Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0123/2023Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0123/2023

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl vienų metų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą ir agresijos karo prieš ją pradžios

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
The Left frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0123/2023

Procedūra : 2023/2558(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0123/2023
Pateikti tekstai :
B9-0123/2023
Debatai :
Priimti tekstai :

B9‑0123/2023

Europos Parlamento rezoliucija dėl vienų metų nuo Rusijos invazijos į Ukrainą ir agresijos karo prieš ją pradžios

(2023/2558(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Chartiją, visų pirma Chartijos 2 straipsnyje nustatytą visų valstybių įsipareigojimą tarptautiniuose santykiuose susilaikyti nuo grasinimo jėga ir jos panaudojimo tiek prieš kurios nors valstybės teritorinį vientisumą arba politinę nepriklausomybę, tiek kuriuo kitu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų tikslais, ir tarptautinius ginčus spręsti taikiomis priemonėmis,

 atsižvelgdamas į 1970 m. spalio 24 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2625 (XXV), visų pirma į joje pateiktus principus, kad valstybė negali įgyti kitos valstybės teritorijos dėl grasinimo jėga arba jos panaudojimo ir kad bet koks bandymas iš dalies arba visiškai sunaikinti šalies ar valstybės nacionalinę vienybę ir teritorinį vientisumą arba jos politinę nepriklausomybę yra nesuderinamas su JT Chartijos tikslais ir principais,

 atsižvelgdamas į 1974 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 3314(XXIX), kurioje agresija apibrėžiama kaip valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę arba bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su JT Chartija,

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų 1977 m. I papildomą protokolą,

 atsižvelgdamas į Helsinkio baigiamąjį aktą, Paryžiaus chartiją dėl naujos Europos ir Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaitas dėl žmogaus teisių padėties Ukrainoje,

 atsižvelgdamas į JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro reguliariai teikiamas ataskaitas,

 atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, priimtas po to, kai pradėtas agresijos karas prieš Ukrainą,

 atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d, Ukrainos pateiktą paraišką dėl narystės ES, 2022 m. birželio 17 d. Komisijos komunikatą „Komisijos nuomonė dėl Ukrainos paraiškos dėl narystės Europos Sąjungoje“ (COM(2022) 0407) ir 2022 m. birželio 24 ir 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi nuo 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija vykdo plataus masto agresijos karą prieš Ukrainą, taip akiplėšiškai ir akivaizdžiai pažeisdama JT Chartiją ir pagrindinius tarptautinės teisės principus;

B. kadangi reguliariai vykdomi išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą ir toliau daro didelę žalą, dėl jų milijonai žmonių visoje Ukrainoje neturi elektros, taip pat sutrikdoma vandentieka ir šildymo sistemos; kadangi šie išpuoliai taip pat padarė žalos kitai civilinei infrastruktūrai; kadangi visoje Ukrainoje jau nužudyti, sužeisti ar priverstinai perkelti tūkstančiai civilių, įskaitant šimtus vaikų; kadangi, remiantis JT duomenimis, šalies viduje perkelta 5,5 mln. ukrainiečių, o Europoje yra 7,8 mln. ukrainiečių pabėgėlių; kadangi šalies viduje perkelti asmenys, kurie gyvena kolektyvinio įkurdinimo centruose, yra vieni iš pažeidžiamiausių visuomenės narių: iš jų 64 proc. sudaro moterys, 25 proc. – vaikai, 17 proc. – vyresnio amžiaus asmenys ir 15 proc. – neįgalieji; kadangi jiems itin reikia apsaugos ir humanitarinės pagalbos, įskaitant pagalbą, susijusią su maistu, pastoge, sveikatos priežiūra, vandeniu ir higiena; kadangi, remiantis JT duomenimis, maždaug 700 humanitarinių organizacijų toliau teikia paramą ukrainiečiams ir įvairių rūšių humanitarinė pagalba pasiekė 13,6 mln. žmonių, įskaitant 1 mln. asmenų, esančių vietovėse, kurių laikina karinė kontrolė priklauso Rusijos Federacijai ir į kurias sudėtinga patekti;

C. kadangi 2022 m. rugsėjo 30 d. Rusija vienašališkai paskelbė aneksavusi, be ankstesnės Krymo pusiasalio aneksijos, dalinai Rusijos okupuotas Ukrainos Donecko, Chersono, Luhansko ir Zaporižios sritis;

D. kadangi žmonės visoje Europoje yra labai susirūpinę dėl karo, kuris gali baigtis karu tarp branduolinių ginklų turinčių valstybių;

1. pakartoja, kad kuo griežčiausiai smerkia su Rusijos Federacijos invazija į Ukraina susijusį pasikėsinimą į Ukrainos teritorinį vientisumą ir suverenitetą; smerkia šią invaziją kaip agresijos karą, kuriuo šiurkščiai pažeidžiama tarptautinė teisė, visų pirma JT Chartija, ir kurio negalima pateisinti; smerkia Baltarusijos įsitraukimą į šią agresiją;

2. išreiškia didžiausią solidarumą su Ukrainos gyventojais;

3. pabrėžia, kad reikia skubių, intensyvių ir ilgalaikių diplomatinių pastangų, kad būtų nedelsiant užbaigtas karas Ukrainoje ir sustabdytos Ukrainos žmonių kančios;

4. primygtinai ragina Rusiją nutraukti pasirinktą smurto ir agresijos kelią ir grįžti prie dialogo ir derybų; ragina NATO ir jos šalis nares neeskaluoti konflikto pradedant naujas ginklavimosi varžybas ir reaguoti į Rusijos invaziją į Ukrainą taip, kad liktų galimybių išvengti Rusijos ir NATO konfrontacijos;

5. dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą gerbti Ukrainos suverenumą, nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą jos tarptautiniu mastu pripažįstamoje teritorijoje, apimančioje ir jos teritorinius vandenis; pabrėžia, kad ES nepripažins jokio sprendimo dėl trečiųjų šalių aneksijos, ir ragina Rusiją panaikinti savo sprendimą dėl Ukrainos teritorijų aneksijos;

6. reikalauja, kad Rusijos Federacija nebenaudotų jėgos prieš Ukrainą ir nekeltų jokios neteisėtos grėsmes bei nenaudotų jėgos prieš jokią ES valstybę narę; reikalauja, kad Rusijos Federacija išvestų savo karines pajėgas iš Ukrainos teritorijos;

7. reiškia nerimą dėl Rusijos vykdomų didelio masto išpuolių prieš civilinę infrastruktūrą, įskaitant energijos gamybos įrenginius, gyvenamuosius rajonus, mokyklas ir ligonines; primygtinai ragina Rusiją nedelsiant nutraukti visus priešiškus veiksmus, bombardavimą ir išpuolius prieš civilius gyventojus; reikalauja, kad visos šalys visapusiškai laikytųsi savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal tarptautinę humanitarinę teisę, nesitaikyti į civilius gyventojus ir civilinius objektus, neatakuoti, nenaikinti, nešalinti ar nepaversti beverčiais civilių gyventojų išgyvenimui būtinų objektų, taip pat gerbti ir saugoti humanitarinius darbuotojus ir siuntas, naudojamas humanitarinės pagalbos operacijoms; pabrėžia, kad už karo nusikaltimus atsakingi asmenys privalo atsakyti pagal tarptautinę teisę;

8. reikalauja, kad visos šalys suteiktų pabėgėliams galimybę saugiai ir nevaržomai keliauti į Ukrainos viduje ir už jos ribų esančias vietas ir sudarytų geresnes sąlygas greitai, saugiai ir netrukdomai gauti humanitarinę pagalbą Ukrainoje tiems, kuriems jos reikia; palankiai vertina humanitarinių organizacijų, ES valstybių narių ir kaimyninių valstybių bendruomenių bei visuomenės narių ypač dideles pastangas reaguojant į Rusijos Federacijos agresijos sukeltą humanitarinę ir pabėgėlių krizę; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares šiems subjektams skirti daugiau paramos;

9. pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog nė vienam iš Ukrainos bėgančiam asmeniui nebūtų užkirstas kelias pabėgti, įskaitant reprodukcinio išnaudojimo aukas, ir kad visi bėgantys asmenys galėtų pasinaudoti apsauga, įskaitant tarptautinių programų studentus, translytes moteris ir atlikti karo prievolę dėl įsitikinimų atsisakančius Ukrainos gyventojus, ir kad jie galėtų judėti toliau ES viduje; smerkia iš Ukrainos bėgančių tarptautinių programų studentų sulaikymą; apgailestauja dėl to, kad nustatyto amžiaus Ukrainos vyrams Ukrainos valdžios institucijos draudžia bėgti nuo karo; ragina Ukrainos valdžios institucijas persvarstyti 18–60 m. amžiaus vyrų, neturinčių karinės patirties, priverstinio šaukimo į kariuomenę politiką;

10. primygtinai ragina Jungtines Tautas ir jų valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad būtų pradėtas vykdyti politinis dialogas ir tarpininkavimas, būtini ugnies nutraukimui ir taikos deryboms parengti; ragina ES sutelkti savo pastangas į paramą derybų procesui ir paramą JT Generalinio Sekretoriaus bandymams rasti diplomatinius sprendimus;

11. reiškia didelį susirūpinimą dėl tarp NATO ir Rusijos Federacijos tvyrančios geopolitinės įtampos rytinės kaimyninėse šalyse, dėl kurios gali kilti tiesioginė jų konfrontacija, galinti turėti pražūtingų padarinių Europai ir visam pasauliui; yra susirūpinęs dėl NATO plėtros Rytuose; ragina nutraukti nevaldomą konfrontaciją ir ginklavimosi varžybas bei grįžti prie diplomatijos; primena, kad ES valstybių narių piliečiai nepritaria karui su Rusija;

12. reikalauja, kad Rusija svariai prisidėtų prie Ukrainos atstatymo po karo; ragina panaikinti Ukrainos skolą, kad būtų lengviau atstatyti per karą sunaikintas strategines ir infrastruktūros įmones; remia raginimus tinkamu laiku surengti tarptautinę konferenciją siekiant surinkti lėšų Ukrainos solidarumo patikos fondui; pabrėžia, kad reikia teikti pirmenybę objektų, padėsiančių užtikrinti saugų norinčių grįžti ukrainiečių grįžimą, atstatymui; ragina greitai reintegruoti Ukrainą į Europos ir pasaulines tiekimo grandines, visų pirma energijos ir maisto tiekimo srityse;

13. remia Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) darbą; pabrėžia, kad svarbu išsaugoti infrastruktūros vientisumą ir užtikrinti lengvą TATENA misijos prieigą prie branduolinių objektų;

14. reiškia solidarumą su drąsiais žmonėmis Rusijoje ir Baltarusijoje, kurie protestuoja prieš V. Putino invaziją į Ukrainą, ir remia šiuos žmones; primygtinai ragina valstybes nares apsaugoti rusus ir baltarusius, persekiojamus už tai, kad jie pasisakė prieš karą arba prieš jį protestavo, taip pat Rusijos ir Baltarusijos dezertyrus ir atlikti karo prievolę dėl įsitikinimų atsisakančius asmenis, ir suteikti jiems prieglobstį; reikalauja, kad ES apsauga ir prieglobstis taip pat būtų suteikti Ukrainos dezertyrams ir atlikti karo prievolę dėl įsitikinimų atsisakantiems asmenims;

15. reiškia susirūpinimą dėl tendencijos užsipulti asmenis, kurie nepritaria ginklų siuntimui į Ukrainą ir kelia svarbius klausimus dėl susijusios ES politikos; ragina valstybes nares užtikrinti, kad nebūtų nutildomi balsai, pasisakantys už taiką ir susitaikymą; remia taikos judėjimą, kuris ragina nedelsiant nutraukti žiaurumus ir pradėti derybas;

16. atkreipia dėmesį į Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Ukrainai kandidatės statusą; pabrėžia, kad spartesnio narystės ES proceso nėra, o stojimas tebėra sudėtingas, nuopelnais pagrįstas ir struktūruotas procesas, kuriam būtinas veiksmingas reformų įgyvendinimas ir acquis perkėlimas; pabrėžia, kad reikia paruošti ES tolesnei plėtrai ją reformuojant;

17. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui, Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Baltarusijos Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2023 m. vasario 15 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika