Návrh uznesenia - B9-0511/2022Návrh uznesenia
B9-0511/2022

  NÁVRH UZNESENIA o posúdení dodržiavania podmienok právneho štátu Maďarskom podľa nariadenia o podmienenosti a o súčasnom stave maďarského plánu obnovy a odolnosti

  21.11.2022 - (2022/2935(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  podľa článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Petri Sarvamaa, Jeroen Lenaers
  v mene skupiny PPE
  Eider Gardiazabal Rubial, Thijs Reuten, Lara Wolters, Gabriele Bischoff, Csaba Molnár, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Katarina Barley, Sylvie Guillaume
  v mene skupiny S&D
  Moritz Körner, Katalin Cseh
  v mene skupiny Renew
  Damian Boeselager, Gwendoline Delbos‑Corfield, Daniel Freund
  v mene skupiny Verts/ALE
  Younous Omarjee, Malin Björk
  v mene skupiny The Left


  Postup : 2022/2935(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B9-0511/2022
  Predkladané texty :
  B9-0511/2022
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B9‑0511/2022

  Uznesenie Európskeho parlamentu o posúdení dodržiavania podmienok právneho štátu Maďarskom podľa nariadenia o podmienenosti a o súčasnom stave maďarského plánu obnovy a odolnosti

  (2022/2935(RSP))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“),

   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (Zmluva o EÚ), a najmä na jej článok 2, článok 4 ods. 3 a článok 7 ods. 1,

   so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a k nemu pripojené protokoly,

   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

   so zreteľom na medzinárodné zmluvy OSN a Rady Európy o ľudských právach,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie (nariadenie o podmienenosti)[1],

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti[2],

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku[3],

   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 3. júna 2021 vo veci C-650/18, ktorým sa zamieta žaloba Maďarska proti uzneseniu Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018, ktorým sa začal postup na určenie existencie jasného rizika vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je založená Európska únia, zo strany členského štátu[4],

   so zreteľom na kapitoly o Maďarsku vo výročných správach Komisie o právnom štáte, najmä na kapitoly za roky 2021 a 2022,

   so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie,

   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenia z 15. septembra 2022 o návrhu rozhodnutia Rady o určení podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená, zo strany Maďarska[5], z 9. júna 2022 o právnom štáte a potenciálnom schválení poľského národného plánu obnovy[6], z 5. mája 2022 o prebiehajúcich vypočutiach podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú Poľska a Maďarska[7], z 10. marca 2022 o právnom štáte a dôsledkoch rozsudku Súdneho dvora[8], z 8. júla 2021 o porušeniach práva EÚ a práv LGBTIQ občanov v Maďarsku v dôsledku právnych zmien prijatých v maďarskom parlamente[9] a z 10. júna 2021 o situácii v oblasti právneho štátu v Európskej únii a uplatňovanie nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 o podmienenosti[10],

   so zreteľom na písomné oznámenie, ktoré Komisia zaslala maďarskej vláde 27. apríla 2022 v súlade s článkom 6 ods. 1 nariadenia o podmienenosti,

   so zreteľom na nápravné opatrenia, ktoré maďarská vláda predložila Komisii listom z 22. augusta 2022,

   so zreteľom na návrh Komisie z 18. septembra 2022 na vykonávacie rozhodnutie Rady o opatreniach na ochranu rozpočtu Únie pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku (COM(2022)0485),

   so zreteľom na umiestnenie Maďarska v indexe dodržiavania zásad právneho štátu World Justice Project 2022 (73. miesto zo 140 krajín a posledná krajina v EÚ, Európskom združení voľného obchodu a regióne Severnej Ameriky),

   so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Únia je založená na hodnotách, ako sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám, ktoré sú zakotvené v článku 2 ZEÚ, zohľadnené v Charte základných práv EÚ a zakotvené v medzinárodných zmluvách o ľudských právach; keďže tieto hodnoty, ktoré sú spoločné členským štátom a ku ktorým sa všetky členské štáty dobrovoľne prihlásili, tvoria základ práv požívaných osobami žijúcimi v Únii;

  B. keďže Komisia môže uplatniť opatrenia podľa nariadenia o podmienenosti, ak porušenia zásad právneho štátu priamo ovplyvňujú správne finančné riadenie Únie alebo ak existuje vážne riziko takéhoto ovplyvnenia;

  C. keďže 18. septembra 2022 Komisia predložila opatrenia na ochranu rozpočtu podľa nariadenia o podmienenosti v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa zabezpečuje ochrana finančných záujmov EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku, a to pozastavenie 65 % záväzkov v prípade troch programov v rámci politiky súdržnosti, prípadne pozastavenie schválenia týchto troch programov, ako zákaz prijímať právne záväzky s trustami vo verejnom záujme, pokiaľ ide o programy vykonávané v rámci priameho a nepriameho riadenia;

  D. keďže nápravné opatrenia, ktoré prijala maďarská vláda, nie sú dostatočné na preukázanie toho, že porušenia zásad právneho štátu v Maďarsku už neovplyvňujú správne finančné riadenie rozpočtu Únie alebo ochranu finančných záujmov Únie, ani nepredstavujú vážne riziko takéhoto vplyvu, ani nie sú primerané na nápravu malého počtu nedostatkov, ktoré sa Komisia rozhodla riešiť v návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, a keďže ani ich úplné vykonávanie pravdepodobne nebude stačiť na nápravu porušení zásad právneho štátu, ktoré majú vplyv na správne finančné riadenie rozpočtu EÚ v Maďarsku alebo pri ktorých hrozí vážne riziko tohto vplyvu; keďže tieto nápravné opatrenia by nenapravili iné porušenia zásad právneho štátu v Maďarsku nad rámec pôsobnosti nariadenia;

  E. keďže Maďarsko sa rozhodlo nezúčastniť sa na posilnenej spolupráci na účely zriadenia Európskej prokuratúry;

  1. víta rozhodnutie aktivovať nariadenie o podmienenosti v prípade Maďarska, aj keď po dlhom oneskorení a s príliš obmedzeným rozsahom pôsobnosti;

  2. zastáva názor, že 17 opatrení, o ktorých rokovala Komisia a maďarská vláda, nie je dostatočných na riešenie existujúceho systémového rizika pre finančné záujmy EÚ;

  3. vyzýva Komisiu, aby vo svojom posúdení poukázala na pretrvávajúce riziko a zachovala potrebu nápravných opatrení, aby mala Rada dôvod na schválenie návrhu Komisie z 18. septembra 2022 na vykonávacie rozhodnutie Rady o opatreniach na ochranu rozpočtu Únie pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku kvalifikovanou väčšinou;

  4. vyzýva Radu, aby prijala opatrenia podľa nariadenia o podmienenosti, ako ich navrhla Komisia 18. septembra 2022, a aby prijaté opatrenia zrušila až po tom, ako získa dôkazy o tom, že podmienky na prijatie opatrení už nie sú aktuálne, konkrétne, že nápravné opatrenia prijaté maďarskou vládou mali v praxi udržateľný účinok, a najmä že v súvislosti s už prijatými opatreniami nebola zaznamenaná žiadna regresia; zdôrazňuje, že ak sa tieto opatrenia v budúcnosti zrušia, Únia by mala pristúpiť k finančnej oprave;

  5. vyzýva Komisiu, aby prijala okamžité opatrenia podľa nariadenia o podmienenosti, pokiaľ ide o iné porušenia zásad právneho štátu, najmä porušenia súvisiace s nezávislosťou súdnictva a inými dôvodmi uvedenými v liste, ktorý Komisia zaslala Maďarsku 19. novembra 2021;

  6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že maďarské orgány naďalej zneužívajú pravidlo jednomyseľnosti EÚ na blokovanie kľúčových rozhodnutí s cieľom naliehať na Komisiu a Radu, aby uvoľnili finančné prostriedky EÚ, čím sa odďaľuje ukrajinský balík pomoci vo výške 18 miliárd EUR a globálna minimálna sadzba dane z príjmov právnických osôb; vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že to nebude mať žiadny vplyv na ich rozhodnutia týkajúce sa Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a podmienenosti právnym štátom;

  7. opakuje svoju výzvu Komisii, aby zabezpečila, že koneční príjemcovia alebo príjemcovia finančných prostriedkov EÚ nebudú zbavení týchto finančných prostriedkov v prípade uplatňovania opatrení v rámci mechanizmu podmienenosti právnym štátom, ako sa stanovuje v článku 5 ods. 4 a 5 nariadenia o podmienenosti; vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby, ako rozdeľovať finančné prostriedky EÚ prostredníctvom miestnych samospráv a mimovládnych organizácií, ak príslušná vláda nespolupracuje v súvislosti s nedostatkami v oblasti zásad právneho štátu;

  8. pripomína, že účelom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je podporiť obnovu a odolnosť EÚ a jej členských štátov vrátane Maďarska; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v dôsledku opatrení maďarskej vlády sa finančné prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ešte nedostali k ľuďom a regiónom Maďarska, ani miestnym vládam či organizáciám občianskej spoločnosti, pričom 26 ďalších plánov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bolo schválených; konštatuje, že existuje riziko zneužitia finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a opakuje svoju výzvu Komisii, aby upustila od pozitívneho posudzovania plánu Maďarska, kým v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a kým nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva; očakáva, že Komisia pred schválením dohôd o partnerstve a programov politiky súdržnosti vylúči všetky riziká, že programy v rámci politiky súdržnosti prispejú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu;

  9. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným informovaním Parlamentu o rokovaniach medzi Komisiou a maďarskými orgánmi; očakáva, že Komisia bude Parlament urýchlene a pravidelne informovať o akomkoľvek relevantnom vývoji; berie na vedomie význam transparentnosti aj pre európskych občanov vrátane maďarských občanov, pre ktorých ide o veľa;

  10. poveruje svoju predsedníčku, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

   

   

  Posledná úprava: 24. novembra 2022
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia