Forslag til beslutning - B9-0165/2023Forslag til beslutning
B9-0165/2023

FORSLAG TIL BESLUTNING om den fortsatte undertrykkelse af det belarusiske folk, navnlig sagerne om Andrej Patjobut og Ales Bjaljatskі

8.3.2023 - (2023/2573(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2, første afsnit

Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Róża Thun und Hohenstein, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B9-0164/2023

Procedure : 2023/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B9-0165/2023
Indgivne tekster :
B9-0165/2023
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B9‑0165/2023

Europa-Parlamentets beslutning om den fortsatte undertrykkelse af det belarusiske folk, navnlig sagerne om Andrej Patjobut og Ales Bjaljatskі

(2023/2573(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Belarus,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og til alle andre menneskerettighedskonventioner, som Belarus er part i,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 21.-22. oktober 2021,

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, af 25. marts 2021 om forfølgelse af sammenslutningen af polakker i Belarus, af 17. januar 2023 om retssagerne mod oppositionsledere og journalister og af 3. marts 2023 om domfældelsen af Ales Bjaljatski og andre menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til erklæringen af 7. oktober 2022 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om domfældelsen af uafhængige medierepræsentanter,

 der henviser til rapporterne af 4. maj 2021 og 20. juli 2022 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Belarus, Anaïs Marin, til FN's Menneskerettighedsråd og til opfordringen af 10. oktober 2022 fra FN's eksperter til øjeblikkelig løsladelse af den fængslede nobelprisvinder Ales Bjaljatski og andre rettighedsforkæmpere i Belarus,

 der henviser til erklæringerne fra OSCE's repræsentant for mediefrihed, Teresa Ribeiro, af 15. september 2022 om den fortsatte fængsling af journalister i Belarus og af 7. oktober 2022 om den fortsatte forfølgelse af belarusiske mediefolk,

 der henviser til kommentaren af 3. marts 2023 fra FN's menneskerettighedsperson Ravina Shamdasani om domfældelsen af menneskerettighedsforkæmpere i Belarus,

 der henviser til G7-udenrigsministernes erklæring om Belarus af 4. november 2022,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at det belarusiske regime har fortsat sin undertrykkelse af det belarusiske folk, idet repræsentanter for civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister, oppositionsaktivister og mange andre retsforfølges af politiske årsager; der henviser til, at strafferetlig forfølgning fortsat er en af de alvorligste former for undertrykkelse og fortsat er udbredt;

B. der henviser til, at der i marts 2023 var mere end 1 450 personer på den liste, der føres af menneskerettighedscentret for belarusiske politiske fanger i Vjasna, herunder Sakharovpris- og Nobelprismodtageren Ales Bjaljatski;

C. der henviser til, at Ales Bjaljatski, en fremtrædende menneskerettighedsforkæmper og grundlægger af menneskerettighedscentret i Vjasna, blev arresteret den 12. februar 2022 og i øjeblikket er varetægtsfængslet; der henviser til, at der den 5. januar 2023 blev indledt politisk motiverede retssager mod menneskerettighedsforkæmperne Ales Bjaljatski, nobelprismodtager og formand for Vjasna, Valjantsin Stefanovitj, medlem af menneskerettighedscentret Viasna, Uladzimir Labkovitj, koordinator for kampagnen "Human Rights Defenders for Free Elections", og Zmitser Salaujou; der henviser til, at retsforfølgningen har resulteret i hårde fængselsstraffe mod disse menneskerettighedsforkæmpere; der henviser til, at Ales Bjaljatski, Valjantsin Stefanovitj, Zmitser Salaujou og Uladzimir Labkovitj blev idømt henholdsvis 10, 9, 8 og 7 års fængsel den 3. marts 2023;

D. der henviser til, at Andrzej Poczobut, journalist og medlem af sammenslutningen af polakker i Belarus, blev arresteret den 18. marts 2021 og senere idømt tre års fængsel på grundlag af anklager for "offentligt at have fornærmet den belarusiske præsident" og "tilskyndet til etnisk had"; der henviser til, at regionaldomstolen i Hrodna den 8. februar 2023 kendte ham skyldig i tilskyndelse til handlinger, der havde til formål at skade Republikken Belarus’ nationale sikkerhed og tilskynde til etnisk fjendtlighed, og idømte ham otte års fængsel;

E. der henviser til, at anklagerne mod Andrzej Poczobut og Ales Bjaljatski i vid udstrækning anses for at være politisk motiverede og have til formål at bringe uafhængige stemmer til tavshed og undertrykke ytrings- og foreningsfriheden;

F. der henviser til, at byretten i Minsk den 6. marts 2023 idømte lederen af den belarusiske demokratiske opposition og chefen for Det Forenede Overgangskabinet Svjatlana Tsikhanovskaja 15 års fængsel in absentia; der henviser til, at domstolen også idømte andre personer fra Koordinationsrådet, nemlig Pavel Latusjka, 18 års fængsel og Maryia Maroz, Volha Kavalkova og Sjarhej Dyleuski hver 12 års fængsel;

G. der henviser til, at myndighederne i Belarus gentagne gange har krænket landets borgeres menneskerettigheder, herunder ytringsfriheden, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og foreningsfriheden; der henviser til, at undertrykkelse fortsat påvirker alle samfundssektorer, herunder den akademiske verden, medierne og menneskerettighedsforkæmpere;

H. der henviser til, at Lukasjenkoregimet fortsat retter skytset mod advokater, der forsvarer politiske fanger, såsom Vital Brahinets, som på grund af sit forsvar af flere politiske fanger, herunder Ales Bjaljatski, blev idømt otte års fængsel;

I. der henviser til, at de belarusiske myndigheder fortsat vedtager foranstaltninger, der begrænser rettighederne for belarusere, der bor i udlandet; der henviser til, at 58 personer i 2022 og 2023 blev arresteret efter at være vendt tilbage til Belarus for deres deltagelse i protesterne i 2020 eller for at dele indhold, der anses for at være "ekstremistisk", på de sociale medier;

J. der henviser til, at det belarusiske regime fortsat i alvorlig grad begrænser foreningsfriheden; der henviser til, at den belarusiske regering i december 2022 forelagde det belarusiske parlament et lovforslag om ændring af loven om politiske partier, hvilket gør betingelserne for, at der fortsat kan eksistere politiske partier, ekstremt vanskelige;

K. der henviser til, at Lukasjenkoregimet har truffet stadig flere undertrykkende foranstaltninger imod nationale mindretal i Belarus, navnlig de polske og litauiske mindretal, herunder lukning af skoler, der underviser i de nationale mindretalssprog;

L. der henviser til, at den offentlige debat ifølge det belarusiske journalistforbund næsten fuldstændig undertrykkes, og at medierne undertrykkes i alvorlig grad;

M. der henviser til, at den belarusiske regering har iværksat programmet "The Way Home", som består i at "invitere" belarusere, der har forladt landet i de seneste år, til at vende tilbage til Belarus med løftet om, at de ikke vil blive forfulgt, forudsat at de afgiver en officiel tilståelse; der henviser til, at mange belarusere, der er vendt tilbage til deres land, er blevet arresteret, forfulgt og undertiden idømt fængselsstraf, fordi de har deltaget i protester, offentliggjort kommentarer på de sociale medier, hvori de kritiserer Lukasjenkoregimet, eller doneret til ofre for undertrykkelsen i Belarus;

N. der henviser til, at administrativ forfølgelse er et af de instrumenter, som Lukasjenkoregimet bruger til at bringe oppositionen og enhver røst, der stiller spørgsmålstegn ved regimet, til tavshed; der henviser til, at menneskerettighedscentret i Vjasna i januar 2023 rapporterede om mindst 350 anholdelser og 141 tilfælde af politisk motiveret administrativ forfølgelse;

O. der henviser til, at forfølgelsen af uafhængige fagforeninger stadig er i gang; der henviser til, at uafhængige fagforeningsledere Henadz Fjadynitj og Vasil Berasneu i januar 2023 blev idømt ni års fængsel, mens Vatslau Aresjka blev idømt otte års fængsel; der henviser til, at medlemmerne af Rabotjy Rukh-gruppen (Arbejderbevægelsen), Sjarhej Sjelest, Uladzimir Zjurauka, Andrej Paheryla, Hanna Ablab, Aljaksandr Hasjnikau, Sjarhej Dziuba, Ihar Mints, Valjantsin Tseranevitj, Sjarhej Sjametska og Aljaksandr Kapsjul i februar 2023 blev anklaget for højforræderi og for at oprette og deltage i en ekstremistisk organisation og blev idømt mellem 11 og 15 års fængsel; der henviser til, at Belarus’ indenrigsministerium fortsat sætter aktivister og ledere af den demokratiske fagforeningsbevægelse på lister over ekstremister og terrorister; der henviser til, at listerne over "ekstremistiske grupper” og "ekstremister og terrorister" er blevet udvidet betydeligt;

P. der henviser til, at repræsentanter for de demokratiske kræfter stadig tilbageholdes under umenneskelige forhold; der henviser til, at politiske fanger fortsat rapporterer om forværrede helbredstilstande, ydmygelse og mishandling;

Q. der henviser til, at EU har indført sanktioner mod enkeltpersoner og enheder, der er ansvarlige for undertrykkelsen i Belarus, og har ydet støtte til civilsamfundet og uafhængige medier i Belarus;

R. der henviser til, at de belarusiske myndigheder fortsætter med at støtte Ruslands uberettigede angrebskrig mod Ukraine ved at tillade Rusland at anvende belarusisk territorium til militære angreb mod Ukraine;

S. der henviser til, at belarusiske embedsmænd i februar 2023 bebudede planer om at tilslutte sig nettet og senere sætte den anden kraftenhed på det belarusiske atomkraftværk i Astravjets i drift; der henviser til, at det belarusiske kernekraftværk blev opført under overtrædelse af de tekniske standarder og de internationale konventioner, og der blev registreret adskillige sikkerhedshændelser, hvilket gav anledning til alvorlig bekymring over anlæggets sikkerhed;

1. fordømmer fortsat på det kraftigste den vedvarende undertrykkelse af civilsamfundet, menneskerettighedsforkæmpere, journalister og politiske aktivister i Belarus, herunder gennem politisk motiverede retssager;

2. gentager sit krav om en øjeblikkelig standsning af undertrykkelsen såvel som betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger og alle personer, der er blevet vilkårligt tilbageholdt, arresteret eller idømt straf af politisk motiverede grunde, og til, at alle anklager mod dem frafaldes, samt til, at de får fuld rehabilitering og økonomisk kompensation for de skader, de har lidt som følge af deres tilbageholdelse; opfordrer indtrængende de belarusiske myndigheder til at indstille al undertrykkelse, forfølgelse, tortur og mishandling af det belarusiske folk og minder myndighederne om deres forpligtelse til at respektere menneskerettighederne for alle belarusiske borgere, herunder retten til ytringsfrihed, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed;

3. støtter fortsat fast op om det belarusiske folk, som fortsat kæmper for et frit, demokratisk og suverænt land på trods af alvorlig undertrykkelse;

4. fordømmer tilbageholdelsen og domfældelsen af Andrzej Poczobut og anholdelsen og retssagen mod medlemmerne Ales Bjaljatski og Vjasna, Valjantsin Stefanovic og Uladzimir Labkovitj; der henviser til, at Ales Bjaljatski, Valjantsin Stefanovitj, Zmitser Salaujou og Uladzimir Labkovitj blev idømt henholdsvis 10, 9, 8 og 7 års fængsel den 3. marts 2023; fordømmer de talrige krænkelser af deres ret til en retfærdig rettergang og opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af dem samt fuld rehabilitering og erstatning;

5. fordømmer domfældelsen in absentia af Svjatlana Tsikhanovskaja, leder af den belarusiske demokratiske opposition og lederen af Det Forenede Overgangskabinet, og andre personer i koordinationsrådet, nemlig Pavjel Latusjka, Maryia Maroz, Volha Kavalkova og Sjarhej Dyleuski; opfordrer medlemsstaterne, navnlig dem, som disse personer bor i, til at garantere deres sikkerhed og beskyttelse mod Lukasjenkoregimet;

6. gentager sin kraftige fordømmelse af Belarus’ engagement i Ruslands uberettigede og uprovokerede angrebskrig mod Ukraine; fordømmer de belarusiske lederes ondsindede retorik mod Ukraine; gentager, at Lukasjenko og andre belarusiske embedsmænd deler ansvaret for krigsforbrydelser begået i Ukraine og bør drages til ansvar ved de relevante internationale domstole; udtrykker sin støtte til de belarusiske frivillige og partisaner, der kæmper for Belarus’ uafhængighed og hjælper Ukraine med at forsvare sig mod Ruslands aggression;

7. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke EU's sanktioner mod enkeltpersoner og enheder, der er ansvarlige for undertrykkelsen i Belarus, og sikre, at de håndhæves korrekt; udtrykker sin beklagelse over, at Belarus ikke var omfattet af den 10. pakke af sanktioner mod Rusland og tilhængerne af landets ulovlige angrebskrig mod Ukraine; opfordrer til vedtagelse af troværdige sanktioner mod de belarusiske personer og enheder, der støtter Ruslands angrebskrig mod Ukraine, og til vedtagelse af de nødvendige foranstaltninger til at undgå, at EU's sanktioner mod Rusland omgås via Belarus;

8. fordømmer loven om statsborgerskab, der er undertegnet af Aljaksandr Lukasjenko, og som åbner mulighed for at fratage belarusere, der bor i udlandet, deres statsborgerskab; understreger, at de belarusiske myndigheder overtræder artikel 15 i verdenserklæringen om menneskerettigheder, som Belarus er part i, og som sikrer retten til statsborgerskab og forbyder vilkårlig fratagelse heraf; opfordrer indtrængende de belarusiske myndigheder til at indstille programmet "The Way Home";

9. fordømmer den intense chikane og forfølgelse af fagforeninger; fordømmer de politisk motiverede domme over uafhængige fagforeningsledere Henadz Fjadynitj, Vasil Berasneu og Vatslau Aresjka, som viser en fuldstændig tilsidesættelse af deres menneskerettigheder og klare krænkelser af internationale arbejdskonventioner;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at yde støtte til det belarusiske civilsamfund, uafhængige medier og de demokratiske politiske grupper og strukturer, herunder koordineringsrådet og Det Forenede Overgangskabinet; opfordrer de belarusiske demokratiske kræfter til at opretholde og fremme enhed baseret på målet om et frit, demokratisk og uafhængigt Belarus;

11. opfordrer Formandskonferencen til at overveje at indbyde koordineringsrådet og den fælles overgangsregering til permanent at repræsentere Belarus i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og dertil knyttede møder;

12. fordømmer Lukasjenkoregimets bestræbelser på at nedbryde den belarusiske kultur og på at russificere den belarusiske nation; opfordrer EU til at støtte den belarusiske kultur og de belarusiske kulturelle organisationer;

13. fordømmer forfølgelsen af nationale minoritetsgrupper i Belarus og deres repræsentanter; opfordrer de belarusiske myndigheder til at ophæve alle de foranstaltninger, der er truffet over for nationale mindretal, og respektere deres rettigheder, herunder deres ret til uddannelse på mindretalssprog;

14. opfordrer EU-institutionerne til fortsat at støtte medlemsstaternes bestræbelser på at beskytte og tage imod belarusere, der er tvunget til at flygte fra deres land; opfordrer EU-institutionerne til at støtte den nyoprettede Mission for et Demokratisk Belarus i Bruxelles og Belarus’ folkeambassader;

15. understreger betydningen af at styrke EU's enhed, hvad angår Belarus, herunder for så vidt angår det nuværende regimes diplomatiske isolation; udtrykker i denne forbindelse sin misbilligelse af den ungarske udenrigsminister Péter Szijjártós besøg den 13. februar i Minsk, som var i strid med EU's politik over for Belarus, og misbilliger visse medlemsstaters fortsatte udstedelse af Schengenvisa til personer, der har nære forbindelser med Aljaksandr Lukasjenko;

16. udtrykker alvorlig bekymring over planerne om at sætte enhed 2 i det belarusiske atomkraftværk i Astravjets i drift og planerne om at opføre endnu et atomkraftværk i Belarus i betragtning af den usikre opførelse af det belarusiske atomkraftværk, som skete i strid med de tekniske standarder og internationale konventioner;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Belarus’ myndigheder, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder, og FN's generalsekretær.

 

Seneste opdatering: 13. marts 2023
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik