Förslag till resolution - B9-0146/2023Förslag till resolution
B9-0146/2023

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättandet av ett oberoende EU-organ för etiska frågor

14.2.2023 - (2023/2555(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 132.2 i arbetsordningen

Daniel Freund
för Verts/ALE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B9-0144/2023

Förfarande : 2023/2555(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B9-0146/2023
Ingivna texter :
B9-0146/2023
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B9‑0146/2023

Europaparlamentets resolution om inrättandet av ett oberoende EU-organ för etiska frågor

(2023/2555(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sin resolution av den 16 september 2021 om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor[1],

 med beaktande av sin resolution av den 15 december 2022 om misstankar mot Qatar angående korruption och det generella behovet av transparens och ansvarsskyldighet i EU:s institutioner[2],

 med beaktande av kommissionens ordförande Ursula von der Leyens skrivelse till rådet av den 18 mars 2022, inbegripet kommissionens uppföljning av Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 16 september 2021 om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor,

 med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europaparlamentet stödde i sin resolution av den 16 september 2021 i stort ett förslag om inrättande av ett oberoende organ för etiska frågor.

B. Sedan dess har kommissionen inte lagt fram något förslag till interinstitutionellt avtal om att inrätta ett oberoende etikorgan.

C. Avslöjandena om lobbyverksamhet och inflytande från tredjeländer har fortsatt att blottlägga de otillräckliga etiska ramarna inom EU:s institutioner, byråer och organ och hur det nuvarande systemet med egenkontroll misslyckats.

D. Den senaste tidens avslöjanden om korruption i parlamentet har återigen blottlagt de största bristerna i de nuvarande reglerna om intressekonflikter, svängdörrseffekter och korruption, liksom i deras tillämpning i både parlamentet och kommissionen.

E. Medborgarnas förtroende för offentliga institutioner och beslutsprocesser är en hörnsten i varje demokratiskt styre och kräver föredömlighet, integritet, transparens, ansvarsskyldighet och högsta standarder för etiskt beteende.

F. Det har aldrig utdömts en enda ekonomisk sanktion för överträdelser av uppförandekoden för ledamöter, trots att minst 26 överträdelser dokumenterats i årsrapporterna från den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande.

1. Europaparlamentet upprepar sitt förslag i sin resolution av den 16 september 2021 om förstärkt transparens och integritet i EU:s institutioner genom inrättande av ett oberoende EU-organ för etiska frågor, där parlamentet föreslog att man skulle ingå ett interinstitutionellt avtal, i enlighet med artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om att inrätta ett oberoende EU-organ för etiska frågor för parlamentet och kommissionen, som skulle vara öppet för alla EU:s institutioner, byråer och organ att delta i, men som inte skulle vara beroende av att några andra institutioner, byråer eller organ än parlamentet och kommissionen deltar.

2. Europaparlamentet påminner om att förslaget omfattar ett etikorgan bestående av nio oberoende experter som på ett trovärdigt sätt måste genomdriva reglerna om intressekonflikter, svängdörrseffekter och korruption inom EU-institutionerna i framtiden.

3. Europaparlamentet anser, mot bakgrund av den senaste tidens avslöjanden om korruption, att det nuvarande systemet för egenkontroll har misslyckats med att förhindra skandaler om intressekonflikter, svängdörrseffekter och korruption.

4. Europaparlamentet är fast övertygat om att ett oberoende etikorgan kan vinna trovärdighet genom att bli en förebild för kontrollen av lobbyverksamhet och inflytande från tredjeländer och slå samman funktionerna hos befintliga organ med ansvar för etiska frågor.

5. Europaparlamentet upprepar därför sin uppmaning att ge detta oberoende etikorgan rätt att inleda utredningar på egen hand och att offentligt utfärda rekommendationer, även i fråga om eventuella sanktioner, i syfte att hålla beslutsfattarna ansvariga genom att ge råd om etiska regler för kommissionsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av andra institutioner och deras personal.

6. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har kunnat lägga fram något förslag till interinstitutionellt avtal inom de 17 månader som gått sedan parlamentet antog sin resolution. Parlamentet insisterar på att kommissionen snarast bör lägga fram ett förslag för parlamentet om ett oberoende etikorgan som är öppet för alla EU:s institutioner, byråer och organ att delta i.

7. Europaparlamentet betonar att den senaste tidens avslöjanden om korruption i parlamentet har bekräftat att de nuvarande reglerna inte har genomförts och verkställts i tillräcklig utsträckning, och anser att om parlamentet utsätts för angrepp genom dolt inflytande beror det på att det inte byggt upp tillräckliga skyddsmekanismer, inbegripet robusta regler mot intressekonflikter, svängdörrseffekter och korruption och ännu starkare instrument för att genomdriva dem.

8. Europaparlamentet betonar att de brister som avslöjats i parlamentet den senaste tiden bland annat består av en helt otillräcklig tillsyns- och efterlevnadsmekanism med en maktlös rådgivande kommitté för ledamöters uppförande, en icke-transparent och nästan obefintlig sanktionspolitik från talmannens sida, för slappa regler för före detta ledamöter, däribland avsaknaden av en karenstid, ingen efterlevnadskontroll av skyldigheterna i öppenhetsregistret och behovet av att reformera det, otillräckliga skyddsåtgärder mot korruption i form av sidojobb, tillgångar, gåvor och resor, misslyckad politik när det gäller vänskapsgrupper, avsaknad av transparens när det gäller utgifterna inom ramen för ersättningen för allmänna utgifter samt ett svagare skydd för visselblåsare än vad som anges i gällande lagstiftning i alla EU-institutioner, men särskilt i parlamentet.

9. Europaparlamentet åtar sig att reformera sin interna arbetsordning när det gäller transparens, integritet och korruptionsbekämpning för att göra den tydligare. Parlamentet åtar sig att se till att alla överträdelser bestraffas åtminstone ekonomiskt och att den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande reformeras på ett sådant sätt som nära följer förslaget om ett oberoende EU-organ för etiska frågor samt att dessa reformer röstas om i kammaren så snart som möjligt, men senast i juni 2023.

10. Europaparlamentet påpekar att den senaste tidens avslöjanden om kommissionen, såsom dess brist på transparens i kommunikationen med läkemedelsföretag, Uber-akterna om Neelie Kroes lobbyverksamhet, bristen på transparens i kommissionsledamot Schinas resor till Gulfregionen och den tidigare kommissionsledamoten Avramopoulos – som fick betalt för sin inblandning i föreningen för bekämpning av straffrihet – visar att det finns ett behov av strängare regler inom kommissionen och att den saknar förmåga att proaktivt övervaka huruvida tjänstemän följer gällande regler, samt att straffen inte får någon effekt.

11. Europaparlamentet uttrycker oro över den allmänna bristen på transparens inom EU:s institutioner, byråer och organ, men framför allt över misslyckandet med att förbättra transparensramverket i rådet, som bortser helt från EU-domstolens rättspraxis.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att beakta den senaste tidens avslöjanden och lägga fram ett ambitiöst förslag om ett starkt organ för etiska frågor som på ett trovärdigt sätt ska kunna verkställa nuvarande regler och ge råd om hur de nuvarande etiska ramarna kan stärkas. Parlamentet är berett att inleda förhandlingar om att inrätta ett oberoende etikorgan så att det kan inrättas så fort som möjligt.

13. Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att utse sina förhandlare och skicka en skrivelse för att inleda förhandlingar med kommissionen och andra institutioner, byråer och organ som är villiga att ansluta sig.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

Senaste uppdatering: 15 februari 2023
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy