Forslag til beslutning - B9-0539/2022Forslag til beslutning
B9-0539/2022

FORSLAG TIL BESLUTNING om menneskerettighedssituationen i forbindelse med VM i fodbold i Qatar

22.11.2022 - (2022/2948(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon‑Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
for Verts/ALE-Gruppen

Procedure : 2022/2948(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0539/2022
Indgivne tekster :
B9-0539/2022
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B9‑0539/2022

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i forbindelse med VM i fodbold i Qatar

(2022/2948(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Qatar, navnlig sin beslutning af 21. november 2013 om Qatar: Situationen for vandrende arbejdstagere[1],

 der henviser til den fælles meddelelse af 18. maj 2022 fra Næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og Kommissionen om et strategisk partnerskab med Golfstaterne (JOIN(2022)0013) og til Rådets konklusioner af 20. juni 2022,

 der henviser til den 4. runde i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Qatar, som blev afholdt i Bruxelles den 12. september 2022,

 der henviser til FN's konvention om sikring af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder af 18. december 1990,

 der henviser til Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA's) meddelelse af 2. december 2010 om valget af Qatar til værtsskabet for VM i fodbold 2022,

 der henviser til maj 2017-udgaven af FIFA's menneskerettighedspolitik,

 der henviser til, at Qatar ratificerede Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention vedrørende tvungent eller pligtmæssigt arbejde (C029) den 12. marts 1998,

 der henviser til rapporterne fra Human Rights Watch (HRW) og Amnesty International om situationen for Qatars bygningsarbejdere forud for VM,

 der henviser til HRW's rapport af 24. oktober 2022 med titlen "Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People" (Qatar: Sikkerhedsstyrkerne arresterer og begår overgreb mod LGBT-personer).

 der henviser til artikel 285 i Qatars straffelov og lov nr. 17 fra 2002 om beskyttelse af samfundet,

 der henviser til De Forenede Nationers vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder fra 2011,

 der henviser til de internationale konventioner om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Qatar i 2010 fik tildelt retten til at være vært for mændenes VM i fodbold i 2022; der henviser til, at det amerikanske justitsministerium i 2020 bekræftede, at repræsentanter, der arbejdede for Qatar, havde bestukket embedsmænd i FIFA til at sikre landet værtsrettighederne til mændenes VM i fodbold i 2022; der henviser til, at mere end halvdelen af de personer, der var involveret i afstemningerne om VM i 2022, herunder den tidligere FIFA-præsident Sepp Blatter, har været involveret i eller undersøgt for en eller anden form for påstået korruption eller ulovlig praksis;

B. der henviser til, at FIFA tildelte Qatar VM uden at sikre nogen rettidig omhu på menneskerettighedsområdet og uden betingelser om beskyttelse af migrantarbejdere; der henviser til, at FIFA gentagne gange har givet udtryk for sit engagement i beskyttelsen af menneskerettighederne og bæredygtigheden, men stadig ikke lever op til dem; der henviser til, at FIFA forventes at få 6,1 mia. USD i indtægter fra mændenes VM 2022;

C. der henviser til, at ILO i 2017 indgav en klage mod Qatar for manglende gennemførelse af konventionen om tvangsarbejde;

D. der henviser til, at ILO i 2018 indviede sit første projektkontor i Qatar;

E. der henviser til, at der anslås at opholde sig 1,35 millioner udenlandske statsborgere i Qatar, hvilket udgør omkring 94 % af arbejdsstyrken; der henviser til, at migrantarbejderne fortrinsvist er beskæftiget inden for byggeri, servicefag og husligt arbejde; der henviser til, at Qatar med dette tal har verdens højeste rate af migrantarbejdere i forhold til egen befolkning;

F. der henviser til, at menneskerettighedsgrupper og flere internationale aviser har rapporteret om tusindvis af dødsfald blandt udenlandske arbejdstagere; der henviser til, at en stor del af dem angiveligt døde på grund af hjertesvigt eller arbejdsulykker; der henviser til, at tusindvis af migrantarbejderes dødsfald i løbet af det seneste årti og tiden forud forbliver uforklarede;

G. der henviser til, at mange udenlandske arbejdstagere er blevet tvunget ud i gæld, mens de har arbejdet i Qatar, på grund af ulovlige rekrutteringsgebyrer og voldsomt løntyveri; der henviser til, at opslidende arbejdsvilkår under ekstrem varme udsætter udenlandske arbejdstagere for sygdom, skade og død;

H. der henviser til, at Qatar i løbet af de seneste fem år har iværksat prisværdige reformer af sin arbejdsmarkedslovgivning, navnlig ophævelsen af kravet om et "no objections certificate" (certificat om at arbejdsgiveren ikke har nogen indvendinger), vedtagelsen af en mindsteløn, en fælles klagemekanisme for udenlandske arbejdstagere og åbningen af fem nye arbejdsdomstole; der henviser til, at mange af de love og praksisser, der diskriminerer udenlandske arbejdstagere, imidlertid fortsat findes, f.eks. vilkårlige fradrag eller manglende betaling af løn, konfiskering af pas, barske arbejdsvilkår, ubetalt overarbejde, begrænset adgang til retssystemet og anklager om forsvinden;

I. der henviser til, at det seneste globale indeks over organiseret kriminalitet klassificerer Qatar som et højrisikoland for grænseoverskridende menneskehandel og menneskesmugling;

J. der henviser til, at der i artikel 285 i Qatars straffelov står, at sex uden for ægteskab, herunder forhold mellem personer af samme køn, straffes med op til syv års fængsel; der henviser til, at vilkårlige anholdelser af LGBTIQ-personer angiveligt er baseret på Qatars lov nr. 17 af 2002 om beskyttelse af lokalsamfundet, som giver mulighed for varetægtsfængsling uden sigtelse eller retssag i op til seks måneder;

K. der henviser til, at HRW i oktober 2022 rapporterede, at Qatars retshåndhævende myndigheder vilkårligt havde arresteret LGBTIQ-personer og udsat dem for mishandling under tilbageholdelsen; der henviser til, at HRW dokumenterede seks tilfælde af alvorlige og gentagne overfald og fem tilfælde af seksuel chikane i politiets varetægt mellem 2019 og 2022; der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne har arresteret folk i det offentlige rum udelukkende på grund af deres kønsudtryk og ulovligt har ransaget deres telefoner, og dermed krænket deres ret til privatlivets fred; der henviser til, at transpersoner, der er blevet tilbageholdt, specifikt er blevet beordret til at deltage i "konverteringsterapi" på et statssponsoreret "adfærdssundheds"-center som en betingelse for løsladelse; der henviser til, at myndighedernes handlinger uundgåeligt skaber en følelse af undertrykkelse, praktiserer forskelsbehandling og krænker menneskerettighederne og den mentale sundhed hos dem, de er rettet imod;

L. der henviser til, at Khalid Salman, Qatars ambassadør for VM i 2022, offentligt beskrev homoseksualitet som "en skade i hjernen" under et interview med ZDF, en tysk tv-kanal, den 8. november 2022;

M. der henviser til, at der er forlydender om, at VM-deltagere, der synligt bærer t-shirts eller hatte med regnbuesymbolet, er blevet nægtet adgang til sportsfaciliteter, hvilket er i strid med princippet om, at sportsbegivenheder bør være tilgængelige for alle;

N. der henviser til, at FIFA har udøvet pres for at sikre, at holdkaptajner ikke bærer "One Love"-armbåndet, som de tidligere havde givet tilsagn om at bære, under trussel om sportslige sanktioner;

O. der henviser til, at Qatar i de 12 år, der er gået, siden landet fik tildelt VM i fodbold, har brugt 300 mia. USD på at forberede sportsbegivenheden, hvilket gør verdensmesterskabet til det dyreste nogensinde;

P. der henviser til, at miljøgrupper har vist, at FIFA's påstande om, at mændenes VM i fodbold er kulstofneutralt, er alvorligt vildledende; der henviser til, at de faktiske CO2-emissioner fra stadionopførelser er blevet anslået til at være otte gange højere end de indberettede tal; der henviser til, at de CO2-kreditter, der er købt for at kompensere for begivenhedens CO2-emissioner, sandsynligvis ikke vil have en tilstrækkelig positiv virkning; der henviser til, at Greenpeace Middle East har anklaget arrangørerne for "grønvaskning";

Q. der henviser til, at Qatar ifølge medierapporter i New York Times tilbød fans fra lande, hvis fodboldlandshold deltager i verdensmesterskaberne, gratis billetter, gratis flybilletter og indkvartering i Qatar, hvis de indvilligede i ikke at kritisere Qatar og indberette opslag på de sociale medier fra andre fans, der er kritiske over for Qatar;

R. der henviser til, at Qatars regering ifølge the Guardian har givet gaver til britiske parlamentsmedlemmer til en værdi af 251 208 GBP i de 12 måneder frem til oktober 2022, herunder luksushotelophold, billetter til businessclassflyvninger og billetter til hestevæddeløb, til gengæld for positive udtalelser om Qatar;

S. der henviser til, at de europæiske tilsynsmyndigheder for privatlivets fred har advaret fans om ikke at downloade Qatars VM-app, da det udgør en alvorlig risiko for privatlivets fred og sikkerheden;

1. fordømmer, at tusindvis af lavtlønnede arbejdstagere mistede livet for at bygge otte stadioner, en lufthavnsudvidelse, en ny metro, mange hoteller og kilometervis af nye veje til mændenes VM i fodbold i Qatar; fordømmer, at arbejdstagernes dødsfald ikke blev undersøgt, men betragtet som "naturlige årsager" eller "hjertestop"; kritiserer, at familier til migrantarbejdere, der har mistet livet, ikke er blevet kompenseret;

2. er bekymret over, at hundredtusindvis af vandrende arbejdstagere har været udsat for systematisk misbrug og udnyttelse i Qatar, og at mange har arbejdet under ubærlige og farlige arbejdsvilkår;

3. opfordrer regeringen i Qatar til at anerkende de mange unødvendige dødsfald blandt migrantarbejdere og til synligt at mindes migrantarbejdernes liv og bidrag ved VM i fodbold i Qatar;

4. opfordrer Qatar og FIFA til at oprette en omfattende oprydningsfond med et beløb, der som minimum svarer til pengepræmierne ved VM på 440 mio. USD, til at rette op på voldsomt løntyveri, skader og tusindvis af uefterforskede og ikke-kompenserede dødsfald;

5. opfordrer Qatar til at fortsætte og fremskynde reformen af sit arbejdsmarkedssystem, afvikle de resterende diskriminerende love, lukke huller i gennemførelsen og i væsentlig grad forbedre arbejdsvilkårene for migrantarbejdere;

6. opfordrer myndighederne i Qatar til at sætte en stopper for arbejdsgivernes misbrug af deres udenlandske arbejdstagere, navnlig husarbejdere – hvoraf mange er kvinder – ved at uddanne inspektører til at afsløre praksis med tvangsarbejde og undersøge sådanne sager med henblik på at drage arbejdsgivere, der udøver misbrug, til ansvar; anbefaler, at husarbejdere bliver omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen;

7. opfordrer indtrængende myndighederne i Qatar til at undersøge og attestere migrantarbejderes dødsfald samt yde erstatning til familier i tilfælde, hvor arbejdstagere er døde på grund af deres arbejdsvilkår;

8. opfordrer myndighederne i Qatar til fuldt ud at afvikle kafala-systemet, begyndende med at afskaffe anklagen om "forsvinden" og straffe arbejdsgivere, der anvender sådanne praksisser som kontrolredskaber;

9. er af den opfattelse, at lønningerne i Qatar – på trods af, at landet prisværdigt indførte en mindsteløn i 2020 – fortsat er lave og ofte udbetales for sent eller slet ikke; opfordrer myndighederne i Qatar til at hæve mindstelønnen, sætte en stopper for lønforskelsbehandlingen mellem udenlandske arbejdstagere af forskellige nationaliteter og sikre, at lønningerne udbetales fuldt ud og til tiden;

10. opfordrer Qatar til at afskaffe alle rekrutteringsgebyrer for udenlandske arbejdstagere, som fanger dem i gældsspiraler;

11. henleder opmærksomheden på, at foreningsfriheden og retten til organisering bør anerkendes for alle arbejdstagers vedkommende, herunder for migrantarbejderes; opfordrer regeringen i Qatar til at sikre, at arbejdstagere har foreningsfrihed uden gengældelse, og at de har sikker adgang til domstolsprøvelse;

12. opfordrer regeringen i Qatar til at styrke ILO's rolle ved at give den en permanent repræsentation og ved at ratificere dens konventioner om foreningsfrihed for arbejdstagere;

13. glæder sig over, at Qatar blev part i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i 2018; opfordrer kraftigt Qatar såvel som andre Golfstater til at ratificere FN's international konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder;

14. opfordrer Qatar og alle Golfstaterne til at ratificere alle ILO-konventioner, herunder om vandrende arbejdstagere, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, om husarbejdere og private arbejdsformidlinger;

15. fordømmer de rutinemæssige vilkårlige anholdelser og mishandlinger, som LGBTIQ-personer udsættes for i Qatar som følge af regeringssponsoreret forskelsbehandling; fordømmer på det kraftigste de rapporterede tilfælde af seksuelle overgreb under varetægtsfængsling;

16. opfordrer myndighederne i Qatar til at ophæve artikel 285 i straffeloven og alle andre love, der anvendes til at kriminalisere seksuelle forhold mellem personer af samme køn;

17. opfordrer myndighederne i Qatar til at sikre respekt for menneskerettighederne for alle personer, der deltager i VM 2022, herunder internationale gæster, og at ingen udsættes for vilkårlig tilbageholdelse eller mishandling; deler de bekymringer, som EU's databeskyttelsesmyndigheder har givet udtryk for med hensyn til brugen af Qatars smitteopsporings-app og VM-apps som spyware; opfordrer indtrængende Qatar til permanent at garantere menneskerettighederne for alle landets indbyggere og ikke kun VM-tilskuerne;

18. minder navnlig om Det Europæiske Fodboldforbunds (UEFA's) aktive deltagelse i udvælgelsen af Qatar som vært for VM 2022 og dets medvirken til at muliggøre forberedelsen af mesterskabet i fuldstændig strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og de internationale konventioner, som Europarådets medlemmer er bundet af;

19. fordømmer, at korruption stadig er allestedsnærværende i FIFA's strukturer; opfordrer EU's medlemsstater, navnlig dem med store nationale fodboldligaer, bl.a. Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, til at lægge pres på UEFA og FIFA for at få sidstnævnte til at gennemføre grundlæggende reformer, herunder indførelse af demokratiske og gennemsigtige procedurer for tildeling af fodboldverdensmesterskaber og streng gennemførelse af menneskerettigheds- og bæredygtighedskriterier for værtslande; opfordrer til, at krænkelser af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder, navnlig åbenlys systematisk kønsbaseret vold, bliver et bindende udelukkelseskriterium for tildeling af internationale sportsbegivenheder med henblik på at beskytte idrætsudøvere og fans og sætte en stopper for "sportswashing"; opfordrer til, at efterforskningen og retsforfølgningen af tildelingen af VM-værtskaber, der er sværtet af korruption, fortsættes; opfordrer EU's medlemsstater til at tillade adgang til arkiverede oplysninger om tildelingen af værtskabet for VM i 2022;

20. opfordrer indtrængende FIFA til at respektere fodboldspilleres ret til frit at udtrykke deres synspunkter og slå til lyd for menneskelig værdighed og menneskerettigheder;

21. fordømmer mere bredt autoritære staters stigende praksis med at afholde storstilede sportslige eller kulturelle begivenheder for at øge deres internationale legitimitet, samtidig med at de pålægger indenlandske kritikere yderligere begrænsninger; opfordrer EU og medlemsstaterne til at samarbejde med nationale idrætsforbund, virksomhedsaktører og civilsamfundsorganisationer om vilkårene for deres deltagelse i sådanne arrangementer; opfordrer til udvikling af en EU-politikramme for idræt og menneskerettigheder;

22. opfordrer NF/HR, Josep Borrell, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og repræsentanter for EU's medlemsstater til fortsat at tage menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder op, navnlig vandrende arbejdstageres rettigheder, kvinders rettigheder og LGBTQI-rettigheder, i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Qatar og alle andre møder med de qatarske myndigheder;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Staten Qatars regering og parlament, regeringerne og parlamenterne i landene i Golfstaternes Samarbejdsråd, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Den Internationale Arbejdsorganisation ILO og FN's højkommissær for menneskerettigheder.

 

Seneste opdatering: 23. november 2022
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik