Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B9-0123/2023Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B9-0123/2023

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar sena mill-invażjoni u l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna

13.2.2023 - (2023/2558(RSP))

imressqa wara d-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Mick Wallace, Clare Daly, Nikolaj Villumsen
f'isem il-Grupp The Left

Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B9-0123/2023

Proċedura : 2023/2558(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B9-0123/2023
Testi mressqa :
B9-0123/2023
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

B9‑0123/2023

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar sena mill-invażjoni u l-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna

(2023/2558(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti (NU), b'mod partikolari l-obbligu tal-istati kollha skont l-Artikolu 2 tal-Karta li jżommu lura fir-relazzjonijiet internazzjonali tagħhom mit-theddida jew l-użu tal-forza kontra l-integrità territorjali jew l-indipendenza politika ta' kwalunkwe stat, jew bi kwalunkwe mod ieħor inkonsistenti mal-għanijiet tan-NU, u li jsolvu t-tilwim internazzjonali tagħhom b'mezzi paċifiċi,

 wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2625 (XXV) tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-24 ta' Ottubru 1970, b'mod partikolari l-prinċipji li jinsabu fiha li t-territorju ta' stat ma jistax ikun l-oġġett ta' akkwist minn stat ieħor li jirriżulta mit-theddida jew l-użu tal-forza, u li kwalunkwe tentattiv immirat lejn it-tfixkil parzjali jew totali tal-unità nazzjonali u l-integrità territorjali ta' stat jew pajjiż jew lejn l-indipendenza politika tiegħu huwa inkompatibbli mal-għanijiet u l-prinċipji tal-Karta tan-NU,

 wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 3314 (XXIX) tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tal-14 ta' Diċembru 1974 li tiddefinixxi l-aggressjoni bħala l-użu ta' forza armata minn Stat kontra s-sovranità, l-integrità territorjali jew l-indipendenza politika ta' Stat ieħor, jew b'xi mod ieħor inkonsistenti mal-Karta tan-NU;

 wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra tal-1949 il-Protokoll Addizzjonali I tagħhom tal-1977,

 wara li kkunsidra l-Att Finali ta' Helsinki, il-Karta ta' Pariġi għal Ewropa Ġdida u l-Memorandum ta' Budapest dwar il-Garanziji ta' Sigurtà,

 wara li kkunsidra r-rapporti tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ukrajna,

 wara li kkunsidra r-rapporti regolari tal-Uffiċċju tan-NU għall-Koordinazzjoni tal-Affarijiet Umanitarji,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet addottati tal-Assemblea Ġenerali tan-NU mill-bidu tal-gwerra ta' aggressjoni dwar l-aggressjoni kontra l-Ukrajna,

 wara li kkunsidra l-applikazzjoni tal-Ukrajna għal sħubija fl-UE fit-28 ta’ Frar 2022, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Ġunju 2022 intitolata "Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea" (COM (2022)0407) u l-konklużjonijiet sussegwenti tal-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ġunju 2022,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 132(2) tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

A. billi l-Federazzjoni Russa kienet ilha għaddejja bi gwerra ta' aggressjoni sħiħa kontra l-Ukrajna mill-24 ta' Frar 2022, bi ksur sfaċċat u ċar tal-Karta tan-NU u tal-prinċipji fundamentali tal-liġi internazzjonali;

B. billi mewġiet regolari ta' attakki fuq l-infrastruttura tal-enerġija għadhom qed jikkawżaw il-qerda, qed iħallu miljuni ta' persuni fl-Ukrajna mingħajr elettriku, u qed ifixklu l-provvista tal-ilma u s-sistemi tat-tisħin; billi l-attakki għamlu ħsara wkoll fuq infrastruttura ċivili oħra; billi eluf ta' ċivili madwar l-Ukrajna, inklużi mijiet ta' tfal, diġà nqatlu, indarbu jew ġew spostati bil-forza; billi skont iċ-ċifri tan-NU, 5,5 miljun Ukren huma spostati internament u 7,8 miljun Ukren huma rifuġjati fl-Ewropa; billi l-persuni spostati internament li jgħixu f'ċentri kollettivi huma fost l-aktar membri vulnerabbli tas-soċjetà: 64 % minnhom huma nisa, 25 % huma tfal, 17 % huma anzjani u 15 % għandhom diżabbiltà; billi għandhom bżonn sinifikanti ta' protezzjoni u assistenza umanitarja, inkluż l-ikel, il-kenn, il-kura tas-saħħa, l-ilma u l-assistenza bl-iġjene; billi skont iċ-ċifri tan-NU, madwar 700 organizzazzjoni umanitarja għadhom jappoġġaw lill-poplu tal-Ukrajna u laħqu 13,6 miljun ruħ b'diversi tipi ta' għajnuna umanitarja, inklużi 1 miljun f'żoni taħt il-kontroll militari temporanju tal-Federazzjoni Russa, fejn l-aċċess għadu diffiċli;

C. billi fit-30 ta' Settembru 2022, ir-Russja ddikjarat unilateralment l-annessjoni tagħha tal-oblast Ukreni parzjalment okkupati mir-Russja ta' Donetsk, Kherson, Luhansk u Zaporizhzhia, apparti l-annessjoni preċedenti tagħha tal-peniżola tal-Krimea;

D. billi ċ-ċittadini tal-Ewropa kollha huma inkwetati immens bil-gwerra, li għandha l-potenzjal li ssir gwerra bejn potenzi nukleari;

1. Itenni, bl-aktar mod qawwi, il-kundanna tiegħu tal-attakk għall-integrità territorjali u għas-sovranità tal-Ukrajna kkawżat mill-invażjoni fl-Ukrajna min-naħa tal-Federazzjoni Russa; jikkundanna din l-invażjoni bħala gwerra ta' aggressjoni li tikkostitwixxi ksur gravi tal-liġi internazzjonali, b'mod partikolari tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, u li għaliha ma hemm l-ebda ġustifikazzjoni; jikkundanna l-involviment tal-Belarussja f'din l-aggressjoni;

2. Jesprimi s-solidarjetà profonda tiegħu mal-poplu tal-Ukrajna;

3. Jisħaq fuq il-ħtieġa ta' sforzi diplomatiċi urġenti, intensivi u sostnuti biex tintemm il-gwerra fl-Ukrajna u tintemm it-tbatija tal-poplu Ukren;

4. Iħeġġeġ lir-Russja, bl-aktar mod qawwi, biex iddur lura mit-triq tal-vjolenza u l-aggressjoni li għażlet u terġa' lura fit-triq tad-djalogu u tan-negozjati; iħeġġeġ lin-NATO u lill-pajjiżi membri tagħha biex ma jeskalawx il-kunflitt billi jibdew tellieqa ġdida għall-armi, u biex ifasslu r-rispons tagħhom għall-invażjoni Russa fl-Ukrajna b'mod li jħalli l-possibbiltà ta' toroq ta' ħruġ mill-konfrontazzjoni bejn ir-Russja u n-NATO;

5. Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu għas-sovranità, l-indipendenza, l-unità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment, li jestendu għall-ilmijiet territorjali tagħha; jisħaq li l-UE mhi se tirrikonoxxi l-ebda deċiżjoni dwar l-annessjoni ta' territorji ta' stati terzi u jistieden lir-Russja treġġa' lura d-deċiżjoni tagħha dwar l-annessjoni tat-territorji Ukreni;

6. Jitlob li l-Federazzjoni Russa twaqqaf l-użu tal-forza tagħha kontra l-Ukrajna u żżomm lura minn kwalunkwe theddida jew użu illegali tal-forza kontra kwalunkwe Stat Membru tal-UE; jitlob li l-Federazzjoni Russa tirtira l-forzi militari tagħha mit-territorju tal-Ukrajna;

7. Jesprimi d-diżappunt tiegħu għall-attakki ta' skala kbira Russi fuq l-infrastruttura ċivili, inklużi l-faċilitajiet tal-enerġija, iż-żoni residenzjali, l-iskejjel u l-isptarijiet; iħeġġeġ lir-Russja twaqqaf immedjatament l-ostilitajiet, il-bumbardamenti u l-attakki kollha kontra ċ-ċivili; jitlob li l-partijiet kollha jikkonformaw bis-sħiħ mal-obbligi tagħhom skont il-liġi umanitarja internazzjonali biex ma jmissux lill-popolazzjoni ċivili u lill-oġġetti ċivili, li joqogħdu lura milli jattakkaw, jeqirdu, ineħħu jew jagħmlu oġġetti inutli meħtieġa għas-sopravvivenza tal-popolazzjoni ċivili, u li jirrispettaw u jipproteġu l-persunal umanitarju u l-kunsinni użati għall-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja; jisħaq li dawk responsabbli għad-delitti tal-gwerra jridu jinżammu responsabbli f'konformità mal-liġi internazzjonali;

8. Jitlob li l-partijiet kollha jippermettu lir-rifuġjati jgħaddu b'mod sikur u bla xkiel lejn destinazzjonijiet fl-Ukrajna u barra minnha u jiffaċilitaw aċċess rapidu, sikur u mingħajr xkiel għall-assistenza umanitarja għal dawk fil-bżonn fl-Ukrajna; ifaħħar l-isforzi straordinarji li saru mill-organizzazzjonijiet umanitarji, il-komunitajiet fl-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi ġirien, u l-membri tal-pubbliku fir-rispons għall-kriżi umanitarja u tar-rifuġjati maħluqa mill-aggressjoni tal-Federazzjoni Russa; jistieden b'urġenza lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jipprovdu aktar appoġġ lil dawn l-atturi;

9. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-ebda persuna li tkun trid taħrab mill-Ukrajna ma ssofri tfixkil biex tkun tista' taħrab, inklużi l-vittmi tal-isfruttament riproduttiv, u li l-persuni kollha li jaħarbu jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-protezzjoni, inklużi l-istudenti internazzjonali Ukreni, in-nisa trans Ukreni u lill-Ukreni li joġġezzjonaw minħabba raġunijiet ta' kuxjenza, u jkunu jistgħu jkomplu jiċċaqalqu fl-UE; jikkundanna d-detenzjoni tal-istudenti internazzjonali li qed jaħarbu mill-Ukrajna; jiddispjaċih li l-irġiel Ukreni ta' ċerta età huma pprojbiti mill-awtoritajiet Ukreni milli jaħarbu mill-gwerra; jistieden lill-awtoritajiet Ukreni jikkunsidraw mill-ġdid il-politika tagħhom ta' lieva furzata tal-irġiel bejn l-etajiet ta' 18 u 60 sena mingħajr ebda esperjenza militari;

10. Iħeġġeġ lin-Nazzjonijiet Uniti u lill-Istati Membri tagħha jżidu l-isforzi tagħhom biex jibdew id-djalogu politiku u l-medjazzjoni meħtieġa għat-tħejjija tal-waqfien mill-ġlied u n-negozjati għall-paċi; jistieden lill-UE tiffoka l-isforzi tagħha fuq l-appoġġ għall-proċess ta' negozjati u tappoġġa t-tentattivi tas-Segretarju Ġenerali tan-NU biex isib soluzzjonijiet diplomatiċi;

11. Jesprimi tħassib serju dwar it-tensjonijiet ġeopolitiċi bejn in-NATO u l-Federazzjoni Russa fil-viċinat tal-Lvant komuni, li jirriskjaw li jwasslu għal konfrontazzjoni diretta bejniethom, b'konsegwenzi potenzjalment diżastrużi għall-Ewropa u għad-dinja; jinsab imħasseb dwar it-tkabbir tan-NATO lejn il-Lvant; jappella għat-tmiem tal-kobba ta' konfrontazzjoni u t-tellieqa għall-armi, u għar-ritorn lejn id-diplomazija; ifakkar li ċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-UE huma kontra l-gwerra mar-Russja;

12. Jitlob li r-Russja jkollha rwol sinifikanti fir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna ta' wara l-gwerra; jitlob il-kanċellazzjoni tad-dejn tal-Ukrajna sabiex tiġi ffaċilitata r-rikostruzzjoni tal-intrapriżi strateġiċi u infrastrutturali meqruda fil-gwerra; jappoġġja l-appelli biex fiż-żmien dovut tiġi organizzata konferenza internazzjonali biex jinġabar finanzjament fil-qafas tal-Fond Fiduċjarju ta' Solidarjetà għall-Ukrajna. jisħaq fuq il-ħtieġa li tingħata prijorità lir-rikostruzzjoni ta' dawk il-faċilitajiet li huma meħtieġa biex jiġi żgurat ir-ritorn sikur tal-Ukrajni li jixtiequ jirritornaw; jitlob l-integrazzjoni mill-ġdid rapida tal-Ukrajna fil-ktajjen tal-provvista Ewropej u globali, b'mod partikolari fl-oqsma tal-provvista tal-enerġija u tal-ikel;

13. Jappoġġja l-ħidma tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika (IAEA); jisħaq fuq l-importanza li tiġi ppreservata l-integrità tal-infrastruttura u li jiġi żgurat aċċess faċli għas-siti nukleari għall-missjoni tal-IAEA;

14. Jesprimi solidarjetà u appoġġ għall-poplu kuraġġuż fir-Russja u fil-Belarussja li jipprotesta kontra l-invażjoni fl-Ukrajna minn Putin; iħeġġeġ bil-qawwa li l-Istati Membri jipproteġu u jagħtu ażil lir-Russi u lill-Belarussi ppersegwitati talli tkellmu kontra l-gwerra jew talli ipprotestaw kontriha, kif ukoll lid-diżerturi Russi u Belarussi u lil dawk li oġġezzjonaw minħabba raġunijiet ta' kuxjenza; jinsisti li l-protezzjoni u l-ażil tal-UE jiġu estiżi wkoll għad-diżerturi Ukreni u għal dawk li joġġezzjonaw minħabba raġunijiet ta' kuxjenza;

15. Jesprimi tħassib dwar it-tendenza li jiġu attakkati vuċijiet li jopponu l-kunsinna ta' armi lejn l-Ukrajna u jqajmu mistoqsijiet kritiċi dwar politiki relatati tal-UE; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-ilħna għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni ma jissikktux; jappoġġja l-moviment għall-paċi, li jitlob li jintemmu immedjatament l-atroċitajiet u li jinfetħu n-negozjati;

16. Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew li jagħti lill-Ukrajna l-istatus ta' kandidat tal-UE; jisħaq li ma teżisti l-ebda "rotta rapida" għas-sħubija mal-UE, u l-adeżjoni tibqa' proċess kumpless, strutturat u bbażat fuq il-mertu u jirrikjedi l-implimentazzjoni effettiva tar-riformi u t-traspożizzjoni tal-acquis tal-UE; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE titħejja għal aktar tkabbir billi tiġi riformata;

17. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex tgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Ukrajna, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Federazzjoni Russa u lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Belarussja.

 

Aġġornata l-aħħar: 15 ta' Frar 2023
Avviż legali - Politika tal-privatezza