Projekt rezolucji - B9-0539/2022Projekt rezolucji
B9-0539/2022

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze

22.11.2022 - (2022/2948(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Ernest Urtasun, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Ville Niinistö, Rosa D’Amato, Viola von Cramon‑Taubadel, Ana Miranda, Kim Van Sparrentak
w imieniu grupy Verts/ALE

Procedura : 2022/2948(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0539/2022
Teksty złożone :
B9-0539/2022
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0539/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Katarze

(2022/2948(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Kataru, w szczególności rezolucję z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie sytuacji pracowników migrujących w Katarze[1],

 uwzględniając wspólny komunikat wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie partnerstwa strategicznego z państwami Zatoki Perskiej (JOIN(2022)0013) oraz konkluzje Rady w tej sprawie z dnia 20 czerwca 2022 r.,

 uwzględniając 4. rundę dialogu UE–Katar na temat praw człowieka przeprowadzoną 12 września 2022 r. w Brukseli,

 uwzględniając konwencję ONZ z dnia 18 grudnia 1990 r. o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin,

 uwzględniając ogłoszenie w dniu 2 grudnia 2010 r. przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA), że Katar został wybrany na gospodarza Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022,

 uwzględniając wersję polityki FIFA w zakresie praw człowieka z maja 2017 r.,

 uwzględniając ratyfikację przez Katar w dniu 12 marca 1998 r. konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej (konwencja nr 29),

 uwzględniając sprawozdania organizacji Human Rights Watch (HRW) i Amnesty International (AI) w sprawie sytuacji pracowników budowlanych w Katarze przed mistrzostwami świata,

 uwzględniając sprawozdanie pt. „Qatar: Security Forces Arrest, Abuse LGBT People” [Katar: zatrzymywanie i niegodziwe traktowanie osób LGBT przez służby bezpieczeństwa] opublikowane przez HRW w dniu 24 października 2022 r.,

 uwzględniając art. 285 katarskiego kodeksu karnego oraz katarską ustawę nr 17 z 2002 r. o ochronie społeczeństwa,

 uwzględniając Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 2011 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR) oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (ICESCR),

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w 2010 r. Katarowi przyznano organizację Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022; mając na uwadze, że w 2020 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych potwierdził, że przedstawiciele pracujący dla Kataru przekupili urzędników FIFA, by zapewnić Katarowi prawa do organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022; mając na uwadze, że ponad połowa osób uczestniczących w głosowaniu nad wyborem gospodarza Mistrzostw Świata 2022, włącznie z byłym przewodniczącym FIFA Seppem Blatterem, była w jakiś sposób zamieszana w domniemaną korupcję lub nielegalne praktyki bądź podlegała dochodzeniu w związku z takimi czynami;

B. mając na uwadze, że FIFA przyznała Katarowi organizację mistrzostw świata, nie stosując należytej staranności w zakresie praw człowieka i nie stawiając warunków dotyczących ochrony pracowników migrujących; mając na uwadze, że FIFA wielokrotnie mówiła o swoim zaangażowaniu na rzecz ochrony praw człowieka i zrównoważonego rozwoju, lecz wciąż nie świadczy o nim jej postępowanie; mając na uwadze, że FIFA zamierza uzyskać z Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 dochód w wysokości 6,1 mld USD;

C. mając na uwadze, że w 2017 r. MOP wniosła skargę przeciwko Katarowi w związku z niewdrożeniem przez niego konwencji dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej;

D. mając na uwadze, że w 2018 r. MOP otworzyła swoje pierwsze biuro ds. projektów w Katarze;

E. mając na uwadze, że według szacunków Katarze pracuje 1,35 mln obcokrajowców, co stanowi blisko 94% siły roboczej tego kraju; mając na uwadze, że migranci są przede wszystkim zatrudniani w budownictwie, w usługach i przy pracach domowych; mając na uwadze, że te liczby sprawiają, że stosunek pracowników migrujących do ludności krajowej w Katarze jest najwyższy na świecie;

F. mając na uwadze, że grupy działające na rzecz praw człowieka i wiele gazet międzynarodowych donoszą o tysiącach ofiar śmiertelnych wśród zagranicznych pracowników; mając na uwadze, że według doniesień duża część z nich zmarła z powodu niewydolności serca lub wypadków przy pracy; mając na uwadze, że zgony tysięcy pracowników migrujących, do których doszło w ciągu ostatniej dekady i dawniej, nie zostały wyjaśnione;

G. mając na uwadze, że wielu zagranicznych pracowników było zmuszonych zadłużyć się w czasie pracy w Katarze z powodu nielegalnych opłat rekrutacyjnych i coraz częstszej kradzieży płac; mając na uwadze, że wyczerpujące warunki pracy w ekstremalnym upale narażają zagranicznych pracowników na choroby, kalectwo i śmierć;

H. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich pięciu lat Katar rozpoczął godne pochwały reformy prawa pracy, w szczególności zniósł „zaświadczenia o braku zastrzeżeń”, przyjął przepisy o płacy minimalnej i o wspólnym mechanizmie składania skarg dla pracowników zagranicznych oraz ustanowił pięć nowych sądów pracy; mając jednak na uwadze, że nadal obowiązuje wiele przepisów i praktyk dyskryminujących pracowników zagranicznych, takich jak arbitralne potrącenia z wynagrodzeń lub niewypłacanie wynagrodzeń, konfiskata paszportów, trudne warunki pracy, nieodpłatne godziny nadliczbowe, ograniczony dostęp do wymiaru sprawiedliwości i zarzut ucieczki;

I. mając na uwadze, że w najnowszym światowym rankingu przestępczości zorganizowanej Katar sklasyfikowano jako kraj wysokiego ryzyka w odniesieniu do międzynarodowego handlu ludźmi i przemytu ludzi;

J. mając na uwadze, że art. 285 katarskiego kodeksu karnego nakłada karę do siedmiu lat pozbawienia wolności za pozamałżeńskie stosunki seksualne, w tym między osobami tej samej płci; mając na uwadze, że według doniesień arbitralne aresztowania osób LGBTIQ opierają się na ustawie nr 17 z 2002 r. o ochronie społeczeństwa, która zezwala na tymczasowe aresztowanie na okres do sześciu miesięcy bez postawienia zarzutów lub procesu sądowego;

K. mając na uwadze, że według doniesień HRW z października 2022 r. katarskie organy ścigania arbitralnie aresztowały osoby LGBTIQ i podczas ich pobytu w areszcie poddawały je niegodziwemu traktowaniu; mając na uwadze, że w latach 2019–2022 HRW udokumentowało sześć przypadków poważnych i wielokrotnych pobić oraz pięć przypadków molestowania seksualnego w areszcie policyjnym; mając na uwadze, że siły bezpieczeństwa zatrzymały osoby w przestrzeni publicznej wyłącznie ze względu na ich ekspresję płciową i bezprawnie przeszukały ich telefony, naruszając ich prawo do prywatności; mając na uwadze, że zatrzymanym osobom transpłciowym nakazano udział w „terapii konwersyjnej” w sponsorowanym przez rząd ośrodku „behawioralnej opieki zdrowotnej”, co było niezbędnym warunkiem zwolnienia; mając na uwadze, że działania władz nieuchronnie tworzą klimat opresji, są przejawem dyskryminacji, naruszają prawa człowieka i zagrażają zdrowiu psychicznemu osób, w które działania te są wymierzone;

L. mając na uwadze, że ambasador Mistrzostw Świata 2022 w Katarze Khalid Salman w wywiadzie udzielonym 8 listopada 2022 r. niemieckiemu kanałowi telewizyjnemu ZDF na forum publicznym opisał homoseksualizm jako „defekt mózgu”;

M. mając na uwadze doniesienia, że kibicom na Mundialu ostentacyjnie noszącym koszulki lub kapelusze z kolorami tęczy odmówiono wstępu na stadiony, co stanowi naruszenie zasady, zgodnie z którą wydarzenia sportowe powinny być dostępne dla wszystkich;

N. mając na uwadze, że FIFA naciskała, by pod groźbą sankcji sportowych kapitanowie drużyn nie zakładali opaski „One Love”, którą wcześniej zobowiązali się nosić;

O. mając na uwadze, że w ciągu 12 lat od przyznania Katarowi organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej kraj ten przeznaczył 300 mld USD na przygotowanie tej imprezy, co czyni z niej mistrzostwa świata najdroższe w historii;

P. mając na uwadze, że grupy działające na rzecz ochrony środowiska wykazały, iż twierdzenia FIFA, że Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, są bardzo zwodnicze; mając na uwadze, że szacuje się, iż rzeczywiste emisje CO2 z budowy stadionu są ośmiokrotnie wyższe niż oficjalne dane; mając na uwadze, że jednostki emisji dwutlenku węgla zakupione w celu skompensowania emisji CO2 z imprezy najprawdopodobniej nie będą miały wystarczająco pozytywnego wpływu; mając na uwadze, że sekcja Greenpeace na Bliskim Wschodzie oskarżyła organizatorów o „pseudoekologiczny marketing”;

Q. mając na uwadze, że według doniesień w „The New York Times” Katar zaoferował kibicom z krajów, których reprezentacje piłki nożnej uczestniczą w Mundialu, darmowe bilety, bezpłatne przeloty i zakwaterowanie w Katarze, jeżeli zgodzą się nie krytykować Kataru i zgłaszać zamieszczane w mediach społecznościowych posty innych kibiców krytykujących Katar;

R. mając na uwadze, że według „The Guardian” do października 2022 r. w ciągu 12 miesięcy rząd Kataru ofiarował brytyjskim członkom parlamentu prezenty o wartości 251 208 GBP, w tym pobyty w luksusowych hotelach, loty w klasie biznes i bilety na wyścigi konne, w zamian za pozytywne wypowiedzi o Katarze;

S. mając na uwadze, że europejskie organy ds. ochrony prywatności ostrzegły kibiców, aby nie pobierali katarskiej aplikacji World Cup, ponieważ stanowi ona poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa;

1. potępia fakt, że tysiące nisko opłacanych pracowników straciło życie przy budowie ośmiu stadionów, rozbudowie lotniska, budowie nowego metra, wielu hoteli i wielu kilometrów nowych dróg z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Katarze; potępia fakt, że zgony pracowników nie były przedmiotem dochodzenia, lecz uznano, że nastąpiły „z przyczyn naturalnych” lub „z powodu zatrzymania akcji serca”; krytykuje fakt, że rodziny pracowników migrujących, którzy stracili życie, nie otrzymały odszkodowania;

2. jest zaniepokojony faktem, że setki tysięcy pracowników migrujących w Katarze padło ofiarą systematycznych nadużyć i wyzysku, a wielu pracuje w potwornych i niebezpiecznych warunkach pracy;

3. wzywa rząd Kataru do uznania wielu niepotrzebnych zgonów pracowników migrujących oraz do oficjalnego upamiętnienia losów pracowników migrujących i ich wkładu w Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze;

4. wzywa Katar i FIFA do ustanowienia kompleksowego funduszu remediacji w wysokości co najmniej równej kwocie 440 mln USD nagród w Mistrzostwach Świata, by rozwiązać kwestię kradzieży płac, kwestię odszkodowań za kalectwo oraz kwestię tysięcy niewyjaśnionych zgonów, za które nie wypłacono odszkodowania;

5. zachęca Katar do kontynuowania i przyspieszenia reformy systemu pracy, zniesienia pozostałych dyskryminujących przepisów, zlikwidowania luk we wdrażaniu i do znacznej poprawy warunków pracy pracowników migrujących;

6. wzywa władze Kataru do położenia kresu nadużyciom ze strony pracodawców wobec zagranicznych pracowników, w szczególności pracowników domowych – z których wiele to kobiety, poprzez wyszkolenie inspektorów w wykrywaniu praktyk pracy przymusowej i poprzez prowadzenie dochodzeń w takich przypadkach, by pociągnąć do odpowiedzialności pracodawców dopuszczających się nadużyć; zaleca objęcie pracowników domowych zakresem prawa pracy;

7. wzywa władze Kataru do zbadania i poświadczenia zgonów pracowników migrujących, a także do zapewnienia rodzinom odszkodowań w razie śmierci pracownika spowodowanej warunkami pracy;

8. zachęca władze Kataru do całkowitego zlikwidowania systemu kafala, począwszy od zniesienia pojęcia „ucieczki”, i do karania pracodawców, którzy stosują takie praktyki jako narzędzie kontroli;

9. jest zdania, że chociaż w 2020 r. Katar w sposób godny pochwały ustanowił płacę minimalną, płace wciąż są niskie i często są wypłacane z opóźnieniem lub wcale; wzywa władze Kataru do podniesienia płacy minimalnej, położenia kresu dyskryminacji w zakresie wynagrodzeń w zależności od obywatelstwa pracowników zagranicznych oraz do dopilnowania, aby wynagrodzenia były wypłacane w całości i na czas;

10. wzywa Katar do zniesienia wszelkich opłat rekrutacyjnych dla pracowników zagranicznych, przez które wpadają oni w spiralę zadłużenia;

11. zwraca uwagę, że należy uznać prawo wszystkich pracowników, w tym migrujących, do zrzeszania się i do samoorganizowania; wzywa rząd Kataru do zapewnienia pracownikom prawa do swobodnego zrzeszania się bez represji oraz do zagwarantowania im bezpiecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

12. wzywa rząd Kataru do wzmocnienia roli MOP dzięki zezwoleniu jej na ustanowienie stałego przedstawicielstwa i dzięki ratyfikacji konwencji dotyczących swobody zrzeszania się pracowników;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2018 r. Katar stał się stroną Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych; usilnie zachęca Katar i inne państwa Zatoki Perskiej do ratyfikowania Międzynarodowej konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin;

14. wzywa Katar i wszystkie państwa Zatoki Perskiej do ratyfikowania wszystkich konwencji MOP, w tym konwencji dotyczących pracowników migrujących, swobody zrzeszania się, stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, pracowników domowych i prywatnych agencji pośrednictwa pracy;

15. potępia rutynowe arbitralne aresztowania i niegodziwe traktowanie osób LGBTIQ w Katarze będące wynikiem dyskryminacji wspieranej przez rząd; stanowczo potępia zgłoszone przypadki napaści na tle seksualnym w areszcie;

16. wzywa władze Kataru do uchylenia art. 285 kodeksu karnego i wszystkich innych przepisów wykorzystywanych do penalizacji stosunków seksualnych osób tej samej płci za obopólną zgodą;

17. wzywa władze Kataru do zapewnienia poszanowania praw człowieka wszystkim kibicom uczestniczącym w Mistrzostwach Świata 2022, w tym gościom z zagranicy, oraz do zadbania o to, by żadna osoba nie została arbitralnie zatrzymana ani niegodziwie potraktowana; podziela obawy unijnych organów ochrony danych dotyczące wykorzystywania katarskich aplikacji do śledzenia zakażeń i aplikacji World Cup jako oprogramowania szpiegowskiego; wzywa Katar do zagwarantowania praw człowieka wszystkim mieszkańcom raz na zawsze, a nie tylko kibicom podczas Mistrzostw Świata;

18. przypomina w szczególności o aktywnym udziale Unii Europejskich Związków Piłki Nożnej (UEFA) w wyborze Kataru jako gospodarza Mistrzostw Świata 2022 oraz o jej współudziale w umożliwieniu organizacji mistrzostw z całkowitym naruszeniem europejskiej konwencji praw człowieka i międzynarodowych konwencji, którymi są związani członkowie Rady Europy;

19. potępia fakt, że w strukturach FIFA korupcja jest wciąż wszechobecna; wzywa państwa członkowskie UE, zwłaszcza te, które mają liczące się krajowe ligi piłkarskie, takie jak Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania, do wywarcia nacisku na UEFA i FIFA, aby te organizacje dokonały fundamentalnych reform, a konkretnie wprowadziły demokratyczne i przejrzyste procedury przyznawania organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej oraz rygorystycznie stosowały kryteria dotyczące praw człowieka i zrównoważonego rozwoju względem gospodarzy takich imprez; apeluje, aby naruszenia praw podstawowych i praw człowieka, zwłaszcza ewidentna systematyczna przemoc ze względu na płeć, stały się wiążącym kryterium wykluczającym przy przyznawaniu organizacji międzynarodowych imprez sportowych, aby chronić sportowców i kibiców oraz położyć kres obłudnemu promowaniu się na sporcie; wzywa do kontynuowania dochodzeń dotyczących przeżartego korupcją systemu przyznawania organizacji mistrzostw świata oraz do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności; wzywa państwa członkowskie UE, by zezwoliły na dostęp do zarchiwizowanych informacji dotyczących wyboru gospodarza Mistrzostw Świata 2022;

20. wzywa FIFA, by respektowała prawo piłkarzy do swobodnego wyrażania opinii i do opowiedzenia się za godnością ludzką i prawami człowieka;

21. potępia, szerzej ujmując, coraz częściej stosowaną przez autorytarne państwa praktykę polegającą na organizacji największych wydarzeń sportowych lub kulturalnych w celu zwiększenia swojej międzynarodowej legitymacji przy jednoczesnych dalszych restrykcjach wobec krajowych przeciwników politycznych; wzywa UE i państwa członkowskie do nawiązania dialogu z krajowymi federacjami sportowymi, firmami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na temat warunków ich uczestnictwa w takich wydarzeniach; apeluje o opracowanie unijnych ram polityki dotyczących sportu i praw człowieka;

22. apeluje do wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Josepa Borrella oraz do przedstawicieli Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i przedstawicieli państw członkowskich UE o dalsze poruszanie kwestii praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności praw pracowników migrujących, praw kobiet i osób LGBTQI w ramach dialogu UE–Katar na temat praw człowieka oraz podczas wszystkich innych spotkań z władzami Kataru;

23. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Państwa Katar, rządom i parlamentom państw należących do Rady Współpracy Państw Zatoki, Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA), Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz wysokiemu komisarzowi ONZ ds. praw człowieka.

 

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności