Предложение за резолюция - B9-0146/2023Предложение за резолюция
B9-0146/2023

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно създаването на независим орган на ЕС по етика

14.2.2023 - (2023/2555(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Даниел Фройнд
от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0144/2023

Процедура : 2023/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0146/2023
Внесени текстове :
B9-0146/2023
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B9‑0146/2023

Резолюция на Европейския парламент относно създаването на независим орган на ЕС по етика

(2023/2555(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2021 г. относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика[1],

 като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2022 г. относно подозрения за корупция от страна на Катар и по-широката необходимост от прозрачност и отчетност в европейските институции[2],

 като взе предвид писмото на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен до Съвета от 18 март 2022 г., включително последващите действия на Комисията във връзка с незаконодателната резолюция на Европейския парламент от 16 септември 2021 г. относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Европейският парламент подкрепи с голямо мнозинство предложението за създаване на независим орган по етика в своята резолюция от 16 септември 2021 г.;

Б. като има предвид, че от тази дата насам Комисията не е представила предложение за междуинституционално споразумение с оглед на създаването на независим орган по етика;

В. като има предвид, че разкритията за влияние и лобиране от трети държави продължават да разкриват недостатъците на етичните правила в институциите, агенциите и органите на ЕС, както  и неуспеха на настоящата система за самоконтрол  на действащите правила;

Г. като има предвид, че неотдавнашните разкрития за корупция в Парламента отново показаха основните недостатъци на действащите правила по отношение на конфликтите на интереси, ефекта на кадровата въртележка между държавния и частния сектор и корупцията и тяхното прилагане както в Парламента, така и в Комисията;

Д. като има предвид, че доверието на гражданите в публичните институции и процесите на вземане на решения е стълб на всяко демократично правителство и изисква даване на пример, почтеност, прозрачност, отчетност и най-високи стандарти на етично поведение;

Е. като има предвид, че никога не е била налагана никаква финансова санкция за нарушение на Кодекса за поведение на членовете на ЕП въпреки сигнализирането за най-малко 26 нарушения в годишните доклади на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП;

1. категорично припомня предложението си, съдържащо се в своята резолюция от 16 септември 2021 г. относно укрепването на прозрачността и почтеността в институциите на ЕС чрез създаване на независим орган на ЕС по етика, по-конкретно сключването на междуинституционално споразумение въз основа на член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз за създаване на независим орган на ЕС по етика за Парламента и Комисията, който да бъде отворен за участие на всички институции, агенции и органи на ЕС, без да зависи от участието на отделна институция, агенция или орган, с изключение на  Парламента и Комисията;

2. припомня, че в предложението се предвижда създаването на орган по етика, съставен от девет независими експерти, който в бъдеще да прилага по надежден начин правилата относно конфликтите на интереси, кадровата въртележка между държавния и частния сектор и корупцията в рамките на институциите на ЕС;

3. счита, че с оглед на неотдавнашните разкрития за корупция настоящата система за самоконтрол не успя да предотврати скандали, свързани с конфликти на интереси, ефекти на кадрова въртележка между държавния и частния сектор и корупция;

4. изразява твърдо убеждение, че един независим орган по етика може да спечели доверие, като се превърне в модел за подражание за контрол на влиянието и лобирането от трети държави чрез сливане на функциите на съществуващите органи, отговарящи за етиката;

5. поради това отново призовава да този независим орган по етика да бъде оправомощен да започва служебни проверки и да оповестява препоръките си, включително относно евентуални санкции, за да бъде търсена отчетност от лицата, отговорни за вземането на решения, чрез предоставяне на консултации относно етичните правила за членовете на Комисията, членовете на Европейския парламент, членовете на други институции и техните служители;

6. изразява съжаление, че Комисията не успя да представи предложение за междуинституционално споразумение през 17-те месеца, откакто Парламентът прие своята резолюция; настоява Комисията спешно да представи на Парламента предложение за създаване на независим орган по етика, отворен за участието на всички институции, агенции и органи на ЕС;

7. подчертава факта, че неотдавнашните разкрития за корупция в Парламента потвърдиха факта, че действащите правила не са били спазвани и прилагани в достатъчна степен, и счита, че ако се приема, че Парламентът е атакуван от скрито влияние, това се дължи на факта, че той не е изградил достатъчно механизми за защита, включително строги правила срещу конфликти на интереси, ефекти на кадровата въртележка между държавния и частния сектор и корупция, или дори по-стриктни инструменти за тяхното прилагане;

8. подчертава, че някои от тези недостатъци, установени от неотдавнашните разкрития в Парламента, включват напълно недостатъчен механизъм за надзор и правоприлагане, в това число лишен от правомощия консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП, непрозрачна и почти несъществуваща политика за налагане на санкции от страна на председателя, твърде занижени правила за бившите членове на ЕП, включително липса на период на прекъсване, липса на изпълнение на задълженията съгласно регистъра за прозрачност и необходимостта от реформирането му, недостатъчни гаранции срещу корупцията по отношение на паралелната заетост, активите, подаръците и пътуванията, неуспешна политика по отношение на групите за приятелство, несъществуваща прозрачност по отношение на изразходването на надбавката за общи разходи и по-слаба защита на лицата, сигнализиращи за нередности, отколкото предвидената в действащото законодателство за всички институции на ЕС, но особено за Парламента;

9. поема ангажимент да реформира своя вътрешен правилник за дейността относно прозрачността, почтеността и борбата с корупцията, за да ги направи по-ясни; поема ангажимент да гарантира, че всяко нарушение се санкционира поне финансово и че неговият консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП се реформира при стриктно спазване на предложението за независим орган на ЕС по етика и че тези реформи ще бъдат  гласувани на пленарно заседание възможно най-скоро и не по-късно от юни 2023 г.;

10. посочва, че неотдавнашните разкрития относно Комисията, като например липсата на прозрачност в комуникацията ѝ с фармацевтичните дружества, констатацията на досиетата за Uber относно лобистките усилия на Нели Крус, липсата на прозрачност по отношение на пътуванията на члена на Комисията Схинас в региона на Персийския залив и платеното участие на бившия член на Комисията Аврамопулос в асоциацията за борба с безнаказаността, показват, че е налице необходимост от по-строги правила в рамките на Комисията, че тя не е в състояние проактивно да контролира дали длъжностните лица спазват действащите правила и че санкциите нямат ефект;

11. изразява загриженост относно общата липса на прозрачност в рамките на институциите, агенциите и органите на ЕС, но по-специално във връзка с липсата на подобряване на рамката за прозрачност в Съвета, при пълно незачитане на съдебната практика на Съда на Европейския съюз;

12. настоятелно призовава Комисията да разгледа неотдавнашните разкрития и да представи амбициозно предложение за силен орган по етика, който да бъде в състояние надеждно да прилага действащите правила и да дава съвети относно укрепването на настоящите етични рамки; изразява готовност да започне преговори за създаване на независим орган по етика с оглед на неговото създаване във възможно най-кратък срок;

13. призовава Председателския съвет да назначи своите преговарящи и да изпрати писмо за започване на преговори с Комисията и други институции, агенции и органи, които желаят да се присъединят;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 15 февруари 2023 г.
Правна информация - Политика за поверителност