Rezolūcijas priekšlikums - B9-0496/2022Rezolūcijas priekšlikums
B9-0496/2022

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par cilvēktiesību stāvokli Ēģiptē

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu
saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
Kreiso grupas vārdā

B9‑0496/2022

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību stāvokli Ēģiptē

(2022/2962(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ēģipti,

 ņemot vērā 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem, Konvenciju par bērna tiesībām un ANO 1998. gada Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem,

 ņemot vērā ANO cilvēktiesību ekspertu 2022. gada 18. novembra kopīgo paziņojumu par Ēģipti, kurā viņi pauda satraukumu par pilsoniskās sabiedrības aktīvistu aizskaršanu COP 27 klimata samitā, ANO cilvēktiesību ekspertu 2022. gada 11. novembra kopīgo paziņojumu, kurā viņi aicināja nekavējoties atbrīvot Alaa Abdel Fattah, un ANO cilvēktiesību ekspertu 2022. gada 7. oktobra kopīgo paziņojumu par Ēģipti, kurā viņi pauda satraukumu par ierobežojumiem, kas pirms klimata samita vērsti pret pilsonisko sabiedrību,

 ņemot vērā Ēģiptes konstitūciju, jo īpaši tās 52. pantu (par visu veidu spīdzināšanas aizliegumu), 73. pantu (par pulcēšanās brīvību) un 93. pantu (par starptautisko cilvēktiesību saistošo raksturu),

 ņemot vērā 1981. gada jūnija Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

 ņemot vērā Arābu Cilvēktiesību hartu,

 ņemot vērā ES Ārlietu padomes 2013. gada augusta un 2014. gada februāra secinājumus par Ēģipti,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Ēģiptes iestādes Apvienoto Nāciju Organizācijas 27. klimata pārmaiņu konferenci (COP 27) ir izmantojušas kā iespēju mainīt savu tēlu un atspēkot kritiku; tā kā COP 27 tomēr notika situācijā, kurā notiek nemitīgi Ēģiptes iestāžu uzbrukumi vārda brīvībai, biedrošanās brīvībai un miermīlīgas pulcēšanās brīvībai un tās nespēj novērst diskrimināciju un seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm, meitenēm un LGBTI personām;

B. tā kā kopš prezidenta Abdelfattah al-Sisi nākšanas pie varas Ēģiptes iestādes ir uzsākušas represijas pret pilsonisko sabiedrību un turpina brutāli un sistemātiski apspiest jebkuru kritiku; tā kā Ēģiptes iestādes arvien vairāk izmanto represīvu taktiku, sākot no aktīvu iesaldēšanas un ceļošanas aizliegumiem un beidzot ar ilgstošu un patvaļīgu pirmstiesas aizturēšanu, piespiedu pazušanu, spīdzināšanu un iespaidošanu no tiesu iestāžu puses, tostarp veicot nepamatotu izmeklēšanu saistībā ar apsūdzībām, kas izvirzītas valsts drošības un terorisma apkarošanas apsvērumu dēļ;

C. tā kā, uzņemot COP 27, desmitiem tūkstošu cilvēktiesību aizstāvju, žurnālistu, miermīlīgu protestētāju, advokātu, opozīcijas politiķu un aktīvistu tika ieslodzīti tikai un vienīgi par to, ka izmantoja savu vārda brīvību, un šobrīd atrodas necilvēcīgos apstākļos cietumā, kur notiek spīdzināšana, seksuāli uzbrukumi, tiek liegta piekļuve pienācīgai medicīniskai aprūpei un ir reģistrēti arī nāves gadījumi;

D. tā kā Alaa Abdel Fattah ir politieslodzītais, demokrātijas aktīvists un cilvēktiesību aizstāvis, kurš ir Ēģiptes un Lielbritānijas valstspiederīgais un kurš vairāk nekā deviņus gadus ir pavadījis ieslodzījumā par savām miermīlīgajām aktivitātēm pēdējo desmit gadu laikā; tā kā ANO eksperti ir vairākkārt pauduši bažas par Alaa Abdel Fattah vairākkārtēju apcietināšanu, aizturēšanu, notiesāšanu in absentia, sliktu izturēšanos pret viņu un ilgstošu pirmstiesas aizturēšanu; tā kā Alaa Abdel Fattah joprojām nav bijusi iespēja vērsties pēc konsulārās palīdzības pie Apvienotās Karalistes amatpersonām un tā kā viņa advokātam nav atļauts viņu apmeklēt; tā kā viņš vairāk nekā 200 dienas ievēroja bada streiku, lai protestētu pret savu netaisnīgo ieslodzīšanu un konsulāro apmeklējumu liegšanu;

E. tā kā Alaa Abdel Fattah ir tikai viens no tūkstošiem netaisnīgi apcietināto politieslodzīto; tā kā, neraugoties uz to, ka 2022. gadā pirms COP 27 tika atbrīvots zināms skaits ieslodzīto, iestāžu prakse ļaunprātīgi izmantot pirmstiesas apcietinājumu represīviem un nosodošiem mērķiem joprojām turpinās; tā kā starptautiskās pilsoniskās sabiedrības organizācijas pēdējo sešu mēnešu laikā vien ir reģistrējušas 796 atbrīvošanas gadījumus un 1953 jaunus politiski motivētus apcietināšanas gadījumus; tā kā 2022. gada oktobrī sākās jauns arestu un aizturēšanas vilnis; tā kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir ziņojušas par vairāku simtu cilvēku piespiedu pazušanu un arestiem saistībā ar aizdomām par atbalstu aicinājumiem piedalīties 11. novembra demonstrācijās;

F. tā kā kopš 2013. gada miermīlīgas pulcēšanās tiesības ir faktiski atceltas; tā kā retie protesti, kas notika pēdējos gados, tika apspiesti, nelikumīgi izmantojot spēku un īstenojot masveida aizturēšanu un ieslodzīšanu, kā arī piespiedu pazušanu; tā kā līdz šim neviena drošības vai militāro struktūru amatpersona nav saukta pie atbildības par vismaz 900 cilvēku nāvi, 2013. gada 14. augustā Kairā izklīdinot protestus Rabaa al-Adawiya un al-Nahda laukumos;

G. tā kā Ēģiptes iestādes ir izmantojušas represīvus likumus, kriminālizmeklēšanu un cita veida represīvu taktiku, lai apturētu pilsoniskās sabiedrības darbu; tā kā Ēģiptes iestādes pieprasa, lai visas NVO līdz 2023. gada aprīlim reģistrētos — pretējā gadījumā tās tiks slēgtas saskaņā ar represīvu NVO likumu; tā kā desmit gadus ilgusī kriminālizmeklēšana par pilsoniskās sabiedrības organizāciju likumīgo darbu lietā Nr. 173/2011 turpinās, un pret vismaz 15 pilsoniskās sabiedrības darbiniekiem joprojām tiek veikta izmeklēšana un ir noteikti ceļošanas aizliegumi; tā kā atsevišķos gadījumos vēl astoņi cilvēktiesību aizstāvji, tostarp advokāti Mohamed El-Baqer, Ezzat Ghoneim un Hoda Abdelmoniem, joprojām ir patvaļīgi aizturēti par savu likumīgo darbu cilvēktiesību jomā;

H. tā kā turpinās represijas pret pilsonisko sabiedrību, tostarp vides aizsardzības grupām, un tiek noteikti nepamatoti ierobežojumi to dalībai ar COP 27 saistītajās apspriedēs un aktivitātēs; tā kā saskaņā ar ANO ekspertu teikto COP 27 laikā Ēģiptes un citu valstu cilvēktiesību un vides aizstāvji tika pakļauti iebiedēšanai, aizskaršanai un novērošanai un tika pārkāptas viņu tiesības uz miermīlīgu pulcēšanos, vārda brīvību un efektīvu līdzdalību; tā kā daudzas grupas ir paudušas bažas par pašcenzūras nepieciešamību, lai garantētu savu drošību;

I. tā kā šā gada septembra ANO ģenerālsekretāra ziņojumā secināts, ka ēģiptieši var saskarties ar "atriebību" un "iebiedēšanu" par sadarbību ar ANO cilvēktiesību jomā, tostarp ar aizturēšanu un novērošanu tiešsaistē un bezsaistē;

J. tā kā varas iestādes joprojām turpina saukt pie atbildības, aizskart un iebiedēt cilvēktiesību aizstāves, kuras kritizē valdības nespēju aizsargāt sievietes no seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības; tā kā kopš 2020. gada iestādes ir apcietinājušas un saukušas pie atbildības arī vismaz 10 TikTok ietekmētājas saistībā ar to, ka viņas ir pārkāpušas Likumu Nr. 175/2018 par kibernoziegumiem un citas ne pārāk skaidras tiesību normas, ar kurām kriminalizē "nepiedienību" un "kūdīšanu uz netiklību"; tā kā iestādes turpina arestēt un saukt pie atbildības personas par viņu reālo vai šķietamo seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti un veic anālo izmeklēšanu, kas ir tīša, diskriminējoša un nosodoša prakse, kas pielīdzināma izvarošanai un spīdzināšanai;

K. tā kā bēgļi, patvēruma meklētāji un cilvēki, kas pārvietojas Ēģiptes teritorijā, pastāvīgi ir pakļauti iestāžu īstenotu patvaļīgu draudu, aizturēšanas un pamattiesību pārkāpumu riskam; tā kā aizturēšanas vietās Ēģiptes iestādes mēdz slikti izturēties un izdarīt pārkāpumus pret aizturētajiem patvēruma meklētājiem un pārkāpj izraidīšanas aizliegumu; tā kā, neraugoties uz šo kritisko situāciju, 2022. gada 30. oktobrī ES apstiprināja 80 miljonus EUR vērtās robežu pārvaldības programmas pirmo posmu, lai "atbalstītu Ēģiptes spējas novērst nelikumīgu migrāciju pa jūru, kā arī stiprināt kontroli pār tās robežu ar Lībiju un Sudānu";

1. atkārtoti pauž vislielāko nožēlu par to, ka Ēģipte turpina un pastiprina vēršanos pret pamattiesību un cilvēktiesību aizstāvjiem, advokātiem, protestētājiem, žurnālistiem, blogeriem, arodbiedrību pārstāvjiem, studentiem, bērniem, sieviešu tiesību aktīvistiem, LGBTIK+ personām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, politiskajiem oponentiem un minoritātēm;

2. prasa, lai prezidents Abdelfattah al-Sisi nekavējoties apžēlotu Alaa Abdel Fattah un nekavējoties atbrīvotu viņu, lai steidzami nodrošinātu viņam medicīnisko aprūpi; aicina atļaut viņam nekavējoties izceļot uz Apvienoto Karalisti vai nosūtīt viņu tieši uz Apvienoto Karalisti saskaņā ar Ēģiptes tiesību aktiem;

3. nosoda ārkārtīgi lielo politieslodzīto un pārliecības dēļ ieslodzīto personu skaitu; atkārtoti aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēkus, kas patvaļīgi aizturēti par vārda un pulcēšanās brīvības izmantošanu, tostarp, taču ne tikai Mohamed "Oxygen" Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed un Abdelmoniem Abouelfotoh;

4. mudina Savienības priekšsēdētāja vietnieci / Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP/PV) ieņemt stingru un publiski paustu nostāju attiecībā uz to, ka Ēģiptei ir masveidā jāatbrīvo politieslodzītie un jāatsakās no ļaunprātīgas pirmstiesas apcietinājuma izmantošanas, lai apspiestu reālus vai šķietamus disidentus; jo īpaši aicina AP/PV publiski pieprasīt Alaa Abdel Fattah atbrīvošanu;

5. nosoda Ēģiptes iestāžu COP 27 laikā īstenoto iebiedēšanu, aizskaršanu un uzraudzību un mudina tās atturēties no represijām pret pilsonisko sabiedrību, cilvēktiesību aizstāvjiem un pamatiedzīvotāju pārstāvjiem, kas piedalījās COP 27;

6. atkārtoti aicina Ēģiptes iestādes neatgriezeniski pārtraukt ļaunprātīgi veikto izmeklēšanu pret cilvēktiesību organizācijām, slēgt lietu Nr. 173/2011 un atcelt visus ceļošanas aizliegumus un līdzekļu iesaldēšanu, kas piemērota cilvēktiesību aizstāvjiem;

7. mudina Ēģiptes iestādes veikt konkrētus pasākumus, lai garantētu tiesības uz vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību, lai grozītu vai atceltu ļaunprātīgus tiesību aktus, atsakoties no represīvas prakses un atceļot tīmekļa vietņu cenzūru;

8. prasa iestādēm grozīt, pieņemt un efektīvi īstenot tiesību aktus, lai izskaustu visu veidu diskrimināciju, kā arī prasa paredzēt kriminālatbildību par visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm; aicina iestādes izbeigt praksi arestēt un saukt pie atbildības sievietes par to, ka viņas sociālajos medijos ir ievietojušas videoklipus, izvirzot viņām apsūdzības "morāles" jomā, un pieņemt efektīvus tiesību aktus pāragru un piespiedu laulību novēršanai;

9. aicina Ēģiptes iestādes izbeigt apcietināšanu un kriminālvajāšanu saistībā ar labprātīgām dzimumattiecībām starp pieaugušajiem, kā arī ar viendzimuma attiecībām vai attiecībām, kuru pamatā ir dzimuma pašizpausme, un nekavējoties atbrīvot LGBTIK+ personas, kuras joprojām ir patvaļīgi aizturētas, bieži vien necilvēcīgos apstākļos;

10. aicina nekavējoties noteikt moratoriju nāvessoda piemērošanai, lai vēlāk atceltu to pilnībā;

11. aicina Ēģiptes iestādes pārtraukt sistemātisko piespiedu pazušanas praksi un atklāt visu piespiedu kārtā pazudušo personu atrašanās vietu; aicina nekavējoties izbeigt sistemātisko spīdzināšanu, kas notiek ieslodzījuma vietās, un ievērot cietumu noteikumus par apmeklējumiem, piekļuvi medicīniskajai aprūpei, iespējām kustēties un sazināties ar ārpasauli;

12. atkārtoti pauž nožēlu par to, ka ES un tās dalībvalstis nav apņēmīgi reaģējušas uz nežēlīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas izdarīti prezidenta al-Sisi pilnvaru laikā; aicina ES un tās dalībvalstis beidzot ņemt vērā daudzās Parlamenta rezolūcijas un paziņojumus, kā arī pilsoniskās sabiedrības ieteikumus, un pieņemt skaidru nostāju attiecībā uz cilvēktiesību krīzi Ēģiptē;

13. mudina ES un dalībvalstis nosodīt Ēģiptes pieļautos pārkāpumus, ANO Cilvēktiesību padomē pieņemot valstu un kopīgus paziņojumus, un pieņemt rezolūciju, ar ko izveido ANO uzraudzības un ziņošanas mehānismu attiecībā uz Ēģipti, kurš jau sen bija jāizveido;

14. atkārtoti aicina padziļināti un vispusīgi pārskatīt ES attiecības ar Ēģipti; uzskata, ka cilvēktiesību stāvoklis Ēģiptē prasa nopietni pārskatīt Komisijas budžeta atbalsta darbības un ierobežot ES palīdzību, lai ar to galvenokārt atbalstītu demokrātijas aktivitāšu dalībniekus un pilsonisko sabiedrību; aicina nodrošināt lielāku pārredzamību un veikt ex ante cilvēktiesību ietekmes novērtējumus saistībā ar visiem finansiālā atbalsta vai apmācības veidiem, ko ES tieši vai netieši nodrošina Ēģiptei;

15. mudina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu savu attiecību ar Ēģipti centrā izvirzīt nepieciešamību panākt reālus uzlabojumus cilvēktiesību situācijā, jo īpaši — patvaļīgi aizturētu cilvēktiesību aizstāvju un žurnālistu atbrīvošanu;

16. mudina ES un dalībvalstu vēstniekus un diplomātus apmeklēt žurnālistu, blogeru, arodbiedrību pārstāvju, cilvēktiesību aizstāvju un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu tiesas sēdes šajā valstī, apmeklēt viņus apcietinājumā, gan publiski, gan privāti mudināt nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot šīs personas un līdz atbrīvošanai nodrošināt, ka apcietinājuma laikā tiek ievērotas viņu tiesības, ka viņu advokāti un ģimenes locekļi var viņus apmeklēt un ka viņi vajadzības gadījumā var saņemt veselības aprūpi;

17. pauž dziļu nožēlu par Ēģiptes iestāžu nespēju patiesi sadarboties ar Itālijas iestādēm, lai noskaidrotu patiesību un nodrošinātu taisnīgumu saistībā ar itāļu studenta Giulio Regeni nolaupīšanu, spīdzināšanu un slepkavību;

18. atkārtoti norāda, ka ar migrācijas pārvaldības vai pretterorisma darbībām nedrīkstētu apdraudēt cilvēktiesības; uzsver, ka, iesaistot Ēģipti migrācijas jautājumu risināšanā, ES būtu jākoncentrējas uz migrantu pamattiesību aizsardzību; aicina apturēt robežu pārvaldības programmu un visus divpusējos atpakaļuzņemšanas nolīgumus starp dalībvalstīm un Ēģipti;

19. pauž nožēlu par nepārtraukto sadarbību drošības jomā un ieroču eksportu no ES dalībvalstīm, jo īpaši Francijas un Vācijas, uz Ēģipti, kas ir pretrunā ES kopējai nostājai par ieroču eksportu un Padomes 2013. gada 21. augusta secinājumiem; aicina dalībvalstis ievērot starptautiskos un ES tiesību aktus, uzraugot eksportēto ieroču un ekipējuma izmantošanu, un nekavējoties pārtraukt jebkāda ekipējuma tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu, nodošanu, tranzītu vai pārkraušanu, ja pastāv būtisks risks, ka Ēģiptes drošības spēki to izmantos, lai izdarītu nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus vai atvieglotu to veikšanu; mudina attiecīgo ES dalībvalstu parlamentu deputātus izmeklēt šo jautājumu un veikt atbilstošu parlamentāro uzraudzību; aicina AP/PV ziņot par dalībvalstu un Ēģiptes militārās un drošības sadarbības pašreizējo stāvokli; aicina ES un tās dalībvalstis noteikt ES mēroga aizliegumu eksportēt uz Ēģipti jebkāda veida militārās un novērošanas tehnoloģijas un iekārtas; uzstāj, ka jebkādas pārmaiņas šajā nozarē būtu jāveic saskaņā ar taisnīgas pārkārtošanās principiem, neatlaižot no darba darbiniekus; atkārtoti uzsver, ka tā piešķir lielu nozīmi cilvēktiesību aspektiem divējāda lietojuma preču, tostarp kibernovērošana preču, eksporta kontrolē;

20. turklāt prasa atbilstīgi Ieroču tirdzniecības līguma 7. pantam pārskatīt Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP, lai precizētu juridisko pienākumu nepiešķirt eksporta atļauju, ja pastāv skaidra iespējamība, ka eksportam paredzēto militāro tehnoloģiju vai ekipējumu varētu izmantot nopietnu cilvēktiesību vai starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumu veikšanai vai veicināšanai (Kopējās nostājas 2. panta 2. punkts), un lai tajā iekļautu oficiālu mehānismu, ar kuru uzraudzītu, kā dalībvalstis ievēro Kopējās nostājas prasības, ar mērķi nodrošināt minētā tiesību akta stingru un konsekventu piemērošanu;

21. aicina ES un dalībvalstis pārtraukt sadarbību ar Ēģipti pretterorisma jomā un nepārprotami nosodīt pretterorisma tiesību aktu un politikas ļaunprātīgu izmantošanu nolūkā apklusināt pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesību aizstāvjus; aicina ES un dalībvalstis veicināt cilvēktiesību ievērošanu kā starptautisko pretterorisma pasākumu galveno elementu; pauž nožēlu par to, ka Ēģiptes iestādes savā "teroristu sarakstā" ir patvaļīgi iekļāvušas gandrīz 7000 cilvēku, tostarp cilvēktiesību aizstāvjus, aktīvistus un opozīcijas politiķus;

22. atkārtoti pauž stingru atbalstu ANO ekspertu aicinājumam UNFCCC sekretariātam izstrādāt cilvēktiesību kritērijus, kas valstīm, kurās notiek turpmākās COP, ir jāapņemas ievērot uzņēmējvalsts nolīguma ietvaros;

23. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, priekšsēdētāja vietniekam /Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, Ēģiptes Arābu Republikas prezidentam un valdībai, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību komisijai, ANO ģenerālsekretāram un attiecīgajām ANO struktūrām.

 

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 23. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika