Návrh usnesení - B9-0511/2022Návrh usnesení
B9-0511/2022

NÁVRH USNESENÍ o posouzení dodržování podmínek v oblasti právního státu podle nařízení o podmíněnosti ze strany Maďarska a aktuálním stavu maďarského plánu pro oživení a odolnost

21.11.2022 - (2022/2935(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Petri Sarvamaa, Jeroen Lenaers
za skupinu PPE
Eider Gardiazabal Rubial, Thijs Reuten, Lara Wolters, Gabriele Bischoff, Csaba Molnár, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley, Sylvie Guillaume
za skupinu S&D
Moritz Körner, Katalin Cseh
za skupinu Renew
Damian Boeselager, Gwendoline Delbos‑Corfield, Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Younous Omarjee, Malin Björk
za skupinu The Left


Postup : 2022/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0511/2022
Předložené texty :
B9-0511/2022
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9‑0511/2022

Usnesení Evropského parlamentu o posouzení dodržování podmínek v oblasti právního státu podle nařízení o podmíněnosti ze strany Maďarska a aktuálním stavu maďarského plánu pro oživení a odolnost

(2022/2935(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

 s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU), zejména na článek 2, čl. 4 odst. 3 a čl. 7 odst. 1 této smlouvy,

 s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a na protokoly k této úmluvě,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na mezinárodní dohody Organizace spojených národů a Rady Evropy o lidských právech,

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (nařízení o podmíněnosti)[1],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost[2],

 s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky[3],

 s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 3. června 2021 ve věci C-650/18, kterým se zamítá žaloba Maďarska proti usnesení Parlamentu ze dne 12. září 2018, jímž se zahájil postup k zjištění, zda existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty, na nichž je založena Evropská unie,[4],

 s ohledem na kapitoly týkající se Maďarska ve výročních zprávách Komise o právním státu, zejména na tyto kapitoly z roku 2021 a 2022,

 s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie,

 s ohledem na svá předchozí usnesení,  zejména na usnesení:

ze dne 15. září 2022 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena[5],

ze dne 9. června 2022 o  právním státu a případném schválení polského národního plánu pro oživení[6], ze dne 5. května 2022 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 SEU týkajících se Polska a Maďarska[7],

 ze dne 10. března 2022 o právním státu a důsledcích rozsudku ESD[8],

 ze dne 8. července 2021 o porušování práva EU a práv občanů z řad LGBTIQ v Maďarsku v důsledku legislativních změn přijatých maďarským parlamentem[9],

 ze dne 10. června 2021 o stavu právního státu v Evropské unii a uplatňování nařízení o podmíněnosti (EU, Euratom) 2020/2092[10],

 s ohledem na písemné oznámení, které Komise zaslala maďarské vládě dne 27. dubna 2022 v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení o podmíněnosti,

 s ohledem na nápravná opatření, která maďarská vláda představila v dopise Komisi  ze dne 22. srpna 2022,

 s ohledem na návrh Komise ze dne 18. září 2022 na prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku (COM(2022)0485),

 s ohledem na pořadí Maďarska v indexu právního státu v roce 2022 (73. ze 140 zemí a poslední mezi zeměmi EU, Evropského sdružení volného obchodu a Severní Ameriky),

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou zakotveny v článku 2 SEU, odrážejí se v Listině základních práv EU a jsou součástí mezinárodních dohod o lidských právech; vzhledem k tomu, že tyto společné hodnoty, které se všechny členské státy dobrovolně zavázaly dodržovat, tvoří základ práv, jichž požívají osoby žijící v Unii;

B. vzhledem k tomu, že opatření podle nařízení o podmíněnosti může Komise uplatnit, pokud porušování zásad právního státu v členském státě přímo ovlivňuje nebo vážně ohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu Unie;

C. vzhledem k tomu, že dne 18. září 2022 předložila Komise opatření na ochranu rozpočtu podle nařízení o podmíněnosti, a to prostřednictvím návrhu prováděcího rozhodnutí Rady zajišťujícího ochranu finančních zájmů EU před porušením zásad právního státu v Maďarsku, přičemž bylo pozastaveno 65 % závazků pro tři programy v rámci politiky soudržnosti nebo případně schválení těchto tří programů i zákaz přijímat právní závazky se svěřenskými fondy veřejného zájmu pro programy prováděné v rámci přímého a nepřímého řízení;

D. vzhledem k tomu, že nápravná opatření přijatá maďarskou vládou nepostačují k tomu, aby prokázala, že porušování zásad právního státu v Maďarsku již neovlivňuje nebo vážně neohrožuje řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo ochranu finančních zájmů Unie, a tato nápravná opatření nejsou ani dostatečná k nápravě omezeného souboru nedostatků, které se Komise rozhodla řešit v návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, a vzhledem k tomu, že se rovněž zdá nepravděpodobné, že by jejich plné provádění napravilo porušování zásad právního státu, které má dopad na řádné finanční řízení rozpočtu EU v Maďarsku nebo které by jej mohlo vážně ohrozit; vzhledem k tomu, že tato nápravná opatření by nenapravila jiná porušení zásad právního státu v Maďarsku nad rámec působnosti tohoto nařízení;

E. vzhledem k tomu, že se Maďarsko rozhodlo neúčastnit se posílené spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce;

1. vítá rozhodnutí zahájit v případě Maďarska postup podle nařízení o podmíněnosti, ač k tomu dochází po dlouhém zpoždění a s příliš omezeným rozsahem;

2. je toho názoru, že 17 opatření vyjednaných Komisí a maďarskou vládou k řešení stávajícího systémového rizika pro finanční zájmy EU nestačí;

3. vyzývá Komisi, aby ve svém posouzení poukázala na přetrvávající riziko a ponechala potřebu nápravných opatření s cílem poskytnout Radě důvody k tomu, aby mohla kvalifikovanou většinou schválit návrh Komise ze dne 18. září 2022 na prováděcí rozhodnutí Rady o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku;

4. vyzývá Radu, aby přijala opatření podle nařízení o podmíněnosti, jak to dne 18. září 2022 Komise navrhla, a aby přijatá opatření zrušila až poté, co budou poskytnuty důkazy, že podmínky vedoucí k přijetí opatření již neplatí, konkrétně že nápravná opatření přijatá maďarskou vládou mají v praxi udržitelný účinek a zejména, že u již přijatých opatření nebylo zaznamenáno žádné zhoršení; zdůrazňuje, že pokud budou tato opatření v budoucnu zrušena, měla by Unie přikročit k finanční opravě;

5. vyzývá Komisi, aby na základě nařízení o podmíněnosti okamžitě přijala opatření v souvislosti s dalšími případy porušování zásad právního státu, zejména pokud jde o případy související s nezávislostí soudnictví a dalšími důvody uvedenými v dopise, který Komise dne 19. listopadu 2021 zaslala Maďarsku;

6. vyjadřuje politování nad tím, že maďarské orgány nadále zneužívají pravidlo jednomyslnosti EU, aby blokovaly klíčová rozhodnutí s cílem vyvíjet tlak na Komisi a Radu, aby uvolnily finanční prostředky EU, kvůli čemuž se zpožďuje balíček pomoci ve výši 18 miliard EUR pro Ukrajinu a globální minimální sazba daně z příjmů právnických osob; vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že toto jednání nebude mít žádný dopad na jejich rozhodnutí týkající se Nástroje pro oživení a odolnost a podmíněnosti právního státu;

7. opakovaně vyzývá Komisi k zajištění toho, aby koneční příjemci nebo jiní příjemci finančních prostředků EU nebyli zbaveni financování v případě, že jsou uplatněna opatření v rámci mechanismu podmíněnosti dodržováním zásad právního státu, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 4 a 5 nařízení o podmíněnosti; vyzývá Komisi, aby nalezla způsoby, jak finanční prostředky EU rozdělit prostřednictvím místních samospráv a nevládních organizací v případě, že dotčená vláda nebude spolupracovat, pokud jde o  nedostatky v oblasti právního státu;

8. připomíná, že účelem Nástroje pro oživení a odolnost je podpořit oživení a odolnost v EU a jejích členských státech včetně Maďarska; vyjadřuje politování nad tím, že v důsledku kroků maďarské vlády se finanční prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost k občanům a regionům Maďarska ani k místním orgánům či organizacím občanské společnosti dosud nedostaly, zatímco dalších 26 plánů Nástroje pro oživení a odolnost bylo schváleno; konstatuje, že existuje riziko zneužití finančních prostředků v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, a opakuje svou výzvu Komisi, aby se neudělila pozitivní posouzení maďarskému plánu, dokud Maďarsko plně nesplní všechna doporučení pro oblast právního státu a dokud neprovede všechny příslušné rozsudky Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva; očekává, že Komise před schválením dohod o partnerství a programů v rámci politiky soudržnosti vyloučí veškerá rizika, která přispívají ke zneužívání finančních prostředků EU nebo k porušování zásad právního státu;

9. vyjadřuje politování nad tím, že Parlament nedostává k dispozici informace o jednáních mezi Komisí a maďarskými orgány; očekává, že Komise bude Parlament o jakémkoli relevantním vývoji včasně a pravidelně informovat; poukazuje na význam transparentnosti i pro evropské občany včetně maďarských občanů, pro něž je v sázce neuvěřitelně mnoho;

10. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

 

 

Poslední aktualizace: 23. listopadu 2022
Právní upozornění - Ochrana soukromí