Projekt rezolucji - B9-0561/2022Projekt rezolucji
B9-0561/2022

PROJEKT REZOLUCJI 90 lat po Wielkim Głodzie w Ukrainie – uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo

12.12.2022 - (2022/3001(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu

Viola von Cramon‑Taubadel, Francisco Guerreiro, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Hannah Neumann, Sergey Lagodinsky, Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B9-0559/2022

Procedura : 2022/3001(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B9-0561/2022
Teksty złożone :
B9-0561/2022
Debaty :
Teksty przyjęte :

B9‑0561/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego: 90 lat po Wielkim Głodzie w Ukrainie – uznanie masowego mordu przez zagłodzenie za ludobójstwo

(2022/3001(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Ukrainy i Rosji, w szczególności rezolucję z 23 października 2008 r. w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932–1933[1],

 uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

 uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich,

 uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

 uwzględniając rezolucję Rady Najwyższej Ukrainy z 2003 r. uznającą celowe wywołanie głodu za akt ludobójstwa,

 uwzględniając wspólne oświadczenie Organizacji Narodów Zjednoczonych z 2003 r. w sprawie Wielkiego Głodu w Ukrainie (Holodomor) w latach 1932–1933,

 uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich uznano za ludobójstwo szereg czynów dokonanych w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych; mając na uwadze, że czyny te obejmują zabijanie członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, stosowanie środków mających na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, a także przymusowe przekazywanie dzieci jednej grupy innej grupie;

B. mając na uwadze, że Wielki Głód z lat 1932–1933, który przyniósł śmierć milionów Ukraińców, został cynicznie i okrutnie zaplanowany przez reżim stalinowski, aby narzucić siłą politykę kolektywizacji rolnictwa Związku Sowieckiego wbrew woli mieszkańców ukraińskich wsi i aby skutecznie unicestwić ukraiński ruch niepodległościowy; mając na uwadze, że masowe zabójstwa poprzez zagłodzenie wykorzystywano do stłumienia ukraińskiej tożsamości narodowej i do odwrócenia procesu „ukrainizacji”;

C. mając na uwadze, że podobne okrutne metody były stosowane przez reżim stalinowski w innych częściach Związku Radzieckiego, w szczególności w Kazachstanie, na Białorusi, na Północnym Kaukazie i w innych miejscach; mając na uwadze, że systematycznemu zabijaniu Ukraińców, zamieszkujących głównie obszary wiejskie, towarzyszyła często propaganda traktująca chłopów jak kozły ofiarne i przedstawiająca ich jako winnych głodu;

D. mając na uwadze, że upamiętnianie zbrodni przeciwko ludzkości w historii Europy powinno pomóc uniknąć podobnych zbrodni w przyszłości; mając na uwadze, że autorytarny reżim w Rosji pod przewodnictwem Władimira Putina prowadzi zideologizowaną politykę historyczną, która uniemożliwia ponowną ocenę zbrodni stalinowskich, w tym Wielkiego Głodu; mając na uwadze, że nakazane przez sąd zamknięcie pod koniec 2021 r. stowarzyszenia Memoriał, które działa w dziedzinie praw człowieka i praw obywatelskich i które zajmuje się m.in. ponowną oceną zbrodni sowieckich, podkreśla rewizjonistyczną ideologię rosyjskiej polityki historycznej;

E. mając na uwadze, że rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie i zniszczenie przez Rosję infrastruktury energetycznej i rolnej Ukrainy, w tym blokowanie eksportu ukraińskiego zboża oraz fakt, że Rosja ukradła kilka milionów ton zboża, wzbudzają obawy przed spowodowaną przez człowieka klęską głodową na szeroką skalę w Ukrainie i na globalnym Południu, które jest uzależnione od przystępnego cenowo ukraińskiego zboża;

1. czci pamięć wszystkich ofiar Wielkiego Głodu i wyraża solidarność z narodem ukraińskim, który ucierpiał w tej tragedii, w szczególności z żyjącymi świadkami Wielkiego Głodu oraz z rodzinami i krewnymi ofiar; oddaje hołd osobom, które zmarły w wyniku tych nieludzkich zbrodni popełnionych przez reżim totalitarny;

2. zdecydowanie potępia Wielki Głód jako zbrodnię przeciwko ludzkości, którą można uznać za ludobójstwo zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i karania ich;

3. wzywa kraje powstałe w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego do umożliwienia kompleksowego zbadania archiwów dotyczących Wielkiego Głodu w Ukrainie z lat 1932–1933, by możliwe było odkrycie i pełne zbadanie wszystkich jego przyczyn i konsekwencji;

4. pragnie, aby upamiętnienie Wielkiego Głodu i zwiększenie świadomości na temat zbrodni reżimów totalitarnych z przeszłości przyczyniły się do zapobiegania powtarzaniu się podobnych zbrodni obecnie i w przyszłości, a także do ich zdecydowanego zwalczania, zwłaszcza w związku z trwającą wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie;

5. potępia nadużycia, których dopuszcza się reżim rosyjski wobec pamięci historycznej oraz manipulowanie tą pamięcią do celów ideologii politycznej, a także wzywa do wywierania międzynarodowego nacisku na Federację Rosyjską, jako następcę prawnego Związku Radzieckiego, aby przestała zaprzeczać istnieniu Wielkiego Głodu i oficjalnie za niego przeprosiła;

6. wzywa wszystkie instytucje UE i państwa członkowskie do wspierania ośrodków akademickich i społeczeństwa obywatelskiego w dokumentowaniu represji politycznej i zbrodni totalitarnych w Związku Radzieckim oraz w prowadzeniu badań na ich temat i nauczaniu o nich, a także do aktywnego potępiania i odrzucania wszelkich prób zniekształcania faktów historycznych lub manipulowania opinią publiczną w Europie, które podejmowane są za pomocą fałszywych narracji historycznych sfabrykowanych i rozpowszechnianych w celu wspierania ideologii i zapewnienia przetrwania zbrodniczych reżimów;

7. zaznacza, że obecna rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie uwypukla potrzebę przeprowadzenia dogłębnej oceny historycznej i prawnej zbrodni reżimu sowieckiego oraz przejrzystej debaty publicznej na ich temat, przede wszystkim w samej Rosji, aby zwiększyć świadomość publiczną, budować odporność na dezinformację i wypaczoną narrację historyczną oraz zapobiegać powtarzaniu się podobnych zbrodni;

8. wzywa UE, jej państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych do dalszego udzielania Ukrainie wszelkiego niezbędnego wsparcia politycznego, finansowego, humanitarnego i wojskowego w obliczu nielegalnej, nieuzasadnionej i niczym niesprowokowanej wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie;

9. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Radzie Europy, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz prezydentowi, rządowi i Radzie Najwyższej Ukrainy.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2022
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności