties dėl prekybos ginklais 7 straipsnį, siekiant išaiškinti teisinę prievolę atsisakyti išduoti eksporto licenciją, jei kyla pavojus, kad karinės technologijos arba įranga bus naudojamos sunkiems žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams arba jų vykdymui palengvinti (Bendrosios pozicijos 2 straipsnio 2 dalis), ir įtraukti oficialų mechanizmą, skirtą stebėti, kaip valstybės narės laikosi bendrosios pozicijos, siekiant užtikrinti griežtą ir nuoseklų jos taikymą;

21. ragina ES ir valstybes nares sustabdyti bendradarbiavimą kovos su terorizmu srityje su Egiptu ir nedviprasmiškai pasmerkti piktnaudžiavimą kovos su terorizmu teisės aktais ir politika siekiant nutildyti pilietinę visuomenę ir žmogaus teisių gynėjus; ragina ES ir valstybes nares propaguoti žmogaus teises kaip pagrindinius tarptautinių kovos su terorizmu pastangų elementus; apgailestauja dėl to, kad Egipto valdžios institucijos savavališkai įtraukė beveik 7 000 žmonių į savo „teroristų sąrašą“, įskaitant žmogaus teisių gynėjus, aktyvistus ir opozicijos politikus;

22. pakartoja, kad remia JT ekspertų raginimą UNFCCC sekretoriatui parengti žmogaus teisių kriterijus, kurių šalys, kuriose vyks būsimos konvencijos šalių konferencijos, įsipareigotų laikytis ir kurie būtų įtraukti į priimančios šalies susitarimą;

23. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Egipto Arabų Respublikos prezidentui ir vyriausybei, Afrikos žmogaus teisių ir tautų teisių komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui ir atitinkamiems JT organams.

 

Atnaujinta: 2022 m. lapkričio 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika