Förslag till resolution - B9-0496/2022Förslag till resolution
B9-0496/2022

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om mänskliga rättigheter i Egypten

21.11.2022 - (2022/2962(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Miguel Urbán Crespo, Mick Wallace
för The Left-gruppen

B9‑0496/2022

Europaparlamentets resolution om mänskliga rättigheter i Egypten

(2022/2962(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter samt FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna från 1998,

 med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 18 november 2022 från FN:s människorättsexperter om Egypten, där de uttryckte sin oro över trakasserierna mot civilsamhällesaktörer vid klimattoppmötet COP27, av det gemensamma uttalandet av den 11 november 2022 från FN:s människorättsexperter, med krav på omedelbar frigivning av Alaa Abdel Fattah, och av det gemensamma uttalandet av den 7 oktober 2022 från FN:s människorättsexperter om Egypten, där de uttryckte oro över restriktionerna för det civila samhället inför klimattoppmötet,

 med beaktande av Egyptens konstitution, särskilt artiklarna 52 (om förbud mot alla former och slag av tortyr), 73 (om mötesfrihet) och 93 (om den internationella människorättslagstiftningens bindande karaktär),

 med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter från 1981,

 med beaktande av Arabiska stadgan om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Egypten från augusti 2013 och februari 2014,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De egyptiska myndigheterna har använt FN:s 27:e klimatförändringskonferens (COP27) som ett tillfälle att möjlighet att skapa sig en ny image och avleda kritiken. COP27 ägde dock rum mitt under de egyptiska myndigheternas obönhörliga angrepp på rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster, liksom deras underlåtenhet att ta itu med diskriminering och sexuellt och könsrelaterat våld mot kvinnor, flickor och hbti-personer.

B. Sedan president Abdelfattah al-Sisi kom till makten har de egyptiska myndigheterna gjort tillslag mot det civila samhället och fortsätter att brutalt och systematiskt förtrycka alla kritiska röster. De egyptiska myndigheterna har i allt högre grad använt repressiv taktik med allt från frysning av tillgångar och reseförbud till långvariga och godtyckliga frihetsberövanden före rättegång, påtvingade försvinnanden, tortyr och rättsliga trakasserier, bland annat genom ogrundade anklagelser och utredningar när det gäller nationell säkerhet och terrorismbekämpning.

C. Tiotusentals människorättsförsvarare, journalister, fredliga demonstranter, advokater, oppositionspolitiker och aktivister har fängslats enbart för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet och hålls fängslade under omänskliga förhållanden där tortyr, sexuella övergrepp, nekad tillgång till lämplig sjukvård och dödsfall i fängelser är vanligt förekommande.

D. Alaa Abdel Fattah är en egyptisk och brittisk politisk fånge, demokratiaktivist och människorättsförsvarare som har tillbringat över nio år bakom galler för sin fredliga aktivism under det senaste årtiondet. FN-experter har upprepade gånger uttryckt sin oro över de upprepade gripandena och frihetsberövanden av, utevarodomarna mot och utdragna häktningsperioderna av Fattah och misshandeln av honom. Alaa har fortfarande inte haft någon konsulär tillgång till brittiska diplomater och hans advokat tilläts inte besöka honom. Han hungerstrejkade i över 200 dagar för att protestera mot sitt orättmätiga fängelsestraff och mot förvägrade konsulära besök.

E. Alaa Abdel Fattah är bara en av tusentals politiska fångar som orättmätigt frihetsberövats. Trots det välkomna frigivandet av ett begränsat antal fångar 2022 inför COP27 har myndigheternas praxis att missbruka häktning i repressiva och bestraffande syften fortsatt. Internationella civilsamhällesorganisationer har registrerat 796 frigivningar och 1 953 nya politiskt motiverade gripanden enbart under de senaste sex månaderna. En ny våg av gripanden och frihetsberövanden inleddes i oktober 2022. Civilsamhällesorganisationer har rapporterat om påtvingade försvinnanden och gripanden av hundratals människor på grund av deras misstänkta stöd för uppmaningar att demonstrera den 11 november.

F. Sedan 2013 har rätten till fredliga sammankomster i praktiken varit upphävd. De sällsynta protester som har ägt rum under de senaste åren har mötts av olaglig användning av våld och gripanden, fängslanden och påtvingade försvinnanden i massiv omfattning. Hittills har ingen säkerhetstjänsteman eller militär tjänsteman ställts till svars för minst 900 personers död när sittdemonstrationerna på Rabaa al-Adawiya- och al-Nahda-torgen i Kairo upplöstes den 14 augusti 2013.

G. De egyptiska myndigheterna har förlitat sig på repressiva lagar, brottsutredningar och annan repressiv taktik för att stänga ner det civila samhällets arbete. De egyptiska myndigheterna kräver att alla icke-statliga organisationer ska registrera sig senast i april 2023 eller stängas ned enligt en repressiv lag om icke-statliga organisationer. Den decennielånga brottsutredningen av det legitima arbete som utförs av civilsamhällesorganisationer i mål 173/2011 fortsätter, och minst 15 civilsamhällesarbetare utreds fortfarande och har reseförbud. I andra separata fall sitter ytterligare åtta människorättsförsvarare, däribland advokaterna Mohamed El‑Baqer, Ezzat Ghoneim och Hoda Abdelmoniem, fortfarande godtyckligt frihetsberövade för sitt legitima människorättsarbete.

H. Förtrycket av det civila samhället, inbegripet miljögrupper, och de oberättigade restriktioner för deras deltagande i samråd och aktiviteter som rör COP, fortsätter. Enligt FN-experter har egyptiska och icke-egyptiska människorättsförsvarare och miljöförsvarare utsatts för hot, trakasserier och övervakning under COP27, och deras rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster, yttrandefrihet och faktiskt deltagande har kränkts. Många grupper har uttryckt oro över behovet av självcensur för att garantera sin säkerhet och trygghet.

I. I en rapport från FN:s generalsekreterare i september i år drogs slutsatsen att egyptier kan utsättas för ”repressalier” och ”hot” för att ha samarbetat med FN om mänskliga rättigheter, inbegripet frihetsberövande och övervakning både online och offline.

J. Myndigheterna har fortsatt att lagföra, trakassera och skrämma kvinnliga människorättsförsvarare som kritiserar regeringens underlåtenhet att skydda kvinnor mot sexuellt och könsrelaterat våld. Sedan 2020 har myndigheterna också gripit och åtalat minst 10 kvinnliga TikTok-influerare för överträdelse av lag 175/2018 om cyberbrottslighet och andra alltför vaga rättsliga bestämmelser som kriminaliserar ”oanständighet” och ”uppvigling till omoral”. Myndigheterna fortsätter också att gripa och åtala enskilda personer på grundval av deras verkliga eller upplevda sexuella läggning eller könsidentitet och utför anala undersökningar, en avsiktlig, diskriminerande och bestraffande handling som utgör våldtäkt och tortyr.

K. Flyktingar, asylsökande och personer på rörlig fot i Egypten löper ständigt risk för godtyckliga hot, frihetsberövanden och kränkningar av de grundläggande rättigheterna från myndigheternas sida. I förvarsanläggningar misshandlar och kränker de egyptiska myndigheterna rutinmässigt frihetsberövade asylsökande och bryter mot principen om non-refoulement. Trots denna kritiska situation undertecknade EU den 30 oktober 2022 den första fasen av ett gränsförvaltningsprogram på 80 miljoner euro för att hjälpa Egypten att upprätthålla sin kapacitet att förhindra irreguljär migration sjövägen samt att stärka kontrollen av landets gräns mot Libyen och Sudan.

1. Europaparlamentet beklagar än en gång och i starkast möjliga ordalag Egyptens fortsatta och intensifierade angrepp mot de grundläggande rättigheterna och mot människorättsförsvarare, advokater, demonstranter, journalister, bloggare, fackföreningsmedlemmar, studenter, barn, kvinnorättsaktivister, hbtqi-personer, civilsamhällesorganisationer, politiska motståndare och minoriteter.

2. Europaparlamentet begär att president Abdelfattah al-Sisi omedelbart benådar Alaa Abdel Fattah och att han utan dröjsmål friges så att han får akut medicinsk behandling. Parlamentet begär att han omedelbart ska få avresa till Förenade kungariket eller att han ska överföras direkt till Förenade kungariket i enlighet med egyptisk lag.

3. Europaparlamentet fördömer att antalet politiska fångar och samvetsfångar är så oerhört många. Parlamentet upprepar sina krav på ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla människor som godtyckligt frihetsberövats för att de utövat sin rätt till yttrande- och mötesfrihet, inbegripet men inte begränsat till Mohamed ”Oxygen” Ibrahim, Mohamed Adel Fahmy, Ezzat Ghoneim, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed El-Baqer, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El‑Korbagy, Tawfik Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el‑Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, Omar el Hout, Ahmed Moussa Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb, Ahmed Fayez, Mohamed Mostafa Moussa, Amr Shnin, Mahmoud Saad Diab, Aya Kamal Aldin Hussein Sayed och Abdelmoniem Abouelfotoh.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att inta en fast offentlig ståndpunkt om behovet av att Egypten friger politiska fångar i stor skala och överger den massiva användningen av kränkande frihetsberövande före rättegång för att slå ned på verkliga eller upplevda avvikande åsikter. Parlamentet uppmanar i synnerhet vice ordföranden/den höga representanten att offentligt kräva att Alaa Abdel Fattah friges.

5. Europaparlamentet fördömer de egyptiska myndigheternas hotelser, trakasserier och övervakning under COP27 och uppmanar dem att avstå från repressalier mot det civila samhället, människorättsförsvarare och företrädare för urbefolkningar som deltog i COP27.

6. Europaparlamentet uppmanar än en gång de egyptiska myndigheterna att permanent upphöra med kränkande utredningar av människorättsorganisationer, att avsluta mål 173/2011 och att häva alla reseförbud och frysning av tillgångar som införts för människorättsförsvarare.

7. Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att vidta konkreta åtgärder för att garantera rätten till yttrandefrihet, föreningsfrihet och frihet att delta i fredliga sammankomster, ändra eller upphäva kränkande lagstiftning, överge repressiva metoder och häva censuren av webbplatser.

8. Europaparlamentet begär att myndigheterna ändrar, antar och effektivt genomför lagstiftning för att undanröja alla former av diskriminering och begär att de kriminaliserar alla former av våld mot kvinnor och flickor. Parlamentet uppmanar myndigheterna att upphöra med att gripa och lagföra kvinnor för att de lagt ut videor på sociala medieplattformar på grundval av ”moraliska” anklagelser och att anta en effektiv lag mot tidiga äktenskap och tvångsäktenskap.

9. Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att upphöra med gripanden och åtal för sexuella förbindelser mellan samtyckande vuxna, inbegripet samkönade relationer eller relationer grundade på könsuttryck, och att omedelbart frige hbtqi+‑personer som fortfarande hålls godtyckligt frihetsberövade, ofta under omänskliga förhållanden.

10. Europaparlamentet begär ett omedelbart moratorium för tillämpningen av dödsstraff i syfte att avskaffa det.

11. Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att upphöra med den systematiska praxisen med påtvingade försvinnanden och att avslöja var alla personer som fallit offer för tvångsförsvinnande befinner sig. Parlamentet kräver ett omedelbart slut på den systematiska tortyr som förekommer i fängelser och att fängelseregler om besök, tillgång till läkarvård, motion och kommunikation med omvärlden verkställs.

12. Europaparlamentet beklagar än en gång att EU och dess medlemsstater inte på ett beslutsamt sätt har reagerat på de avskyvärda människorättskränkningar som begåtts under president al-Sisis regim. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att sent omsider beakta de många resolutionerna och uttalandena från parlamentet och rekommendationer från det civila samhället, och att inta en tydlig ståndpunkt om människorättskrisen i Egypten.

13. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att i starkast möjliga ordalag fördöma Egyptens kränkningar genom nationella och gemensamma uttalanden i FN:s råd för mänskliga rättigheter och att gå i spetsen för antagandet av en resolution om att inrätta en FN-övervaknings- och rapporteringsmekanism för Egypten, vilken borde ha inrättats för länge sedan.

14. Europaparlamentet upprepar sin begäran om en djupgående och omfattande översyn av EU:s förbindelser med Egypten. Parlamentet anser att människorättssituationen i Egypten kräver en genomgripande revidering av kommissionens budgetstödinsatser och kräver att EU:s bistånd begränsas till att främst stödja demokratiska aktörer och det civila samhället. Parlamentet efterlyser mer transparens och inkludering av förhandskonsekvensbedömningar avseende mänskliga rättigheter för alla former av finansiellt stöd eller utbildning som EU tillhandahåller Egypten, antingen direkt eller indirekt.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och utrikestjänsten med kraft att sätta behovet av konkreta förbättringar av människorättssituationen, särskilt frigivningen av godtyckligt frihetsberövade människorättsförsvarare och journalister, i centrum för nästa möte i associeringsrådet EU–Egypten.

16. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s och medlemsstaternas ambassadörer och diplomater att närvara vid rättegångarna mot journalister, bloggare, fackföreningsmedlemmar, människorättsförsvarare och civilsamhällesaktivister, att besöka dem i fängelserna, att både offentligt och privat kräva att de omedelbart och villkorslöst friges och, i avvaktan på att de friges, att se till att deras rättigheter respekteras och att de tillåts besöka sina advokater och familjer och vid behov få hälso- och sjukvård.

17. Europaparlamentet beklagar djupt de egyptiska myndigheternas underlåtenhet att verkligen samarbeta med de italienska myndigheterna för att fastställa sanningen och garantera rättvisa för kidnappningen, tortyren och mordet på den italienska studenten Giulio Regeni.

18. Europaparlamentet upprepar att de mänskliga rättigheterna inte får undergrävas genom migrationshantering eller åtgärder för att bekämpa terrorism. Parlamentet betonar att all inblandning från EU:s sida i Egypten i migrationsfrågor bör inriktas på skyddet av de grundläggande rättigheterna för människor som befinner sig på flykt. Parlamentet efterlyser ett tillfälligt upphävande av gränsförvaltningsprogrammet och eventuella bilaterala återtagandeavtal mellan medlemsstaterna och Egypten.

19. Europaparlamentet beklagar det fortsatta säkerhetssamarbetet och vapenexporten till Egypten från EU:s medlemsstater, särskilt Frankrike och Tyskland, som strider mot EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport och rådets slutsatser av den 21 augusti 2013. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa internationell rätt och EU-lagstiftning genom att övervaka användningen av vapen och utrustning som exporteras och att omedelbart upphöra med direkt eller indirekt leverans, försäljning, överföring, transitering eller omlastning av utrustning om det finns en betydande risk för att den kommer att användas av de egyptiska säkerhetsstyrkorna för att begå allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller underlätta deras utförande. Parlamentet uppmuntrar nationella parlamentsledamöter i de berörda EU‑medlemsstaterna att undersöka, övervaka och utöva lämplig parlamentarisk kontroll i denna fråga. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att rapportera om den aktuella situationen för medlemsstaternas militära och säkerhetsrelaterade samarbete med Egypten. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att införa ett EU-omfattande förbud mot export av alla former av militär- och övervakningsteknik och -utrustning till Egypten. Parlamentet insisterar på att all omställning inom denna sektor bör ske i enlighet med principerna om en rättvis omställning, utan att arbetstagarna förlorar sin sysselsättning. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att större vikt fästs vid mänskliga rättigheter i kontrollen av export av produkter med dubbla användningsområden, inbegripet cyberövervakningsprodukter.

20. Europaparlamentet insisterar vidare på att den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp bör revideras i enlighet med artikel 7 i vapenhandelsfördraget i syfte att klargöra den rättsliga skyldigheten att vägra en exportlicens om det finns en risk för att militärteknik eller krigsmateriel kommer att användas för att begå eller underlätta allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller internationell humanitär rätt (artikel 2.2 i den gemensamma ståndpunkten), och i syfte att införa en formell mekanism för övervakning av medlemsstaternas efterlevnad av den gemensamma ståndpunkten för att se till att den tillämpas rigoröst och konsekvent.

21. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att avbryta samarbetet med Egypten i kampen mot terrorism och att entydigt fördöma missbruket av lagstiftning och politik mot terrorism för att tysta det civila samhället och människorättsförsvarare. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att främja mänskliga rättigheter som centrala inslag i de internationella insatserna för terrorismbekämpning. Parlamentet beklagar djupt att de egyptiska myndigheterna godtyckligt har fört upp nästan 7 000 människor på sina ”terroristförteckningar”, däribland människorättsförsvarare, aktivister och oppositionspolitiker.

22. Europaparlamentet upprepar sitt helhjärtade stöd för FN-experternas uppmaning till UNFCCC:s sekretariat att ta fram människorättskriterier som länder som står värd för framtida partskonferenser måste åta sig att uppfylla som en del av värdavtalet.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar, Arabrepubliken Egyptens president och regering, Afrikanska kommissionen för mänskliga och folkens rättigheter, Förenta nationernas generalsekreterare och relevanta organ inom Förenta nationerna.

 

Senaste uppdatering: 23 november 2022
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy