Forslag til beslutning - B9-0164/2023Forslag til beslutning
B9-0164/2023

FORSLAG TIL BESLUTNING om den fortsatte undertrykkelse af det belarusiske folk, navnlig sagerne om Andrej Patjobut og Ales Bjaljatskі

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Liudas Mažylis, Radosław Sikorski, Milan Zver
for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0164/2023

Procedure : 2023/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0164/2023
Indgivne tekster :
B9-0164/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0164/2023

Europa-Parlamentets beslutning om den fortsatte undertrykkelse af det belarusiske folk, navnlig sagerne om Andrej Patjobut og Ales Bjaljatskі

(2023/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 21.-22. oktober 2021,

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, af 25. marts 2021 om forfølgelse af sammenslutningen af polakker i Belarus, og af 17. januar 2023 om retssagerne mod oppositionsledere og journalister;

 der henviser til G7‑udenrigsministrenes erklæring af 4. november 2022 om Belarus,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det belarusiske regime har fortsat sin undertrykkelse af det belarusiske folk, idet repræsentanter for civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, oppositionsaktivister og mange andre retsforfølges af politiske årsager; der henviser til, at strafferetlig forfølgning fortsat er en af de alvorligste former for undertrykkelse og fortsat er udbredt;

B. der henviser til, at der i marts 2023 var mere end 1 450 personer på den liste over belarusiske politiske fanger, som føres af menneskerettighedscentret Vjasna; der henviser til, at 69 navne blev føjet til listen i februar 2023; der henviser til, at Vjasna er bekendt med mindst 2 900 personer, der er blevet dømt i politisk motiverede straffesager;

C. der henviser til, at vilkårlige anholdelser af enkeltpersoner for at udøve deres borgerlige rettigheder fortsætter; der henviser til, at Vjasna rapporterede om 258 sådanne anholdelser i februar 2023 samt 195 tilfælde af politisk motiverede administrative forfølgelser; der henviser til, at dommere afsagde 31 administrative fængselsstraffe og 11 bøder i samme periode;

D. der henviser til, at Ales Bjaljatski, en fremtrædende menneskerettighedsforkæmper og grundlægger af menneskerettighedscentret Vjasna, blev arresteret den 12. februar 2022 og blev varetægtsfængslet; der henviser til, at hans politisk motiverede retssag blev indledt den 5. januar 2023 og afsluttet den 3. marts 2023, og at han blev idømt 10 år i en straffekoloni og en stor bøde; der henviser til, at han blev fundet skyldig i "smugling" og "grov krænkelse af den offentlige orden";

E. der henviser til, at Andrej Patjobut, journalist og næstformand for sammenslutningen af polakker i Belarus, blev arresteret den 25. marts 2021 og senere blev idømt tre års fængsel på grundlag af anklager om "offentligt at have fornærmet den belarusiske præsident" og "tilskyndet til etnisk had"; der henviser til, at den regionale domstol i Hrodna den 8. februar 2023 kendte ham skyldig i tilskyndelse til handlinger, der havde til formål at skade Republikken Belarus’ nationale sikkerhed og opildne til etnisk fjendtlighed, og idømte ham otte års fængsel i en højsikret straffelejr;

F. der henviser til, at anklagerne mod Andrej Patjobut og Ales Bjaljatski i vid udstrækning anses for at være politisk motiverede og have til formål at bringe uafhængige stemmer til tavshed og undertrykke ytrings- og foreningsfriheden;

G. der henviser til, at belarusiske demokratiske politiske kræfter fortsat forfølges; der henviser til, at den politisk motiverede retssag in absentia mod lederen af den forenede overgangsregering, Svjatlana Tsіkhanouskaja, og medlemmer af koordinationsrådet, herunder Maryja Moroz, Volha Kavalkova, Pavel Latusjka, og Sjarhej Dyleuskі; blev indledt den 17. januar 2023; der henviser til, at Svjatlana Tsіkhanouskaja den 6. marts 2023 blev idømt 15 års fængsel, Pavel Latusjka 18 års fængsel og Maryja Moroz, Volha Kavalkova og Sjarhej Dyleuski hver 12 års fængsel;

H. der henviser til, at myndighederne i Belarus gentagne gange har krænket belarusiske borgeres menneskerettigheder, herunder deres ytringsfrihed, ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfrihed; der henviser til, at undertrykkelse fortsat påvirker alle samfundssektorer, herunder den akademiske verden, medierne og menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at forfølgelsen af enkeltpersoner fortsætter under dække af bekæmpelse af ekstremisme og terrorisme;

I. der henviser til, at politiske fanger udsættes for yderligere undertrykkelse; der henviser til, at dette sker i form af at holde politiske fanger under forhold, der er forbudt i henhold til Belarus' internationale forpligtelser, at idømme dem disciplinære sanktioner af falske årsager, at anbringe dem i straffeceller, at opgradere sikkerhedsniveauet for visse politiske fanger og vilkårligt at forlænge deres fængselsstraf, at krænke politiske fangers ret til korrespondance og at fratage dem familiebesøg under søgte påskud;

J. der henviser til, at regimet har fortsat sin undertrykkelse af advokater som gengældelse for, at de har givet udtryk for synspunkter om rettighedsspørgsmål, repræsenteret klienter i politisk motiverede sager og protesteret mod krigen i Ukraine; der henviser til, at mindst 70 advokater siden august 2020 har mistet deres bestalling som følge af vilkårlige afgørelser truffet af justitsministeriet eller politisk motiverede procedurer for fratagelse af bestalling; der henviser til, at syv advokater i 2022 stod over for politisk motiverede anklager og fortsat stod over for administrative anklager, tilbageholdelser, ransagninger og chikane;

K. der henviser til, at de belarusiske myndigheder fortsat vedtager foranstaltninger, der begrænser rettighederne for belarusere, der bor i udlandet; der henviser til, at 58 personer i 2022 og 2023 blev arresteret efter at være vendt tilbage til Belarus for deres deltagelse i protesterne i 2020 eller for at dele indhold, der anses for at være "ekstremistisk", på de sociale medier;

L. der henviser til, at Lukasjenkaregimet har truffet stadig flere undertrykkende foranstaltninger imod de nationale mindretal i Belarus, navnlig det polske mindretal, herunder lukning af skoler, der underviser på dette nationale mindretalssprog, samt imod organisationer, der repræsenterer det polske mindretal, såsom sammenslutningen af polakker i Belarus; der henviser til, at Lukasjenkaregimet forvrider den historiske sandhed og erindringen ved at udbrede løgne om påståede grusomheder begået mod belarusere under Anden Verdenskrig og umiddelbart derefter af den polske undergrundsbevægelse; der henviser til, at der i mange år har været systematisk forskelsbehandling af det polske nationale mindretal;

M. der henviser til, at det officielle kontor for Demokratisk Belarus den 1. marts 2023 blev åbnet i Bruxelles ved en ceremoni med deltagelse af Svjatlana Tsіkhanouskaja;

N. der henviser til, at det illegitime regime fortsat undertrykker religions- og trosfriheden; der henviser til, at regimet forbød gudstjenester i Minsks "New Life Church" og tilbageholdt kirkens pastor Vjatjaslau Hantjarenka samt pastor Antoni Bokun; der henviser til, at Minsk Heritage, det bygningsagentur, der forvalter den røde katolske kirkebygning, den 26. september 2022 beordrede sognet til at fjerne al sin ejendom fra bygningen efter en brand, der udbrød under uforklarlige omstændigheder;

O. der henviser til, at otte romerske katolske præster, tre græske katolske præster, seks ortodokse præster og syv protestantiske præster ifølge koordinationsrådet alene i 2022 blev udsat for forskellige former for pres fra det ulovlige regime, lige fra bøder til lange fængselsstraffe, herunder Sjarhej Rezanovіtj, som blev idømt 16 års fængsel i en straffekoloni under strenge betingelser; der henviser til, at politiske fanger systematisk nægtes adgang til religiøs litteratur og besøg af præster;

P. der henviser til, at Europarådets Ministerkomité den 7. september 2022 opfordrede Europarådets generalsekretær til at nedsætte en kontaktgruppe om Belarus i samarbejde med repræsentanter for de belarusiske demokratiske kræfter og civilsamfundet;

1. bekræfter på ny sin solidaritet med det belarusiske folk, som fortsat kæmper for et suverænt, frit og demokratisk Belarus, samtidig med at de risikerer deres frihed og stadig oftere deres liv, og kræver øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og alle personer, der vilkårligt tilbageholdes, anholdes eller idømmes straf af politisk motiverede grunde, og at alle anklager mod dem frafaldes, samt at de får fuld rehabilitering og økonomisk kompensation for de skader, de har lidt som følge af deres ulovlige tilbageholdelse; kræver, at der sættes en stopper for statslig vold;

2. fordømmer fortsat på det kraftigste den vedvarende undertrykkelse af civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og politiske aktivister i Belarus, herunder gennem politisk motiverede retssager; fordømmer Lukasjenkaregimets systematiske undertrykkelse af civile, som har tvunget tusindvis af belarusere til at flygte fra landet siden det stjålne valg den 9. august 2020; gentager, at den igangværende systematiske undertrykkelseskampagne og tvangsfordrivelsen af civile udgør alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

3. fordømmer tilbageholdelsen og domfældelsen af Andrej Patjobut og Ales Bjaljatskі; fordømmer de talrige krænkelser af deres ret til en retfærdig rettergang og opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af dem samt fuld rehabilitering og erstatning;

4. fordømmer, at politisk motiverede retssager holdes bag lukkede døre og uden en retfærdig rettergang, hvilket er i strid med landets internationale forpligtelser og tilsagn og resulterer i de barske og uberettigede domme, som oppositionsledere idømmes;

5. fordømmer forfølgelsen af det polske nationale mindretal i Belarus og dets repræsentanter; opfordrer de belarusiske myndigheder til at ophæve alle de foranstaltninger, der er truffet over for det polske nationale mindretal, og respektere dets rettigheder, herunder retten til uddannelse på polsk;

6. gentager sin stærke fordømmelse af Belarus' involvering i Ruslands uberettigede og uprovokerede angrebskrig mod Ukraine og af den støtte, landet yder, herunder gennem den såkaldte folkeafstemning, der genindfører landets nukleare status, men også ved at tillade bevægelser af tropper og våben, brug af landets luftrum, optankning og oplagring af militær ammunition; anerkender, at Belarus er medskyldig i statslig sponsorering af terrorisme og medskyldig i en stat, der anvender terrormidler;

7. fordømmer den grusomme retorik, som belarusiske ledere anvender mod Ukraine, og den massive spredning af propaganda og desinformation om angrebskrigen; gentager, at Lukasjenka og andre belarusiske embedsmænd deler ansvaret for krigsforbrydelser begået i Ukraine og bør drages til ansvar ved de relevante internationale domstole og den foreslåede særlige domstol for angrebskrigen mod Ukraine; udtrykker sin støtte til de belarusiske frivillige og partisaner, der kæmper for Belarus’ uafhængighed og hjælper Ukraine i landets forsvar mod Ruslands angrebskrig;

8. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke EU's sanktioner mod enkeltpersoner og enheder, der er ansvarlige for den systematiske undertrykkelse i Belarus, for at sikre, at de håndhæves korrekt og for at afhjælpe smuthuller i gennemførelsen af sanktionerne; opfordrer til, at alle sanktioner mod Rusland i forbindelse med angrebskrigen mod Ukraine nøje afspejles over for Belarus;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde støtte og beskyttelse til menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet i Belarus, som nu vil stå over for alvorlige anslag, herunder ved at udstede nødvisa, så det bliver muligt at rejse ud af Belarus om nødvendigt;

10. opfordrer Kommissionen til at øge kapacitetsopbygningsstøtten til Belarus’ uafhængige fagforeninger, frie medier, civilsamfundet og prodemokratiske aktivister både i Belarus og i eksil; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at yde støtte til det belarusiske civilsamfund, de uafhængige medier og de demokratiske politiske grupper og strukturer, herunder koordineringsrådet og den forenede overgangsregering; opfordrer de belarusiske demokratiske kræfter til at opretholde og fremme enhed i deres stræben efter målet om et frit, demokratisk og uafhængigt Belarus;

11. understreger, at der er behov for en omfattende undersøgelse af de forbrydelser, som Lukashenkas regime har begået over for befolkningen i Belarus; opfordrer medlemsstaterne til aktivt at anvende princippet om universel jurisdiktion og forberede retssager mod belarusiske embedsmænd, der er ansvarlige for eller medskyldige i systematisk vold og undertrykkelse og forbrydelser mod menneskeheden, herunder Aljaksandr Lukasjenka;

12. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til at samarbejde med internationale partnere som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas Moskvamekanisme og FN's Menneskerettighedsråd samt menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundet på stedet, for at sikre overvågning og dokumentation af og rapportering om menneskerettighedskrænkelser og efterfølgende ansvarsstillelse og retfærdighed for ofrene;

13. opfordrer EU-institutionerne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i internationale institutioner og procedurer og ved Den Internationale Straffedomstol eller andre relevante internationale domstole for at støtte efterforskningen og retsforfølgningen af de handlinger, der udføres i forbindelse med den russiske aggressionskrig mod Ukraine af de politisk ansvarlige i Belarus, navnlig Aljaksandr Lukasjenka; såsom krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

14. opfordrer Kommissionen til at oprette en taskforce, der skal indlede en politisk dialog med repræsentanterne for Demokratisk Belarus med henblik på at arbejde på en omfattende tværsektoriel aftale, der vil danne grundlag for et samarbejde med et demokratisk Belarus, når det nuværende regime ikke længere er ved magten; gentager, at dette bør kombineres med en plan for finansielle og administrative ressourcer, der skal gennemføres med henblik på at udføre og finansiere de nødvendige reformer i landet, når det er muligt; understreger betydningen af det nyoprettede kontor for Demokratisk Belarus i Bruxelles, der bør fungere som en vigtig de facto diplomatisk mission;

15. gentager, at det er vigtigt at formalisere forholdet mellem de belarusiske demokratiske kræfter og Parlamentet med henblik på at styrke Belarus' repræsentation på den internationale scene og i internationale organisationers arbejde; fremhæver i denne forbindelse oprettelsen af Belarus' forenede overgangsregering og koordinationsrådet som pålidelige og konstruktive partnere i håndteringen af de udfordringer, der påvirker de regionale og bilaterale forbindelser mellem EU og Belarus; opfordrer derfor til fornyet deltagelse af officielle demokratiske repræsentanter fra Belarus i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og Delegationen for Forbindelserne med Belarus;

16. fordømmer endnu engang Den Internationale Olympiske Komités (IOC's) nylige beslutning om at tillade belarusiske atleter at deltage i kvalifikationer til De Olympiske Lege i Paris i 2024 under et neutralt flag, hvilket er i modstrid med det internationale samfunds mangesidede isolation af Belarus og vil blive anvendt af regimet i propagandaøjemed; opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at lægge pres på IOC for at omgøre denne beslutning, som bringer den internationale sportsverden i forlegenhed, og til at indtage en lignende holdning til alle andre sportslige, kulturelle eller videnskabelige arrangementer;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, myndighederne i Republikken Belarus og repræsentanterne for den belarusiske demokratiske opposition.

 

 

Seneste opdatering: 13. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik