Návrh usnesení - B9-0123/2023Návrh usnesení
B9-0123/2023

NÁVRH USNESENÍ k jednomu roku ruské invaze na Ukrajinu a válečné agrese vůči této zemi

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
za skupinu The Left

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0123/2023

Postup : 2023/2558(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B9-0123/2023
Předložené texty :
B9-0123/2023
Rozpravy :
Přijaté texty :

B9‑0123/2023

Usnesení Evropského parlamentu k jednomu roku ruské invaze na Ukrajinu a válečné agrese vůči této zemi

(2023/2558(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na Chartu Organizace spojených národů (OSN), zejména na závazek všech států podle článku 2 Charty zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu nebo jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli OSN a řešit své mezinárodní spory mírovými prostředky,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 2625 (XXV) ze dne 24. října 1970, zejména na zásady v ní obsažené, že území státu nesmí být předmětem akvizice ze strany jiného státu v důsledku hrozby silou nebo použití síly a že jakýkoli pokus o částečné nebo úplné narušení národní jednoty a územní celistvosti státu nebo země nebo jejich politické nezávislosti je neslučitelný s cíli a zásadami Charty OSN,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 3314 (XXIX) ze dne 14. prosince 1974, která definuje agresi jako použití ozbrojené síly státem proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jiného státu nebo jiným způsobem neslučitelným s Chartou OSN;

 s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a Dodatkový protokol I z roku 1977,

 s ohledem na Helsinský závěrečný akt, Pařížskou chartu pro novou Evropu a Budapešťské memorandum o bezpečnostních zárukách,

 s ohledem na zprávy Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v oblasti lidských práv na Ukrajině,

 s ohledem na pravidelné zprávy Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí,

 s ohledem na rezoluce Valného shromáždění OSN přijaté od zahájení válečné agrese proti Ukrajině,

 s ohledem na žádost Ukrajiny o členství v EU ze dne 28. února 2022, sdělení Komise ze dne 17. června 2022 nazvané „Stanovisko Komise k žádosti Ukrajiny o členství v Evropské unii“ (COM(2022)0407) a následné závěry Evropské rady ze dne 23. a 24. června 2022,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Ruská federace od 24. února 2022 vede plnohodnotnou útočnou válku proti Ukrajině a to představuje očividné a zjevné porušení Charty OSN a základních zásad mezinárodního práva;

B. vzhledem k tomu, že pravidelné vlny útoků na energetickou infrastrukturu nadále způsobují zkázu, zanechávají miliony lidí na Ukrajině bez elektřiny a narušují dodávky vody a systémy vytápění; vzhledem k tomu, že útoky poškodily i další civilní infrastrukturu; vzhledem k tomu, že již byly zabity nebo nuceně vysídleny tisíce civilistů po celé Ukrajině, včetně stovek dětí; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN je 5,5 milionu Ukrajinců vnitřně vysídlených a 7,8 milionu Ukrajinců je uprchlíky v Evropě; vzhledem k tomu, že vnitřně vysídlené osoby pobývající v hromadných centrech patří mezi nejzranitelnější členy společnosti: 64 % z nich jsou ženy, 25 % děti, 17 % starší lidé a 15 % osoby se zdravotním postižením; vzhledem k tomu, že mají značnou potřebu ochrany a humanitární pomoci, včetně potravin, přístřeší, zdravotní péče, vody a hygienické pomoci; vzhledem k tomu, že podle údajů OSN obyvatele Ukrajiny nadále podporuje přibližně 700 humanitárních organizací, které poskytly různé druhy humanitární pomoci 13,6 milionu lidí, včetně 1 milionu v oblastech pod dočasnou vojenskou kontrolou Ruské federace, kam je přístup stále obtížný;

C. vzhledem k tomu, že dne 30. září 2022 Rusko jednostranně vyhlásilo anexi Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, tedy oblastí, které částečně okupuje, přičemž již dříve anektovalo Krymský poloostrov;

D. vzhledem k tomu, že lidé v celé Evropě jsou hluboce znepokojeni válkou, která může vyústit ve válku mezi jadernými mocnostmi,

1. znovu co nejdůrazněji odsuzuje útok na územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny, který byl způsoben invazí Ruské federace na Ukrajinu; odsuzuje tuto invazi jako útočnou válku, která představuje závažné porušení mezinárodního práva, zejména Charty OSN, a pro kterou neexistuje žádné ospravedlnění; odsuzuje zapojení Běloruska do této agrese;

2. vyjadřuje hlubokou solidaritu s ukrajinským lidem;

3. zdůrazňuje potřebu naléhavého, intenzivního a trvalého diplomatického úsilí s cílem okamžitě ukončit válku na Ukrajině a ukončit utrpení ukrajinského lidu;

4. co nejdůrazněji vyzývá Rusko, aby se odvrátilo od cesty násilí a agrese, kterou si zvolilo, a vrátilo se na cestu dialogu a vyjednávání; naléhavě vyzývá NATO a jeho členské země, aby konflikt nestupňovaly zahájením nových závodů ve zbrojení a aby svou reakci na ruskou invazi na Ukrajinu koncipovaly tak, aby se z konfrontace mezi Ruskem a NATO vymanily;

5. znovu potvrzuje svůj závazek vůči svrchovanosti, nezávislosti, jednotě a územní celistvosti Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně uznaných hranic, které sahají až do jejích teritoriálních vod; zdůrazňuje, že EU neuzná žádné rozhodnutí o anexi území třetích států, a vyzývá Rusko, aby své rozhodnutí o anexi ukrajinských území zrušilo;

6. požaduje, aby Ruská federace přestala používat sílu proti Ukrajině a zdržela se jakýchkoli nezákonných hrozeb silou nebo použití síly proti kterémukoli členskému státu EU; požaduje, aby Ruská federace stáhla své vojenské síly z území Ukrajiny;

7. vyjadřuje znepokojení nad rozsáhlými ruskými útoky na civilní infrastrukturu, včetně energetických zařízení, obytných oblastí, škol a nemocnic; vyzývá Rusko, aby okamžitě zastavilo veškeré nepřátelské akce, bombardování a útoky proti civilistům; žádá, aby všechny strany plně dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a šetřily civilní obyvatelstvo a civilní objekty, zdržely se útoků, ničení, odstraňování nebo znehodnocování objektů nezbytných pro přežití civilního obyvatelstva a respektovaly a chránily humanitární personál a zásilky používané pro humanitární operace; zdůrazňuje, že osoby odpovědné za válečné zločiny musí být pohnány k odpovědnosti v souladu s mezinárodním právem;

8. požaduje, aby všechny strany umožnily uprchlíkům bezpečný a neomezený průchod do cílových destinací na Ukrajině i mimo ni a aby usnadnily rychlý, bezpečný a neomezený přístup k humanitární pomoci těm, kteří ji na Ukrajině potřebují; oceňuje mimořádné úsilí humanitárních organizací, komunit v členských státech EU a v sousedních zemích a občanů, kteří reagují na humanitární a uprchlickou krizi způsobenou agresí Ruské federace; naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby tyto subjekty více podporovaly;

9. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby nikomu na útěku z Ukrajiny nebylo bráněno v útěku, včetně obětí reprodukčního vykořisťování, a aby všechny osoby na útěku mohly využít ochrany, včetně zahraničních studentů, transsexuálních žen a ukrajinských osob odmítajících vojenskou službu z důvodu svědomí, a mohly se pohybovat dále v rámci EU; odsuzuje zadržování zahraničních studentů prchajících z Ukrajiny; lituje, že ukrajinské úřady zakazují ukrajinským mužům předepsaného věku uprchnout z války; vyzývá ukrajinské orgány, aby přehodnotily svou politiku nucených odvodů mužů ve věku od 18 do 60 let bez vojenských zkušeností;

10. naléhavě vyzývá OSN a její členské státy, aby zintenzivnily své úsilí o zahájení politického dialogu a zprostředkování, které jsou nezbytné pro přípravu příměří a mírových jednání; vyzývá EU, aby své úsilí zaměřila na podporu vyjednávacího procesu a snahu generálního tajemníka OSN nalézt diplomatické řešení;

11. vyjadřuje hluboké znepokojení nad geopolitickým napětím mezi NATO a Ruskou federací ve společném východním sousedství, které může vést k přímé konfrontaci mezi nimi s potenciálně katastrofálními důsledky pro Evropu a svět; je znepokojen rozšiřováním NATO na východ; vyzývá k ukončení spirály konfrontace a závodů ve zbrojení a k návratu k diplomacii; připomíná, že občané členských států EU jsou proti válce s Ruskem;

12. požaduje, aby Rusko hrálo významnou roli při obnově poválečné Ukrajiny; vyzývá ke zrušení ukrajinského dluhu, aby se usnadnila obnova strategických a infrastrukturních podniků zničených během války; vyzývá k tomu, aby se v náležitém čase uskutečnila mezinárodní konference za účelem získání prostředků v rámci svěřenského fondu solidarity s Ukrajinou; zdůrazňuje, že je třeba upřednostnit rekonstrukci těch zařízení, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečného návratu Ukrajinců, kteří se chtějí vrátit; vyzývá k urychlenému opětovnému začlenění Ukrajiny do evropských a světových dodavatelských řetězců, zejména v oblasti dodávek energie a potravin;

13. podporuje činnost Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE); zdůrazňuje, že je důležité zachovat celistvost infrastruktury a zajistit snadný přístup do jaderných areálů pro misi MAAE;

14. vyjadřuje solidaritu a podporu odvážným lidem v Rusku a Bělorusku, kteří protestují proti Putinově invazi na Ukrajinu; důrazně apeluje na členské státy, aby chránily Rusy a Bělorusy pronásledované za vyslovení se proti válce nebo za protesty proti ní, jakož i ruské a běloruské dezertéry a osob odmítající vojenskou službu z důvodu svědomí a poskytovaly jim azyl; trvá na tom, že se ochrana a azyl EU musí vztahovat také na ukrajinské dezertéry a osoby odmítající vojenskou službu z důvodu svědomí;

15. vyjadřuje znepokojení nad tendencí napadat hlasy, které se staví proti dodávkám zbraní na Ukrajinu a vznášejí kritické otázky ohledně souvisejících politik EU; vyzývá členské státy, aby zajistily, že hlasy pro mír a usmíření nebudou umlčeny; podporuje mírové hnutí, které požaduje okamžité ukončení krutostí a zahájení jednání;

16. bere na vědomí rozhodnutí Evropské rady udělit Ukrajině status kandidátské země EU; zdůrazňuje, že pro členství v EU neexistuje žádný „zrychlený postup“ a že přistoupení i nadále představuje složitý, strukturovaný proces založený na zásluhách, který vyžaduje účinné provádění reforem a provedení acquis ve vnitrostátním právu; zdůrazňuje, že je třeba připravit EU na další rozšíření její reformou;

17. pověřuje svou předsedkyni, aby toto usnesení předala místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, Radě Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vládě a parlamentu Ruské federace a prezidentovi, vládě a parlamentu Běloruské republiky.

 

Poslední aktualizace: 15. února 2023
Právní upozornění - Ochrana soukromí