Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0564/2022Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0564/2022

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS „Praėjus 90 metų po Holodomoro: masines žudynes marinant badu pripažinti genocidu“

12.12.2022

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį
Michael Gahler, Rasa Jukneviciene, Andrius Kubilius, David McAllister, Radoslaw Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Evangelos Meimarakis, Jerzy Buzek,  Vladimir Bilcik, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio Lopez-Isturiz White, Ausra Maldeikiene,  Liudas Mazylis, Janina Ochojska, Michaela Sojdrova, Inese Vaidere, Alexander Yordanov

PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0559/2022

Procedūra : 2022/3001(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0564/2022
Pateikti tekstai :
B9-0564/2022
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija „Praėjus 90 metų po Holodomoro: masines žudynes marinant badu pripažinti genocidu“

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį,

 atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

 atsižvelgdamas į JT konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį nuostatas,

 atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 28 d. Ukrainos priimtą įstatymą dėl 1932–1933 m. Holodomoro Ukrainoje,

 atsižvelgdamas į per 2018 m. JT Generalinės Asamblėjos 73-ąją sesiją priimtą deklaraciją dėl 85-ųjų Holodomoro Ukrainoje metinių, kurią pasirašė 38 JT GA nariai,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra visuotinės vertybės ir pagrindiniai principai, kuriais grindžiama ES;

B. kadangi, remiantis JT konvencijos dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį (Konvencija dėl genocido) nuostatomis, nusikaltimu laikoma tam tikra veika, kuria siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti kokią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę, būtent: tos grupės narių žudymas; rimtų fizinių ar psichikos sužalojimų darymas tos grupės nariams; tyčinis sudarymas tai grupei tokių gyvenimo sąlygų, kuriomis apgalvotai siekiama fiziškai sunaikinti ją visą ar jos dalį; priemonių, kuriomis siekiama riboti tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, panaudojimas; prievartinis vienos tokios grupės vaikų perdavimas kitai; kadangi genocidas gali vykti ir karo, ir taikos metu;

C. kadangi 1932–1933 m. Holodomorą, per kurį nuo bado mirė milijonai ukrainiečių, sąmoningai suplanavo Stalino režimas, siekdamas prieš Ukrainos kaimo gyventojų valią įgyvendinti Sovietų Sąjungos žemės ūkio kolektyvizacijos politiką, nuslopinti nacionalinį pasipriešinimą sovietų valdžiai ir sunaikinti Ukrainos nacionalinę tapatybę; kadangi 2022 metais minimos 90-osios Holodomoro metinės;

D. kadangi Rusijos sovietų imperija nuolat dėjo pastangas, kad sunaikintų nepriklausomos Ukrainos valstybės pagrindą taikydama genocido priemones – dirbtinai sukėlė Holodomoro masinį badą Ukrainoje ir ukrainiečių apgyventose teritorijose, pvz., Kubanės regione, vykdė Krymo totorių trėmimus ir kultūrinį genocidą (skaičiuojama apie 34–110 tūkstančių aukų), masinį ukrainiečių ir kitų etninių grupių trėmimą iš Ukrainos į Sibirą ir Gulagą (mažiausiai 600 tūkst. asmenų 1940–1953 m.) ir žiauriai numalšino pasipriešinimo sovietų valdžiai judėjimą (nužudyta daugiau kaip 155 tūkst. asmenų, 130–200 tūkst. sulaikyta); kadangi Putino Rusija toliau vykdo tą patį genocidą Ukrainoje, kuris buvo nuolat ir sistemingai įgyvendinamas Rusijos imperijos prieš ukrainiečių tautą;

E. kadangi tarptautinė bendruomenė nebuvo aiškiai įvertinusi teisiniu ir moraliniu požiūriai sXX amžiaus sovietų nusikaltimų; kadangi sovietų imperinės praeities šlovinimo, totalitarinio komunizmo režimo teisinimo ir Stalino kulto atgimimo Rusijoje rezultatas – šiandieninė Rusija – valstybė, finansuojanti terorizmą ir naudojanti teroristines priemones, ir siaubingų nusikaltimų kartojimas prieš Ukrainos žmones mūsų laikais;

F. kadangi Europos integracija grindžiama pasirengimu susitaikyti su tragiška XX amžiaus istorija ir kad šis susitaikymas su sudėtingais istorijos faktais yra ne kolektyvinės kaltės jausmo išraiška, o siekis formuoti tvirtą bendros Europos ateities, kuri būtų grindžiama bendromis vertybėmis ir bendrais bei tarpusavyje susijusiais ateities tikslais, pagrindą, kadangi minint į Europos istoriją įėjusius nusikaltimus žmonijai turėtų būti padedama kurti bendrą Europos atminimą ir demokratinių visuomenių pasipriešinimą dezinformacijai ir propagandai;

G.  kadangi Australija, Kanada, Kolumbija, Čekija, Ekvadoras, Estija, Sakartvelas, Vengrija, Airija, Latvija, Lietuva, Meksika, Paragvajus, Peru, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Ukraina, JAV ir Šventasis Sostas Holodomorą pripažino genocidu, o Vokietijos parlamentas neseniai priėmė rezoliuciją tuo pačiu klausimu;

H.  kadangi Rusija, vykdydama savo neišprovokuotą, neteisėtą ir nepagrįstą agresijos karą prieš Ukrainą, be kita ko, vykdo Holodomorą – siekia mirtinai sušaldyti Ukrainos žmones ateinant žiemai tikslingai naikindama Ukrainos civilinę energijos ir elektros tiekimo infrastruktūrą; kadangi Rusija siekė sunaikinti Ukrainos žemės ūkio produktus, bokštinius aruodus, blokavo uostus ir sukėlė pavojų visuotiniam aprūpinimo maistu saugumui;

1. skiria pareiškimą Ukrainos žmonėms, ypač gyviesiems Holodomoro liudininkams ir aukų šeimoms bei artimiesiems:

a) pripažįsta Holodomorą (1932–1933 m. dirbtinai sukeltą badą Ukrainoje) kaip Ukrainos žmonių genocidą, kuriuo buvo siekiama sunaikinti Ukrainos tautos socialinius pagrindus, jos tradicijas, kultūrą, tautinę tapatybę ir valstybingumą;

b) griežtai smerkia šiuos veiksmus, nukreiptus prieš Ukrainos valstietiją ir visą tautą, įskaitant masinį naikinimą ir žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus;

c) reiškia užuojautą šios tragedijos metu nukentėjusiems Ukrainos žmonėms ir pagarbą nuo dirbtinio 1932–1933 m. bado mirusių asmenų atminimui;

d) ragina visas susijusias šalis sudaryti sąlygas visapusiškai analizuoti savo archyvuose laikomus dokumentus, susijusius su 1932–1933 m. Holodomoru Ukrainoje, siekiant, kad visos jo priežastys ir visi padariniai būtų nustatyti, nuodugniai ištirti ir išnagrinėti;

e)   ragina visas šalis ir tarptautines organizacijas, kurios dar nepripažino Holodomoro genocidu, nedelsiant tai padaryti;

f)  ragina Rusijos žmones sustabdyti nusikalstamą imperinę tradiciją naudoti įvairias genocido formas nuo Holodomoro iki šiuo metu vykdomo nusikalstamo, teroristinio ir genocidinio agresijos karo siekiant nuolatinio tikslo sunaikinti visą ukrainiečių tautą;

g)   ragina tarptautinę bendruomenę daryti spaudimą Rusijos Federacijai, kaip Sovietų Sąjungos teisių perėmėjai, kad ji liautųsi neigus Holodomorą ir oficialiai už jį atsiprašytų;

h)  pakartoja, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą ir prisiminti patirtį, įgytą vykdant šį genocidą, ir ragina atlikti istorinį ir teisinį Holodomoro vertinimą; 

i)  griežčiausiai smerkia visų formų totalitarizmą ir jo nusikaltimus; apgailestauja, kad Sovietų Sąjungos totalitarinio režimo nusikaltimai iki šiol dar neįvertinti tarptautinės teisės požiūriu, jų vykdytojai dar nenubausti ir niekuomet nebuvo aiškiai pasmerkti tarptautinės bendruomenės; ragina įvertinti Stalino diktatūrą ir Sovietų Sąjungos komunizmo režimą teisiniu ir moraliniu požiūriais, didinant informuotumą, skatinant mokslinius tyrimus, šviečiant jaunimą, nes tai itin svarbu siekiant kurti bendrą Europos istoriją ir atminimą bei stiprinant mūsų visuomenių pasipriešinimą šiuolaikinėms demokratijai kylančioms grėsmėms;

2. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Ukrainos Prezidentui, Vyriausybei ir Parlamentui, JT Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos generaliniam sekretoriui ir Europos Tarybos generaliniam sekretoriui.

 

 

Atnaujinta: 2022 m. gruodžio 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika